သတင္းေဆာင္းပါး ေဇာ္ေအာင္ (မုုံရြာ)

ေရႏွင့္အလုပ္ကိုင္ခက္ခဲေနသူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာသူေဌးၾကီးမ်ား ၂၀၁၄

ေဇာ္ေအာင္ (မုုံရြာ)
ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၄

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ၊ ကြာျခားမႈေၾကာင့္ လူမႈဒုကၡမ်ားစြာ ျဖစ္ပြားေနရျခင္းကို ၂၀၁၁-၂၀၁၄ အစိုးရသစ္ကာလတြင္ ေတြ႕ေနရပါသည္။ လူတိုင္းစိတ္မခ်မ္းေျမ့ပါ။ အစိုးရ၊ ခရိုနီႏွင့္ ခ်မ္းသာလူတန္းစားမ်ားလည္း စိတ္မခ်မ္းေျမ့ၾကပါဟု ရိုးသားစြာ ယူဆပါသည္။

 

ဥပေဒကို အရည္ၾကိဳေသာက္ျပီး၊ အစိုးရႏွင့္စီးပြားေရးစာခ်ဳပ္မ်ားကို အပိုင္ခ်ဳပ္ထားႏိုင္သူမ်ား ၃ႏွစ္အတြင္း ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားသည္ အံ့မခန္းတိုးတက္လာသည္။ စတုထၳမ႑ိဳင္ မီဒီယာမ်ားတြင္ သတင္းစာၾကီးမ်ားကတစ္မ်ိဳး၊ သတင္းစာေလး (ေဖ့စ္ဘုတ္)မ်ားတြင္ တစ္ဖံု လူနာမည္ႏွင့္ေရးသာတင္ျပၾကသည္။ မ်က္ႏွာေျပာင္ေျပာင္ ခ်ိဳသာစြာေျပာဆိုတတ္သူမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ထည့္ထားျပီး မီဒီယာမ်ား၏ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကားေစသည္။ ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္မွ ယခုတိုင္၊ အာဏာရပါတီၾကီးမွ ထိပ္တန္းအရာရွိၾကီး သတင္းစာမ်ားကို ရဲဝ့ံစြာ အင္တာဗ်ဴးေျပာဆိုခ်က္ကိုလည္း အံ့ၾသခ်ီးက်ဴးေလာက္သည္။ သူက ဆင္းရဲစြာဘဝရုန္းကန္ခဲ့ရသည္။ ယခု သူ႕သားက စီးပြားေရးလုပ္တတ္ေတာ့ ၾကီးပြားခ်မ္းသာလာသည္။ မိမိလည္း သားသမီးမ်ားေၾကာင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးခံစားရသည္.. စသျဖင့္ သူ႕မိတ္ေဆြ၊အေပါင္းသင္း သူေဌးသူၾကြယ္အားလံုးကို ကာကြယ္ေျပာၾကားသြားပါသည္။ သူတို႕လုပ္သမွ် စီးပြား၊ အခြန္ေဆာင္မႈ အားလံုးသည္ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွာ လုပ္ေဆာင္သြားသည္။ ဥပေဒႏွင့္မညီဟု ျပန္လွန္တရားစြဲႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံတကာတရားရံုး ျမန္မာျပည္တြင္ မရွိ။ ျမန္မာ့တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္ကို သူတို႕ ဥပေဒသမားမ်ားက အပိုင္ကိုင္တြယ္ထားပါသည္။

 

ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝသည့္ အာဏာရွိသူမ်ားက အခြန္ေပးစရာမလိုပဲ၊ အရမ္းၾကြယ္ဝလာၾကသည္။ ထိုအခါ ဆင္းရဲမြဲေတသူ လူတန္းစာကို ေဒသခံတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက တဲထိုး၊ ရြာတည္ျပီး ေစ်းတက္လာေသာ ေျမယာမ်ားကို၊ ခ်မ္းသာသူၾကြယ္ၾကီးမ်ားထံမွ ျပန္ရရန္ ၾကိဳးစားလာၾကည္။ ေျမပိုင္ရွင္ႏွင့္ေျမယာမဲ့မ်ား အင္အားျပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားစြာ ျဖစ္ပ်က္ေနသည္။ ထိုျပသနာမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ေက်းလက္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းကို အပူတျပင္းအေကာင္ထည္ ေဖၚေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္ လယ္ယာထြက္၊ ကုန္ေခ်ာလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးသည္ အထူးအေရးၾကီးလာပါသည္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း ဆင္းရဲမြဲေတသူမ်ား အံုၾကြမႈျဖစ္မွာ စိုးရိမ္ၾကသည္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားမွာ မိမိတို႕ျမိဳ႕နယ္၊ ဆင္းရဲေသာ ေတာင္သူ၊ေက်းရြာမ်ားအတြက္ ေရႏွင့္အလုပ္ကိုင္ ရရွိေရးကိုပင္ မလုပ္ေပးႏိုင္ပဲ မိႈင္ေနရစဥ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ဘတ္ဂ်တ္မ်ားစြာ ခ်ေပးလိုက္သည္။ ကမၻာ့ဘဏ္ကလည္း ေနေရာင္ျခည္ လွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရး စီမံကိန္းမ်ားကို ျမန္မာျပည္အတြက္ ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံေနပါသည္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈအတြက္ အဓိက လယ္ယာလုပ္ငန္းကို ျမွင့္တင္ဖို႕ေပးဖို႕၊ ေရႏွင့္အလုပ္ကိုင္ရရွိေရးကို ျခစားမႈ နာမည္ၾကီးလွေသာ ျမန္မာအစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ား ပြင့္လင္းစြာလုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ျမိဳ႕ေပၚရွိ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ စက္ရံု၊ Import/Export, ဆက္သြယ္ေရး၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ေငြပမာဏၾကီးေသာေၾကာင့္ အဂတိမ်ားျပားသည္။ ေက်းရြာရွိ ဆင္းရဲသားမ်ားအတြက္ ေရႏွင့္လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပညာေရးႏွင့္က်န္းမာေရး လုပ္ငန္း ဘတ္ဂ်တ္ ခ်ေပးေငြမ်ားကိုပင္ အဂတိ၊အက်င့္ပ်က္ လူလည္မ်ားစြာရွိသည္။ ပြင့္လင္းစြာလုပ္ကိုင္မႈျဖင့္ ကာကြယ္ရေပသည္။ ရပ္ရြာဘုန္းၾကီးလည္း ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရး ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေနရသည္။

 

အမ်ိဳးသားမ်ား မူးရစ္ျဖင့္ ပ်က္စီးရသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားစြာ ေငြေၾကးေၾကာင့္၊ ပ်က္စီးလမ္းလြဲၾကသည္။ အထူးသျဖင့္  အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ေငြေၾကးအခက္ခဲအတြက္ ခႏၱာႏွင့္ရင္းႏွီးရွာေဖြရသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားေရာက္သြားသူမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးေတြ႕ရသည္။ ယခုအခါ ျပည္တြင္းမွာပင္ ေပါမ်ားလာသည္။ အခ်ိဳ႕အစိုးရအရာရွိၾကီးမ်ားပိုင္ ဟိုတယ္မ်ား၏ ျပည့္တဆာလက္ခံေနမႈမ်ားကို မီဒီယာတြင္ ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။ အေျပာအဆိုၾကမ္းတမ္းျခင္းမွာ လက္ခံႏိုင္ေသာ္လည္း၊ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား ပိုင္ဆိုင္ေသာ စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အခြန္ေရွာင္မႈထက္ ဆိုးေသာ ျပည့္တဆာ၊ မူးရစ္၊ ေလာင္းကစား လုပ္ငန္းမ်ားကိုမူ ဖမ္းဆီးအေရးဖို႕ ဥပေဒအားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနသည္။ ထို တရားမဝင္လုပ္ငန္း လုပ္ေနသူမ်ားမွာ ဝင္ေငြႏွင့္မေလာက္ေသာေၾကာင့္မဟုတ္။ ရတာႏွင့္ေလာက္ေအာင္မသံုးပဲ ေခတ္မီစြာ လွပ၊ဝတ္စားခ်င္လာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ျမင္ပါသည္။ ထိုျပသနာေျဖရွင္းရန္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ စာရိတၱျမွင့္တင္ျခင္းျဖင့္သာ ထိန္းႏိုင္ပါသည္။ က်ိန္စာမိျခင္း ဆိုသည္မွာ ငယ္ရြယ္သူ သားသမီးမ်ား၊ မူးယစ္၊ လိင္၊ ေလာင္းကစားမႈမ်ားတြင္ က်ေရာက္သြားပါက ထိုလူငယ္မ်ားကို အျပစ္တင္ရန္မရွိ။ က်ိန္စာမိျခင္းဆိုသည္မွာ မိဘ၊ ဘိုးဘြားမ်ား၏ မေကာင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ မိဘဘိုးဘြားမ်ားက မိမိတို႕ မတရားလုပ္ရပ္မ်ားကို မွားပါသည္ဟု၊ ေျပာဆို၊ ရပ္တံ့ျပီး စာရိတၱမွန္ကန္မႈသို႕ မိသားစုကို ဦးေဆာင္သြားရပါမည္။ အထူးသျဖင့္ မိသားစု အိမ္ေထာင္ဦးစီး၊ ဖခင္ျဖစ္သူသည္ အလြန္အေရးၾကီးသည္။ လမ္းလြဲမႈ၊ စီးပြားအဆင္မေျပမႈမ်ားကို အမ်ိဳးသားမ်ားျဖစ္ေသာ၊ အိမ္ေထာင္ဦးစီးဖခင္၏ စာရိတၱျဖင့္သာ က်ိန္စာမ်ားမွ လြတ္ကင္းႏိုင္ပါမည္။

 

အဂတိလိုက္စားမႈအေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ကိုင္တြယ္မည္ဟု ကတိေပးခဲ့ျပီး အေရးယူမည္ဟု မေျပာခဲ့ပါ။ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ၉-ၾသဂုတ္-၂၀၁၃ ကိုပင္ သမၼတလက္မွတ္ေရးမထိုးပဲ၊ လႊတ္ေတာ္တြင္အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ဘယ္လို တိုက္ဖ်က္မည္နည္း ကို လႊတ္ေတာ္တြင္ ေကာ္မတီဖြဲ႕ရာ၊ အားလံုးလိုလို မကင္းႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ရန္ခက္ခဲေနဆဲ၊ မိုးခါးရည္ပဲ ေသာက္ေနဦးမည့္ အေနအထားတြင္ ရွိေနသည္။ မိမိမေသာက္ပါက မိမိစိတ္သန္႕မည္သာ ျဖစ္သည္။

 

● အင္ဒိုနီးရွားသမၼတျဖစ္လာႏိုင္သူတစ္ဦး JOKOWI

ေလာေလာဆည္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ၂၀၁၄ သမၼတသစ္ ေရြးခ်ယ္ပြဲတြင္ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ ထိပ္တန္းေရာက္လာသူ၊ JOKOWI ဂ်ိဳကိုဝီ ဆိုသူ ေပၚေပါက္လာသည္။ အဂတိလိုက္စားမႈကို ညင္သာစြာကိုင္တြယ္ျပီး၊ လူထုႏွင့္တစ္သားတည္း လိုက္ေလွ်ာက္သူျဖစ္ျပီး၊ လက္ရွိ အင္ဒိုနီးရွားထိပ္ပိုင္း အာဏာပိုင္ သူၾကြယ္ၾကီးမ်ားကလဲ လက္ခံသူျဖစ္သည္။

 

သူ႕ကို ဂ်ာဗားကြ်န္းအလယ္က လူဦးေရ၅သိန္းခန္႕ရွိေသာ ေရွးေဟာင္းျမိဳ႕ေတာ္ Surakarta ျမိဳ႕တြင္ ၁၉၆၁ ေမြးဖြားခဲ့ပါသည္။ ယခု ၅၂ ႏွစ္အရြယ္ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၅ သစ္ေတာဆိုင္ရာ၊ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႕ရရွိျပီး ေနာက္ပိုင္း ကုမၸဏီအလုပ္၊ အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဆူကရာတာျမိဳ႕ဝန္ ရာထူး အတြက္ သူ႕ကို ယွဥ္ျပိဳင္ေစရာမွာ အႏိုင္ရရွိျပီး ၂၀၀၆ ဆူကရာတာျမိဳ႕ဝန္ျဖစ္လာပါသည္။ သာမန္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး ျမိဳ႕ဝန္တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါ့မလား သံသယျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ လက္ရွိ အင္ဒိုနီးရွားသမၼတ ယူဒိုယိုႏို ျမိဳ႕ဝန္လုပ္ခဲ့ဖူးေသာ ျမိဳ႕လည္းျဖစ္ပါသည္။ သူတာဝန္ယူျပီး မၾကာခင္ သူ႕၏ အရည္အခ်င္မ်ားကို ေတြ႕လာရပါသည္။ သူ လုပ္ငန္းရွင္အျဖစ္ ဥေရာပျမိဳ႕ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ေရာက္ခဲ့စဥ္က ထိုျမိဳ႕မ်ား၏ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး လုပ္ေဆာင္မႈ နမူနာမ်ားစြာအတုယူျပီ ဆူကရာတာျမိဳ႕အတြက္ သင့္ေလွ်ာ္ေအာင္ ေကာ္ပီ လုပ္ေဆာင္ေစပါသည္။ သူ ႏိုင္ငံျခား သြားလာေနစဥ္ကာလ သူမ်ားႏိုင္ငံမွာ ဘယ္လိုလုပ္ကိုင္သည္ဆိုတာ ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာ၊ ဆည္းပူးခဲ့ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႕ေလ့လာျပီး မွတ္တမ္းတင္မႈမ်ားသည္ သူကိုယ္တိုင္ ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ျဖစ္လာခ်ိန္တြင္ လက္ေတြ႕က်င့္သံုး၊ အေကာင္ထည္ေဖၚႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ သူသည္ ယခင္ အင္ဒိုနီးရွားေခါင္းေဆာင္မ်ားလို ဟိတ္ဟန္မရွိ၊ ပံုစံျခားနားပါသည္။ ျပည္ထုႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားတြင္ လူငယ္မ်ားက ဂ်ိဳကိဝီ လက္ကိုဆြဲျပီး သူတို႕ေခါင္းေပၚတင္ၾကပါသည္။ အင္ဒိုနီးရွားစတိုင္ လူငယ္ေတြက လူၾကီးကိုေလးစားေၾကာင္း ျပျခင္းျဖစ္သည္။

 

အင္ဒိုနီးရွားတြင္ အစိုးရ၏ အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရး KPK အဖြဲ႕ရွိပါသည္။ မၾကာခဏ အေရးယူေနရသည္။ ဂီတႏွစ္သက္ေသာ ဂ်ိဳကိုဝီ လက္ခံယူလိုက္သည့္ လက္ေဆာင္ Metallica ေတးဂီတအဖြဲ႕က လက္မွတ္ထိုးျပီး ေပးခဲ့ေသာ လွ်စ္စစ္ ေဘာ့စ္ဂီတာ တစ္လက္ ရွိပါသည္။ KPK အဖြဲ႕က သိမ္းဆည္းလိုက္ျပီး ျပတိုက္မွာ လူထုကို ျပသထားပါသည္။ ဂ်ိဳကိုဝီ က သူ႕ကို သမၼတ ျဖစ္ဖို႕ျမွင့္တင္ေနသူမ်ားကို ..” ကြ်န္ေတာ့္ဘဝဟာ ရိုးစင္းလွျပီး ဘာမွထူးျခားမႈမရွိတဲ့အတြက္ သမၼတအျဖစ္ မထိုက္တန္ပါဘူး … ဟု ေျပာဆိုပါသည္။

 

● တ႐ုုတ္ျပည္ႏွင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ျမန္မာအဂတိ

ျမန္မာျပည္တြင္ JOKOWI ထိုကဲ့သို႕ေသာ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားစြာ ေပၚေပါက္လာေနျပီ ျဖစ္သည္။ ယခုျမန္မာႏိုင္ငံသမၼတၾကီး မလြန္ဆန္ႏိုင္ေသာ၊ ေနာက္ကြယ္၊ေရွ႕ေဆာင္ စီးပြားေရးခ်ဳပ္ကိုင္ထားသူပ ပုဂၢိဳလ္မ်ားစြာ ရွိပါသည္။ သူတို႕ ပိုင္ဆိုင္မႈကို စာရင္းေကာက္ျပီး ျပန္သိမ္းဖို႕ေတာ့မလြယ္ပါ။ သူတို႕ကို စနစ္က်နစြာ အခြန္ေကာက္ႏိုင္ဖို႕ ပိုင္ဆိုင္မႈထုတ္ေဖၚေပးေသာ  Open Secrets ကဲ့သို႕ေသာ အဖြဲ႕ေတြေပၚေပါက္လာဖို႕လိုပါသည္။ အစိုးရကေတာ့ အဂတိရွိေနဦးမည္ျဖစ္သည္။. ပုဂၢလိက အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရး အဖြဲ႕ေတြ အားေကာင္းလာလွ်င္ အစိုးရလည္း ဂတိတည္လာမယ္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ လက္ရွိ ျမန္မာျပည္တြင္ စီးပြားေရးအဂတိမ်ား ပြင့္လင္းစြာမေျပာၾကေသာ္လည္း တရားေရးစီရင္မႈ အဂတိမ်ားကို လူအမည္ႏွင့္ပြင့္လင္းစြာ ေျပာဆို၊ တိုက္ဖ်က္ေနျပီျဖစ္သည္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈျဖင့္ စတင္ေနသည္။ ဥပေဒကို ျပဌာန္းျပီး အေကာင္ထည္ေဖၚႏိုင္မွ ဥပေဒစိုးမိုးပါမည္။ အမိႈက္မပစ္ရ၊ ဒဏ္ေငြ ဆိုင္းဘုတ္ေထာင္ပါက အမိႈက္ပံုးမ်ား ရွိရမည္။ အမိႈက္ပစ္သူကိုလည္း တစ္ပတ္ တစ္ရက္ ေၾကျငာျပီး၊ ဖမ္းဆီးဒဏ္ရိုက္ေသာ စနစ္မ်ားကို ျမန္မာျပည္အႏွံ႕ ျပဌာန္း၊ အေကာင္ထည္ေဖၚေနၾကကာ တိုးတက္လာသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။ ျမန္မာမ်ား စြဲေနေသာ အိမ္ျပဴတင္းေပါက္မွ လႊင့္ပစ္သည့္ အမိႈက္ပစ္အက်င့္ကို လူၾကီးမ်ားက ထိမ္းခ်ဳပ္ျပီးလုပ္မျပရန္၊  မ်ိဳးဆက္သစ္ ကေလးမ်ားအတြက္ စာသင္ေက်ာင္း၊ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ားမွစာရိတၱ စတင္ေလ့က်င့္ရန္ ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဥကၠဌ၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေကာ္မတီတြင္လည္း အမိႈက္ပစ္ျခင္းကို ေဆြးေႏြးၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ ထို အမႈိက္ပစ္စရိုက္မွတဆင့္ အဂတိဥပေဒလိုက္နာသည့္အဆင့္သို႕ တေျဖးေျဖးတိုးတက္လာပါမည္။

 

စာရိတၱေကာင္းၾကပါ။ “အခြန္ေတြေပးၾကပါ ..မီဒီယာေၾကျငာ၊ ေျပာဆိုေနလဲ ဘယ္သူမွ မနာခံပါ” ။ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူူမႈပါမွ ထိေရာက္၊ နာခံလာပါမည္။ တ႐ုုတ္၊ အေမရိကန္တို႕တြင္ အဂတိအတြက္ အလြန္ျပင္းထန္ေသာ ဥပေဒရွိသည္။ အစိုးရအရာရွိမ်ား အလုပ္ျပဳတ္၊ေထာင္ က်သြားျပီး၊ ပုဂၢလိကမ်ား ၾကီးမားေသာဒဏ္ေငြျဖင့္လူမြဲျဖစ္သြားေစသည့္ ဥပေဒရွိသည္။

 

တ႐ုုတ္ျပည္တြင္ မီဒီယာႏွင့္ ျပည္သူအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုသာ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ဖို႕ အားကိုးရပါသည္။ အစိုးရအခ်င္းခ်င္း အေရးယူဖို႕ မလြယ္လွပါ။ တ႐ုုတ္ျပည္လပ္ဘ္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႔စည္းမ်ား  Anti-corruption organizations

* Anti-Corruption and Governance Research Center, School of Public Policy and Management, Tsinghua University, Beijing

* International Association of Anti-Corruption Authorities (IAACA) in Beijing

* Three-anti/five-anti campaigns (1951/1952)

* Central Commission for Discipline Inspection of the Communist Party of China

* Ministry of Supervision of the People’s Republic of China

* National Bureau of Corruption Prevention (NBCP) (website) (Chinese Wikipedia)

* Independent Commission Against Corruption (Hong Kong)

* Commission Against Corruption (Macau)

 

● အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင့္အစိုးရအရာရွိၾကီးမ်ား

သူတို႕ပိုင္ဆိုင္မႈကို စံုးစမ္းထုတ္ျပန္ေသာ အဖြဲ႕မ်ားစြာအနာက္ အိုပင္းစီးကရက္သည္ အဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္သည္။ အထက္ပါ အိုပင္းစီးကရက္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ၊ အေမရိကန္နိုင္ငံတြင္ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္၊ သမၼတေရြးခံသူမ်ားထံ ျပည္သူကလႈဒါန္းေငြ၊ သံုးစြဲေငြမ်ားကို စာရင္းျဖင့္ ထုတ္ျပန္ပါသည္။  အထက္ပါ အိုးပင္းစီကရက္ အဖြဲ႕ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ၊ လက္ရွိအေမရိကန္ ကြန္ကရက္ႏွင့္ဆီးနိတ္အမတ္မ်ား၏ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈသည္ ပွ်မ္းမွ်ေဒၚလာ တစ္သန္းခန္႕ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္လည္း Open Society ကဲ့သို႕ အေမရိကန္အဖြဲ႕မ်ား လာျပီးသုေတသနျပဳ၊ ထုတ္ျပန္ေပးေစလိုပါသည္။

Rank Name(Party-State)  Maximum-Net-Worth

1 Darrell Issa (R-Calif) $597,850,005

2 Mark Warner (D-Va) $418,742,000

3 Jared Polis (D-Colo) $326,099,998

4 John K. Delaney (D-Md) $244,051,998

5 Michael McCaul (R-Texas) $183,760,040

6 Scott Peters (D-Calif) $197,415,991

7 Richard Blumenthal (D-Conn) $121,299,056

8 Jay Rockefeller (D-WVa) $139,312,004

9 Vernon Buchanan (R-Fla) $235,753,986

10 Nancy Pelosi (D-Calif) $174,947,989

https://www.opensecrets.org

 

ထိုစာရင္းကို ၾကည့္လွ်င္ ေဒၚလာသန္းေပါင္း ငါးဆယ္အထက္ခ်မ္းသာသူ  အေမရိကန္အမတ္မ်ား ၂၀ဦးခန္႕သာရွိသည္။ ျခံဳၾကည့္လွ်င္ အေမရိကန္တြင္ အစိုးရလုပ္သူမ်ားသည္ က်ိက်ိတက္ မခ်မ္းသာၾကပါ။ သူတို႕သားသမီးမ်ားေၾကာင့္ သူတို႕ခ်မ္းသာရသည္ဟုလဲ မေျပာၾကပါ။ အေမရိကန္တြင္ ပိုင္ဆိုင္မႈေဒၚလာတစ္သန္း ဆိုသည္မွာ ဘာမွမထူးဆန္းေသာ သာမန္ပိုင္ဆိုင္မႈျဖစ္သည္။ သမၼတအိုဘားမား ပင္လွ်င္ ေၾကျငာထားေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈမွာ ၂.၅ သန္းမွာ ၈.၂သန္းအတြင္ ရွိမည္ဟု ခန္႕မွန္းထားသည္။ အေမရိကန္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ေၾကျငာရျပီး၊ တရားဝင္မထုတ္ျပန္ပါ။ သို႕ေသာ္ သူတို႕ပိုင္ဆိုင္မႈကို ပုဂၢလိကအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ခန္႕မွန္းတင္ျပေလ့ရွိသည္။

 

● ျမန္မာျပည္မွခ်မ္းသာၾကြယ္ဝသူမ်ား

လက္တစ္ဆုပ္စာ လူတစ္စုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုအုပ္စုကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႕ခက္ခဲေနေၾကာင္း အားလံုးသိပါသည္။ စစ္မွန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖစ္လာပါက တိုင္းျပည္ဂ်ီဒီပီ တိုးတက္မႈ ၁၀% အထက္ျဖင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ားကို ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ပေပ်ာက္သြားေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္ႏွင့္တ႐ုုတ္ျပည္တို႕က ျပသေနပါသည္။ ျမန္မာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ထိုင္း၊ မေလးရွား တို႕တြင္ အလုပ္သြားလုပ္ေနရသည္။ အားလံုးေသာ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ားသည္ ထိုႏိုင္ငံမ်ားရွိ အေသးစား၊ အလတ္စား SME small & medium ကုမၸဏီမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ သမၼတၾကီး ဇႏၷဝါရီမိန္႕ခြန္းအရ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးကို ျမွင့္တင္ေတာ့မည္ဟု ေျပာျပီး၊ ၂၀၁၅တြင္ ဂ်ီဒီပီတိုးတက္ႏႈန္းကို ၉.၂% သို႕မွန္းထားသည္ဟုဆိုသည္။

 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဦးတင္ဦး စသည့္ အတိုက္ခံေခါင္းေဆာင္မ်ားက သမၼတဦးသိန္းစိန္ကိုေတာ့ ယံုသည္။ က်န္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားကိုလဲ ယံုၾကည္လာဖို႕ လိုပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံသား ကုမၸဏီၾကီးမ်ားကို အခြန္လြတ္လုပ္ငန္းမ်ားစြာ ဆက္လက္မလုပ္ႏိုင္ရန္ ထိန္းခ်ုပ္ႏိုင္မွ ျမန္မာျပည္တိုးတက္မည္ဟု၊ ဂ်ပန္၊ဂ်ာမဏီ၊အေမရိကန္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအျပင္ တ႐ုုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကပါ ေျပာၾကသည္။ တင္ျပၾကပါသည္။

 

ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝသူမ်ားပိုင္ဆိုင္မႈကို စံုစမ္းဖို႕ဆိုသည္မွာ မလြယ္ကူလွပါ။ သူတို႕ကုမၸဏီမ်ား၏ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈမ်ားကို သိရွိရန္အထိ ပြင့္လင္းရန္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ခက္ခဲလွပါသည္။ သို႕ေသာ္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို အစိုးရကသိရွိျပီး မွန္ကန္စြာ “အခြန္ေကာက္မႈ” လုပ္ႏိုင္မွ ျမန္မာျပည္သူလူထု ဆင္းရဲျခင္းမွ အျမန္ဆံုးလြတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

Transparency နည္းလမ္းသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ အတိုက္အခံပါတီမ်ားပင္ သူတို႕ဘယ္ေလာက္အလႈေငြရသလဲ ေၾကျငာႏိုင္ရပါမည္။ ျမန္မာအစိုးရဝန္ၾကီး၊ ဒုဝန္ၾကီးမ်ား ပိုင္ဆိုင္မႈကို ကိုယ္ပိုင္ဝန္ခံေရးကာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ တင္ျပရျပီးျပီ ဟုဆိုသည္။ အထူးသျဖင့္ အစိုးရ စီမံကိန္းမ်ားစြာကိုင္တြယ္ရသူ ဝန္ၾကီးမ်ား၏ Corruption & Nepotism ကို တိုက္ဖ်က္ဖို႕ လုပ္ေနသည္ဟု ဆိုသည္။ အာဏာရပါတီကလည္း သူတို႕ရရွိေသာေငြကို ေၾကျငာရမည္ျဖစ္သည္။ အလားတူ လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းအဖြဲ႕မ်ားလည္း ေငြစာရင္းေၾကျငာမႈ ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ပထမဆံုး ျမန္မာစစ္တပ္၏ ဦးပိုင္စီးပြားေရးအဖြဲ႕သည္လည္း ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း ေၾကျငာရပါမည္။ ဟုတ္မဟုတ္ စာရင္းစစ္ျခင္းကိုေတာ့ ေနာက္မွလုပ္ပါမည္။ ျမန္မာျပည္စာရင္းစစ္အဖြဲ႕ အာဏာရွိလာမွ တိုင္းျပည္အခြန္ တိုးတက္လာမည္။ ယခု “အခြန္ေကာက္မႈ”  2.5% of GDP ဆိုသည္မွာ ကမၻာႏိုင္ငံမ်ား၏ 20% to 45% အဆင့္သို႕ ခ်ီတက္ရပါမည္။  စိတ္ေစတနာမွန္စျပဳလာေသာ အစ္ကိုၾကီးျဖစ္သည့္ အာဏာရပါတီႏွင့္ တပ္မေတာ္က ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းမ်ားကို ေၾကျငာလာမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္က လႊတ္ေတာ္တြင္ စစ္တပ္ဘတ္ဂ်တ္ကို ဂ်ီဒီပီရဲ႕ ၁၃% ဟု တင္ျပသြားသည္။ အစိုးရ ရာထူးၾကီးမ်ားကို တာဝန္ယူသူမ်ား ခ်မ္းသာလာသည္မွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံပင္ မကင္းႏိုင္ပါ။ အစိုးရပုဂိၢဳလ္မ်ား ျမန္မာလက္ရွိ လူလတ္တန္းစားဝင္ေငြႏွင့္ ေလာက္ငွစြာေနထိုင္၊ ေရာင့္ရဲဖို႕သည္ အဓိကျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ အသစ္မ်ား ေရာင္ရဲ၊ ေလာက္င၊ အဆင္ေျပလာပါက ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝသူမ်ား၏ ေငြေၾကးကြ်န္ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ပါေစ ေမ််ာ္လင့္ပါသည္။

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts