>ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃးဳကီးက ၂၀၁၀ တၾင္ အရပ္သားအာဏာသိုႚ လၿဲမည္ဟုဆို ၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က "တိုင္းဴပည္အေပၞ ဘယ္အခၝမႀ တပတ္မရိုက္ခဲ့" ဟု စာတမ္းခဵိတ္

March 27, 2008
My Friend Tin Moe By Maung Swan Yi - Selection of MoeMaKa Articles

>

ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃးဳကီးက ၂၀၁၀ တၾင္ အရပ္သားအာဏာသိုႚ လၿဲမည္ဟုဆို
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က “တိုင္းဴပည္အေပၞ ဘယ္အခၝမႀ တပတ္မရိုက္ခဲ့” ဟု စာတမ္းခဵိတ္

မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃

မတ္ ၂၇၊ ၂၀၀၈

ဴမန္မာႎိုင္ငံ တပ္မေတာ္ေနႚအခမ္းအနားကို စစ္အစိုးရက ေနဴပည္ေတာ္တၾင္ ကဵင္းပေနခဵိန္ အတိုက္အခံပၝတီဌာနခဵႂပ္ရုံးတၾင္ ဴပည္သူမဵားက “NO” စာသားပၝ တီရႀပ္မဵား ၀တ္ဆင္ဴပီး ဆႎၬခံယူပၾဲကို ဆန္ႚကဵင္သည့္ လႁပ္ရႀားမႁဴပႂလုပ္ခဲ့ဳကသည္။တပ္မေတာ္ေနႚ အခမ္းအနားတၾင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃးဳကီး သန္းေရၿက ၎အေနဴဖင့္ ၂၀၁၀တၾင္ အရပ္သားအစိုးရသိုႚ အာဏာလၿဲေပးမည္ ဴဖစ္ေဳကာင္း မိန္ႚခၾန္းေခ႗လိုက္ဴပီး၊ အကဵယ္ခဵႂပ္ခံထားရေသာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အိမ္ေရႀႚတၾင္ ဖခင္ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းပုံတူပန္းခဵီႎႀင့္ “တိုင္းဴပည္အေပၞ ဘယ္အခၝမႀ တပတ္မရိုက္ခဲ့” ဟု စာတမ္းခဵိတ္ဆၾဲထားသည္ကို ေတၾႛရေဳကာင္း ပရိသတ္မဵားက ဆိုပၝသည္။


တိုင္းဴပည္အေပၞ ဘယ္ေတာ့မႀ တပတ္မရိုက္ခဲ့သူမႀာ ယခုအာဏာလက္ရႀိ တပ္မေတာ္ စစ္အစိုးရကို ရည္ညၾန္းပုံမရဘဲ လက္ရႀိ အာဏာလၿဲေပးရန္ အဴငင္းခံထားရေသာ အတိုက္အခံပၝတီႎႀင့္ လၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္မဵား သိုႚမဟုတ္ တိုင္းဴပည္လၾတ္လပ္ေရးကို ရယူေပးခဲ့ေသာ အာဇာနည္ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းတိုႚကိုသာ ဆိုလိုပုံရသည္ဟု ပရိသတ္မဵားက ဖၾင့္ဆိုေနပၝသည္။

ေမလတၾင္ ဴပည္လုံးက႗တ္ ဆႎၬခံယူပၾဲကို စစ္အစိုးရက ကဵင္းပမည္ဟု ေဖေဖာ္၀ၝရီလက အနီးကပ္ေဳကညာခဲ့အဴပီးတၾင္ ဴပည္တၾင္းရႀိ စစ္အစိုးရကို အယုံအဳကည္မရႀိသူ အတိုက္အခံအဖၾဲႚအစည္းမဵား၊ ေကဵာင္းသားလူငယ္မဵားႎႀင့္ အႎုပညာရႀင္၊ စာနယ္ဇင္းသမားမဵားက ကန္ႚကၾက္ေဳကာင္း၊ ကန္ႚကၾက္မဲဴဖင့္ တုန္ႚဴပန္မည္ဴဖစ္ေဳကာင္း သေဘာထားခဲ့ဳကသည္။ထိုသိုႚ ဆန္ႚကဵင္သည့္ စာတမ္းမဵား၊ လက္ကမ္းမဵား၊ ပိုစတာမဵား၊ သီခဵင္း သတင္း စီဒီ ရုပ္သံမဵားကို တဴပည္လုံး အတိုင္းအတာဴဖင့္ ဴဖန္ႚခဵိ လႁံေဆာ္ခဲ့ဳကသဴဖင့္ အတိုက္အခံအင္အားစု အခဵႂိႚမႀာ စစ္အစိုးရ၏ ဖိႎႀိပ္ဴခင္းတိုႚေဳကာင့္ အဖမ္းဆီးခံရဴခင္း၊ တိမ္းေရႀာင္ေနရဴခင္းတိုႚႎႀင့္ ေတၾႚဳကႂံေနရသည္။

သတင္းဓာတ္ပုံမဵားကို တင္ဆက္လိုက္ပၝသည္္။ ဴပည္တၾင္းႎႀင့္ ၀ိမုတၨိဘေလာက္ က ယူပၝသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:Uncategorized

Comments are closed.

Archives