ရသေဆာင္းပါးစုံ

စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ႏွင့္ နည္းဥပေဒျပႆနာ

My Friend Tin Moe By Maung Swan Yi - Selection of MoeMaKa Articles

ဦးမ်ဳိး (ဥပေဒ)
ဧၿပီ ၂၆၊ ၂၀၁၂
ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၁၅ အျဖစ္” ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း စြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဆိုင္ရာဥပေဒ” ကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔က ျပ႒ာန္းခဲ့ပါသည္။ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ “လိုအပ္ေသာနည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း သုိ႔မဟုတ္ စည္းကမ္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။” ဟု ဤဥပေဒပုဒ္မ ၂၄ (က) တြင္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ္လည္း ယေန႔အထိ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း သို႔မဟုတ္ စည္းကမ္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္လာႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္တဆက္တည္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဥပေဒမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္သူငယ္နာကိို ဦးသိန္းစိန္ၾကံ့ဖြံ႕ အစိုးရလက္ထက္တြင္ အစဥ္အၿမဲေတြ႕ၾကံဳ ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ “လွ်ပ္စစ္မီးမ်ား မၾကာခဏပ်က္ေနျခင္းအေပၚ အေက်မနပ္ျဖစ္ပါသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ဆႏၵျပမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္း” စာႏွင့္ “၂၄ နာရီ အခ်ိန္ျပည့္လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး (ဒို႔အေရး) ေႂကြးေၾကာ္သံတို႔ကို ဤဥပေဒအရ တရား၀င္တင္ျပခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဤဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၄ အရ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ နည္းဥပေဒထုတ္ျပန္ၿပီးမွသာ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထား ရန္ အေၾကာင္းၾကားပါသည္၊ဟု ျပည္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးမွျပန္ၾကားစာကို ေတြ႕ျမင္သိရွိရပါသည္။

ဤဥပေဒ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ပုဒ္မ ၃ (ဂ) တြင္ “ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ျခင္း အခြင့္အေရးတုိ႔ကို သုံးစြဲေဆာင္ရြက္သူမ်ားေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူအား အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစျခင္း၊ ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစျခင္း၊ ထိခိုက္နစ္နာေစျခင္းႏွင့္ အ ဟန္႔အတားျဖစ္ေစျခင္းတို႔မွ ကာကြယ္ရန္” ဟု ပါရွိပါသည္။ ဤသို႔ကာကြယ္ရန္အတြက္ ရဲအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၁ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၃၂ တို႔တြင္ ျပ ႒ာန္းထားၿပီးသားရွိပါသည္။ တျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း စီတန္းလွည့္လည္သူမ်ား အသြားအလာအဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ရဲအက္ဥပေဒျဖင့္ ကာကြယ္ကူညီေလ့ရွိၾကပါသည္။ ရဲအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၁ ႏွင့္ ၃၂ တို႔ကုိ ပယ္ဖ်က္ျခင္းမရွိေသးသည့္အတြက္ တည္ဆဲ ဥပေဒအျဖစ္ လိုက္နာက်င့္သုံးလွ်က္ရွိပါသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၄၄၇ တြင္ “တည္ဆဲနည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ စည္းကမ္းမ်ား၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ား၊ အ မိန္႔မ်ား၊ ညြန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းမျပဳေသးမီ ဤဖြဲ႕စည္းပုံအေျခ ခံဥပေဒႏွင့္ မဆန္႔က်င္သမွ် အတည္ျဖစ္သည္။” ဟု ျပ႒ာန္းထားသျဖင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိပါသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၅၄ (ခ) အရလည္း “လက္နက္မပါဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္၊ စီတန္္းလွည့္လည္ခြင့္ကို လြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္ခြင့္” ရွိပါသည္။ အေျခခံမူ ပုဒ္မ ၂၁ (က) “ႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ ဤဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားသည့္ တန္းတူညီမွ်မႈအခြင့္အေရး၊ လြတ္လပ္မႈအခြင့္အေရး၊ တရားမွ်တမႈ အခြင့္အေရးတို႔ကို ခံစားခြင့္ရွိသည္။” ဟု ျပ႒ာန္းထားသည့္အတိုင္း လြတ္လပ္မႈ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးကို ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။ ဥပေဒတြင္ သစ္သီးမွည့္၍ ေႂကြက်မွ စားရမည္ဟု ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ိဳးမရွိပါ။ စား၍ရသည့္အခ်ိန္တြင္ တံခ်ဴျဖင့္ခူးဆြတ္ႏိုင္သည့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ဳိးျဖင့္သာ ကာကြယ္ေပးပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ အထက္ပါ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ နည္းဥပေဒထုတ္ၿပီးသည္အထိ ေစာင့္ဆိုင္းရန္ လုံး၀မသင့္ေတာ္ပါ။ ဤဥပေဒပုဒ္မ ၅ တြင္ “ၿမိဳ႕ နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ထုတ္ေပးရန္ ျငင္း ပယ္ႏို္င္သည္။ သို႔ရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ လုံျခံဳေရး တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရး သို႔မဟုတ္ ျပည္သူတို႔၏ ကိုယ္က်င့္တရား အက်ဳိးငွာျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္လွ်င္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးရန္ ျငင္းပယ္ျခင္းမျပဳရ။” ဟု ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤပုဒ္မကိုအေၾကာင္းျပဳေထာက္ထား၍ ျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ားႏွင့္လည္း မဆန္႔က်င္ေၾကာင္းတို႔ကို ထပ္မံတင္ျပေလွ်ာက္ထားကာ လြတ္လပ္စြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ရွိပါသည္။

လြတ္လပ္စြာစုေ၀းခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဆိုသည္မွာ လူသားတုိင္း၏ ေမြးရာပါလူ႔အခြင့္အေရးျဖစ္ပါသည္။ ေန႔စဥ္ေနထိုင္မႈဘ၀ႏွင့္လည္း တထပ္တည္းျဖစ္ၿပီး၊ အေရးႀကီးသည့္အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီေဆာင္ရြက္ရမည့္ တာ၀န္တရပ္လည္းျဖစ္သည္ကို အေလးအနက္ထား ရန္လိုအပ္ပါသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts