ရသေဆာင္းပါးစုံ

ေရႊကူေမႏွင္း – စနစ္ဆုုိး၏သားေကာင္မ်ား

ေရႊကူေမႏွင္း – စနစ္ဆုုိး၏သားေကာင္မ်ား

(စံေတာ္ခ်ိန္ေန႕စဥ္ ၂။ဇူလုုိင္။၂၀၁၄။ဗုဒၶဟူးေန႕ထုုတ္)

မိဘမေကာင္းလ ွ်င္ သားသမီးခံရသည္။

အစုုိးရမေကာင္းလ ွ်င္ တုုိင္းျပည္နစ္နာသည္။

စနစ္မေကာင္းလ ွ်င္ကား တမ်ဴိးသားလုုံး ဒုုကၡ ျဖစ္၏။

ျမန္မာနုုိင္ငံတြင္ ကၽြန္ပညာေရးစနစ္အလုုိမရွိဆုုိျပီး ေတာ္လွန္ပုုန္ကန္ခဲ့ၾကသည္။ ပညာေရးစနစ္သည္ လူမ်ဴိးကုုိ တုုံးေစသည္၊ ေတာ္ေစသည္။ ထုုိ႕ေၾကာင့္ ပညာေရးစနစ္ကုုိ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဌာန္းရန္ လုုိအပ္သည္။

ဂ်ပန္လူမ်ဴိးမ်ား အဘယ္ေၾကာင့္ စည္းကမ္းေကာင္းသနည္း။ သူတုုိ႕၏ ပညာေရးစနစ္မွာ သုုံးတန္း အထိစာေမးပြဲမစစ္ပဲ စာရိတႏွင့္ စည္းကမ္းကုုိ သင္သည္ဟုုၾကားဖူး၏။ လူမ်ဴိးတစ္မ်ဴိး ၏အသက္မွာ စာရိတၱေကာင္းျခင္း ႏွင့္စည္းကမ္းလုုိက္နာျခင္းဟုု သူတုုိ႕ခံယူ၍ျဖစ္၏။ ဂ်ပန္တုုိ႕၏ စည္းကမ္းလုုိက္နာ ျခငး္တြင္ သန္လ်င္တံတားၾကီး ေပၚေခတကားရပ္၍ျမစ္ရူခင္းကုုိ ခံစားဆဲ၊လုုိက္ပုုိ႕သူ ျမန္မာအမ်ဴိးသားက ျမစ္ထဲသုုိ႕ စီးကရက္တုုိကုုိ ပစ္ခ်လုုိက္ရာ ဂ်ပန္အမ်ူိးသမီးမွာ ထိတ္ထိတ္ပ်ာပ်ာျဖင့္ ျမစ္ေရညစ္ညမ္းမည္ကုုိ ပူပန္ေၾကာင္း သတိေပးေလသည္။ ျမန္မာမ်ားအဖုုိ႕ လမ္းေဘးေျမာင္းထဲ အမွဴိက္ပစ္ေနက်မိုု႕ စီးကရက္တုုိေလး ကိုုျမစ္ထဲ ပစ္ခ်ျခင္းအတြက္ အျပစ္ဟုုမသိခဲ့ေခ်။ ဂ်ပန္စည္းကမ္းႏွင့္ ကြာျခားျခင္း၊ ဂ်ပန္တုုိ႕ အခ်ိန္ေလးစားျခင္းကိုုလည္း ျမင္ဖူးခဲ့သည္။

၁၉၈၀ ျပည့္တုန္းက ျမန္မာ့အသံအစီအစဥ္ မ်ားကုုိ ရုုပ္ျမင္သံၾကားအျဖစ္ တုုိးခ်ဲ႕ရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့၏။ ျမန္မာျပည္က ရုုပ္ျမင္သံၾကားစက္ကုုိ ပင္မျမင္ဖူးေသး။ ဂ်ပန္၏နည္းပညာကုုိေခၚခဲ့ ရသည္။ ဂ်ပန္က ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ေစလႊတ္၍စတူဒီယုုိႏွင့္ လႊင့္တုုိင္ (ပါ၀ါတုုိင္) ကိုုတည္ေဆာက္ေပးသည္။ ယခုုျမန္မာ့အသံ၀င္းထဲ ရွိပါ၀ါတုုိင္သည္ ပထမဆုုံးတုုိင္ ျဖစ္သည္။

ကၽြန္မက ထုုိအခ်ိန္မွာ အသံလႊင့္ေၾကျငာသူအျဖစ္ အမူထမ္းေနဆဲ ျဖစ္၏။ အေနာင္ဇာေခၚ အစီအစဥ္ ေၾကညာသူရွစ္ေယာက္သည္ တစ္ရက္ကုုိ ေလးဦးစီျဖင့္ တစ္ရက္ျခား တာ၀န္က်သည္။ ရွစ္ရက္တြင္ တစ္ရက္ နံနက္ပုုိင္းက်သည္။ နံနက္ ၇နာရီတြင္စတင္ အသံလႊင့္ႏုုိင္ရန္ ရုုံးသုုိ႕ ၆နာရီ အေရာက္၀င္ရသည္။ ကၽြန္မအပါအ၀င္ ရွစ္ဦးစလုုံးသည္ နံနက္ဂ်ဴတီကုုိ ေၾကာက္ၾကစျမဲျဖစ္သည္။ အိပ္ရာမွ အေစာၾကီးထရမွာကိုု ေၾကာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြန္မသည္ နံနက္ဂ်ဴတီအတြက္ ရုုံးကားလာၾကိဳ၍ ၆နာရီေက်ာ္ေက်ာ္ ရုုံး၀င္းထဲ ၀င္လုုိက္တုုိင္း ရုုပ္ျမင္သံၾကားပါ၀ါတုုိင္ အတြက္ ေရာက္ရွိေနေသာ ဂ်ပန္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ကားတုုိင္ထိတ္တြင္ ေရာက္ေနၾကျပီကုုိ ျမင္ခဲ့ရ၏။ သူတုုိ႕ တုုိင္းျပည္ ၾကီးပြားသည္မွာ မဆန္းပါ။

ပညာေရးစနစ္က စာရိတၱႏွင့္ စည္းကမ္းကုုိ တစ္သက္စာ ေဘာင္ခ်ေပးျပီး ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံမွာမူ ကၽြန္ပညာကုုိ ေတာ္လွန္ျပီး သခင္ပညာသင္ၾကားရာ၌ အဂၤလိပ္စာကုုိ ကၽြန္ပညာအျဖစ္ရူပ္ခ်ျပီး ငါးတန္းက်မွ ABCD သင္ေပးခဲ့ေလသည္။ တကသိုု္္လ္ မွာလည္း အားလုုံး ျမန္မာလုုိ သင္ရမည္ဆုုိျပီး ဘာသာျပန္အဖဲြ႕ဖြဲ႕သည္။ ပုုံနွိပ္တုုိက္ေထာင္သည္။ အေတာ္ၾကီးၾကာ ေသာအခါ အဂၤလိပ္စာညံ့၍မျဖစ္ဟုု ဆုုိကာ မူလတန္း မွာပင္ အဂၤလိပ္စာ သင္ေစျပန္သည္။

၁၉ ၆၄ ခုုႏွစ္္မွ ၁၉ ၈၈ ခုုႏ်စ္ အထိ စနစ္သစ္သင္ရုုိးမ်ားႏွင့္ စခန္းသြားခဲ့ျပီး ၁၉ ၈၈ အေရးေတာ္ပုုံအျပီးမွာကား တကၠသိုုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား မရွိရေလေအာင္ တကၠသိုုလ္မ်ားကုုိ ပိတ္ပစ္ခဲ့၏။ သုုံးႏွစ္ တိတိၾကာေလသည္။ ထုုိသုုံးႏွစ္ေနာက္ပိုုင္း ျပန္ဖြင့္ေသာအခါ စုုပုုံရွင္းစနစ္ျဖင့္ ေျခာက္လတစ္ၾကိမ္ အေ၀းသင္စာေမးပဲြျဖင့္ နွစ္ႏွစ္မွာ ဘဲြ႕ေပးခဲ့သည္။

ေနာက္ေတာ့ သုုံးနွစ္ေနေက်ာင္းတက္ျပီး ဘဲြ႕ေပးသည္။ စာတတ္မတတ္အေရးမၾကီးပါ။ ေက်ာင္းသားေတြ စုုပုုံမေနလ ွ်င္ ေတာ္ျပီ။ ေနာက္ပိုုင္းတြင္ အမ္ေအႏွင့္ ပီအိပ္ခ်္ဒီဘဲြ႕ မ်ားကုုိ ေဖာေဖာသီသီ (နားေအးလ ွ်င္ျပီးေရာ) ေပးခဲ့ေလသည္။ ယခုု ၂၀၁၄ မွာေတာ့ ပီအိပ္ခ်္ဒီ ေတြကိုု မူလတန္းျပ ေန႕စားလရွင္းရာထူူးခန္႕ ေနရ၏။ ေၾကကဲြဖြယ္ေကာင္းလွ၏။

အျခားကိစမ်ားမွာ မွားယြင္းျခငး္ထက္ ပညာေရးကိစမွာ မွားယြင္းျခင္းသည္ အနာဂတ္၏ သားေကာင္မ်ားကုုိ ရုုိက္ခ်ဴိးရာက်ေပသည္။ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့ေစေလသည္။ သင္ရိုုးႏွင့္ စာေမးပဲြစနစ္ကိုု ထင္သလုုိေျပာင္းလဲျခင္း၊ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ ရွိသူမ်ားက ထင္ရာ စုုိင္းျခင္းမ်ားသည္ ကာယကံရွင္မ်ားကုုိ မည္မ ွ်နစ္နာေစခ့ဲျပီနည္း။

မေန႕က စာအုုပ္တစ္အုုပ္ ဖတ္ခဲ့ရသည္။

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ေရးထားေသာစာအုုပ္ (‘My Life Will Go On’) ျဖစ္၏။

အဂၤလိပ္လုုိေရးထားျခင္း ျဖစ္သည္။

စာအုုပ္ပါအေၾကာင္းအရာမွာ သူ၏ဘ၀ျဖတ္သန္းမူမ်ား ျဖစ္ျပီး အဓိကအခ်က္ကား ၁၀ႏွစ္လုုံးလုုံး တကသိုုလ္၌ ၾကိုုးစားသင္ယူခဲ့ရျပီး က်ဴတာေခၚ နည္းျပဆရာအလုုပ္ကုုိ မရရွိခဲ့ပုုံတည္း။ ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဆုုိသည္မွာ ဆရာမၾကီးေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ ေျမးျဖစ္၏။ ဖခင္က ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ျဖစ္ျပီး မိခင္က တကသိုုလ္ေရႊရီ၀င္း ျဖစ္သည္။ စာေရးဆရာမ်ားပင္ ျဖစ္၏။ ဂ်ဴနီယာ၀င္းက ယခုုအခါ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ အြန္လိုုိင္းစာအုုပ္မ်ား ေရးျဖစ္ျပီး ပုုံနွိပ္အျဖစ္ နွစ္အုုပ္ထြက္ျပီး ျဖစ္သည္။

ယခုုအဂၤလိ္ပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးထားေသာ စာအုုပ္ကေလးကား ဖတ္ရသူမ်ားအဖုုိ႕ ပညာေရးဗိသုုကာ မဟာပညာရွိၾကီးမ်ား နွိပ္စက္၍ အျပစ္မဲ့ကေလးမ်ား နစ္နာရပုုံကုုိ အရင္းအတုုိင္းခံစားရပါသည္။

၄င္းစာအုုပ္မွ အခ်က္နွစ္ခ်က္ကုုိ ဥပမာအျဖစ္ေျပာရလ ွ်င္ –

၁။ ဂ်ဴနီယာ၀င္းသည္ မဟာသိပံဘဲြ႕အတြက္ စာတမ္းေရးသားရသည္။ ၾကီးၾကပ္သူအျဖစ္ ဖခင္ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း ကေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ ထုုိစဥ္က ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္းသည္ ရန္ကုုန္တကသုုိလ္ဌာန၌ တဲြဖက္ပါေမာကၡျဖစ္၏။ မဟာသိပံဘဲြ႕အတြက္ စာတမ္းတင္ေသာအခါ လူေတြ႕ႏုုဴတ္ေျဖစာေမးပဲြ ရွိသည္။ ၄င္းႏွဳတ္ေျဖ သည္စာတမ္းအတြက္ အဓိကက်သည္။ စာတမ္းပါအခ်က္အလက္မ်ားကုုိ တကယ္ကၽြမ္းက်င္ျခင္းရွိမရွိ စစ္ေဆးေမးျခင္းျဖစ္ရာ ႏွဴတ္ေျဖ ေကာင္းလ ွ်င္ ဂုုဏ္ထူးရတတ္သည္။

ဂ်ဴနီယာ၀င္းသည္ စာတမ္းကုုိ ေကာင္းစြာ ေရးတင္ခဲ့၏။ နွဴတ္ေျဖေန႕တြင္ကား တစ္လုုံးမွ မေမးခဲ့ဟုုဆုုိေလသည္။ ဂ်ဴနီယာ၀င္းကုုိေမးရမည့္အစား ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း ကုုိသာေမးခဲ့သည္ဟုုဆုုိသည္။ အတုုိခ်ဴပ္ေျပာရလ ွ်င္ သူသည္ ဂုုဏ္ထူးမရ။ သာမန္မွသာ ေအာင္ခဲ့၏။ အစြမ္းျပခြင့္လည္းမရ။ ဘာဆုုိဘာမွ ေက်နပ္စာရာမရခဲ့ေပ။ ေနာက္ေတာ့ သူသည္ အခ်ိန္ပိုုင္းနည္းျပေလးအျဖစ္ လွဴိင္ေကာလိပ္ႏွင့ ္နညး္ပညာတကၠသုုိလ္မွာ အလုုပ္ရ၏။ ထူးဆန္းပုုံကား နည္းျပစာေမးပြဲ ေျဖတုုိင္း က်ရုုဴံးျခင္းတည္း။

၂။ပီအိတ္ခ်္ဒီ၀င္ခြင့္ေတြ ေခၚသည္။ ဂ်ဴနီယာ၀င္းေျဖသည္။ ၀င္ခြင့္ရသည္။ ပီအိတ္ခ်္ဒီဘဲြ႕ ရလ ွ်င္ျဖင့္ က်ဴတာ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟုု သူေမ ွ်ာ္လင့္၏။ ပီအိတ္ခ်္ဒီ(ရူပေဗဒ)ကုုိၾကဳိးစားတက္ခဲ့၏။ သုုိ႕ေသာ္ အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းလွသည္။ ပီအိတ္ခ်္ဒီ သင္တန္းမ်ား ကုုိရွစ္လတုုိင္တက္ခဲ့ျပီးမွ အမိန္႕စာတစ္ခုုထြက္လာ၏။ အားလုုံး၀င္ခြင့္ျပန္ေျဖ ရမည္။ ယခင္ေအာင္စာရင္းကုုိ အသိအမွတ္မျပဳေတာ့ ဟူ၏။ မေတာ္မတရားေသာကိစၥဆုုိျပီး ဂ်ဴနီယာ၀င္းက ၀င္ခြင့္ျပန္မေျဖဘဲ အျပီးအပိုုင္ ထြက္ခဲ့ေတာ့သည္။

ဤမ ွ်သာမကေသးေပ။ အခ်ိန္ပုုိင္းနည္းျပ လုုပ္ေနစဥ္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဌာနမွ စာပိုု႕ခဲ့၏။ စာထဲမွာ အလုုပ္လုုပ္ေနသူ၀န္ထမ္းအေနျဖင့္ မိမိအိ္မ္၌ စာမျပရဟုု အမိန္႕ထုုတ္ထားသည္။ သူ အလုုပ္မွထြက္လုုိက္သည္။ ၁၀ႏွစ္လုုံးလုုံး  တကၠသုုိလ္ဆရာျဖစ္ေရး ၾကိုုးပမ္းမူမ်ားေလတြင္ ေပ်ာက္သြားခဲ့ရ၏။

အထက္ပါသာဓက ႏွစ္ခုုနွင့္ပင္ ပညာေရးဆရာၾကီးမ်ား ၏မွားယြင္းေသာ လုုပ္ရပ္မ်ားကုုိ ထင္ရွားစြာ ျမင္နုုိင္ေပသည္။ မိမိလူမ်ဴိး၏ မ်ဴိးဆက္သစ္မ်ားကုုိ လူေတာ္မ်ားအျဖစ္ ေမြးျမဴနုုိင္ေသာ ပညာေရးစနစ္မဟုုတ္ဘဲ ႏွိပ္ကြပ္ဖိနင္းေသာ ပညာေရးစနစ္မ်ဴိး ဆက္လက္ရွင္သန္ေနလ ွ်င္ ျမန္မာျပည္၏ အနာဂတ္ ကားနစ္နာသည္ထက္နစ္မွာ ေသခ်ာပါသည္။

(ဓာတ္ပုံ – ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts

One thought on “ေရႊကူေမႏွင္း – စနစ္ဆုုိး၏သားေကာင္မ်ား
 1. ပညာေရျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ – ဆရာမေရႊကူေမႏွင္းရဲ့ ဥပမာတစ္ခု၊ တကၠသိုလ္ဆရာအလုပ္ႏွစ္ျခိဳက္တဲ့ ဆရာမဂ်ဴနီယာဝင္း အေၾကာင္း… သင္ခန္းစာပါပဲ။ ေနာက္ေနာင္
  – အေဖနာမည္ေၾကာင့္လက္မခံတာလား (ေဆြမ်ိဳးဝါဒ)
  – ဆရာမ်ားက်ဴရွင္မျပရ.ဆိုေပမဲ့၊ ျမန္မာဥပေဒကိုအတိက်လိုက္နာခ်င္သူကေတာ့ အလုပ္ကထြက္ရတာေပါ့…။

  အခုထိလဲ .. ဆရာအသစ္ခန္႕ထားေရးမ်ား မူဝါဒမေျပာင္းေသးပါဘူး။ ပုသိမ္ေကာလိပ္က ဆရာလိုရင္ ဗဟိုကပဲေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္တဲ့ဝါဒပါ။ တကၠသိုလ္၊ေကာ္လိပ္မ်ားက အာဏာပိုင္မ်ားအဖို႕
  ၁။ သင္ၾကားေရးလည္း ဗဟိုဦးစီး
  ၂။ ဆရာခန္႕ထားေရးလဲ ဗဟိုဦးစီး
  အဲ.. အခုေခတ္ ဝန္ၾကီးဌာနတိုင္း ငမ္းငမ္းတက္လိုခ်င္တဲ့ ပညာေရးဘတ္ဂ်တ္ ပိုသံုးခြင့္၊ ခ်ေပးေငြအသံုးျပဳေရး… ဗဟိုဦးစီးစနစ္ထက္ေတာင္ ဆိုးေသးတယ္။ မိုးက်ကိုယ္ေတာ္မ်ားက ဆံုးျဖတ္ေနၾကပါတယ္။

  အခုေခတ္မွာ ကိုယ့္တကၠသိုလ္အတြက္၊ ကိုယ့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ကပဲ ဘတ္ဂ်တ္တင္ျပ၊ သံုးစြဲ၊ ဆရာခန္႕ထားဖို႕ ဗဟိုဦးစီးမႈျဖဳတ္ခ်မယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။

  ဘယ္ေတာ့လဲ..ဘယ္သူစာရင္းစစ္မလဲ..?

  ပညာေရးဥပေဒက ဒါေတြ မေျပာင္းလဲေသးဘူး… ဟုတ္ပါသလား..ဆရာမေရႊကူေမႏွင္းခင္ဗ်ား…။ ပညာေရးဘတ္ဂ်တ္ သံုးဖို႕ ဆရာေတြ အရည္ေသြးျမွင့္ေရး (ပညာေတာ္သင္) လႊတ္တာလဲ … ကိုယ့္လူေတြပဲ၊ ခ်ေပးတဲ့ဘတ္ဂ်တ္ကိုလဲ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမဏီေတြနဲ႕ လိုင္စင္/ပါမစ္ လုပ္စားေနဆဲပါ။

  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွာပါ… ဘယ္ေတာ့လဲ..ဘယ္သူစာရင္းစစ္မလဲ?

  စာရင္းစစ္ဌာန အရာရွိေတြလည္း မဟုတ္တဲ့အေသးဖြဲေလးေတြပဲ..ျဖစ္ညွစ္ေမးျမန္းစစ္ေနတယ္။ မိုက်ကိုယ္ေတာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တစ္ေယာက္ရဲ့သား ကုမၸဏီဆိုရင္ စာရင္းစစ္ေတာင္၊ မစစ္ရဲေတာ့ဘူး…၊ ေၾကာက္ေနဆဲပဲ…ခက္ပါတယ္။

Comments are closed.