>ဆန္ဖရန္စစၤကို ဴမိႂႚေတာ္က ဴမန္မာဴပည္လၾတ္လပ္ေရးလႁပ္ရႀားမႁ ႎႀင့္ပတ္သက္၍ ဆုံးဴဖတ္ခဵက္ခဵ

>

ဆန္ဖရန္စစၤကို ဴမိႂႚေတာ္က ဴမန္မာဴပည္လၾတ္လပ္ေရးလႁပ္ရႀားမႁ ႎႀင့္ပတ္သက္၍ ဆုံးဴဖတ္ခဵက္ခဵ
မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂

ႎို၀င္ဘာ ၁၊ ၂၀၀၇

ဴမန္မာဴပည္ ေလာင္စာဆီသပိတ္မႀ စတင္ဴပီး သံဃာေတာ္မဵား ဴငိမ္းခဵမ္းစၾာဆႎၬဴပဳကသည့္ သံဃာ့သပိတ္ကို စစ္အာဏာပိုင္မဵားက အဳကမ္းဖက္ႎႀိမ္ႎႀင္းဴခင္း၊ ဖမ္းဆီး ေထာင္ခဵဴခင္း၊ စစ္တပ္က ဘုန္းဳကီးေကဵာင္းမဵားႎႀင့္ အမဵားပိုင္လမ္းမဵားကို စီးနင္းသိမ္းပိုက္ဴခင္း စသည့္ အခဵက္မဵားကို အေဴခခံဴပီး၊ ဆန္ဖရန္စၤကိုဴမိႂႚေတာ္ ေကာင္စီ၀င္မဵားက ဴမိ္ႂႚေတာ္ေနလူထုႎႀင့္အတူ ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို ကန္ႚကၾက္ရႁတ္ခဵေဳကာင္း ဆုံးဴဖတ္ခဵက္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ေနႚစၾဲဴဖင့္ ဴမိႂႚေတာ္၀န္ ဂယ္ဗင္နယူးဆန္က ထုတ္ဴပန္လိုက္သည္။

အစိုးရမဵားဴဖစ္ေသာ တရုတ္၊ အိႎိၬယ၊ ထိုင္း၊ ကိုရီးယား၊ ဂဵပန္ ႎႀင့္ အေမရိကန္တိုႚသာမက၊ စီးပၾားေရးလုပ္ငန္းမဵားဴဖစ္ေသာ ရႀယ္ဗရၾန္၊ ေဒ၀ူး ကုမၳဏီတိုႚကို ဴမန္မာဴပည္ ဒီမိုကေရစီေရး လႁပ္ရႀားမႁမဵားကို ၀ိုင္း၀န္းကာကၾယ္ေပးဳကရန္ ႎႀင့္ အေရးယူေဆာင္ရၾက္မႁမဵား ဴပႂဳကရန္ တိုက္တၾန္းထားသည္ကို ေတၾႚရသည္။

ေဘးဧရိယာအေဴခစိုက္ “ေဘးဧရိယာက ဴမန္မာအေမရိကန္မဵား မဟာမိတ္” (BADA)၊ လူႚအခၾင့္အေရးအဖၾဲႚဳကီး၊ Avaaz.org၊ US Campaign for Burma, ဘာကေလးဴမိႂႚ အေဴခစိုက္ ဗုဒၭဘာသာ၀င္မဵားအသင္း စသည္တိုႚႎႀင့္ ဴမိႂႚေတာ္ေန ဴပည္သူတိုႚ၏ လႁပ္ရႀားေဆာင္ရၾက္မႁတိုႚကို အသိအမႀတ္ဴပႂ ေထာက္ခံသည့္ ေဳကညာခဵက္ဴဖစ္သည္ ဟု ဴမန္မာတဦးက ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဳကားသည္။

ဴမန္မာဴပည္သူမဵား ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ဒုကၡဆင္းရဲမဵားကို ကိုယ္ခဵင္းစာေဳကာင္း၊ နားလည္ အားေပးေဳကာင္း ဴပသသည့္ လႁပ္ရႀားမႁမဵားအဴဖစ္ ယခုကဲ့သိုႚ ဆုံးဴဖတ္ခဵက္မဵား၊ ေဳကညာခဵက္မဵားကို အလားတူ ဴမိႂႚေတာ္မဵား၊ ဴမိႂႚေနလူထုမဵားက ဆက္လက္ထုတ္ဴပန္သၾားႎိုင္ရန္ စီစဥ္ေနဳကသည္ဟု သတင္းရရႀိသည္။

(ဓာတ္ပုံ – မိုးမခ – ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္ေနႛက ဴမိႂႚေတာ္တၾင္ ဴပႂလုပ္ခဲ့သည့္ ဴမန္မာ့အေရး ခဵီတက္ပၾဲဴမင္ကၾင္း)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts