Tu Maung Nyo – ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္နဲ႔ စစ္သားအမတ္

April 23, 2012

တူေမာင္ညိဳ ။ ဧၿပီ ၂၃ ၊ ၂၀၁၂
၂၃ ဧၿပီ အစိုးရသတင္းစာထဲမွာ လႊတ္ေတာ္ေတြထဲမွာရွိေနတဲ့ စစ္သားအမတ္ေတြကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က လဲလွယ္ အစားထိုးလုိက္တဲ့ အေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေၾကညာခ်က္ႏွစ္ခု ထုတ္ျပန္ၿပီး ေဖၚျပထားတယ္။
ေၾကညာခ်က္ ႏွစ္ခုထဲမွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က စစ္သားအမတ္ (၃၉ ) ဦး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က စစ္သားအမတ္ (၂၀) ဦး စုစုေပါင္း စစ္သားအမတ္ (၅၉) ဦး ပါရွိပါတယ္။
အခ်က္အလက္ေတြဘက္ကေျပာရမယ္ဆုိရင္ ဒီလိုလဲလွယ္တာဟာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ထဲမွာ (၅) ႀကိမ္ရွိခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ထဲမွာ ပဥၥအႀကိမ္ေျမာက္ျဖစ္ကာ အေရအတြက္အားျဖင့္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပါတယ္။
 ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (ျပည္သူလႊတ္ေတာ္+အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္) ထဲမွာ စစ္သားအမတ္ စုစုေပါင္း (၁၆၆) ဦးရွိပါတယ္။ အခု တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္
စိတ္ႀကိဳက္လဲလွည္ အစားထိုးတဲ့ အေရ အတြက္စုစုေပါင္းက (၅၉) ဦး ဆိုေတာ့ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ထဲ စစ္သားအမတ္ဦးေရ စုစုေပါင္းရဲ႕ထက္ဝက္ေက်ာ္ပမာဏျဖစ္ပါတယ္။
ဒီတခါလဲလွယ္မႈမွာယခင္အခါေတြနဲ႔မတူဘဲ၊ ထူးျခားတဲ့ခ်က္ကလႊတ္ေတာ္၂ ရပ္(ျပည္သူလႊတ္ေတာ္+ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္) ထဲမွာရွိတဲ့ စစ္သားအမတ္ (ဗိုလ္မွဴးအဆင့္ေတြ) ကို ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး၊ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး အဆင့္ေတြနဲ႔ အစားထုိးလဲ လွယ္လုိက္ တဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ယခင္က လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္ထဲမွာ အျမင့္ဆံုးအဆင့္အေနျဖင့္ဗိုလ္မွဴးႀကီးအဆင့္ (၅) ဦး၊ ဗိုလ္မွဴးအဆင့္ (၁၀၀) ဦး ၊ ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီးအဆင့္( ၅၈) ဦးႏွင့္ ဗိုလ္ႀကီး အဆင့္ (၃) ဦးသာပါရွိပါတယ္။ ဇယားကိုၾကည့္ပါ။
၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၁ ရက္
စဥ္
လႊတ္ေတာ္အမည္
ဗမခ
ဗမက
ဗမ
ဗမ/ဗက
ဗက
စုစုေပါင္း
၁။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
၆၅
၃၉
၁၁၀
၂။
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္
၃၅
၁၉
၅၆
စုုစုုေပါင္း
၁၀၀
၅၈
၁၆၆
ယခု ဧၿပီလ ၂၃ ရက္ထုတ္ျပန္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ ၂ခုေပါင္း စစ္သားအမတ္စာရင္းထဲမွာ ယခင္က မရွိခဲ့တဲ့ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္အဆင့္  ( ၈) ဦး ပါဝင္လာၿပီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးအဆင့္လည္း (၁၄) ဦးနဲ႔ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးအဆင့္ (၃၇) ဦးအားျဖည့္ထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ အရည္ အခ်င္းအရပါအားျဖည့္လုိက္တဲ့သေဘာလို႔ ယူဆရပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထဲက စစ္သားအမတ္စုစုေပါင္း (၁၆၆) ထဲ မွာ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး၊ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးအဆင့္ရွိသူ (၅၉) ဦးပါဝင္လာတာျဖစ္ပါတယ္။ ဇယားကိုၾကည့္ပါ။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ၂၃ ရက္
စဥ္
လႊတ္ေတာ္အမည္
ဗမခ
ဗမက
ဒုဗမက
စုစုေပါင္း
၁။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
၂၆
၃၉
၂။
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္
၁၁
၂၀
စုုစုုေပါင္း
၁၄
၃၇
၅၉
           
         အေရအတြက္ေတြဘက္ကလိုအပ္သေလာက္ၾကည့္ၿပီးၾကတဲ့ေနာက္မွာ ႏုိင္ငံေရးဘက္က စဥ္းစားသံုးသပ္ၾကည့္ၾကပါစို႔။
            “ဇယား ၄” ပါ စကားလံုးျပင္ဆင္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားၿပီး၊ ျပင္မေပးေသးတဲ့အတြက္ NLD ပါတီေရြးခ်ယ္ခံကိုယ္စားလွယ္ေတြက လႊတ္ေတာ္မတက္ေသးဘူးလုိ႔ ဆံုးျဖတ္ထားခ်ိန္မွာ အခုလို စစ္သားအမတ္ေတြ အစားထိုးလဲလွယ္မႈ ေပၚထြက္လာတာဟာ အေၾကာင္းမဲ့ တိုက္ဆုိင္မႈေတာ့ မဟုတ္တန္ရာပါဘူး။
            အသစ္အစားထိုးလဲလွယ္တဲ့ စစ္သားအမတ္ေတြလည္း လႊတ္ေတာ္စတင္မယ့္ ၂၃ ဧၿပီမွာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေရွ႕ေမွာက္မွာ ကတိသစၥာျပဳၿပီးမွ လႊတ္ေတာ္ထဲဝင္ရမွာပါ။
            ၂၃ ဧၿပီ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးေတြ ျပန္စတဲ့ရက္မွာ အသစ္အစားထိုးလဲလွယ္တဲ့ စစ္သားအမတ္ေတြက “ဇယား ၄ ” ပါ စကားလံုးအတုိင္း (ထိန္းသိမ္းကာကြယ္
ေစာင့္ေရွာက္) ကတိသစၥာျပဳတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကို တမင္ျပသဖုိ႔ ရည္ရြယ္ေလသလား။
            တကယ္ေတာ့စစ္သားအမတ္ေတြအဖို႔ (ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္) ဆိုတဲ့ စကားလံုးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘာျပႆနာမွ်မရွိ ပါ။ “တပ္မေတာ္သည္ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အဓိကတာဝန္ရွိတယ္” ဆုိတာကို (၆၇)ႏွစ္ေျမာက္ “တပ္မေတာ္ေန႔” မွာ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္က သတိေပးေျပာသြားပါတယ္။ ဒီအခ်က္ဟာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ၊ ပုဒ္မ ၂၀ (စ) ျဖစ္ပါတယ္။
            လူထုကဆႏၵမဲေပးေရြးခ်ယ္ခံရသူ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္နဲ႔အမိန္႔ေပးလုိ႔ လႊတ္ေတာ္ထဲလာရတဲ့ စစ္သားအမတ္ မတူညီႏုိင္ ပါဘူး။
 လူထုကဆႏၵမဲေပးေရြးခ်ယ္လုိက္သူဟာ လူထုအက်ိဳးစီးပြားနဲ႔ လူထုတစ္မ်က္ႏွာထဲသာ ၾကည့္ရမယ္။ တျခားၾကည့္စရာမရွိဘူး။ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္ခင္ လူထုထံကေန
သူတုိ႔မဲေတာင္းစဥ္ကတည္းက လူထုအက်ိဳးသယ္ပိုးေဆာင္ရြက္ပါ့မယ္ဆုိတဲ့ ကတိစကားနဲ႔ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္အေရြးခံၾကတာမဟုတ္ပါလား။
            စစ္သားအမတ္ေတြကို တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ စိတ္ႀကိဳက္ေစလႊတ္တာျဖစ္တယ္။  ဒီေတာ့ စစ္သားအမတ္ေတြဟာ  တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ရဲ႕အမိန္႔နဲ႔ၫြန္ၾကားခ်က္ကို ေျမဝယ္မက်နားေထာင္ရမယ္။လိုက္ပါလုပ္ေဆာင္ရမယ္။ လူထုမ်က္ႏွာ ၾကည့္ဖို႔မလိုဘူး။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တစ္မ်က္ႏွာကိုပဲၾကည့္ဖို႔လိုတယ္။
            တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဆိုတာ စစ္တပ္မွာ သူ႔ထက္ႀကီးတာမရွိေတာ့ဘူး။
            ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ၊ ပုဒ္မ ၂၀ (ခ) မွာ “တပ္မေတာ္သည္ တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ကိစၥအားလံုးကို လြတ္လပ္စြာ စီမံ ခန္႔ခြဲစီရင္ပုိင္ခြင့္ရွိသည္” လုိ႔ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ဒဲ့ဒိုးတိုက္ရုိက္မျဖစ္ေစဖို႔နဲ႔ ျမင္ေကာင္းၾကားေကာင္းေအာင္ “တပ္မေတာ္” လို႔ ေရးထားတာပါ။ တကယ့္တကယ္မွာေတာ့ “တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာကိစၥအားလံုး” ကို “တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္” ကသာ “လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခြဲစီရင္ပုိင္ခြင့္ရွိ”တာပါ။
 ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ဘယ္ေလာက္ထိ “လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခြဲစီရင္ပုိင္ခြင့္ရွိ” ရွိသလဲ ဆိုတာကိုေတာ့ “စစ္ေရး ေလ့လာအကဲခပ္သူမ်ား” က ဆက္လက္သံုးသပ္စိစစ္ေပးၾကပါလိမ့္မယ္။
            အခု စစ္သားအမတ္ေတြအစားထုိးလဲလွယ္တဲ့ျဖစ္ရပ္ကိုပဲၾကည့္ၾကရေအာင္။
ပထမအခ်က္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ က ဘာမွ အထြန႔္မတက္ဝံ့ဘဲ၊ တံဆိပ္တုံးေရွာေရွာရွဴရွဴ ထုေပးၿပီး၊ သတင္းစာထဲမွာ ေၾကညာေပးခဲ့တာခ်ည္းပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဒုတိယအခ်က္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒တို႔ကလည္း လႊတ္ေတာ္ေတြထဲသို႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ေစလႊတ္လိုက္တဲ့ စစ္သားအမတ္ေတြဟာ ဂ်ိဳလိမ္တယ္၊ နားရြက္ပဲ့တယ္ဆုိၿပီး လက္မခံႏုိင္ဘူး၊ ျပန္ပို႔ေပးပါလို႔ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ထံ ေစာဒကတက္သံလည္း ဘုရားစူး မိုးႀကိဳးပစ္ တစ္ခါမွ်မၾကားခဲ့ဖူးေသး တာလဲအမွန္ပါ။
တတိယအခ်က္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ စစ္သားအမတ္ေတြ ပိုမိုလႈပ္ရွားလာေတာ့မယ့္ အရိပ္လကၡဏာခ်က္လို႔ မွတ္ယူရမွာပါ။
စတုတၱအခ်က္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ျဖစ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (ျပည္သူလႊတ္ေတာ္+ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္)ထဲက စစ္သားအမတ္ေတြကို ပိုင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္ခ်ဳပ္ကုိင္ခ်ယ္လွယ္ႏုိင္ (စိတ္ႀကိဳက္ေရြးၿပီး ေစလႊတ္ႏုိင္သလို/ လဲခ်င္တဲ့အခ်ိန္မွာ လဲခ်င္တဲ့သူနဲ႔ စိတ္ႀကိဳက္ အစားထိုးလဲလွယ္ႏုိင္တယ္)တဲ့ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕ အခြင့္အာဏာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဒီအခ်က္ဟာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈)ထဲမွာ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီးဆန္႔က်င္ေနတဲ့ အထင္ကရ အခ်က္ျဖစ္ပါ တယ္။ ျပင္ဆင္ရမယ့္အခ်က္ေတြထဲက ထင္ရွားေပၚလြင္အခ်က္တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။
 ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တုိင္းကို သက္ဆုိင္ရာေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ သက္ဆုိင္ရာမဲဆႏၵနယ္အလုိက္ ျပည္သူလူထုကတုိက္ရုိက္ ဆႏၵမဲေပးေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔သာ ဖြဲ႔စည္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။
 ၫြန္း – ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ (၂၃ ဧၿပီ ၂၀၁၂)
– ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈)

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
MoeMaKa Old Archives

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သူတိုု႔အာေဘာ္

6 Responses to Tu Maung Nyo – ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္နဲ႔ စစ္သားအမတ္

 1. zya on April 23, 2012 at 1:10 pm

  ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မဟုတ္ေတာ့ပါ။ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ပါ။

 2. ျပည္သူ႔အသည္းႏွလုံး on April 23, 2012 at 11:09 pm

  ……ရာထူးအဆင့္အတန္းျမင့္မားေပမယ့္ အက်င့္၊သီလ၊သိကၡာ၊သမာဓိ မရွိယင္ေတာ့.?.?..?… တုိင္းျပည္နဲ႔လူမ်ဳိး အတြက္ရယ္လို႕ ရည္ရြယ္ယင္ေတာ့ (အမွန္တကယ္အရည္အခ်င္းရွိယင္) အားလုံးကိုႀကိဴဆိုပါတယ္… လူတစ္စုေကာင္းစားေရးအတြက္ဆိုယင္ေတာ.?..?..?

 3. ေက်ာ္ on April 24, 2012 at 8:58 am

  လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကို လဲျခင္းတိုင္း လဲလို႕ရတာဟာ စစ္တပ္အတြက္ အင္မတန္ေျပာင္ေျမာက္ပါေပတယ္

 4. susanmoe999 on April 24, 2012 at 9:12 am

  good new

 5. NINE NINE on April 24, 2012 at 10:39 am

  For the armed forces, the parliament is now the brand new killing ground.
  NLD is about to come in and so they have just now prepared to take cover by exchanging the posts with more reliable ones of harder heads to secure their free occupied 25% in the nation ruling parliament.
  They will purposefully block NLD’s every move to amend the crazy laws as instructed.

 6. Nai Kyaw Sein on April 25, 2012 at 12:26 am

  လြန္ခဲ့တဲ့ ၄ႏွစ္ေလာက္တုံးက က်ဳပ္သူငယ္ခ်င္းတေယာက္အိမ္ကိုေရာက္ေတာ့ သူတို.မိသားစုဇာတ္လမ္း၁ခုႀကည့္တာနဲ.ဆုံေတာ့ ႀကည့္ျဖစ္သြားတယ္ ဇာတ္ကားနံမယ္ေတာ့ မမွတ္မိဘူး မွတ္မိတာေတာ့ အကယ္ဒမီေအာင္ခိုင္က ထုံးစံအတိုင္း လူႀကမ္းေခါင္းေဆာင္ေပါ့ သူကဗိုလ္ရူး ရူးခ်င္ေတာ့ ပလိပ္ ၇ဲသားေတြကိုသတ္ ၇တဲ့ ႀကယ္တံဆိပ္ေတြ ဘယ္ကမသိ၇တဲ့တံဆိပ္ေတြ အကၤ် ီေန၇ာအႏွံ.တပ္ထားတယ္ သူ.မယားက ေနာက္ကြယ္မွာ သူ.ေယာက္်ား ဘယ္ေလာက္ ဗိုလ္၇ုး ရူးေနသလဲဆိုတာ ႀကည့္ေတာ့ လို.ေျပာတဲ့စကားကို သိပ္ႀကိဳက္ခဲ့တယ္ဗ်ာ ယခုလည္းစစ္တပ္မွာ ဒီလိုဘဲေနမွာေပါ့ ဒီလိုဗိုလ္ရူး ရူးေနတဲ့သူဟာ သူ.အာဏတည္ျမဲေ၇းအတြက္ ျဖဳတ္ထုတ္၇ွင္းလင္းတာေတြ အစဥ္အျမဲ၇ိွေနအုံးမွာဘဲ တိုင္းျပည္အတြက္ေစတနာအမွန္ရွိတဲ့ စစ္ဗိုလ္ စစ္သားေတြအေနနဲ.သတိထားပါ အိပ္အေ၇ာင္ေဆာင္ေသာသူအႏွိဳးခက္သလို အေမွာင္မွာ၇ပ္ေနသူဟာ အလင္းမွာ၇ပ္ေနသူထက္ ေႀကာက္စ၇ာ ပိုေကာင္းတယ္။

Archives