တူေမာင္ညိဳ သူတိုု႔အာေဘာ္

ကာခ်ဳပ္ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္ ႏွင့္ ႀကံ့ဖြံ႔အမတ္မင္း (ဗိုလ္) ဦးလွေဆြတုိ႔၏ ေၾကာင္းတူသံကြဲမ်ားေျပာဆိုခ်က္မ်ား (Tu Maung Nyo)

ကာခ်ဳပ္ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္  ႏွင့္ ႀကံ့ဖြံ႔အမတ္မင္း (ဗိုလ္) ဦးလွေဆြတုိ႔၏ ေၾကာင္းတူသံကြဲမ်ားေျပာဆိုခ်က္မ်ား

တူေမာင္ညိဳ၊ ၂၉ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၃

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံအထူးေဒသ(၂) “ဝ”ျပည္နယ္အစုိးရသည္  (KIO) ႏွင့္ အစုိးရ၏ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ”တို႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးႏုိင္ေရးအတြက္ တာဝန္သိေသာ စိတ္ထားျဖင့္ အဆိုျပဳခ်က္တစ္ရပ္ကို ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုလာခဲ့သည္။

ႏွစ္ဖက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား “ပန္ဆန္း” တြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္စီစဥ္ေပးမည္ဟု ႏွစ္ဖက္စလံုးသုိ႔ ဖိတ္ၾကား အဆုိျပဳလိုက္ ပါသည္။

ထုိ႔အျပင္၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔ရက္စြဲျဖင့္  ျမန္မာႏုိင္ငံအထူးေဒသ(၂)“ဝ”ျပည္နယ္၊  ရွမ္းျပည္နယ္အထူးေဒသ (၃) (SSA/SSPP) ၊ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းအထူးေဒသ(၄)(မုိင္းလား) တို႔၏ (၃) ဖြဲ႔ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးလည္းျဖစ္သည္။

ေပၚေပါက္ျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္ကို ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ ခ်က္ခ်င္းရပ္ဆုိင္းၿပီး၊ ႏုိင္ငံေရးစကားေျပာၾကရမည္။

“ေရႊလီ”မွာေျပာသည္ထက္ “ပန္ဆန္း”မွာေျပာသည္က သဘာဝပိုက်ပါသည္။ ျပည္တြင္းျပႆနာကို ျပည္္တြင္းမွာသာေျဖရွင္း အေျဖရွာၾကရမည္မဟုတ္ပါေလာ။

  ထုိ႔အျပင္ “ပန္ဆန္း” တြင္ လူခ်င္းေတြ႔၍ ေဆြးေႏြးၾကသည္က “ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ Electronic Online မႈ” ဆိုေသာ  လႊတ္ေတာ္တုိက္တြန္းခ်က္ဆုိသည္ထက္ ပို၍ အလုပ္ျဖစ္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ယူဆရသည္။“ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ Electronic Onlineမႈ”   ျဖစ္ေျမာက္ရန္ လွ်ပ္စစ္မီးပံုမွန္လာဖို႔ ၊ လွ်ပ္စစ္မီးမပ်က္ဖို႔လုိသည္။ MPT ၏ ေႏွးေကြးေသာ online ဝန္ေဆာင္မႈမ်ိဳးျဖင့္မျဖစ္ႏုိင္ေခ်။

ေဆြးေႏြးမည့္ေနရာကိစၥမွာ ႏွစ္ဖက္စလံုးလက္ခံႏုိင္မွသာျဖစ္ေျမာက္လိမ့္မည္။ ေဆြးေႏြးပြဲ ေအာင္ျမင္မည္/ မေအာင္ျမင္ဆို သည့္ကိစၥမွာအဓိကအားျဖင့္ လက္ရွိ စစ္တပုိင္းအစုိးရအေပၚတြင္ အမ်ားႀကီးတည္မီွေနပါသည္။

(ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ တန္းတူရည္တူေဆြးေႏြးေျဖရွင္းျခင္းမျပဳဘဲ၊ “ေသနတ္/လွည့္ဖ်ားမႈ” တို႔ ျဖင့္သာ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေဘာင္”ထဲ ဇြတ္အတင္းသြတ္သြင္းေနမည္ဆိုလွ်င္ ရလဒ္ေကာင္းရႏုိင္စရာမရွိေခ်။

 (၃)ဖြဲ႔ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္တြင္ သံုးသပ္ေဖာ္ျပထားသကဲ့သုိ႔ “ျပည္တြင္းစစ္မီး၏ ေျခရာကို ျပန္လည္နင္းသြားမွာေသခ်ာလွသည္”

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိလူမ်ိဳးစံုျပည္သူမ်ားအပါအဝင္ တျပည္လံုးရွိ လူမ်ိဳးစံုျပည္သူအေပါင္းတုိ႔သည္ ျပည္တြင္းစစ္ကို အၿပီးတိုင္ရပ္ ဆုိင္းေျပၿငိမ္းၿပီး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအစစ္အမွန္ကို တကယ္တမ္း ျဖစ္ႏုိင္သမွ် ေဆာလွ်င္၊ လွ်င္ျမန္စြာရရွိလိုသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။

လတ္တေလာအားျဖင့္ လက္ရွိအေနအထား၌ ကခ်င္ျပည္တြင္ ေပၚေပါက္ျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္ရန္မီးကို ခ်က္ခ်င္းရပ္ဆုိင္းေစ လိုၾကပါသည္။ ဤသို႔ရပ္ဆုိင္းႏုိင္ေရးအတြက္ မိမိတို႔ အားထားေသာ၊ ေလးစားယံုၾကည္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD)ထံမွ အသံ၊ သေဘာထားႏွင့္ေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရြက္ျပဳမႈတစ္ခုခုကို အားတက္သေရာေမွ်ာ္ၾကည့္ခဲ့ၾကသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္အထိ လူမ်ိဳးစံုျပည္သူမ်ား အားထားသလို၊ ေမွ်ာ္လင့္သလို၊ ေတာင့္တ လိုလားသလိုကား ျဖစ္ေပၚ လာျခင္းမရွိခဲ့ေခ်။

“မဖိတ္ေခၚ၍မပါဝင္ႏုိင္”ဟု ေျပာဆိုျခင္းမွာ “ထမင္းေရပူလာလွ်ာလြႊဲ” ဆိုသည့္သေဘာသာျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသုိ႔ေျပာဆုိသည္ ထက္ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္၏ သေဘာထားအျမင္ႏွင့္ ေျဖရွင္းႏုိင္မည့္ အဆုိျပဳခ်က္တစ္ရပ္၊ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ရပ္ကို တာဝန္သိသိ၊ တာဝန္ရွိရွိ ေျပာဆိုရပါမည္၊ ထုတ္ျပန္ရပါမည္။

မိမိတို႔ တစ္ပါတီတည္းျဖင့္ မစြမ္းသာလွ်င္ အျခားေသာျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္ေရးလိုလားသည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သင့္ေသာကိစၥျဖစ္ပါသည္။ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥသည္ (NLD)၏တာဝန္ႀကီး ၃ ရပ္အနက္ တစ္ခုအပါအဝင္လည္း ျဖစ္သည္။

         

မိမိတုိ႔လူမ်ိဳးစံုျပည္သူမ်ားဘက္မွလည္း မိမိတို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၊ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကို ႏုိင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းရ မည့္စကားကို က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ေျပာဆိုၾကရလိမ့္မည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္တတ္ႏိုင္သည့္ဘက္မွလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ၾကရလိမ့္ မည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္သုိ႔ လမ္းေလွ်ာက္ခ်ီတက္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားမႈသည္ မွန္ကန္ေသာႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈျဖစ္ပါသည္။ ခ်ီ တက္ရာ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားေသာ လူမ်ိဳးစံုျပည္သူမ်ားက အားေပး၊ ကူညီ၊ ပါဝင္ၾကရလိမ့္မည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခ်ီ တက္မႈခရီးစဥ္တြင္ ပါဝင္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ အတင္းအၾကပ္ဝန္ခံလက္မွတ္ေရးေစခုိင္းေနျခင္းမ်ားမွာ အက်ည္းတန္ အရုပ္ဆိုးလွေသာ လုပ္ရပ္မ်ားသာျဖစ္ၿပီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားမႈကို ဝင္ေရာက္ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္ေနသည့္ သေဘာထားႏွင့္ လုပ္ရပ္ မ်ားသာျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမလိုလားသူမ်ား၏ လုပ္ရပ္ဆုိးမ်ား ရပ္တန္းကရပ္သင့္သည္။

 

လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ႀကံ့ဖြံ႔ကိုယ္စားလွယ္အမတ္မင္းသည္ “အျပဳတ္တုိက္မည့္စကား”၊ “ေသနတ္စကား”ကို ရဲတင္းစြာ ေျပာေန သည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ဤသည္မွာ ႀကံ့ဖြံ႔အမတ္မင္း (ဗိုလ္) ဦးလွေဆြ၏ တစ္ဦးခ်င္းသေဘာထားမဟုတ္၊ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ၏ သေဘာထားျဖစ္ သည္။ လက္ရွိႀကံ့ဖြံ႔ပါတီကို (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ (ဗိုလ္) ဦးေရႊမန္း၊ (ဗိုလ္)ဦးေဌးဦးတို႔ ေခါင္းေဆာင္ေနသည္။

စစ္တပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္ကလည္း မေလးရွားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ေတြ႔ဆံုရာတြင္

“မိမိတို႔ႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္းတြင္လည္း ထုိင္းႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္းကဲ့သုိ႔ ျပႆနာတစ္ရပ္ရွိေနၿပီး ၄င္းျပႆနာမွာ တုိင္းရင္းသားျပႆနာဟုယူဆ၍ရေသာ္လည္း လက္နက္ကုိင္လမ္း စဥ္ေၾကာင့္ ပိုမိုခက္ခဲပါေၾကာင္း” ဟူ၍ (KIO) ႏွင့္ျပႆနာကို ရည္ၫြန္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

တရုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (PLA) ဒုတိယစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရာတြင္လည္း

“မိမိကိုယ္ကို ခုခံကာကြယ္ ပုိင္ခြင့္သည္ စစ္ေရးအရလာေရာက္တုိက္ခုိက္မွ ကာကြယ္ရန္မဟုတ္ဘဲ၊ လာေရာက္မတုိက္ခုိက္ႏုိင္ေအာင္ ကာကြယ္ရန္လည္း လိုအပ္ပါေၾကာင္း” ႏွင့္ “ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအေပၚ လက္နက္ကုိင္ဆန္႔က်င္သည့္ အခြင့္အေရးရေနသည့္အေၾကာင္းရင္းကိုရွာ ၍ ႏွစ္ဖက္မွ စနစ္တက်ပူးေပါင္းတားဆီးရန္ လုိအပ္ပါေၾကာင္း” ေျပာခဲ့သည္။

(PLA) ဒုတိယဦးစီးခ်ဳပ္အား ဤသုိ႔ ေျပာဆိုခ်က္သည္ “လုိင္ဇာ” တစ္ခုထဲအတြက္ မဟုတ္၊ “ပန္ဆန္း” ႏွင့္  “မိုင္းလား” အတြက္လည္းရည္ရြယ္ပံုရသည္။ “လိုင္ဇာ”၊ “ပန္ဆန္း”၊ “မိုင္းလား” တို႔သည္ တရုတ္ျပည္ကို ေက်ာမွီထားၾကရသည္။

စစ္တပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္ မေလးရွားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သို႔ေျပာစကားႏွင့္ (PLA) ဒုတိယစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ကိုေျပာေသာ စကား မ်ားမွာ စစ္တပ္၏ သေဘာထားကို ထင္ဟပ္ေနသည္။

ထုိ႔အျပင္ စစ္တပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္ ေျပာသည့္စကားႏွင့္  လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ႀကံ့ဖြံ႔ကိုယ္စားလွယ္အမတ္မင္း ေျပာ သည့္စကား  “ေၾကာင္းတူသံကြဲ” ျဖစ္ေနသည္မွာ သာမန္တိုက္ဆိုင္မႈမဟုတ္ပါ။  

ညြန္း

– ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔ရက္စြဲျဖင့္  ျမန္မာႏုိင္ငံအထူးေဒသ(၂)“ဝ”ျပည္နယ္၊  ရွမ္းျပည္နယ္အထူးေဒသ (၃) (SSA/SSPP) ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္းအထူးေဒသ(၄)(မုိင္းလား) တို႔၏ (၃) ဖြဲ႔ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္

– ၁၁ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၃ – ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးဗဟုိေကာ္မတီႏွင့္ KIO/KIA သုိ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ တုိက္တြန္းခ်က္

                   (၁၈ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၃ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ)

– ျမဝတီသတင္းစာ၊ ၁၉ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၂  

– ျမဝတီသတင္းစာ၊ ၂၁ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၂ 


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts

3 thoughts on “ကာခ်ဳပ္ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္ ႏွင့္ ႀကံ့ဖြံ႔အမတ္မင္း (ဗိုလ္) ဦးလွေဆြတုိ႔၏ ေၾကာင္းတူသံကြဲမ်ားေျပာဆိုခ်က္မ်ား (Tu Maung Nyo)
  1. စာေရးသူနဲ ့နီးစပ္တဲ့စစ္ဗိုလ္တဦး ေျပာျပရာတြင္ ေအာက္က စစ္သားေတြကို စစ္တိုက္ရန္ ေရွ ့တန္းထြက္ရမယ္လို ့မေျပာရဲဘူးတဲ့- ေျပာလိုက္ရင္ ထြက္ေျပးကုန္ၾကတာတဲ့-သူတို ့ေရွ ့က ရဲေဘာ္ေတြ တက္ဆိုလို ့ တက္တဲ့အခါ ဟုိက အေပၚစည္းကေန ပစ္ေနတာကိုျမင္ျပီး သူတို ့သူငယ္ခ်င္းေတြ က်-က်-ကုန္တာ သူတို ့မ်က္ျမင္ ကိုယ္ေတြ ့ျမင္ေတြ ့ေနရေတာ့ ေရွ ့တန္းထြက္တယ္ဆိုရင္ ေသရြာသြားသလိုဘဲ- သူေတာင္ စစ္ထဲက ထြက္ခ်င္ျပီတဲ့- ရင္ႏွီးတဲ့ စစ္ဗိုလ္တဦးေျပာတာကို ျပန္ေျပာျပတာပါ။

  2. ဒီ ကခ်င္ျပည္တြင္းစစ္မီး ကို ၿငိမ္းသတ္ေပးၾကပါ။ (KIA နဲ႔ အစိုးရတပ္)ခင္ဗ်ားတို႔ အဖြဲ႔အစည္းခ်င္းခ်င္း ဘယ္လိုသေဘာထားေတြပဲရွိရွိ၊ ဘယ္လိုရည္ရြယ္ခ်က္ေတြပဲရွိရွိ စစ္ဒဏ္ကို ခံစားေနၾကရတဲ့ ေအာက္ေျချပည္သူေတြကို
    စာနာသင့္တယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ ဘယ္လိုရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔တိုက္တိုက္ ခင္ဗ်ားတို႔ေသရင္ ဒယ္အိုး ဆိုတာကို ေတာ့ က်ဳပ္ အသက္နဲ႔ ေလာင္းေၾကးထပ္ရဲတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ညံ့ဖ်င္းမႈေၾကာင့္ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူေတြ၊ တပ္မေတာ္သားေတြ အဓိပၸါယ္မဲ့ အသက္ေတြစေတးခံေနရတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕ အတၲေတြေလ်ာ့ခ်သင့္ျပီ။ ၀ဋ္ဆိုတာ လည္တတ္တယ္။ တစ္ေန႔ ခင္ဗ်ားတို႔ အလွည့္ေရာက္လာလိမ့္မယ္။
    သမၼတႀကီးကို တစ္ခု ေတာင္းဆိုခ်င္တယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ပြဲေတြ အျမန္ဆံုးရပ္စဲေအာင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ေပးပါ။ ျပည္သူလူထုက ခ်ီးျမွင့္ေျမာက္စားထားတဲ့ NLD ပါတီ နဲ႕ တကြ က်န္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြအားလံုးလည္း ဒီကခ်င္ျပည္တြင္းစစ္ အၿပီးသတ္ရပ္စဲေအာင္ အဓိကထားေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါ။

  3. People of Burma are not dumb.They’ve already knew who is who.MP U Hla Swe was speaking out the real mind-set of Tatmadaw and a pocket of their leaders. This attitude won’t help peace and national reconciliation of Burma. Kachin’s struggle will go on as long as Tatmadaw remains the same.

Comments are closed.