ရသေဆာင္းပါးစုံ

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒထဲက တပ္မေတာ္

ဦးမ်ဳိး (ဥပေဒ)
ဇြန္ ၁၃၊ ၂၀၁၂
၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒတြင္လည္းေကာင္း တပ္မ ေတာ္ဟူ၍ အခန္း သီးသန္႔ေဖာ္ျပခဲ့သည္ကို လုံး၀မေတြ႕ရပါ။ ယခု ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္မူ တပ္မေတာ္အခန္းကို သီးသန္႔ ျပ႒ာန္းထားသည္သာမက တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ပါ၀င္သည့္ ပုဒ္မေပါင္း အေျမာက္အမ်ားကိုပါ တျခားအခန္းမ်ားတြင္ ျပ႒ာန္း ထားသည္ကုိလည္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဆုိင္ရာ ပုဒ္မမ်ားကို တပ္မေတာ္အခန္း တြင္သာ ျပ႒ာန္းသင့္ပါသည္။ ဥပေဒပါ အႏွစ္သာရမ်ားကို ေရာေထြးယွက္တင္မျဖစ္ေစရန္ အခန္းခြဲထားျခင္းမရွိဘဲ အခန္းတုိင္းပါ၀င္ေနမႈမွာ တမိုးလုံးေဖ်ာက္ဆိပ္ဆိုသလိုပင္ စစ္ အာဏာရွင္စနစ္၏ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒစာအုပ္မွာ စစ္တပ္လက္စြဲက်မ္းတေစာင္ပမာ ျဖစ္ေန ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားက ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ တခြန္းတည္းေျပာပါသည္ “အမႈိက္ပုံး” တဲ့ခင္ဗ်ာ။ ေကာင္းၾက ေသးရဲ႕လား။ ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ႐ႈျမင္သုံးသပ္၍ ႏုိင္ငံ့ဂုဏ္သိကၡာကုိ ယုတ္ေလ်ာ့သြားေစသည့္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ဳိး ေနာက္ေနာင္မ်ဳိးဆက္မ်ားလက္ထက္တြင္ မေပၚေပါက္ေအာင္ ယခုမ်ဳိးဆက္တြင္ပင္ ရွင္းထုတ္ပစ္ခဲ့ရန္ လုိအပ္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိ္င္ငံ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အခ်ိန္ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး သင့္ေတာ္ေသာအခ်ိန္တခုသို႔ေရာက္ပါက ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ လႊတ္ေတာ္ထဲသုိ႕ေရာက္ေနေသာ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း အေရအတြက္ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေခ်ရွိသည္ဟု ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးလွမင္းက အာရွလုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ ရွန္ဂရီလာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ သည္။ (news-eleven.com/04 June 2012, 02:15)

ဤကတိက၀တ္သည္္ သင့္ေတာ္ေသာအခ်ိန္တခုသို႔ေရာက္မွ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိ္င္ေခ်ရွိသည္ဟု ဖြင့္ဟျပသည့္အဆင့္မွ်သာ ျဖစ္ပါ သည္။ စစ္တပ္က ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကို လုံး၀ပယ္ဖ်က္လိုသည့္ သေဘာထားမရွိသည္ကေတာ့ ေသခ်ာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေခ် ရွိ သည္ဟု အစပ်ိဳးေျပာဆိုရံုမွ်ေျပာဆိုေနသည့္ အဆင့္ဟုသာမွတ္ယူရဦးမည္ျဖစ္သည္။ အတည္ျပဳရန္မွာ မည္သည့္အခ်ိန္ မည္သည့္ကာလ အထိဟူ၍ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ျဖင့္ေဖာ္ျပရန္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္ လိုအပ္လာပါသည္။ ဤသို႔ မေရမရာ ေျပာဆိုခ်က္မွ်ဆိုလွ်င္ ဒီမိုကေရ စီမူႏွင့္ ကိုက္ညီပါမည္ေလာ။လုံး၀မကိုက္ညီေသးပါ။ ၂၅ ရာခုုိင္ႏႈန္းအားလုံးကို ပယ္ဖ်က္ပါမွ ဒီမိုကေရစီမူႏွင့္ အံ၀င္ဂြင္က်ျဖစ္ပါမည္။ မည္ သည့္ပုဂၢိဳလ္ တဦးတေယာက္ႏွင့္မွ် ဆုိင္ေသာကိစၥ မဟုတ္ပါ။ တိက်ျပတ္သားသည့္ ဒီမိုကေရစီမူူအေပၚ ျပတ္ျပတ္သားသား ရပ္တည္ရပါမည္။

– အခန္း (၄) ပုဒ္မ (၇၄)၊ (၁၀၉)၊ (၁၄၁)၊(၁၆၁) တို႔အရ တပ္မေတာ္သား ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါ၀င္ေနျခင္း။
– ပုဒ္မ ၆၀ (ခ) (၃)အရသမၼတေရြးခ်ယ္ရာတြင္တပ္မေတာ္သားအစုအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ပါ၀င္ေနျခင္း။
– ပုဒ္မ ၁၆၁ (ဃ) အရ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ားမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ၏ သုံးပုံတစ္ပုံ ပါ၀င္ ေနျခင္း။
– ပုဒ္မ ၁၂၁ (ည) အရ တပ္မေတာ္သားမ်ားအား ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္ခြင့္အထူးအခြင့္အေရးမ်ားေပးထားျခင္း။

စသည့္ ပုဒ္မမ်ားအားလုံးကို ဖ်က္သိမ္းပစ္ရပါမည္။ ဤသုိ႔ပယ္ဖ်က္ပစ္ႏုိင္ရန္ဆိုလွ်င္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္း အ ခန္းပါ ပုဒ္မ ၄၃၆ တစုံလုံးကို ျပင္ဆင္ၿပီးျဖစ္ရန္လိုပါသည္။ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးလွမင္း၏ဖြင့္ဟခ်က္အရ မည္သို႔ဆက္ လက္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္၊ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္သင့္သည္ကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ားကုိယ္တုိင္က ဒီမိုကေရစီလႊတ္ေတာ္ တြင္းတုိက္ပြဲကုိ ျပတ္ျပတ္သားသား ဆင္ႏႊဲႏုိင္ရပါမည္။

ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံတိုင္းတြင္ အရပ္သားအစုိးရျဖစ္လွ်င္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး၏ ၀န္ႀကီးဌာန၏ေအာက္တြင္သာ ရွိပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ၏အဖြဲ႕၀င္သည္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးသာျဖစ္ပါသည္ ။ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ မဟုတ္ပါ။

သို႕ပါ၍ စစ္အစုိးရ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေၾကညာထားသည့္ ပုဒ္မမ်ားကို တခုမက်န္ ပယ္ဖ်က္ပစ္သင့္ပါသည္။

ဥပမာ – ပုဒ္မ ၃၄၂ တြင္ “ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးေကာင္စီ၏ အဆုိျပဳေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးရမည္” ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က သမၼတကို ခန္႔အပ္ ထားေၾကာင္းကုိ ပုဒ္မ ၆၀ (က) တြင္ “ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကို သမၼတေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရးအဖြဲ႕ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရမည္” ဟု လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၆၀ (ခ) (၃) တြင္ “ေဖာ္ျပပါလႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္အတြက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္းတင္ သြင္း သည့္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႕” ဟုလည္းေကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္ကုိၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သမၼတကိုယ္၌ က ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ခန္႔အပ္ထားေၾကာင္းကုိ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ဤပုဒ္မႏွစ္ခု၏ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ ပုဒ္မတခုကို ေနာက္ပုဒ္မ တခု ကေခ်ဖ်က္ထားျခင္းျဖစ္ေနပါသျဖင့္ အဓိပၸါယ္မွာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္လက္ထဲတြင္ သမၼတအာဏာရွိေနသည္ဟု မီးေမာင္းထိုးျပလုိက္ သလို ထင္ရွားေနပါသည္။

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ပုဒ္မ ၁၆ တြင္ “ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအႀကီးအကဲသည္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ျဖစ္ သည္” ဟုေဖာ္ျပထားသည့္အတြက္ အာဏာကို လက္ေတြ႕ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ပင္ ရယူထားသည္ကုိေတြ႕ရေပသည္။ အဘယ္မွာ အရပ္သား အစုိးရ။ ျပည္သူလူထုက ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သည့္အစုိးရတရပ္ကို ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံဥပေဒအရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ႏုိင္ပါ မည္နည္း။ စစ္အစိုးရဘဲ ျဖစ္ၿမဲျဖစ္ေနသည္ကို အဆိုပါပုဒ္မမ်ားက သက္ေသျပေနသလို ျဖစ္ေနပါသည္။ ဤ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရသာဆုိလွ်င္ ျပည္သူ႔အစိုးရတရပ္ အစိုးရေကာင္းတရပ္ကို မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္းကုိ ေတြ႕ရွိေနရပါသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေလာက္မွ် အာဏာမရွိေၾကာင္းကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးပုိင္ခြင့္ကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ လည္း ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ပါသည္။ ပုဒ္မ ၂၀၄ တြင္ ”ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတသည္-

(က) ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ ေပးပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

(ခ) “အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးေကာင္စီ၏ေထာက္ခံခ်က္ႏွင့္အညီ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးပုိင္ခြင့္ရွိသည္” ဟုေဖာ္ျပထားသည္ ကုိသာ ၾကည့္ပါ။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၀ တြင္ “ျပစ္ဒဏ္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးႏုိင္ေသာအခြင့္အေရးသည္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၌ တည္ရွိရမည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ တျခားစီျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။

၁၉၈၀ ခုႏွစ္ကထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ၂/၈၀ ကဲ့သို႕ အေထြေထြလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကုိ သမၼတ ဦးေန၀င္း (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေန၀င္း) ကုိယ္တုိင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္ကုိလည္း သင္ခန္းစာယူသင့္ပါသည္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္) အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္လုျခံဳေရးေကာင္စီ၏ ေထာက္ခံခ်က္မရ၍ အေထြေထြလြတ္ၿငိမ္းသာခြင့္ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ျခင္းမရွိသည္ကို လက္ေတြ႕ ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။

ပုဒ္မ ၃၃၇ တြင္ “တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးအတြက္ အဓိကအက်ဆုံးေသာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ ျဖစ္သည္” ႏွင့္ ပုဒ္မ ၃၃၉ တြင္ “ႏုိင္ငံေတာ္အား ျပည္တြင္းျပည္ပ အႏၱရာယ္မ်ားမွ ကာကြယ္ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္က ဦးေဆာင္ရမည္” ဟု ေဖာ္ျပခ်က္ႏွစ္ခု၏ အဓိ ပၸါယ္မွာ တဆက္တည္းျဖစ္ေနပါသျဖင့္ ပုဒ္မတခုတည္းျဖင့္ေဖာ္ျပလွ်င္ ျပည့္စုံႏုိင္ပါသည္။

ထုိ႕ျပင္ ပုဒ္မ ၃၄၁ တြင္ “ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားက်ေရာက္လာလွ်င္ တပ္မေတာ္က ကူညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္” ဟု အထူးေဖာ္ျပစရာမလိုအပ္ပါ။ မလုိအပ္သည့္ အလုိလိုနားလည္ရမည့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ျဖစ္သည္ဟုလည္း ေကာင္း၊ ကာကြယ္ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္က ဦးေဆာင္ရမည္ဟုလည္းေကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္မ်ိဳးမွာ အပိုျဖစ္ေနပါသျဖင့္ ရွိၿပီးသားအဓိပၸါယ္ ကိုေဖာင္းပြကာ ေလးနက္မႈယုတ္ေလ်ာ့သြားေစပါသည္။

ဥပမာ – ပုဒ္မ ၂၀ တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ တပ္မေတာ္ဆုိင္ရာေဖာ္ျပခ်က္မ်ိဳးကုိ တပ္မေတာ္အခန္းမ်ိဳးတြင္သာ ေဖာ္ျပသင့္ပါသည္။ အပို အ လြတ္သေဘာျဖစ္ေနသည့္ပုဒ္မမ်ားကုိ ေလ်ာ့ပစ္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ အသစ္ျပဳျပင္ ျပ႒ာန္းရန္ လုိအပ္ပါသည္။

ပုဒ္မ ၃၄၃ တြင္” စစ္ဘက္တရားစီရင္ရာတြင္ …
(က) တပ္မေတာ္သားမ်ားအတြက္ အဖြဲ႕ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ တစ္ဦးတည္းျဖစ္ေစ ဥပေဒႏွင့္အညီ စီရင္ႏုိင္သည္။

(ခ) “တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ အဆုံးအျဖတ္သည္ အၿပီးအျပတ္ျဖစ္သည္” ဟု ေဖာ္ျပထားပါသျဖင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားအေန ျဖင့္ သာမာန္ျပည္သူမ်ား ရရွိခံစားႏိုင္သည့္ အရပ္ဖက္တရားစီရင္ေရး၏ စီရင္ဆုံးျဖတ္မႈကို ခံယူရရွိႏုိင္သည့္ အခြြင့္အေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တည္းဟူေသာ ႏုိင္ငံ၏အျမင့္ဆုံး တရား႐ုံးသုိ႕ အယူခံတက္ေရာက္ပိုင္ခြင့္ မရရွိႏိုင္ေတာ့ေပ။ တပ္တြင္း ဒီမုိကေရစီဆို သည္မွာ မူး၍ပင္ရွဴစရာမရွိ။ ဒီမိုကေရစီဆိတ္သုဥ္းကင္းမဲ့လွေပသည္။ စည္းကမ္းျပည့္၀သည့္ ဒီမိုကေရစီဆုိသည္ကို အနက္ဖြင့္ရန္ ခက္ခဲ လြန္းလွပါသည္။ တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ ျပည္သူူလူထု၏ သားသမီးမ်ားျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ မိဘႏွင့္တူေသာျပည္သူမ်ား ဒီမိုကေရစီ အျပည့္ရဖို႔လိုအပ္သကဲ့သို႔ ထိုရရွိေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ျပည္သူ၏ သားသမီးမ်ားျဖစ္သည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားအေနျဖင့္ ရရွိခံစားထိုက္ ေပသည္။

တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူ႔အတြက္ဟု ဖခင္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေျပာၾကားခဲ့သည့္မူႏွင့္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီးဆန္႔က်င္ကာ ျပည္သူသည္ တပ္ မေတာ္အတြက္ျဖစ္ေနရသည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒရွိ အျခားအခန္းမ်ားတြင္ပါရွိေသာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ေ၀ါဟာရပါ ပုဒ္မအား လုံးကို တပုဒ္မက်န္ ဖ်က္သိမ္းပစ္ရပါလိမ့္မည္။

သို႔မွသာ တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္ ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။ ယခု လက္ရွိတပ္မေတာ္ကုိ ျပည္သူကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္အျဖစ္ အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဤတပ္မေတာ္ အ ခန္းပါပုဒ္မမ်ားကို ျပဳျပင္ျပ႒ာန္းရန္ အထူးလုိအပ္လွ်က္ရွိပါသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts