ပါရီေမာင္ အခန္းဆက္မ်ား ေလာကဓာတ္ခန္း

ျပင္သစ္ ဘာသာ ေလ့လာစရာ (အပိုုင္း ၂၊ ပထမပိုင္း)

ျပင္သစ္ ဘာသာ ေလ့လာစရာ  (အပိုုင္း ၂၊ ပထမပိုင္း)

ပါရီေမာင္၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၃ (အပတ္စဥ္ တက္ဆက္မည္)


LESSON -2   

ARTICLE   Part ( 1 )


  1 . Undefinate Article (Article indéfini) (အာ တိကလ္  အန္ ေဒးဖိ နိ ) ဟု  ၂ မ်ဳိး  ခြဲႏုိင္ ။

 ( English ႏွင့္ ယွဥ္၍ ရႏိုင္ပါသည္။)

2 . Definate Article (Article défini)    (  အာ တိကလ္   ေဒးဖိ နိ )

1 . Undefinate Article (Article indéfini) မသိေသး၊ မေဖၚျပဘူးေသးေသာ ပစၥည္းမ်ား

(  un , une , des ) အန္ ၊ အယူးန္ ၊ေဒ

အရာဝထၱဳ တခု  ( Noun ) သည္ ယခင္က ေျပာဆိုျခင္း မရွိခဲ့ ေသးသည္ကို စတင္ေျပာသည့္ အခါ Article indéfini    သံုးသည္။  အဂၤလိပ္ ႏွင့္ ယွဥ္ ေျပာရလွ်င္ 

ဥပမာ  –  I  have  a car,  the  car   is small. 

က်ေနာ့္တြင္ကားတစီးရွိသည္။ ထိုကားသည္ ေသးသည္။

အထက္ပါ စာေၾကာင္း တြင္  ကား အေၾကာင္း ကို အရင္ဆံုး ေျပာသည့္ အခါ  car  ေရွ႔တြင္သံုးေသာ  “ a ”  သည္  ”  Article indéfini  ”  ျဖစ္ၿပီး  ေနာက္ ထပ္ ေျပာဆိုသည့္ အခါတြင္  the  ကို သံုးရသည္။ the   မွာ Article défini    ျဖစ္သည္။ 

အဂၤလိပ္ ဘာသာတြင္  car ဆိုေသာ ( noun ) သည္ အထီး၊ အမ ခြဲျခား ျခင္း မရွိ၍ အစပထမ သံုးသည့္ အခါ  “ a ”  ျဖင့္ သံုးၿပီး ေနာက္ ပိုင္းတြင္  ” the ” ျဖင့္ သံုးစြဲသြားရမည္။ သို႕ေသည္လဲ ျပင္သစ္ဘာသာတြင္ နာမ္ အားလံုး သည္ အဖိုနာမ္၊ အမနာမ္ ဟု သတ္မွတ္ထားျခင္း မ်ားကို သိထားရပါမည္။ 

ယခု  (  un , une , des )    သည္ “ a ”  ၏  ေနရာတြင္သာေရြးခ်ယ္သံုးစြဲရမည့္  ”  Article indéfini  ”  ျဖစ္ ပါသည္။ ေဖၚျပ ေျပာဆိုျခင္း မရွိဘူးေသးေသာ နာမ္ ၏ ေရွ႕တြင္ ထား၍ သံုးရမည္။

မည္သို႔ေရြခ်ယ္မည္နည္း ဟုဆိုေသာ္ …..

Dictionary  တြင္ႀကည့္လွ်င္

Car = voiture  , n,f   ဟုေတြ႔မည္ ။   ( dictionary တြင္ၾကည့္ၿပီး စာလံုးသိ႐ုံႏွင့္ ျပင္သစ္ဘာသာ တြင္ မၿပီးပါ ၊ ဆက္ၾကည့္ရပါမည္။  ေဘးတြင္ n , f  ဆိုတာေတြ႔မည္ ။ အဓိပၸါယ္ မွာ   Noun ၊  féminine ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္  ” ကား ” ကို ျပင္သစ္လို   ” voiture ” ဗြား က်ဴး   ဟုသိ႐ုံႏွင့္ မရပဲ  သာမန္ သိသင့္ေသာ အရာဝထၱဳ ျဖစ့္သည့္ နာမ္” Nom ” ဆိုတာအျပင္ “ feminine”  အမကိန္း ျဖစ္သည္ ဟု ပံုေသ မွတ္ရပါမည္ ။

မၿပီးေသးပါ  ကား အေၾကာင္း ဆက္ေျပာေနသမွ် ကားကို ” သူမ ” ဟု သံုးစြဲေနရမည္ျဖစ္၍  နာမဝိေသသန Adjective ( adjectif )၊ နာမ္စား Pronoun(Pronom) မ်ားအားလံုး ကို သံုးစြဲတိုင္း  အမကိန္း “ féminine”  ျဖင့္သာ သံုးရပါမည္။

(  un , une , des )    ကို ျပန္ဆက္  ပါမည္ ။

 un   –  သည္    masculine ျဖစ္ေသာ  အဖို နာမ္ အတြက္ ၊ singular  (singulier ) အနဲကိန္း  သံုးရန္

une   –  သည္    ျဖစ္ေသာ   féminine  အမ နာမ္ အတြက္ ၊ singular  (singulier ) အနဲကိန္း  သံုးရန္

des   –  သည္  ၂ မ်ိဳးလံုး အတြက္   plural  ( pluriel) အမ်ားကိန္း သံုးရန္

ေပးထားေသာလင့္ႏွင့္ တြဲဖက္ေလ့လာပါ။ အသံမွန္ေအာင္ ေလ့က်င့္ပါ

http://www.youtube.com/watch?v=TkSgXiblUas

ထို႔ေၾကာင့္  နာမ္ႏွင့္ အာတီကယ္ တြဲေသာအခါ ……

Une voiture  – (အယူးန္  ဗြားက်ဴး)   ( ကားတစီး )         a car

Un sac         – (အန္ ဆာ့ခ္)       (အိတ္ တလံုး)               a bag

Un livre        – (အန္ လိ ဗ္ ရ္)   ( စာအုပ္ တအုပ္ )                      a book

Une moto    – ( အယူးန္ မို တို) ( ဆိုင္ ကယ္ တစီး )       a motobike

Des sacs     – ( ေဒ ဆာ့ခ္ )    ( အိတ္မ်ား )                    bags/the bags

Un vélo          – ( အန္ ေဗလို)  ( စက္ဘီးတစီး)              a bicycle

Un ordinateur – ( အန္ ေနာ္ဒီနာတာ) (အသံဆက္သည္) ကြန္ျပဴတာတလံုး   a computor

Un supermarché – (အန္ ဆူပါ မတ္ေရွး) (ကုန္တိုက္တခု)   a supermarket

ျပင္သစ္အသံထြက္တြင္ အမ်ားစုမွာ ေနာက္ဆံုး မွစာလံုးအသံ မထြက္ရပါdes  ကို ဒက္စ္ ဟုမထြက္ရပါ ၊  ေဒ  ဆိုသည့္ အသံ အတိအက် ျဖစ္ပါသည္ ။

အထက္ပါ နည္းဥပေဒသမ်ားအရ …..

Un voiture    n/fကားသည္ အျမဲတမ္း အမ ျဖစ္သျဖင့္  un ႏွင့္ မတြဲရပါ

Une sac         n/ m   နာမ္ / အဖိုနာမ္    

Une livre       n/m      နာမ္ / အဖိုနာမ္    

Un moto  ဟူ၍ ဘယ္ေသာ အခါမွ  မရွိေစရေတာ့ပါ ။ မွန္ကန္ေသာ Article ကို မသံုးစြဲလို႕ပါ။

Des marchés – (ေဒ မားေရွး )( ေစ်းမ်ား) ေနာက္ဆံုး မွစာလံုးအသံ မထြက္ရပါ ၊

 Des ဟူေသာအမ်ားကိန္း သံုးသည့္ အသံကို စၾကားလိုက္ၿပီဆိုကတဲက  ေစ်းမ်ား ဟု ျဖစ္ေသာ အမ်ားကိန္း သံုးသည္ကို ခ်က္ခ်င္း သိရပါမည္။ ထို႕အျပင္ marchés ႏွင့္ marché တို႕သည္  အသံ အတူတူပင္ ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ သဒၵါ သိမွ မွန္ကန္စြာ ေရးနိုင္ပါမည္။သဒၵါတတ္မွသာ နာမ္၏ေရွ႕တြင္သံုးေသာ article ကို သီရွိျပီး အဖိုနာမ္၊ အမနာမ္၊ အနည္းကိန္း၊ အမ်ားကိန္း ဟုခြဲျခား သိႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

နာမ္မ်ားေရွ႕တြင္သံုးေသာ  Article အာတိကယ္လ္  မ်ားကို  un , une ေတြ႕ရံုျဖင့္ အထီး၊အမ ဟု၄င္း၊ des ေတြ႕ လွ်င္  အထီး(သို႕) အမ နာမ္ အမ်ားကိန္းဟု ၄င္း မွတ္သားေပးပါရန္

                                    အပိုင္း ( ၂ ) ဆက္ပါမည္သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts