မိုုးမခကိုု ေပးတဲ့စာ

ရွင္ေစာပုလမ္းက ထမင္းဆုိင္ဗန္းျပ အႏွိပ္ခန္းကုိ ဖယ္ရွားေပးပါ (မုိးမခေပးစာ)

ရွင္ေစာပု လမ္းသူလမ္းသားမ်ား
ဇူလုိင္ ၉၊ ၂၀၁၂

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳင္သာယာရပ္ကြက္၊ ရွင္ေစာပုလမ္း၊ အမွတ္ (၄၇) တြင္ တက္ေန၀န္း ထမင္းဆိုင္အမည္ခံဗန္းျပ၍ မ၀င္းဆိုသူမွ ဖြင့္လွစ္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ပါရာဒိုက္စ္အမည္ရွိ အႏွိပ္ခန္းအား ရပ္ကြက္အတြင္း လမ္းအတြင္းရွိ ႐ိုးသားေသာလူငယ္မ်ားအားပ်က္စီးေစျခင္း၊ ႐ိုးသား ေသာ သမီးပ်ိဳေလးမ်ား ဤလမ္းအတြင္းေနထိုင္ပါသည္ဟု ေျပာမထြက္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အရွက္ရေစျခင္း၊ ညအခ်ိန္မေတာ္ လာေရာက္ ေပ်ာ္ပါးၾကသူတို႔၏ ဆိုင္ကယ္သံမ်ားေၾကာင့္ လမ္းသူလမ္းသားမ်ား အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေအာက္ေဖၚျပပါ လမ္းသူလမ္း သားမ်ားမွ စုေပါင္း၍ ၂၃-၅-၂၀၁၂ ရက္ေန႔တြင္ …
၁။ မြန္ျပည္နယ္ ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔
၂။ ေမာ္လၿမိဳင္ ခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႔
၃။ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔
၄။ ၿမိဳင္သာယာရပ္ကြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႔စခန္း မ်ားသို႔ အေရးယူဖယ္ရွားေပးပါရန္ တိုင္ၾကားစာမ်ား အေၾကာင္းၾကားေပးပို႔ တိုင္တန္းခဲ့ပါသည္။

စုေပါင္းတိုင္ၾကားခဲ့ေသာ လမ္းသူလမ္းသားမ်ားမွာ ….
၁။ ဦး၀ဏၰထြန္း (၁၀/မလမ (ႏိုင္) ၀၁၄၁၉၅) အမွတ္ (၃၉)၊ ရွင္ေစာပုလမ္း၊ ၿမိဳင္သာယာရပ္ကြက္။
၂။ ဦးေအာင္ခင္ဦး (၁၀/မလမ (ႏိုင္) ၁၃၂၇၉၀) အမွတ္ (၄၃)၊ ရွင္ေစာပုလမ္း၊ ၿမိဳင္သာယာရပ္ကြက္။
၃။ ဦးလွေမာင္ (၁၀/မလမ (ႏိုင္) ၁၂၀၄၄၂) အမွတ္ (၁၀)၊ ရွင္ေစာပုလမ္း၊ ၿမိဳင္သာယာရပ္ကြက္။
၄။ ဦးေက်ာ္လင္း (၁၀/ကဒန (ႏိုင္) ၀၀၃၉၀၀) အမွတ္ (၁၉)၊ ရွင္ေစာပုလမ္း၊ ၿမိဳင္သာယာရပ္ကြက္။
၅။ ဦးထိုက္စိုးလတ္ (၁၀/မလမ (ႏိုင္) ၀၀၂၁၁၁) အမွတ္ (၂)၊ ရွင္ေစာပုလမ္း၊ ၿမိဳင္သာယာရပ္ကြက္။
၆။ ေဒၚနန္းထြန္းလြင္ (၁၀/ကမရ (ႏိုင္) ၀၇၄၆၆၃) အမွတ္ (၁၃)၊ ရွင္ေစာပုလမ္း၊ ၿမိဳင္သာယာရပ္ကြက္။
၇။ ေဒၚနန္းခင္ေအး (၁၀/ကမရ (ႏိုင္) ၀၅၁၅၅၈) အမွတ္ (၂၃)၊ ရွင္ေစာပုလမ္း၊ ၿမိဳင္သာယာရပ္ကြက္။
၈။ ဦးေသာင္းဟန္ (၁၀/ရမန (ႏိုင္) ၀၆၂၈၅၁) အမွတ္ (၇)၊ ရွင္ေစာပုလမ္း၊ ၿမိဳင္သာယာရပ္ကြက္။
၉။ ဦးခင္ေမာင္သက္ (၃/ကအန (ႏိုင္) ၀၂၅၅၀၈) အမွတ္ (၂၁)၊ ရွင္ေစာပုလမ္း၊ ၿမိဳင္သာယာရပ္ကြက္။
၁၀။ ေဒၚရီရီျမင့္ (TKGN ၀၀၃၂၂၉) အမွတ္ (၅)၊ ရွင္ေစာပုလမ္း၊ ၿမိဳင္သာယာရပ္ကြက္တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔ သက္ဆိုင္ရာသို႔ အေရးယူဖယ္ရွားေပးပါရန္ တိုင္ၾကားစာမ်ား အေၾကာင္းၾကားေပးပို႔ တိုင္တန္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၂၅-၅-၂၀၁၂ ရက္ေန႔ တြင္ ၿမိဳင္သာယာရပ္ကြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႔စခန္းမွလည္းေကာင္း၊ ၂၇-၅-၂၀၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ ခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွလည္းေကာင္း တိုင္ၾကားခဲ့ သူမ်ားထံသို႔သာ လာေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔စစ္ေဆးခဲ့ရာတြင္လည္း တိုင္ၾကားသူမ်ား၏ ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္၊ အႏွိပ္ခန္းအား မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ တိုင္ၾကားရပါသလဲ၊ စ သည့္အခ်က္မ်ားကို စစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။

ထမင္းဆိုင္ဗန္းျပ၍ ဖြင့္လွစ္ေနေသာအႏွိပ္ခန္းမွာ တိုင္ၾကားေသာေန႔ရက္ (၂၃-၅-၂၀၁၂) ရက္ေန႔ညမွ၍ ေခတၱပိတ္ထားခဲ့ပီး တိုင္ၾကားသူမ်ား အား သက္ဆိုင္ရာမွလာေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ၿပီးေနာက္ ၁-၆-၂၀၁၂ ရက္ေန႔မွစ၍ ယေန႔အထိ ဆိုင္းဘုတ္အားျဖဳတ္ထားခဲ့ၿပီး ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္ လုပ္ကိုင္ေနပါသည္။

တိုင္ၾကားခဲ့ေသာသူမ်ားကိုသာ လာေရာက္အစစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပီး တရားမ၀င္ ထမင္းဆိုင္ဗန္းျပ၍ ဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ အႏွိပ္ခန္းမွာ တစ္စံုတစ္ရာ စစ္ေဆးေမးျမန္း အေရးယူခဲ့ျခင္းမ်ား မရွိခဲ့ပဲ ယေန႔ထက္တိုင္ဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္ေနပါသည္။

အဆိုပါ မ၀င္းဆိုသူမွာ ရွင္ေစာပုလမ္းအတြင္းရွိ တက္ေန၀န္းထမင္းဆိုင္အမည္ခံဗန္းျပ၍ ဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ တရားမ၀င္အႏွိပ္ခန္း အပါအ၀င္ ၿမိဳင္သာယာရပ္ကြက္အတြင္းတြင္ တရားမ၀င္အႏွိပ္ခန္း ေလးခုအထိ ဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္ေနပါသည္။ ထို႔အျပင္ မြန္ျပည္နယ္၊ ဘု ရားသံုးဆူေဒသတြင္လည္း တရားမ၀င္ျပည့္တန္ဆာခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္ေနပါသည္။

မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳင္သာယာရပ္ကြက္အတြင္းတြင္ ထိုကဲ့သို႔တရားမ၀င္ ဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ အႏွိပ္ခန္းမ်ား တိုးတက္မ်ား ျပားလွ်က္ရွိၿပီး ဆိုင္အေရအတြက္ ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ သံုးဆယ္နီးပါးခန္႔မွ် ရွိေနပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ တစ္ဆိုင္လွ်င္ တလဆယ္သိန္းက်ပ္ ပမာဏခန္႔ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူအသီးသီးသို႔ ေပးေခ်ရေၾကာင္း ၾကားသိရပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တကၠသိုလ္အနီးတြင္တည္ရွိၿပီး၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားေနထိုင္ရာအေဆာင္မ်ား အမ်ားဆံုး တည္ ရွိေသာ ၿမိဳင္သာယာရပ္ကြက္အတြင္းတြင္ထိုကဲ့သို႔ တရားမ၀င္အႏွိပ္ခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ငယ္႐ြယ္ႏုနယ္ေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို လမ္းမွားသို႔ေရာက္ရွိေစႏိုင္ပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူအသီးသီးမွ အခေၾကးေငြရယူၿပီး တရားမ၀င္အႏွိပ္ခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳထားျခင္း၊ ရပ္ကြက္အတြင္းေန ျပည္သူ လူထုမွဖယ္ရွားေပးပါရန္ သက္ဆိုင္ရာသို႔ တိုင္ၾကားစာမ်ား အေၾကာင္းၾကားေပးပို႔တိုင္တန္းပါေသာ္လည္း တိုင္ၾကားသူမ်ားကိုသာ စစ္ေဆး ေမး ျမန္းခဲ့ပီး တစ္စံုတစ္ရာ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။

ထို႔ေၾကာင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳင္သာယာရပ္ကြက္အတြင္းရွိတရားမ၀င္အႏွိပ္ခန္းမ်ား ပေပ်ာက္ေစေရးအတြက္ ေနျပည္ေတာ္မွ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ လိုအပ္သလို ထိေရာက္စြာအေရးယူေဆာင္႐ြက္ေပးပါရန္ ႐ိုေသေလးစားစြာ တင္ျပအပ္ပါသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts