ပါရီေမာင္ အခန္းဆက္မ်ား ေလာကဓာတ္ခန္း

ျပင္သစ္ ဘာသာ ေလ့လာစရာ (အပိုုင္း ၇)

ျပင္သစ္ ဘာသာ ေလ့လာစရာ  (အပိုုင္း ၇)

Lesson 7 ( Leçon 7  )    

ပါရီေမာင္၊ မတ္ ၂၅၊ ၂၀၁၃

Lesson 7 ( Leçon 7  )    

Les Verbes ( Verb ) ႀကိယာမ်ား ၊ 

VERBE “AVOIR”  ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ သံုးစြဲပံုမ်ား

avoir အာ ဗြား ၊ ရွိသည္   être  အက္ထရ္္ ၊ ျဖစ္သည္

ျပီးခဲ့ေသာသင္ခန္းစာ ၅ တြင္ အသံုးဝင္ေသာ ကိယာမ်ား အျပင္ အေရးႀကီးေသာ ႀကိယာ၂ ခုျဖစ္ေသာ

avoir အာ ဗြား ၊ ရွိသည   être  အက္ထ္ရ္ ၊ ျဖစ္သည္ ကိယာတို႕၏ Verbe Conjugaison   ကို

ေပးခဲ့ပါသည္။ ဒါေႀကာင့္ အရင္ဆံုး မိမိမွာရွိျခင္း သို႕မဟုတ္ အျခားသူမ်ား မွာ တစံုတခု ရွိျခင္းကို ျပဆိုဖို႕ အတြက္ အဲဒီႀကိယာေတြက္ိုအသံုးျပဳျပီး စာေႀကာင္း ေတြကို ကိုယ္တိုင္  လုပ္ႀကည့္ပါ။

သင္ခန္းစာ ၃ မွာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ၊ အသီးအႏွံအေခၚအေဝၚေတြ အျပင္ ၊ အဝတ္အထည္ေတြရဲ႕ အေခၚအေဝၚေတြ သိျပီးသားျဖစ္ေနျပီ မဟုတ္လား။

ဥပမာ    —   J’ai une pomme.  ေရ အယူးန္း ေပၚမ္း ။ က်ေနာ့္မွာ ပန္းသီးတလံုး ရွိသည္။  ကိုေျပာမယ္ဆိုပါစို႕ ….

ေျပာခ်င္တဲ့ ကတၱားပုဒ္ကို အရင္ စဥ္းစားပါ။ က်ေနာ္၊က်မ ျဖစ္ေတာ့  Je  ကို ေရြးမယ္ေပါ့၊

je ဆိုတဲ့ ကတၱား နဲ႕ ဆိုင္တဲ့  avoir အာ ဗြား ၊ ရွိသည္   မူရင္းႀကိယာကို Conjugaison လုပ္လိုက္ေတာ့ ai လို႕ရျပီေနာ္ ။ ဒါေပမဲ့  je ai လို႕သံုးလို႕မရဘူး။သရ၂လံုးထပ္ေနတယ္။

ဒါေႀကာင့္ ေရွ႕က je မွာရွိတဲ့ “e” ျပဳတ္သြားျပီး J’ai  လို႕ ျဖစ္လာရတယ္။ ပန္းသီးကို အဘိဓါန္မွာ ႀကည့္ပါ။

n/f (noun / Féminin) လား   n/m  ( Noun / Masculin ) လား၊အႀကမ္းအားျဖင့္“e”  နဲ႕ဆံုးတဲ့ Noun ေတြဟာ n/f ျဖစ္တယ္။ ဒါေႀကာင့္ une pomme ကို ေရြးရမယ္။ ေနာက္ျပီး ပန္းသီးဆိုတဲ့ အေႀကာင္းအရာ ကို စျပီးေျပာတာ ျဖစ္လို႕  une  ကို သံုးရပါမယ္။

ရွိျခင္းကိုျပဆိုေသာ နမူနာစာေႀကာင္းတခ်ိဳ႕ (အမ်ားကိန္းေတြကို အနီေရာင္နဲ႕ ျပထားပါတယ္ ။ )

Elle a une chemise.   အယ္လာအယူးန္းရွမီးဇ္။   သူမမွာအက်ၤီတထည္ရွိသည္။

Nous avons une maison.  နဴဇာဗြန္အယူးန္းေမဇြန္။   က်ေနာ္တို႕မွာအိမ္တလံုးရွိသည္။

Nous avons des livres.   နဴဇာဗြန္ေဒလိဗ္ရ္။   က်ေနာ္တို႕မွာစာအုပ္ေတြရွိသည္။

Il a un chien.    အီလာအန္ရွန္း။    သူ႕မွာေခြးတေကာင္ရွိသည္။

Tu as trois stylos.   က်ဴအာတြာစတီလို။    မင္းမွာ၊ခင္ဗ်ားမွာေဘာပင္၃ေခ်ာင္းရွိသည္။

Vous avez un stylo.   ဗူဇာေဗအန္စတီလို။     ခင္ဗ်ားမွာေဘာင္းဘီတထည္ရွိသည္။

Elle a un sac.   အယ္လာအန္ဆာ့ခ္။   သူမမွာအိတ္တလံုးရွိသည္။

ကတၱားပုဒ္မ်ား သည္ သက္ရွိ သာျဖစ္ရမည္ဟုေျပာ၍မရပါ။ သက္မဲ့ အရာဝတၳဳ မ်ားလည္းျဖစ္နိုင္ပါသည္။

အနည္းကိန္းျဖစ္လ်င္ il /elle   အမ်ားကိန္းျဖစ္လ်င္ ils/elles အေနႏွင့္ ယူဆျပီးဆိုင္ရာ Verbe “Avoir” ၏  Conjugaison ျဖင့္တြဲသံုးရပါမည္။

La voiture a un drapeau.  လာ ဗြာက်ဴး အာ အန္ ဒရာပို ။ ကားမွာ အလံတခုရွိသည္။ ေနာက္တနည္း ေျပာတာ ကို ႀကည့္ပါ ။ J’ai une voiture, elle a un drapeau.  ေရအယူးန္ဗြာက်ဴး၊အယ္လ္လာ အန္ ဒရာပို ( ဒီေနရာမွာ  elle  ဆိုတာက  ကားကို သံုးႏွဳံးေျပာဆိုတာပါ ) က်ေနာ့္မွာ ကားတစီးရွိတယ္၊ သူမမွာ အလံတခုရွိတယ္ ။

Les enfants ont des jouets. ေလ ဇြန္ဖြန္႕ အြန္႕ ေဒ ဂ်ဴးေဝး ။ ကေလးေတြမွာ အရုပ္မ်ားရွိႀကသည္။

L’ordinateur a un écran.  ေလာ္ဒီနာတာ  အာ အန္ ေန ခရြန္ ။(un écran အသံဆက္)ကြန္ျပဴတာမွာ မွန္သားျပင္ တခု ရွိသည္။

La vache a une cloche. လာ ဗတ္ရွ္ အာ အယူးန္ ကေလာ့ရွ္။   ႏြားမွာ ခေလာက္ တလံုးရွိသည္။

La maison a  3( trois) portes. လာေမဇြန္အာ ထြား ေပါ့ထ္ ။ အိမ္မွာ တံခါးမ သံုးေပါက္ရွိသည္ ။

L’orange a des pépins. ( pépin= n/m: အေစ့ graine) ေလာေရာ့ရွ္ အာ ေဒ ေပပန္း ။ လိေမၼာ္သီးမွာ အေစ့မ်ားရွိသည္။

Les oiseaux ont des ailes. ( aile= n/f  ေတာင္ပံ ) ေလဇြားဇိုး အြန္႕ ေဒဇိုင္းလ္ ။ငွက္မ်ားမွာ အေတာင္ပံမ်ားရွိသည္။  ( un oiseau=  အန္ႏြားဇိုး ၊ ငွက္ တေကာင္  )

Un chat a (4) quatre pattes. ( patte= n/f ေျခ၊ သတၱဝါႏွင့္ ငွက္မ်ားသာ  ) အန္ ရွာ အာ ကာ့ ထ္ ပတ္ ထ္ ။    ေႀကာင္တေကာင္မွာ ေျခေလးေခ်ာင္းရွိသည္။  

စာေႀကာင္းေတြကို ျပန္ႀကည့္ရင္

   Nous                         avons           des livres. နဴ ဇာဗြန္ ေဒ လိဗ္က်ေနာ္တို႕မွာ စာအုပ္ေတြရွိတယ္

ကတၱား Subject      ႀကိယာ Verb    နာမ္ Noun

              ကတၱား Subject        +          ႀကိယာ Verb      +         နာမ္ Noun

                                    

                                         ​     စာေႀကာင္းပံုစံ ( ၁ )

ဒီစာေႀကာင္းေလးကိုပဲ ျပန္ခ်ိန္ညွိမယ္ဆိုရင္  ၂ ပိုင္းခြဲ လိုက္မယ္ ။

Nous  avons  /  des  livres    လို႕ ႀကည့္ရင္

Nous  ဆိုတဲ့ ကတၱားပုဒ္ နဲ႕ ကိုက္ညီတဲ့ Verbe avoir ရဲ႕ မွန္ကန္တဲ့ avons  ကိုသာ ေရြးရပါမယ္။

ဒီလိုပဲ livres  အတြက္ အမ်ားကိန္း ျဖစ္တဲ့  Article Indéfini  ကိုေရြးရျပီး  Pluriel  ပဲေရြးရမွာပါ။

EXPRESSION AVEC VERBE “AVOIR” 

 VERBE “AVOIR”  ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ သံုးစြဲပံုမ်ား

EXPRESSION   မ်ားသည္ အေႀကာင္းအရာတခုကို ေျပာဆိုရာတြင္ ပံုေသ သတ္မွတ္ထားေသာပံုစံ ျဖင့္ ေျပာရန္ျဖစ္သည္။

ေအက္ပါလင့္တြင္ေပးထားေသာ အေႀကာင္းအရာမ်ားကို VERBE “AVOIR”  ႏွင့္သာသံုးျပီးေျပာဆိုရပါမည္။

http://www.youtube.com/watch?v=SmaVc3Brge8

 (ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားအေနႏွင့္ ေအာက္ပါစာေႀကာင္းမ်ားတြင္ မူလစာေႀကာင္းမွ Subject ကတၱား ေနရာတြင္ အျခားကတၱားမ်ားကို အစားထိုးသံုးစြဲျပီး ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားျပဳလုပ္ပါ။ေဘးမွာ နမူနာအခ်ိဳ႕ေရးျပထားပါသည္ )

၁။ဆာေလာင္မွဳကို ေျပာရာတြင္ သံုးသည္  ( La faim= n/f  ဆာေလာင္ျခင္း)

J’ai faim.  က်ေနာ္၊ က်မ ဗိုက္ဆာတယ္။  Nous avons faim. က်ေနာ္တို႕ ၊ က်မ တုိ႕ ဗိုက္ဆာတယ္။  

၂။ေရဆာျခင္းကိုေျပာရာတြင္ သံုးသည္  

Elle a soif. သူမေရဆာသည္။ (  Exercise :  J’ai soif/ Nous avons soif / Vous avez soif )    

၃။ ပူျခင္း ၊ ေအးျခင္း ေျပာရာတြင္ သံုးသည္  

Tu as chaud. မင္း ၊ခင္ဗ်ား အိုက္တယ္( ပူတယ္)စာေႀကာင္းအဆံုးမွာ အသံကို ျမွင့္ျပီးေျပာရင္ အေမးဝါက်ျဖစ္သြားပါမယ္၊မင္းအိုက္ေနလား ? ။ Tu as chaud? Vous avez chaud?

Vous avez froid. မင္း၊ ခင္ဗ်ား ေအးေနတယ္၊ (အသံျမွင့္ေျပာရင္  ခင္ဗ်ားခ်မ္းေနသလား ? လို႕ရပါတယ္)

Vous avez froid ? Tu as froid ?

၄။ ေႀကက္ရြံ႕ျခင္း ကိုေျပာရာတြင္ သံုးသည္  

Elle a peur. သူမ ေႀကာက္သည္။ ( ဒီေနရာမွာ က်ေနာ္က ထပ္ ျဖည့္စြက္ခ်င္ပါတယ္၊ Prepositionဝိဘတ္ျဖစ္တဲ့ “de”  နဲ႕” noun”  နမ္ ကို ထပ္ထဲ့ျပီး စာေႀကာင္းကို ျပည့္စံုေစနိုင္ပါတယ္။ အဲဒါကို Complément လို႕ေခၚပါတယ္။ ျပင္သစ္ စကားလံုး အသံုးအႏွံဳးမ်ား ကိုရင္းႏွီးေစရန္၄င္း ၊ ဗမာလို ေဖၚျပရန္ခက္ခဲမွဳေႀကာင့္ ၄င္း ၊ အေခၚအေဝၚကို မေဖၚျပထားလ်င္ နားလည္နိုင္ပါရန္) Elle a peur denuit.   သူမ ည အေမွာင္ကို ေႀကာက္သည္။ Elle a peur de voleur. သူမ သူခိုးကို ေႀကာက္သည္။

J’ai  peur de regarder les films d’horreur. ေႀကာက္မက္ဖြယ္ရုပ္ရွင္မ်ားကိုႀကည့္ရန္ က်ေနာ္၊က်မ ေႀကာက္သည္။

၅။ အခြင့္အေရး၊ ကုသိုလ္ ကံေကာင္း ျခင္း ကိုေျပာရာတြင္ သံုးသည္  

Elles ont de la chance. သူမတို႕ ကံေကာင္းႀကသည္။ J’ai de la chance.

၆။ အမွန္ ၊  အမွား ကိုေျပာရာတြင္ သံုးသည္  

J’ai raison. က်ေနာ္၊ က်မ မွန္သည္ ( မဟုတ္ဝါက် négatif အေနႏွင့္ ေျပာဆို၍ ရသည္ကိုလည္း သတိျပဳပါ ) မွားသည္ဟု ေျပာျခင္းထက္ မွန္ျခင္း၊ မမွန္ျခင္းကို အထူးျပဳ၍ ေျပာဆိုျခင္း အတြက္။

Nous avons tort.  က်ေနာ္တို႕၊ က်မတို႕ မွားႀကသည္

၇။ အိပ္ငိုက္ျခင္း ကိုေျပာရာတြင္ သံုးသည္ 

Il a sommeil. သူအိပ္ငိုက္တယ္။  J’ai sommeil .

၈။ အသက္ ကိုေျပာရာတြင္ သံုးသည္ 

Elle a six ans. သူမ အသက္ ၆ ႏွစ္ ရွိသည္။

Ils ont soixante-dix ans. သူတို႕အသက္ ၇၀ ရွိသည္။ ( က်ား၊မ ေရာေနလ်င္ က်ားအေနႏွင့္ အျမဲယူရမည္)  ils ကိုသာသံုးရန္

၉။ အလိုရွိေႀကာင္း ကိုေျပာရာတြင္ သံုးသည္  ( besoin de ….အလိုရွိသည္)( + Noun or Verbe)

Il a besoin d’argent.  သူ ေငြလို ေနသည္။

Elle a sommeil. သူမအိပ္ငိုက္တယ္ ( အထက္မွာပါျပီး)

Elle a besoin de dormir. သူမအိပ္ခ်င္တယ္ ၊ သူမ အိပ္ဖို႕ လိုအပ္တယ္။ besoin de ရဲ႕ အေနာက္မွာ  Verbe Infinitif လို႕ေခၚတဲ့ မူရင္းႀကိယာလိုက္တာ ကို သတိျပဳပါ။ Preposition “de” နဲ႕ ” à “ တို႕ရဲ႕အေနာက္မွာအျမဲတမ္း   Verbe Infinitifလို႕ေခၚတဲ့ မူရင္းႀကိယာ သာလ်င္ လိုက္ရပါမယ္။

ဥပမာ – J’ai besoin de voyager. ေရ ဘဇြမ္း ဒ ဗြားရာေဂ် ။ က်ေနာ္ ခရီးထြက္ဖို႕ လိုအပ္တယ္

Elle a besoin de manger. အယ္လာဘဇြမ္းဒေမာန္ေဂ်။သူမအစားစားရန္လိုအပ္သည္။

Nous avons besoin de travailler.  ႏူဇာဗြန္  ဘဇြမ္း ဒ ထရာဗိုင္ေရ ။  က်ေနာ္တို႕၊က်မတို႕အလုပ္လုပ္ရန္လိုအပ္သည္။ ( အလုပ္လုပ္ရမည္။)

၁၀။ တခုခုကို လုပ္ခ်င္တဲ့ဆႏၵ ရွိေႀကာင္း ကိုေျပာရာတြင္ သံုးသည္ 

Il a envie de manger. သူစားခ်င္တယ္။ Nous avons envie  de visiter La France. က်ေနာ္တို႕ ျပင္သစ္နိုင္္ငံကို လည္ခ်င္တယ္။ J’ai envie de rentrer La Birmanie. က်ေနာ္၊က်မျမန္မာျပည္ကိုျပန္ခ်င္သည္။

As-tu envie d’une glace? မင္း ေရခဲမုန္႕တခု လိုခ်င္သလား၊(စားခ်င္သလား ဆိုျပီး ေရးလို႕လဲရပါတယ္)

ဒီစာေႀကာင္းကိုႀကည့္ပါ။ ပံုမွန္ဆိုရင္ Tu as ဆိုျပီး ကတၱားျပီးမွ ႀကိယာ လိုက္ရမွာပါ ၊ အခုလို ႀကိယာကို အရင္ေရးျပီး မွ ကတၱား လိုက္တဲ့အခါ သဒၵါနည္းအရ မွန္ကန္တဲ့ အေမးဝါက် တေႀကာင္း ျဖစ္သြားပါတယ္။

အလယ္မွာ Tiret ေခၚ အတံုးေလး ထည့္ေပးရပါမယ္။ အေမးဝါက် သင္ခန္းစာ တြင္ ေဖၚျပပါမည္။

Il a envie d’une glace.  သူေရခဲမုန္႕ တခု လိုခ်င္ပါတယ္။

ေလ့က်င့္ခန္း (၁)

ေအာက္ပါ ရွိျခင္းျပဆိုေသာစာေႀကာင္း ကြက္လပ္မ်ားတြင္  Article Indéfini မ်ားျဖစ္ေသာ un, une , des   ထဲမွ မွန္ကန္ေသာ စာလံုးကိုု ေရြးထည့္ေပးပါ။

1. Nous avons    ….   maison.

2. Elle a   ….   stylo.

3. Tu as   ….   livres.

4. Ils ont  ….  voiture.

5. Il a  …. .  ordinateur.

6. Vous avez  ….  enfants.

7. Mg Mg a  ….  pantalon.

8. Sophie et  Philippe ont   ….  chien.    Sophie  နဲ႕ Philippe တို႔မွာ ေခြးတေကာင္ရွိသည္။

9. J’ai  ……  pomme.

10. Kathrine a  ……   jouets. 

အေျဖကို ေနာက္တပါတ္မွာ ေဖၚျပပါမယ္။

ျပင္သစ္သံ သီခ်င္းေလး နားေထာင္ဖို႕ Lara Fabien  ရဲ႕ Je t’aime  ဆိုတဲ့ သီခ်င္းလင့္ေလးေပးလိုက္ပါတယ္ ။ တခုက စာသားအတြက္ပါ။  I Love You လို႕ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္ ။

http://www.youtube.com/watch?v=Gm5S43YC2uo

http://www.youtube.com/watch?v=DFB6PRLQ878

                                        A Bientôt  အာ ဗ်န္ တိုး  ။  မႀကာခင္ ျပန္ ဆံုမယ္


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts