သန္း၀င္းလႈိင္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္က်င္းပၿပီးခဲ့ေသာေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို စစ္တမ္းထုတ္ၾကည့္ျခင္း – အပိုင္း (၅)

သန္းဝင္းလႈိင္
မတ္လ ၂၉၊ ၂၀၁၂

၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းဦးစီးေသာ ယာယီအိမ္ေစာင့္အစိုးရသစ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈျပန္လည္ရရွိေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေရးအတြက္ လည္းေကာင္း၊ ဦးႏုေခါင္းေဆာင္ေသာ သန္႔ရွင္းဖဆပလအစိုးရထံမွ အာဏာလႊဲေျပာင္းလက္ခံရယူခဲ့သည္ဟု ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ အမွန္စင္စစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းသည္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ႀကီးတို႔ကို ဦးႏုထံေစလႊတ္၍ အာဏာလႊဲေျပာင္းရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဦးႏုက လက္မခံဘဲ လႊတ္ေတာ္မွတဆင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ လႊဲေပးမည္ဟုသာဆိုခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းေခါင္းေဆာင္ေသာ အိမ္ေစာင့္အစိုးရအဖြဲ႕သစ္သည္ က်မ္း သစၥာက်ိန္ဆိုေသာအခမ္းအနားကို က်င္းပခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ မန္းဝင္းေမာင္သည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအ ေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၆ (၂) အရ အိမ္ေစာင့္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ားကိုခန္႔အပ္ခဲ့ရာ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ားမွာ …

(၁) သတိုးသီရိသုဓမၼ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း -ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္ေရးဌာန၊ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းဌာန။
(၂) အဂၢမဟာသေရစည္သူသတိုးသီရိသုဓမၼ -ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန၊သာသနာေရးဌာန၊ ဦးသိမ္းေမာင္ က်န္းမာေရးဌာန၊ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းဌာန။
(၃) စဝ္ဝဏၰ – ကယားျပည္နယ္ဌာန။
(၄) မဟာသေရစည္သူ စဝ္ဟံုဖ – ႐ွမ္းျပည္နယ္ဌာန။
(၅) ဦးေစာလွထြန္း – ကရင္ျပည္နယ္ဌာန။
(၆) ဦးထန္လ်န္း -ခ်င္းေရးရာဌာန။
(၇) မဟာသေရစည္သူ ဦးခင္ေမာင္ျဖဴ -ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပန္ၾကားေရးဌာန၊ ဒီမိုကေရစီ ေဒသႏၱရအဖြဲ႕မ်ား ဝန္ႀကီးဌာန၊ လူဝင္မႈႀကီး ၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန။
(၈) သတိုးမဟာသေရစည္သူ – တရားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဦးခ်န္ထြန္းေအာင္
(၉) ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း – ဘ႑ာေရးႏွင ့္အခြန္ေတာ္ဝန္ႀကီးဌာန။
(၁၀) စည္သူဦးဘၾကား – ကုန္သြယ္မႈတိုးတက္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ သမဝါယမႏွင့္ကုန္စည္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ပစၥည္းေထာက္ပံ့ေရး ဝန္ႀကီးဌာန။
(၁၁) ဦးကာ – ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ လယ္ယာေျမႏိုင္ငံပိုင္ျပဳလုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန။
(၁၂) သေရစည္သူ ဦးစံၫြန္႔ – သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊စာတိုက္ႏွင့္ ေၾကးနန္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ေရေၾကာင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပေလေၾကာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ သူ႔လုပ္ငန္း၊ အိမ္ယာေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန။
(၁၃) သီရိပ်ံခ်ီ ဦးခ်စ္ေသာင္ – စက္မႈလက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ သတၱဳတြင္းႏွင့္အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန၊ျပည္ေထာင္စုယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန။
(၁၄) သီရိပ်ံခ်ီ ဦးထြန္းတင္ – က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္သူ႔လုပ္ငန္း၊ အိမ္ရာေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန။
(၁၅) သီရိပ်ံခ်ီ ဦးသီဟန္ – ကုန္သြယ္မႈတိုးတက္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ သမဝါယမႏွင့္ကုန္စည္ျဖန္႔ျဖဴးေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ပစၥည္းေထာက္ပံ့ေရးဝန္ႀကီး ဌာနတို႔ျဖစ္သည္။

အိမ္ေစာင့္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ထက္ စစ္အုပ္စုအေပၚဆန္႔က်င္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရး သမားအမ်ားအျပားကို ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ျမေသြး (ပမညတ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္)၊ သခင္ဗေမာင္ (ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရ စီပါတီ)၊ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္မွ ဗိုလ္အံုးတင္၊ ဗိုလ္ညႊန္႔ေမာင္၊ ဗိုလ္ေအာင္ႏိုင္၊ လူငယ့္တပ္ဦးမွ ကိုဝင္းထြဋ္၊ ကိုစိန္လွ၊ ကိုျမေမာင္၊ ရဲေဘာ္ေပါင္းစံုထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕မွ ဗိုလ္မ်ိဳးျမင့္၊ ကိုလွမင္းတို႔အပါအဝင္ သတင္းစာဆရာမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးေစာလြင္ (ဗမာ့အမ်ိဳးသမီး)၊ ဦးအုန္းျမင့္ (တိုးတက္ေရး)၊ ဦးကိုကိုေလး၊ ဦးယုေမာင္၊ ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ (လင္းယုန္)၊ ဦးတင္စိုးတို႔ အမ်ားအျပား ဖမ္းဆီးျခင္းခံရသည္။

အိမ္ေစာင့္အစိုးရသည္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္မွ ၅ ရက္ေန႔အထိ သံုးရက္တိုင္တိုင္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈညီလာခံကိုက်င္းပ၍၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ အျမတ္ႀကီးစားမ်ားႏွိမ္နင္းေရး၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းခ်ေရး၊ ၿမိဳ႕ေတာ္သန္႔႐ွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တၿပိဳင္နက္တည္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ဆံုး ျဖတ္ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရးအတြက္ ဆူပူေသာင္းက်န္းေနသည့္အင္အားစုမ်ားကိုတိုက္ဖ်က္ရန္ အစီအစဥ္သံုးရပ္ ကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ယင္းတို႔မွာ …

(၁) ျပည္တြင္း၌ ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိေသာ လက္နက္ပံုးမ်ားကို ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ရန္။
(၂) ေသာင္းက်န္းသူမ်ားအား လူထု၏အကူအညီျဖင့္ ျပင္းထန္စြာ ထိုးစစ္ဆင္ရန္။
(၃) ဥပေဒအတိုင္းတိတိက်က် လုိက္နာက်င့္သံုးရန္ႏွင့္ မည္သူ႔ကိုမွ ေထာက္ထားငဲ့ညႇာျခင္းမ႐ွိဘဲ ျပတ္သားစြာအေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ တို႔ျဖစ္သည္။

စစ္ရဲတပ္ကို ဗိုလ္မွဴးႀကီး မင္းသိမ္း၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး တန္ယုဆိုင္ႏွင့္ တပ္မွဴးအခ်ဳိ႕ကို တာဝန္ခံ၍ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းေစခဲ့သည္။ အိမ္ေစာင့္ အစိုးရမဖြဲ႕မီက ျမန္မာျပည္တြင္ ဗဟိုအက်ဥး္ေထာင္ (၉) ေထာင္၊ ခ႐ိုင္အက်ဥ္းေထာင္ (၁၉) ေထာင္၊ ေထာင္ငယ္ (၆) ေထာင္ႏွင့္ လူငယ္ ထိန္းသိမ္းေရး ေဘာ္စတယ္ေက်ာင္း (၁) ေက်ာင္းသာရွိေသာ္လည္း၊ အိမ္ေစာင့္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ၂၆၂ မိုင္ေဝးေသာ ပင္လယ္အတြင္းရွိ ကိုကိုးကြၽန္း အက်ဥ္းစခန္းကို စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ ဖမ္းဆီးထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေပါင္း (၁၃၅) ဦးကို ကိုကိုးကြၽန္းသို႔ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ စတင္ပို႔ေဆာင္ ခဲ့သည္။ ကိုကိုးကြၽန္းအက်ဥ္းစခန္းသို႔အပို႔ခံရသည့္ ထင္ရွားသည့္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားမွာ သခင္ျမသန္း၊ ဦးအုန္းျမင့္ (တိုးတက္ေရး)၊ ဦးေစာ လြင္ (ဗမာ့အမ်ဳိးသမီး)၊ ဦးေအာင္သန္း (ဗိုလ္ခ်ဳပ္အစ္ကို)၊ ဗိုလ္ျမေသြး၊ သခင္ဗေမာင္၊ ဗိုလ္မ်ိဳးျမင့္၊ ကိုကိုေလး၊ ကိုတင္ေစာ၊ ဦးအုန္းေမာင္ (ေလထီးအုန္းေမာင္)၊ သခင္ေဖေဌး (အလံနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီ) တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ကိုကိုးကြၽန္းအျပင္ ပုသိမ္ဘက္၌လည္း ‘လိပ္ကြၽန္း’ ၌ အ က်ဥ္းစခန္းတစ္ခု ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျပန္သည္။

၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ အိမ္ေစာင့္အစိုးရဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (ပါလီမန္) အစည္း အေဝးက်င္းပ၍ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးအရ အစိုးရသက္တမ္း ၆ လအၿပီး (ဧၿပီလ) တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲကိုက်င္းပေပးရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသးေသာ ေၾကာင့္ အစိုးရသက္တမ္းတိုးျမႇင့္ေပးရန္ တင္ျပခဲ့သည္။

၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပခဲ့သည့္ ပါလီမန္အစည္းအေဝးတြင္ အစိုးရသက္တမ္းတိုးျမႇင့္ေရးအတြက္ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၁၆ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ပမညတမွအမတ္ သခင္ခ်စ္ေမာင္ (သာယာဝတီ) က လႊတ္ေတာ္ မိန္႔ခြန္း႐ွည္ႀကီးကိုေျပာ၍ ကန္႔ ကြက္ရာ၌ ဦးႏုကိုပါ ျပင္းထန္ေသာစကားလံုးမ်ားသံုးႏႈန္းေဝဖန္ခဲ့ေလသည္။ သခင္ခ်စ္ေမာင္က ဇာတ္ေတာ္ႀကီး ၁၀ ဘြဲ႕လာ ‘ဝိဓူရ’ဇာတ္ ေတာ္ႀကီးကိုပမာျပဳ၍ “ေကာရဗ်မင္းႀကီးနဲ႔တူတဲ့ ဦးႏုနဲ႔ ပုဏၰကနဲ႔တူတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းတို႔ ေႂကြအံကစားၾကၿပီး ဘုရင္က႐ႈံးေတာ့ ပညာရွိဝိဓူရ အမတ္ႀကီးကို ဘီလူးပုဏၰက လက္အပ္၊ ပုဏၰကက ဝိဓူရအမတ္ႀကီးကို ျမင္းနဲ႔ခ်ီ ေတာင္စဥ္ခုနစ္ထပ္ ဒုန္းစိုင္းႏွင္၊ ေတာင္စြယ္ေတာင္ ထြတ္အလီလီႏွင့္ တိုက္ၿပီးႏွိပ္စက္ခဲ့သလို၊ ပမညတမ်ားနဲ႔လူထုဟာ ဝိဓူရႏွင့္တူၿပီး၊ ေသြးအလိမ္းလိမ္း ထပ္ထပ္ခံစားေနရသလို ေဝဒနာနာ က်င္ခံစားေနရသလို ဒုကၡခံစားေနရေၾကာင္း” ဖြဲ႕ႏြဲ႕တင္စားေျပာဆိုတင္သြင္းခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပမညတမ်ားက သခင္ခ်စ္ေမာင္အား ဝိဓူရ သခင္ခ်စ္ေမာင္ဟုကင္ပြန္းတပ္ခဲ့ရာမွ ဝိဓူရသခင္ခ်စ္ေမာင္ဟုပင္ တြင္သြားခဲ့ေလသည္။

ထိုစဥ္က ပါလီမန္တြင္ အာဏာရဖဆပလဝန္ႀကီး သခင္ခ်စ္ေမာင္ (ျမန္ေအာင္) ႏွင့္ သာယာဝတီမွ အတိုက္အခံ ပမညတ (ဆိုရွယ္နီ)အမတ္ သခင္ခ်စ္ေမာင္ဟူ၍ နာမည္တူႏွစ္ဦး႐ွိေနရာ ဝန္ႀကီးသခင္ခ်စ္ေမာင္ကို ျမန္ေအာင္သခင္ခ်စ္ေမာင္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ သာယာဝတီ အမတ္ သခင္ခ်စ္ေမာင္ကို ဝိဓူရသခင္ခ်စ္ေမာင္ဟုလည္းေကာင္း ခြဲျခားေခၚေဝၚလာၾကသည္။

ယင္းေနာက္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ႐ွမ္းျပည္နယ္ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပႏၷက္ခ် အခမ္းအနားက်င္းပၿပီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေစာ္ဘြား (၂၉) ဦးအား အာဏာစြန္႔လႊတ္ခိုင္းသည္။

ထို႔ေနာက္ အိမ္ေစာင့္အစိုးရသည္ အစိုးရ၏ေဒါက္တိုင္အျဖစ္ ‘ၾကံ႕ခိုင္ေရးအသင္း’ ကို စစ္တပ္အရာရွိမ်ားဦးေဆာင္ေစ၍ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ ေအာက္ တိုဘာလ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ အသင္း၏အမွတ္တံဆိပ္မွာ ျခေသၤ့႐ုပ္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအသင္းသည္ အသင္းဝင္မ်ားအား အခြင့္အေရးႏွင့္အာဏာအပ္ႏွင္း၍ စစ္တပ္အလုိေတာ္အတိုင္း ထားရာေန၊ ေစရာသြား၊ ခိုင္းရာလုပ္၊ သူလွ်ိဳဒလံ၊ သတင္းေပးအလုပ္ပါ လုပ္ ေပးေနရသည့္ လူထုလူတန္းစားအသင္းျဖစ္သည္။

၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ျမဴနီစီပါယ္ကို ဗိုလ္မွဴးႀကီးထြန္းစိန္ကို တာဝန္လႊဲေျပာင္း၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္းရွိ ဆင္းရဲသား ေပါင္းစံု၊ အလုပ္လက္မဲ့၊ ပ်ံက်လက္လုပ္လက္စားေပါင္းစံု ေနထိုင္ၾကသည့္ရပ္ကြက္မ်ားကို ရွင္းလင္းပစ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဘိုးဘြားပိုင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ေျမယာမ်ားကို အတင္းအဓမၼသိမ္းဆည္း၍ ဥကၠလာပႏွင့္သာေကတၿမိဳ႕သစ္အမည္မ်ားျဖင့္ ၿမိဳ႕သစ္ေဖာ္ကာ၊ အတင္းအဓမၼေျပာင္းေရႊ႕ေစခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ အိမ္ေစာင့္အစိုးရသည္ ျပည္ေထာင္စုဘဏ္မွ ဦး ေကာင္းလက္မွတ္ပါ ေဒါင္းတံဆိပ္ ၁၀၀ တန္ ေငြစကၠဴမ်ားကို တရားဝင္ေငြအျဖစ္သံုးစြဲျခင္းမွ ရပ္စဲလုိက္ေလသည္။

ထို႔ေနာက္ အိမ္ေစာင့္အစိုးရသည္ လက္ရွိပါလီမန္ကို ၁၉၅၉ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ဖ်က္သိမ္း၍ ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲ အက္ဥပ ေဒပုဒ္မ ၁၅ ႏွင့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲနည္းဥပေဒကိုအသံုးျပဳလ်က္ အမတ္အျဖစ္ အေရြးခံရန္ အမည္တင္သြင္းရသည့္ေန႔၊ အမည္တင္သြင္းလႊာမ်ားကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးရမည့္ေန႔၊ အေ႐ြးခံသူအျဖစ္ အမည္တင္သြင္းလႊာႏႈတ္သိမ္းရန္ေန႔၊ မဲေရတြက္ရန္ေန႔မ်ားကို ျပဌာန္းသတ္မွတ္ေၾကညာခဲ့သည္။

အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲနီးကပ္လာသည့္အတြက္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲပါတီ မူဝါ ဒလမ္းစဥ္မ်ား ေၾကညာခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္၍ မဲဆြယ္လႈပ္႐ွားလာၾကသည္။

အထူးသျဖင့္ အဓိကအင္အားႀကီးပါတီႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ တည္ၿမဲႏွင့္သန္႔႐ွင္းဖဆပလႏွစ္ဖြဲ႕သည္ လူအင္အား၊ ေငြအင္အားသံုးကာ အၿပိဳင္အဆိုင္မဲဆြယ္လႈပ္႐ွားခဲ့ၾကသည္။ ပါတီႀကီးႏွစ္ရပ္၏ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းတြင္ တဦးအေပၚတဦး ပုတ္ခတ္အျပစ္ရွာေဟာေျပာေရးသားမႈမ်ား သာမက ၿမိဳ႕နယ္ေက်းရြာ ေအာက္ေျခအဆင့္မ်ားတြင္ပါ ပဋိပကၡမ်ားအသြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။

သတင္းစာအခ်ိဳ႕ကလည္း မိမိတို႔လိုလားရာဘက္သို႔လုိက္၍ ေရးသားၾကသည္။ ျပည္ေထာင္စုေန႔စဥ္သတင္းစာႏွင့္ ဗမာ့ေခတ္သတင္းစာ တုိ႔က သန္႔ရွင္းဖဆပလအတြက္ စည္း႐ုံးေပးခဲ့၍ မ႑ိဳင္သတင္းစာႏွင့္ အေထာက္ေတာ္သတင္းစာတို႔က တည္ၿမဲဖဆပလအတြက္ စည္း႐ုံး ေပးခဲ့သည္။

သန္႔ရွင္းဖဆပလမဲပံုးမ်ားတြင္ သန္႔ရွင္းဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠဌဦးႏု၏ဓာတ္ပံုႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအမတ္ေလာင္း၏အမည္ကို ေဖာ္ျပထားသည္။ မဲပံုးတြင္ သာသာနာအေရာင္ျဖစ္သည့္ အဝါေရာင္ကိုသံုးခဲ့သည္။ တည္ၿမဲဖဆပလမဲပံုးမ်ားတြင္ တည္ၿမဲဖဆပလအလံေတာ္အတိုင္း ေနာက္ ခံ အနီေရာင္၊ လက္ဝဲေထာင့္တြင္ ေထာင့္ငါးေထာင့္ၾကယ္ျဖဴတပြင့္အလယ္တြင္ ဖဆပလဟူေသာ အျဖဴေရာင္စာလံုး၊ ေအာက္အလယ္နားတြင္ အျဖဴခံေပၚ သက္ဆိုင္ရာ အမတ္ေလာင္း၏အမည္ကို အနီေရာင္ျဖင့္ ေရးသားထားသည္။ ပမညတမဲပံုးတြင္ အျပာေရာင္ေနာက္ခံတြင္ အဝါေရာင္ၾကယ္ပြင့္တပြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အမတ္ေလာင္းအမည္ကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ၁၉၆၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ သူႏိုင္ကိုယ္ႏိုင္ အၿပိဳင္ႀကဲ ခဲ့ၾက၏။ ခါးပိုက္ေဆာင္တပ္မ်ားသံုးကာ မဲဆႏၵရွင္လူထုကို ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ၾကသည္။ ငါးန္ဇြန္ေျခာက္ေလာင္းၿပိဳင္ကဲ့သို႔ ေရြးေကာက္ပြဲလူ သတ္မႈပင္ ျဖစ္သည္။

တည္ၿမဲဖဆပလကို သံေယာဇဥ္ႀကီးေသာစစ္တပ္မွ တပ္မွဴးမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲ၌ မဲပံုးေဖာက္၊ ၿခိမ္းေျခာက္၊ အက်ပ္ကိုင္၊ မဲလိမ္မဲခိုး နည္း ေပါင္းစံုလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုစဥ္က သန္႔႐ွင္းဖဆပလဥကၠဌ ဦးႏုသည္ ၎ပါတီသာအႏိုင္ရရွိပါက ဗုဒၶဘာသာကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာ ျပဌာန္း ေပးမည္ဟု မဲဆြယ္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ပါလီမန္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံလံုး၌ မဲဆႏၵ႐ွင္ေပါင္း ၉,၉၅၈,၆၇၅ ဦးရွိခဲ့သည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို မဲဆႏၵနယ္ ၂၅၀ ရွိသည့္အနက္ (၂၃) ေနရာကို လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေႏွာင့္ယွက္ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ အမတ္ေလာင္းမ်ား၏ မေက်နပ္မႈေၾကာင့္ တရားလႊတ္ေတာ္႐ုံးမ်ား၏ အဆံုးအျဖတ္မက်ေသး မႈမ်ားေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့ရသည္မွလြဲ၍ က်န္မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲကို တၿပိဳင္တည္းက်င္းပႏိုင္ခဲ့သည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ တည္ၿမဲဖဆပလအားလိုလားသည့္တပ္မွဴးမ်ားက အစြမ္းကုန္ ေရြးေကာက္ပြဲမသမာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္ၾကားမွ သန္႔ ရွင္း ဖဆပလသည္ ၁၅၉ ဦးျဖင့္ တည္ၿမဲကို အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရရွိသြားသည္။ တည္ၿမဲဖဆပလသည္ ၄၂ ဦးသာ အႏုိင္ရ႐ွိ၍ ပမညတသည္ ေရးၿမိဳ႕တေနရာတြင္သာ အႏိုင္ရ႐ွိခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိသြားေသာ သန္႔႐ွင္းဖဆပလသည္ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္ မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ညီလာခံက်င္းပ၍ သန္႔ရွင္းဖဆပလကို ျပည္ေထာင္စုပါတီ (ပထစ) ဟူ၍ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္ ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအဖြဲ႕သစ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုႏွင့္ဝန္ႀကီးမ်ား ကတိသစၥာဆိုပြဲ အခမ္းအနားကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယင္းေန႔မွာပင္ အိမ္ေစာင့္အစိုးရဝန္ႀကီးခ်ုပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း သည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရ႐ွိ ခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုပါတီ (သန္႔ရွင္းဖဆပလ) အစိုးရအဖြဲ႕အား အာဏာျပန္လည္အပ္ႏွင္း၍ အိမ္ေစာင့္အစိုးရတဖြဲ႕လံုး ႏႈတ္ထြက္သြား ခဲ့ၾကသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ႐ွိၿပီးေနာက္ ဦးႏုေခါင္းေဆာင္ေသာ ပထစအစိုးရသစ္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္ ….
(၁) ဦးႏု – ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္ေရးဌာန၊ ျပည္ထဲေရးဌာန၊ ဒီမိုကေရစီေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဌာနဝန္ႀကီး။
(၂) စဝ္ခြန္ခ်ိဳ – ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနဝန္ႀကီး။
(၃) သခင္တင္ – ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ေတာ္ဌာန၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းဌာနဝန္ႀကီး။
(၄) ဗိုလ္မွဴးေအာင္ – သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ စာတုိက္ႏွင့္ေၾကးနန္းဌာန၊ ေရေၾကာင္းႏွင့္ၿမိဳ႕ျပေလေၾကာင္းဌာန၊ ျပည္သူ႔လုပ္ငန္း၊ အိမ္ရာ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဌာနဝန္ႀကီး။
(၅) ေဒါက္တာဦးဧေမာင္ – တရားေရးဌာနႏွင့္ပညာေရးဌာနဝန္ႀကီး။
(၆) ဦးရာရွစ္ – စက္မႈလက္မႈဌာန၊ သတၱဳတြင္းႏွင့္ အလုပ္သမားဌာနဝန္ႀကီး။
(၇) ဦးဘေစာ – လူမႈဝန္ထမ္းႏွင့္သာသနာေရးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုယဥ္ေက်းမႈဌာန၊ က်န္းမာေရးဌာနဝန္ႀကီး။
(၈) သခင္တင္ေမာင္ – လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးဌာန၊ လယ္ယာေျမႏိုင္ငံပိုင္ျပဳလုပ္ေရးဌာန၊ သမဝါယမႏွင့္ ကုန္စည္ျဖန္႔ျဖဴးေရး ဌာနဝန္ႀကီး။
(၉) ဦးသြင္ – ကုန္သြယ္မႈတိုးတက္ေရးဌာနႏွင့္ ပစၥည္းေထာက္ပံ့ေရးဌာနဝန္ႀကီးတို႔ျဖစ္ၿပီး ပါလီမန္အတြင္းဝန္မ်ားအျဖစ္ ဦးခ်စ္ေဖ၊ ဦး ဘၾကည္၊ ဗိုလ္ေအး၊ ဦးသန္းေဆြ၊ ဦးခ်မ္းသာ၊ ဗိုလ္ဘတင္၊ ဗိုလ္မွဴးထင္ေပၚ၊ ဦးပ်ိဳၿငိမ္း၊ မန္းထြန္း႐ုံ၊ ဦးတင္ဦး၊ ဦးသန္းစိန္၊ ဦးသန္းေမာင္ႏွင့္ ဦးလွေက်ာ္တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ဤစာရင္းအရ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီး (၉) ဦးႏွင့္ ပါလီမန္အတြင္းဝန္ (၁၃) ဦးသာပါဝင္ေသာေၾကာင့္ လြတ္ လပ္ေရးသက္တမ္းတေလွ်ာက္ ဝန္ႀကီးဦးေရအနည္းဆံုးျဖစ္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႔ျဖစ္သည္မွာ ထူးျခားခ်က္တရပ္ပင္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ဖက္ဒရယ္မူကို အေၾကာင္းျပ၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းေခါင္းေဆာင္ေသာ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ သည္ ျပည္ေထာင္စုပါတီအစိုးရအားျဖဳတ္ခ်၍ အာဏာသိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။ ပထစအစိုးရဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု၏ဝန္ႀကီးမ်ားကိုလည္း ဖမ္းဆီးေထာင္ ခ်၍ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးကို ကာကြယ္သည့္ဥပေဒျပဌာန္းကာ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အားလံုး ဖ်က္သိမ္းပစ္ခဲ့သည္။

ဤသို႔ျဖင့္ ျမန္မာ့ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္သည္လည္း လံုးဝခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားေလသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts