မွတ္စုုမွတ္တမ္း သတင္းေဆာင္းပါး အခန္းဆက္မ်ား

ၾကံ့ဖြံ႔၏ ႏိုုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဥပေဒကိုု ေ၀ဖန္သုုံးသပ္ျခင္း အပိုုင္း (၂) (U Myo (Law))

ၾကံ့ဖြံ႔၏ ႏိုုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဥပေဒကိုု ေ၀ဖန္သုုံးသပ္ျခင္း အပိုုင္း (၂)

ဦးမ်ဳိး (ဥပေဒ)၊ ဇန္န၀ါရီ ၉ ၊ ၂၀၁၃

အပိုင္း (၂ )

         ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ (ဥပေဒ အမွတ္ -၂၁/ ၂၀၁၂) ၊ အခန္း(၅) ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပုံစံ ၊ ပုဒ္မ ၉ ။      ။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္မႈကို ေအာက္ပါပုံစံ တစ္ခုခုျဖင့္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္-

            (က) ေကာ္မရွင္က ခြင့္ျပဳေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၌ ႏိုင္ငံျခားသားက ႏိုင္ငံျခား မတည္ေငြရင္း ရာခုိင္ႏႈန္း အျပည့္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊

         (ခ) ႏိုင္ငံျခားသားႏွင့္ ႏိုင္ငံသား သို႕မဟုတ္ သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းတို႕ ဖက္စပ္ျပဳလုပ္ျခင္း၊

            (ဂ) ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူေသာ ပဋိညာဥ္ စာခ်ဳပ္ပါ စနစ္တစ္ခုခုျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

            -ဟူ၍ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။

            ေကာ္မရွင္က ခြင့္ျပဳသည္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံျခားသားက ႏိုင္ငံျခား မတည္ေငြရင္း ရာခုိင္ႏႈန္း အျပည့္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္း ကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒက ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရွိပါသျဖင့္ ဤပုဒ္မ ၉(က) ကို ျပန္လည္ စစ္ေဆးေပးပါရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံရုံးသုိ႕ တင္ျပအဆုံးအျဖတ္ ခံယူသင့္ပါသည္။ရာခိုင္ႏႈန္း အျပည့္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္း အစား ရာခုိင္ႏႈန္း အတိအက်ကို ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။

ဤ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၀ (က) (၃) တြင္” ပုဒ္မ ၉ အရ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပုံစံ ဖြဲ႕စည္းရာတြင္- ႏိုင္ငံျခားသားက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ရာတြင္ လုပ္ငန္းက႑အလုိက္ အနည္းဆုံး ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံရမည့္ ပမာဏ ကို ေကာ္မရွင္က လုပ္ငန္းသဘာ၀ အေပၚမူတည္၍ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ အဖြဲ႕၏ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူ သတ္မွတ္ေပးရမည္။” ဟု ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ိဳးျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ အဆက္ဆက္ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူျပဳလုပ္ အက်င့္ပ်က္ခ်စားကာ တုိင္းျပည္ေရာင္းစားႏိုင္ရန္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကိုယ္၌က ခြင့္ျပဳလာသည္ ဆုိပါလွ်င္ န အ ဖ စစ္အစိုးရ လက္ထက္က အက်င့္ပ်က္ခ်စားခဲ့သည့္ အမႈေပါင္းအားလုံးကို ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူသင့္ပါသည္။

အစိုးရ အဆက္ဆက္သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ၏ ေအာက္တြင္သာ ဥပေဒကုိ လုိက္နာရသည္ကုိ သတိႀကီးႀကီး ထားရန္ လိုပါသည္။ စစ္အုပ္စု ႀကံဖြံ႕အစိုးရ အာဏာရထားသည္ဆိုယုံမွ်ျဖင့္ ဥပေဒကို စစ္အုပ္စု ႀကိဳက္သလို ေရးဆြဲသည့္ အက်င့္စရုိက္ဆိုးမ်ားကုိ လုံး၀စြန္႕ပစ္သင့္ပါသည္။ အဘယ္မွာ အစိုးရေကာင္း တရပ္ကို ဤဥပေဒျဖင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ပါမည္နည္း။

ဤပုဒ္မ မ်ားအား ခ်က္ျခင္း ပယ္ဖ်က္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္း ၿပီးမွသာလွ်င္ ဤကဲ့သို႕ အထူးဥပေဒမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း ျပ႒ာန္းသင့္ပါသည္။ တုိင္းျပည္ ယေန႕ကဲ့သို႕ မြဲျပာက်သည့္ အခ်ိန္အခါတြင္ သူခုိးေပါက္ကိုဖြင့္ထားျခင္းမ်ိဳးကို လုံး၀ေရွာင္ရွားသင့္ပါသည္။ လာဘ္စားမႈ ျဖင့္ ေသတြင္းပို႕ခံရမည့္ေဘးမွ လြတ္ကင္းေစသင့္ပါသည္။

တုိင္းျပည္ ျပာက်မီးေလာင္ေနခ်ိန္တြင္ တေယာထိုးေကာင္းတုန္း၊ ခိုးေကာင္းတုန္းဆိုလွ်င္ နီရိုး ဘုရင္ႀကီးဘြဲ႕ကို ဤဥပေဒ တပုဒ္တည္းျဖင့္ ရရွိသြားႏိုင္ပါသည္။ ခရုိနီေခၚ အာဏာကပ္ပါး စီးပြားေရးဓါးျပမ်ားျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ လွည့္ျပေနသည့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ရုပ္ပုံကားခ်ပ္အားလုံးကို လႊတ္ေတာ္ခန္းမ ေရွ႕မ်က္ႏွာစာတြင္ ဆိုက္ႀကီးႀကီးျဖင့္ ေၾကာ္ျငာကပ္ထား သင့္ပါသည္။ ရွက္ဖြယ္ လိလိ။ ႏို္င္ငံတကာ အလယ္တြင္ အရွက္ရွိရန္လိုပါသည္။ အရွက္ရွိမွ တုိင္းျပည္အသက္ ရွင္ႏိုင္ပါမည္။

            တဆက္တည္း ပုဒ္မ ၁၀(က)(၄) တြင္” ပုဒ္မ ၉ အရ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပုံစံ ဖြဲ႕စည္းရာတြင္- ႏိုင္ငံျခားသားသည္ တားျမစ္သည့္ လုပ္ငန္း၊ ကန္႕သတ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ဖက္စပ္ လုပ္ကိုင္ပါက ႏိုင္ငံျခား မတည္ေငြရင္း အခ်ိဳးကုိ နည္းဥပေဒျဖင့္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ အခ်ိဳးအတုိင္း အဆိုျပဳႏိုင္သည္။” ဟုလည္းျပ႒ာန္းထားပါသည္။ နည္းဥပေဒ ျဖင့္ ႏုိင္ငံျခား မတည္ေငြရင္း အခ်ိဳးကို ျပ႒ာန္းမည္ဟု ေဖာ္ျပခ်က္မွာ ႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ ဥပေဒကို ပစ္ပယ္ထားရာ က်ပါသည္။ ယခုနည္းဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ေပၚထြက္လာျခင္း မရွိေသးသည့္ အေျခအေန အခ်ိန္အခါတြင္ အလ်င္အျမန္ ဤပုဒ္မအား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းသင့္ပါသည္။

 အခန္း(၂၀) အေထြေထြ၊ ပုဒ္မ ၅၆ တြင္ ”ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ –

(က) အမ်ိဳးသား စီမံကိန္း ႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ လိုအပ္ေသာ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ အမိန္႕၊ အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ဤဥပေဒ အတည္ျဖစ္ေသာေန႕မွ ရက္ေပါင္း (၉၀) အတြင္း ထုတ္ျပန္ရမည္။” ဟုပါရွိသျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာန က ထုတ္ျပန္မည့္ နည္းဥပေဒ ကို ရက္ေပါင္း (၉၀) မတိုင္မီ အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ ပယ္ဖ်က္ထားသင့္ပါသည္။ ႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ျဖင့္သာ ျပ႒ာန္းသင့္သည့္ ႏုိင္ငံျခား မတည္ေငြရင္း အခ်ိဳး ကို ၀န္ႀကီးဌာန မွ ထုတ္ျပန္မည္ဆိုလွ်င္ ဥပေဒ၏ အဆင့္အတန္းႏွင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈႀကီးမားမႈကုိ လုံး၀ထည့္သြင္း မစဥ္းစားရာ၊ ပစ္ပယ္ရာ ေရာက္သြားပါမည္။ ႏိုင္ငံ၏ မသင့္ေတာ္၊ အေမွ်ာ္အျမင္မရွိ၊ ေရွ႕ဆက္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားအေပၚ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္မႈ ကင္းမဲ့ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ မတရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈမ်ားကို မျဖစ္ေပၚေစသင့္ပါ။ တုိင္းျပည္ အက်င့္ပ်က္ျခစားေနသည့္ အမိႈက္ပုံထဲသို႕ ထပ္ဆင့္ အမႈိက္သရုိက္မ်ားကုိ စုပုံေစျခင္းမ်ိဳး မဖန္တီးသင့္ပါ။ မွန္ကန္သည့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈျဖင့္သာ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေစသင့္ပါသည္။ သို႕မွသာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး စနစ္ေအာင္ျမင္ ႏို္င္ပါမည္။

ပုဒ္မ ၉ (ခ) တြင္ ” ႏုိင္ငံျခားသားႏွင့္ ႏိုင္ငံသား သုိ႕မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းတို႕ ဖက္စပ္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ပုဒ္မ ၉ (ဂ) တြင္ ” ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူေသာ ပဋိညာဥ္ စာခ်ဳပ္ပါ စနစ္တစ္ခုခုျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။”ဟုေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို နည္းဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ လုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ိဳး ျဖစ္ေစသင့္ပါသည္။ ႏို္င္ငံျခားသားႏွင့္ ႏို္င္ငံသား သို႕မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္း တို႕ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမို၍ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ခြင့္ျပဳလာမည္ဆိုလွ်င္ ေစ်းကြက္ပုိမို စည္ကားလာႏို္င္ပါသည္။ဥပမာ အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ အႀကီးစား ေငြေရးေၾကးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အခြန္စည္းၾကပ္မႈမရွိပဲ အာမခံ အနည္းငယ္ (သို႔) မတည္အရင္းနွီး ထုတ္ေပးျခင္းျဖင့္ ပိုမို  အားေပး အားေျမွာက္ ျပဳလုပ္ေပးမည္ဆိုလွ်င္   အတိုင္းထက္အလြန္ပင္ တုိင္းသူ ျပည္သား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပိုမို ထြက္ေပၚလာမွာျဖစ္ပါသည္။ေစ်းကြက္ စီးပြားေရး အတြက္ အေထာက္အကူျပဳႏုိ္င္ရ ပါမည္။ ေစ်းကြက္တြင္ အစိုးရ၏ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈကို နည္းႏိုင္သမွ် နည္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

            အခန္း (၆) ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ပုဒ္မ ၁၁ (က) တြင္ ” ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ အဖြဲ႕သည္-(က) ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဤဥပေဒပါ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏို္င္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအား ဥကၠ႒ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးဌာန၊ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ  ပညာရွင္မ်ား၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား အဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ပါ၀င္ေစလ်က္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းရမည္။”ဟုပါရွိရာတြင္ ေကာ္မရွင္ကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႕စည္းျခင္း မဟုတ္ဘဲ အစိုးရက ဖြဲ႕စည္းျခင္းမွာ သက္ဆိုင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အသီးသီးက ေၾကနပ္ အဆင္ေျပမႈ ရွိပါ၏ေလာ ဆိုသည္ကို ေစာေၾကာရန္လိုအပ္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ပုဂၢိဳလ္ တဦးအား ဥကၠ႒ အျဖစ္ ခန္႕အပ္ျခင္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳပါ ၏ေလာ။ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရမည္ဟုလည္း ဤဥပေဒတြင္ ပါ၀င္ျခင္း မရွိပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒအရ သီသန္႕ျပ႒ာန္းေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံစီးပြားေရး တခုလုံး၏ အသက္ကို ဤေကာ္မရွင္ထံတြင္ အပ္ႏွံရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လြန္စြာမွပင္ အေရးႀကီးပါသည္။ ျပန္လည္ျပင္ဆင္္ျပ႒ာန္းသင့္ပါသည္။

                        အခန္း(၇) ေကာ္မရွင္၏ တာ၀န္နွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား – ပုဒ္မ ၁၂ (ခ) မွာ- “ ရင္းနွီးျမႈပ္နွံ သူမ်ားက ဥပေဒအရ ခံစားခြင့္ရွိေသာ  အခြင့္အေရးမ်ားကို အျပည့္အ၀မရရွိေၾကာင္း တိုင္ၾကားလ်ွင္ လိုအပ္သလို အျမန္အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း” ဟူေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ လြန္စြာ မ်ွတပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အခြင့္ေရးမ်ိဳးကို (တျခားဥပေဒမ်ားျဖစ္သည့္ လယ္ယာေျမဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၀ တြင္ – လယ္ယာေျမ စီမံခန္႕ခြဲမႈအဖြဲ႕ကို မည္သည့္ တရားရုံးတြင္မွ် တရားစြဲဆိုခြင့္ မရွိေစရ၊- ဟု ျပ႒ာန္းခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ၿပီး) ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အေပၚတြင္လည္း အလားတူ အခြင့္ေရးေပးမည္ဆိုလွ်င္  လြန္စြာ ေကာင္းမြန္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ပုဒ္မ ၁၂ (ဆ) တြင္ ”တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ စီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အတြက္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ အဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္အရ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရေသာ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆုိင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္ အစိုးရ အဖြဲ႕ႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း။”ဟု ေဖာ္ျပထားသျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထု ၏ သေဘာထား ဆႏၵကိုလည္း ေတာင္းခံသမႈ ျပဳႏုိင္ရန္အတြက္  သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းတို႕ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ လက္ရွိ ျပည္သူလူထု ေတာင္းဆိုဆႏၵျပမႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳကာ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရမ်ားက ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါသည္။ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆုိုင္ရာ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ား၏ ဆႏၵသေဘာထားတူညီမႈမ်ားကိုလည္း ရယူႏုိင္ရန္ အထူးလိုအပ္ပါသည္။ သုိ႕မွသာ တုိင္းျပည္ေအးခ်မ္းသာယာ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိ အာမခံႏုိင္ပါမည္။

ဦးမ်ိဳး (ဥပေဒ)

၂၂ – ၁၁ – ၂၀၁၂

                        ရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈနွင့္ပက္သတ္၍ ဆက္လက္အၾကံျပဳလိုသည္မွာ- အရင္ၾကားမွတ္ခဲ့ဖူးေသာအရ – ျမန္မာနိုင္ငံသား မ်ားအဖို႔ စီးပြားေရးျပဳလုပ္ရန္ world bank ကဲ့သို႔ေသာဘဏ္မ်ားမွ ေငြေခ်းရာတြင္  ခ်ီးေငြ ရင္းနွီးေငြ ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္မႈကိုသာ ျပရရင္ ျမန္မာနိုင္ငံဖြား လုပ္ငန္းရွင္အသစ္ေတြကို မတည္ေပးရာမေရာက္ေပ။ World Bank မွ အတိုးနႈန္းမယူျခင္း၊ စသည့္ အမွန္တကယ္ သက္သာခြင့္၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္ရရွိ ခ်ီးနိုင္မႈကေန ပါ၀င္ခြင့္ျပဳသင့္သည္ဟုထင္ပါသည္။

ဆိုလိုသည္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံစည္းပြားေရး၏ ေရွ့အလားအလာမွ (လက္၀ါးၾကီး အုပ္မႈမ်ား၊ မ်က္နွာၾကီးရာ ဟင္းဖတ္ပါမႈမ်ား၊ ျခစားမႈမ်ား အနည္းနွင့္အမ်ား ျဖစ္ေပၚလာနိုင္မႈကို ကာကြယ္ရန္လိုအပ္လာပါသည္။ သို႔မွ သာျမန္မာနိုင္ငံသား မည္သည့္အေျခခံလူတန္းစား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားနွင့္မဆို နိုင္ငံျခားရင္နွီးျမႈပ္နွံသူ မ်ားနွင့္ ဒီမိုကေရစီဆန္စြာ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္နိုင္မည္ဟု ယူဆမိပါသည္။

                        အခန္း(၁၀) အာမခံထားရွိျခင္း ပုဒ္မ ၂၃ ။  ။ အရ “ ရင္းနွီးျမႈပ္နွံသူဟာ နုိင္င့ေတာ္အတြင္း အာမခံလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ရွိသည့္ အာမခံလုပ္ငန္းတခုခုတြင္ သတ္မွတ္ေသာ အာမခံအမ်ိဳးအစားမ်ားကို သတ္မွတ္ရမည္။” ဟုအရသံုးသပ္ရလ်ွင္ ဒီေနရာမွာ ၄င္းရင္းနွီးျမႈပ္နွံသူမွ မဟုတ္ပါဘူး ျမန္မာနိုင္ငံတြင္း ေနထိုင္ေသာ မည္သည့္နိုင္ငံသားမဆို နိုင္ငံသားျဖစ္မႈအေနနဲ့ အာမခံ ရွိေနရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အသက္အာမခံ၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး စသည့္ အာမခံ မ်ားလည္း ရွိေနရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တျခားနိုင္ငံေတြမွာဆိုရင္ ကိုယ္ပိုင္ အာမခံနံပါတ္ေတြေတာင္ရွိပါတယ္။ က်မတို႔ဆီမွာ လူျဖစ္က်ိဳးနပ္ေအာင္ ျပည္သူမ်ား လံုျခံုမႈရွိေအာင္ ဥပေဒ ေတြ ထပ္မံ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ဖို႔လိုအပ္ေနပါျပီ။ 


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts

One thought on “ၾကံ့ဖြံ႔၏ ႏိုုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဥပေဒကိုု ေ၀ဖန္သုုံးသပ္ျခင္း အပိုုင္း (၂) (U Myo (Law))
  1. ျမန္မာျပည္ နယ္ျမိဳ႔ကေလး၊ အင္တာနက္ဆိုင္ကေန ဒီပို႔စ္ကို လွ်င္ျမန္စြာ ဖတ္ရႈေဒါင္းလုပ္ႏိုင္ေနတယ္ဗ်..
    ေက်းဇူးပဲ ဆရာဦးမ်ိဳး(ဥပေဒ)ေရ..

Comments are closed.