သတင္းေဆာင္းပါး ေအာင္ဒင္

ေအာင္ဒင္ – အပိုင္း (၇၃) လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ

 

(ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၄၊ အမွတ္ ၂၀၈၊ ဩဂုတ္လ ၇ ရက္ေန႕၊ ၂၀၁၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၄/၃၂)
 

 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္

 

 ေအာင္ဒင္ – အပိုင္း (၇၃) လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ

 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၁ ရက္ေန႕ထုတ္ အစိုးရသတင္းစာမ်ားမွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဥပေဒအမွတ္ ၃၁/၂၀၁၄ အျဖစ္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ “အသင္းအဖြဲ႕မ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ” (သင္းဖြဲ႕ဥပေဒ) ကို သမၼတဦးသိန္းစိန္ရဲ့  လက္မွတ္နဲ႕ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ တစ္ႏွစ္ခန္႕က ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လထဲမွာ ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ “အသင္းအဖြဲ႕မ်ားဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္း” ထက္ေတာ့ အမ်ားၾကီးပိုေကာင္းပါတယ္။

 

ဒါေပမည့္လည္း ျပည္တြင္းအရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ့  ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကို ပစ္ပယ္ျပီး ကန္႕သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈလို႕ ယူဆရမည့္ အခ်က္ေတြကို ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အခု ေနာက္ဆုံးအတည္ျပဳလိုက္တဲ့ သင္းဖြဲ႕ဥပေဒဟာ ဆိုးဝါးတဲ့ ဥပေဒတစ္ခုမဟုတ္ေပမည့္ ေကာင္းမြန္ျပည့္စံုေသာ ဥပေဒတစ္ခုလည္း မဟုတ္ျပန္ပါ။ ျပင္ဆင္သင့္တဲ့အခ်က္၊ ျဖည့္စြက္သင့္တဲ့အခ်က္မ်ားကို ဒီေဆာင္းပါးနဲ႕ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးခ်င္ပါတယ္။

 

(က) ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီး႒ာနႏွင့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီး႒ာနတို႕၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ

 

ဒီဥပေဒအရ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းနဲ႕ပါတ္သက္ျပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးရန္အာဏာရွိတဲ့ အဖြဲ႕မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္အဆင့္၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီအဆင့္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္း/ေဒသအဆင့္၊ ခ႐ိုင္အဆင့္၊ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဆိုျပီး အဆင့္ဆင့္ဖြဲ႕စည္းထားပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွာ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီး႒ာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးက ဥကၠ႒ျဖစ္ျပီး ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီး႒ာနက အတြင္းေရးမႉးျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္း/ေဒသအဆင့္ေတြမွာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီး႒ာန ညႊန္ၾကားေရးမႉးမ်ား က အတြင္းေရးမႉးမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ ခ႐ိုင္အဆင့္နဲ႕ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္မွာေတာ့ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီး႒ာန (ေထြ/အုပ္) ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားနဲ႕ ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားက ဥကၠ႒မ်ားျဖစ္ၾကျပီး လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမႉးမ်ားနဲ႕ ျမိဳ႕နယ္ဦးစီးအရာရွိမ်ားက အတြင္းေရးမႉးမ်ား အသီးသီးျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒီဖြဲ႕စည္းပံုအရ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား မွတ္ပံုတင္ေရးနဲ႕ ပါတ္သက္ျပီး အဓိကအာဏာအပ္ႏွင္းထားတာက ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးနဲ႕ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီး႒ာနတို႕ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

 

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဟာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးသူမဟုတ္ပဲ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ခန္႕အပ္တာဝန္ေပးသူျဖစ္ပါတယ္။ ေထြ/အုပ္႒ာနဟာ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီး႒ာန လက္ေအာက္ခံျဖစ္ျပီး တစ္ႏိုင္ငံလုံးရဲ့  ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးနဲ႕ ေထြ/အုပ္႒ာနက တဆင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးကို သြယ္ဝိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ေနတယ္လို႕ ေျပာၾကပါတယ္။ အခုလည္း ဒီဥပေဒအရ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဟာ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးနဲ႕ ေထြ/အုပ္႒ာနက တဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့  အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို သြယ္ဝိုက္ျပီး ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ရွိသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။

 

အသင္းအဖြဲ႕မ်ားဟာ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား မဟုတ္ၾကသလို အစိုးရလက္ေအာက္ခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္း မဟုတ္ၾကပါ။ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား မွတ္ပံုတင္ေရးကို ၾကီးၾကပ္ဖို႕ အဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕မယ္ဆိုရင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွာ သမၼတက ေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးတဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္း/ေဒသ အဆင့္ေတြမွာ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသအစိုးရမ်ားက ေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးတဲ့ ေလးစားေလာက္ေသာ အရပ္သားမ်ား၊ ခ႐ိုင္နဲ႕ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ေတြမွာလည္း သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားက ေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးတဲ့ အရပ္သားမ်ားနဲ႕ ဖြဲ႕စည္းသင့္ပါတယ္။ တကယ္လို႕ အစိုးရဝန္ၾကီး႒ာနတစ္ခုခုက တာဝန္ယူမွ ျဖစ္မယ္ဆိုရင္လည္း ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးနဲ႕ ေထြအုပ္အစား ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ခန္႕အပ္တာဝန္ေပးတဲ့ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီး႒ာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး (သို႕မဟုတ္) အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ၾကီး႒ာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး (သို႕မဟုတ္) ပညာေရးဝန္ၾကီး႒ာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးနဲ႕ ၎ဝန္ၾကီး႒ာနလက္ေအာက္ခံ ဦးစီး႒ာနတစ္ခုခုကို တာဝန္ေပးသင့္ပါတယ္။

 

(ခ) စည္းကမ္းခ်က္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳျခင္း

 

ဒီဥပေဒ အခန္း (၄)၊ ပုဒ္မ (၈)၊ ပုဒ္မခြဲ (က) မွာ “ႏိုင္ငံေတာ္၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ လံုျခံုေရးကို ထိခိုက္ႏိုင္ရန္အေၾကာင္းမရွိပါက အသင္းအဖြဲ႕အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသတ္မွတ္၍ ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္။” ဆိုျပီး ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အလားတူပဲ၊ အခန္း (၅)၊ ပုဒ္မ (၁၇)၊ ပုဒ္မခြဲ (က) မွာလည္း အစိုးရမဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာအသင္းအဖြဲ႕မ်ားကို “စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသတ္မွတ္၍ ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္” လို႕ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ “စည္းကမ္းခ်က္မ်ား သတ္မွတ္၍” ဆိုတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္အေပၚမွာ စိုးရိမ္ပူပန္စရာျဖစ္လာပါတယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့ စစ္အစိုးရလက္ထက္မွာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားကို “ႏိုင္ငံေရးကင္းရွင္းရမည္” “ဦးေဆာင္နာယကအဖြဲ႕တြင္ ရဟန္းသံဃာမ်ား မပါဝင္ရ” စတဲ့ မတရားတဲ့ စည္းကမ္းခ်က္ေတြ သတ္မွတ္ခဲ့တာကို ျပန္သတိရမိပါတယ္။ အေသးစိတ္ရွင္းလင္းခ်က္မပါဝင္တာမို႕ အဲဒီ “စည္းကမ္းခ်က္မ်ား” ဆိုတာ မွတ္ပံုတင္ေရးအဖြဲ႕ကို ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးနဲ႕ ေထြ/အုပ္အရာရွိမ်ားရဲ့  ဆႏၵ၊ ေဒါသ၊ အာဃာတေတြအေပၚ မူတည္ျပီး အတိုင္းအဆမရွိ က်ယ္ျပန္႕ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီဥပေဒပါ “စည္းကမ္းခ်က္မ်ားျဖင့္” ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို လုံးဝ ျဖဳတ္ဖို႕၊ ဒါမွမဟုတ္ “စည္းကမ္းခ်က္မ်ား” ဆိုတာကို ဒီဥပေဒထဲမွာတင္ အေသးစိတ္ရွင္းလင္းဖြဲ႕ဆိုဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။

 

(ဂ) မွတ္ပံုတင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားရန္မလိုေသာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား

 

အခန္း (၆)၊ ပုဒ္မ (၁၉) မွာ ဒီဥပေဒအရ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားရန္မလိုေသာ အသင္းအဖြဲ႕ ၃ မ်ိဳးကို ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ (က) ဘာသာေရး၊ သာသနာေရးႏွင့္ စီးပြါးေရးသက္သက္ကိုသာ က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ေသာ အဖြဲ႕မ်ား၊ (ခ) ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႕ ေလွ်ာက္ထားရမည့္ ႏိုင္ငံေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ (ဂ) တည္ဆဲဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား တို႕ျဖစ္ၾကပါတယ္။ မလံုေလာက္ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းက အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၊ အထက္တန္းပညာနဲ႕ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားမွာ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့၊ ဖြဲ႕စည္းၾကမည့္ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံးဟာလည္း ဒီဥပေဒအရ မွတ္ပံုတင္ေလွ်ာက္ရန္ မလိုအပ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းသင့္ပါတယ္။ နာေရးကူညီမႈအသင္းေတြလို၊ ပညာဒါနေက်ာင္းေတြလို ဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ား၊ ခ်ိဳ႕တဲ့ႏြမ္းပါးသူမ်ားကို ကူညီေစာင့္ေရွာက္ၾကတဲ့ ပရဟိတအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ စာဖတ္အသင္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဟာလည္း ဒီဥပေဒအရ မွတ္ပံုတင္ေလွ်ာက္ရန္ မလိုအပ္သင့္ပါ။

 

ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္ျပီး ေနာက္ေပၚေပါက္လာမည့္ အေျခခံပညာေရးဥပေဒ၊ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဥပေဒမ်ားမွာ ျပ႒ာန္းဖို႕ရွိပါတယ္လို႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာၾကတယ္လို႕ ၾကားရပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာပညာေရးဥပေဒမ်ား ေပၚေပါက္လာဖို႕ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာဦးမယ္ ထင္ပါတယ္။ အဲဒီ ဥပေဒေတြ မေပၚေပါက္ေသးသ၍ ကေန႕ ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ့  ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားဖြဲ႕စည္းမႈ၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ အခက္အခဲရွိေနတာမို႕ ဒီအသင္းအဖြဲ႕ဥပေဒမွာတင္ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား မွတ္ပံုတင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားရန္ မလိုအပ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းေပးဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။

 

(ဃ) အသင္းအဖြဲ႕မ်ားအား အကာအကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္

 

ဒီဥပေဒ အခန္း (၄)၊ ပုဒ္မ (၇) အရ ျပည္တြင္းအသင္းအဖြဲ႕မ်ား မွတ္ပံုတင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းဟာ ၎အဖြဲ႕မ်ားရဲ့  ဆႏၵအေလ်ာက္ျဖစ္ပါတယ္။ အဖြဲ႕တိုင္း မျဖစ္မေနမွတ္ပံုတင္ရမယ္လို႕ ျပ႒ာန္းမထားပါ။ ဒါေၾကာင့္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားဟာ မွတ္ပံုတင္ေလွ်ာက္မထားပဲ လြတ္လပ္စြာရပ္တည္ခြင့္၊ လႈပ္ရွားခြင့္ရွိပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ မွတ္ပံုတင္တဲ့ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္က ဘာေတြျပန္လည္ကူညီသလဲ၊ မွတ္ပံုတင္အဖြဲ႕မ်ားရဲ့  အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြက ဘာေတြလဲဆိုတာ အေရးၾကီးပါတယ္။ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားကို မွတ္ပံုတင္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ့  အကာအကြယ္နဲ႕ အကူအညီကို ထိထိေရာက္ေရာက္ရရွိမယ္၊ သိသာထင္ရွားတဲ့ အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြရွိမယ္ဆိုရင္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားက မွတ္ပံုတင္ဖို႕ ေရြးခ်ယ္ၾကမွာပါ။

 

အခန္း (၈) မွာ “အသင္းအဖြဲ႕မ်ားအား အကာအကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္” မ်ားကို ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားကို ဝန္ၾကီး႒ာနမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဥပေဒနဲ႕အညီ ကူညီျခင္း၊ အကာအကြယ္ေပးျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေပးအပ္သည့္ အေထာက္အပံ့မ်ားကို လက္ခံႏိုင္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းအလႉရွင္မ်ား၊ ျပည္တြင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အေထာက္အပံ့ကို ရယူႏိုင္ျခင္း၊ အသင္းအဖြဲ႕အေနျဖင့္ တရားစြဲဆိုႏိုင္ျခင္း၊ တရားစြဲဆိုခံႏိုင္ျခင္း၊ ရန္ပံုေငြထူေထာင္ျခင္း၊ ဘဏ္ေငြစာရင္းဖြင့္ႏိုင္ျခင္း၊ အလႉေငြေကာက္ခံႏိုင္ျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ မေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိျခင္း၊ အဖြဲ႕အစည္း၏ ကိုယ္ပိုင္တံဆိပ္၊ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္အသား၊ ကိုယ္ပိုင္ဝတ္စံုဒီဇိုင္းမ်ား မူပိုင္ခြင့္ရွိျခင္း၊ စတဲ့ အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။

 

အဲဒီ အက်ိဳးခံစားခြင့္မွာ မပါဝင္တာက ဝင္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ျဖစ္ပါတယ္။ အင္မတန္အေရးၾကီးတဲ့ အခ်က္ပါ။ မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားကို လႉဒါန္းတဲ့ လူပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနနဲ႕ သူတို႕လႉဒါန္းတဲ့ ေငြပမာဏအေပၚမွာ ဝင္ေငြခြန္သက္သာခြင့္ရွိရပါမယ္။ ဒါမွပဲ လႉခ်င္သူေတြ လႉရဲၾကမွာပါ။ မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့အသင္းအဖြဲ႕က ထုတ္ေပးတဲ့ အလႉေငြ မည္၍မည္မွ်ရရွိေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳေက်းဇူးတင္လႊာဟာ သက္ဆိုင္ရာလႉဒါန္းသူအတြက္ ဝင္ေငြခြန္ေကာက္ခံတဲ့ ႒ာနကို တင္ျပစရာ ခိုင္လံုတဲ့ သက္ေသအေထာက္အထားျဖစ္ရပါမယ္။ အလားတူပဲ မွတ္ပံုတင္အသင္းအဖြဲ႕မ်ားဟာ ၎တို႕ရရွိတဲ့ ဝင္ေငြအေပၚမွာ ဝင္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိရပါမယ္။ အဆိုပါ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားဟာ စီးပြါးေရးအက်ိဳးအျမတ္အတြက္ တည္ရွိတဲ့အသင္းအဖြဲ႕မ်ား မဟုတ္ၾကတာေၾကာင့္ ၎မွတ္ပံုတင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ့ ႏွစ္စဥ္ဝင္ေငြအေပၚ ဝင္ေငြခြန္ မေကာက္ခံသင့္ပါ။ တစ္ဖက္မွာလည္း မွတ္ပံုတင္မထားတဲ့ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားအေနနဲ႕ ႏွစ္စဥ္ဝင္ေငြအေပၚ ဝင္ေငြခြန္ေဆာင္ရန္ တာဝန္ရွိသင့္ပါတယ္။ မွတ္ပံုတင္မထားတဲ့ အဖြဲ႕မ်ားကို လႉဒါန္းသူမ်ားအားလည္း ဝင္ေငြခြန္သက္သာခြင့္ေပးရန္ မလိုအပ္ပါ။

 

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၁၅/၂၀၁၄ ျဖစ္တဲ့ “ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ” ကို ေလ့လာၾကည့္မိပါတယ္။ ပုဒ္မ (၅)၊ ပုဒ္မခြဲ (က) မွာ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဝင္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိတဲ့ စာရင္းမွာ “ဒီသင္းဖြဲ႕ဥပေဒအရ မွတ္ပံုတင္မည့္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား” မပါဝင္ပါ။ ပုဒ္မ (၅)၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ/၂) မွာေတာ့ “ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ (ကက) ျပည္တြင္း/ျပည္ပအလႉရွင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း လူမႈေရး၊ ဘာသာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ လႉဒါန္းျခင္းမွ ရသည့္ဝင္ေငြ၊ (ဃဃ) သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားက်ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေထာက္ပံ့လႉဒါန္းသည့္ ပစၥည္း သို႕မဟုတ္ အလႉေငြ” မ်ားႏွင့္ စပ္လ်င္း၍ ဝင္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးျခင္း၊ သို႕မဟုတ္ သက္သာခြင့္ေပးျခင္း၊ သို႕မဟုတ္ အခြန္ႏွင့္စပ္လ်င္းသည့္ အျခားခံစားခြင့္ေပးျခင္းတို႕ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္” ဆိုျပီး ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ဒါဟာျဖင့္ မွတ္ပံုတင္အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ဝင္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္နဲ႕ ပါတ္သက္ျပီး ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ကို သင့္ေတာ္သလို ေဆာင္ရြက္ဖို႕ အာဏာလႊဲလိုက္သလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ျဖစ္သင့္တာက ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္က မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားကို ဝင္ေငြခြန္မေကာက္ခံဖို႕ ဥပေဒထဲမွာ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းျပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ကို ညႊန္ၾကားရမွာပါ။

 

“ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ” ပုဒ္မ (၅)၊ ပုဒ္မခြဲ (ဃ) မွာ “တည္ဆဲအျခားဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္တြင္ ဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ စပ္လ်င္းသည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ျပ႒ာန္းပါရွိလ်င္ ယင္းျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ ခံစားခြင့္ရွိေစရမည္” လို႕ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႕ တည္ဆဲျဖစ္ေတာ့မည့္ “အသင္းအဖြဲ႕မ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ” မွာ “မွတ္ပံုတင္အသင္းအဖြဲ႕မ်ားအား ႏွစ္စဥ္ဝင္ေငြေပၚတြင္ ဝင္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္၊ မွတ္ပံုတင္အသင္းအဖြဲ႕မ်ားအား လႉဒါန္းသူမ်ားအတြက္ လႉဒါန္းေငြအေပၚတြင္ ဝင္ေငြခြန္သက္သာခြင့္ စတဲ့ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား” ကို ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းျပီး မွတ္ပံုတင္အသင္းအဖြဲ႕မ်ားကို အေထာက္အပံ့ျပဳသင့္ပါတယ္။

 

(င) နဝတရဲ့  နည္းဥပေဒ

 

သင္းဖြဲ႕ဥပေဒရဲ့  ပုဒ္မ (၄၁) မွာ “အသင္းအဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ (ႏိုင္ငံေတာ္ျငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕၊ ဥပေဒ အမွတ္ ၆/၈၈) (သင္းဖြဲ႕ ၆) အရ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ နည္းဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ အမိန္႕ႏွင့္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ဤဥပေဒႏွင့္ မဆန္႕က်င္သေရြ႕ ဆက္လက္က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္” လို႕ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ဒါဟာလည္း စိတ္မသက္သာစရာပါ။ နဝတစစ္အစိုးရလက္ထက္မွာ ျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ (သင္းဖြဲ႕ ၆) ဆိုတဲ့ ဥပေဒဟာ အင္မတန္ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ့ ဥပေဒတစ္ခုျဖစ္ျပီး ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား၊ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားကို ဖိႏွိပ္ဖို႕ ရည္ရြယ္ျပ႒ာန္းခဲ့တာပါ။ မူရင္းဥပေဒက ၾကမ္းၾကဳတ္သလို လက္ေအာက္ခံနည္းဥပေဒမ်ား၊ အမိန္႕ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားဟာလည္း ၾကမ္းၾကဳတ္ပါတယ္။ မူရင္းဥပေဒကို ပုဒ္မ (၄၃) နဲ႕ ရုပ္သိမ္းလိုက္ေပမည့္ နည္းဥပေဒနဲ႕ အမိန္႕ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြကို ဆက္လက္သုံးစြဲႏိုင္တယ္ဆိုတာ ေရွ႕မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ “စည္းကမ္းခ်က္မ်ား သတ္မွတ္၍ ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္” ဆိုတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္နဲ႕ ေပါင္းျပီးစဥ္းစားရင္ ေၾကာက္စရာေကာင္းလွပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ နဝတဥပေဒ သင္းဖြဲ႕ (၆) ရဲ့ နည္းဥပေဒမ်ား၊ အမိန္႕ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကိုပါ ရုပ္သိမ္းျပီး နည္းဥပေဒအသစ္ကို အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူ႕အခြင့္အေရးေရွ႕ေနမ်ားနဲ႕ ညွိႏိႈင္းတိုင္ပင္ျပီး ေရးဆြဲသင့္ပါတယ္။

 

ေအာင္ဒင္

ဇူလိုင္ ၃၀၊ ၂၀၁၄


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts