ေနေအာင္ ● ေတာင္သူတို႔ကို အက်ိဳးမျပဳနိုင္ေသးေသာ ေျမအသုံးခ်ေရးဆိုင္ရာဥပေဒ (မုိးမခ) မတ္ ၁၈၊ ၂၀၁၉   Myanmar Now မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။ မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔သည္ ေျမလြတ္၊  ေျမလပ္ႏွင့္ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန႔္ခြဲေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၂၀၁၈) ထြက္ရွိခဲ့ၿပီး ၆လ ျပည့္သည့္ေန႔ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စု…

Continue Reading