Posts Tagged ‘ ဆန္ဖရန္ ’

>ဴမန္မာႎိုင္ငံ လူႚအခၾင့္အေရးေနႚ အႎႀစ္ ၂၀ ဴပည့္

March 12, 2008
>ဴမန္မာႎိုင္ငံ လူႚအခၾင့္အေရးေနႚ အႎႀစ္ ၂၀ ဴပည့္

> ဴမန္မာႎိုင္ငံ လူႚအခၾင့္အေရးေနႚ အႎႀစ္ ၂၀ ဴပည့္ ဖုန္းေမာ္ေနႚတၾင္ လႁပ္ရႀားမႁမဵား အရႀိန္ဴမႀင့္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃မတ္ ၁၂၊ ၂၀၀၈ ယခု ဴမန္မာအေရးကိစၤမဵား အရႀိန္ရေနခဵိန္တၾင္ မတ္လ ၁၃ ရက္...

Read more »

>ဆန္ဖရန္စစၤဴမိႂႚေတာ္၀န္ႎႀင့္ ေကာင္စီကို အိုလံပစ္ကိစၤအတၾက္ ရႁတ္ခဵ

March 8, 2008
>ဆန္ဖရန္စစၤဴမိႂႚေတာ္၀န္ႎႀင့္ ေကာင္စီကို အိုလံပစ္ကိစၤအတၾက္ ရႁတ္ခဵ

> လူႚအခၾင့္အေရးလႁပ္ရႀားသူမဵားက ဆန္ဖရန္စစၤကိုဴမိႂႚေတာ္၀န္ႎႀင့္ ေကာင္စီကို အိုလံပစ္ကိစၤအတၾက္ ရႁတ္ခဵမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂မတ္ ၆၊ ၂၀၀၈ လူႚအခၾင့္အေရးဖက္က ရပ္တည္ဴခင္းႎႀင့္ အာဏာရႀင္ဆန္ကဵင္ေရးတိုႚတၾင္ ရာဇ၀င္ရႀိေသာ ဆန္ဖရန္စစၤကိုဴမိႂႚဳကီးမႀာ တရုတ္အိုလံပစ္မီးရႀႃးတိုင္ကို ေဴမာက္အေမရိကေဒသကိုယ္စား ဳကိႂဆိုလိုက္မိသည့္အတၾက္ ဒီတခၝတၾင္...

Read more »

>မိုးမခ အင္တာနက္လၿင့္တင္ရင္း ေမာင္ရစ္ ရူးသၾားဴခင္း

February 29, 2008
>မိုးမခ အင္တာနက္လၿင့္တင္ရင္း ေမာင္ရစ္ ရူးသၾားဴခင္း

> မိုးမခ အင္တာနက္လၿင့္တင္ရင္း ေမာင္ရစ္ ရူးသၾားဴခင္းေမာင္ရစ္ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၉၊ ၂၀၀၈ ရန္ကုန္ဴမိႂႚဳကီး တခုလုံး မီးခိုးေတၾ အူေနခဵိန္မႀာ သတိဴပန္၀င္လာဴခင္းဴဖစ္သည္။ လက္ထဲမႀာ ဴမဲဴမဲဆုပ္ကိုင္ထားသည့္ ကေလာင္၊ ကင္မရာႎႀင့္ အသံဖမ္းစက္တိုႚက တစစီ လၾင့္စင္သၾားဴခင္း...

Read more »

>တရုတ္ အိုလံပစ္ သပိတ္ေမႀာက္လႁပ္ရႀားမႁတၾင္ ဴမန္မာ့အေရးလည္း ေရႀႚတိုးလာ

February 29, 2008
>တရုတ္ အိုလံပစ္ သပိတ္ေမႀာက္လႁပ္ရႀားမႁတၾင္ ဴမန္မာ့အေရးလည္း ေရႀႚတိုးလာ

> တရုတ္ အိုလံပစ္ သပိတ္ေမႀာက္လႁပ္ရႀားမႁတၾင္ ဴမန္မာ့အေရးလည္း ေရႀႚတိုးလာမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၈၊ ၂၀၀၈ ဴပီးခဲ့သည့္လဆန္းမႀ စဴပီး တရုတ္အိုလံပစ္သပိတ္ေမႀာက္ေရး လႁပ္ရႀားမႁမဵား အရႀိန္ဴမႀင့္လာဳကရာ ဴမန္မာ့အေရးလႁပ္ရႀားသူမဵားကလည္း တခဲနက္ပၝ၀င္ေဆာင္ရၾက္လာဳကသည္။ အထူးသဴဖင့္ စစ္အစိုးရက...

Read more »

>တရုတ္အိုလံပစ္ သပိတ္တိုက္ပၾဲ အရႀိန္ဴမႀင့္လာ။ ဆန္ဖရန္မႀာလည္း လႁပ္ရႀားမႁမဵား ဆက္

February 16, 2008
>တရုတ္အိုလံပစ္ သပိတ္တိုက္ပၾဲ အရႀိန္ဴမႀင့္လာ။ ဆန္ဖရန္မႀာလည္း လႁပ္ရႀားမႁမဵား ဆက္

> တရုတ္အိုလံပစ္ သပိတ္တိုက္ပၾဲ အရႀိန္ဴမႀင့္လာဆန္ဖရန္မႀာလည္း လႁပ္ရႀားမႁမဵား ဆက္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၅၊ ၂၀၀၈ ဴဗိတန္က ခဵားလ္စ္ မင္းသားက တိဘက္ဴပည္လၾတ္လပ္ေရးနဲႚ ဘာသာေရးေခၝင္းေဆာင္ ဒလိုင္းလားမားကို ေထာက္ခံတဲ့အေနနဲႚ တရုတ္ဴပည္ရဲႚအိုလံပစ္ပၾဲေတၾကို မတက္ေရာက္ဘူးလိုႚ...

Read more »

>ရန္လုိက႗ဲ – စင္ဴပိႂင္အစုိးရႎႀင့္စကားစဴမည္

February 13, 2008
>ရန္လုိက႗ဲ – စင္ဴပိႂင္အစုိးရႎႀင့္စကားစဴမည္

> စင္ၿပိဳင္အစုိးရႏွင့္စကားစျမည္ ရန္လုိကြ်ဲ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂၊ ၂ဝဝ၈ တစ္ေန႔တ၌တြင္ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရိွ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းတြင္ ျမန္မာျပည္သားတုိ႔ ဆုံေတြ႔လ်က္ရိွသည္။ စာနယ္ဇင္း ဆရာမ်ားလည္းပါသည္။ ထင္ရွားေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ အခမ္းအနားတစ္ခုအေၾကာင္းျပျပီး ျမန္မာျပည္အလြမ္းေျပ...

Read more »

>အေမရိကန္မႀ ဒုကၡသည္ စကႆာပူ လာမလည္ရ

February 1, 2008
>အေမရိကန္မႀ ဒုကၡသည္ စကႆာပူ လာမလည္ရ

> အေမရိကန္မႀ ဒုကၡသည္ႎႀင့္ ဂရင္းကတ္ခရီးသၾားလက္မႀတ္ကိုင္ေဆာင္သူမဵားကိုစကႆာပူက လက္မခံေတာ့မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ဇန္န၀ၝရီ ၃၁၊ ၂၀၀၈ အေမရိကန္ ႎိုင္ငံကူးလက္မႀတ္ သိုႚမဟုတ္ မိခင္ႎုိင္ငံ၏ သက္တမ္းရႀိႎိုင္ငံကုူးလက္မႀတ္ ကိုင္ေဆာင္သူမဵားသာ စကႆာပူႎိုင္ငံတၾင္းသိုႚ ၀င္ေရာက္ခၾင့္ဴပႂေတာ့မည္ ဴဖစ္ေဳကာင္း စကႆာပူ...

Read more »

>ဆန္ဖရန္စစၤကိုသိုႚ အိုလံပစ္ မီးရႀႃးတိုင္ လာမည္

January 31, 2008
>ဆန္ဖရန္စစၤကိုသိုႚ အိုလံပစ္ မီးရႀႃးတိုင္ လာမည္

> ဆန္ဖရန္စစၤကိုသိုႚ အိုလံပစ္ မီးရႀႃးတိုင္ လာမည္၊ တရုတ္အုိလံပစ္ သပိတ္ေမႀာက္သံမဵား အရႀိန္ဴမႀင့္ မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ဇန္္န၀ၝရီ ၃၀၊ ၂၀၀၈ လူႚအခၾင့္အေရးခဵႂိးေဖာက္မႁမဵားႎႀင့္ လၾတ္လပ္စၾာ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုခၾင့္ တင္းဳကပ္စၾာ ထိမ္းခဵႂပ္ထားေသာ တရုတ္ႎိုင္ငံက...

Read more »

>ဴမန္မာဴပည္ရႀိရာကို မဵက္ႎႀာမူပၝ အဲဒီအရပ္မႀာ သင္ရဲႛ အိမ္ ရႀိသည္

January 28, 2008
>ဴမန္မာဴပည္ရႀိရာကို မဵက္ႎႀာမူပၝ အဲဒီအရပ္မႀာ သင္ရဲႛ အိမ္ ရႀိသည္

> ဴမန္မာဴပည္ရႀိရာကို မဵက္ႎႀာမူပၝအဲဒီအရပ္မႀာ သင္ရဲႛ အိမ္ ရႀိသည္ေမာင္ရစ္ဇန္န၀ၝရီ ၂၈၊ ၂၀၀၈ ဆရာေရ … ဆရာဆီ စာေရးမယ္နဲႚ ၁ ႎႀစ္သာ ဳကာသၾားတယ္၊ မေရးဴဖစ္ဘူး။ အခုေတာ့ ေရးရေတာ့မယ္။ စေနေနႚက...

Read more »

>မိုးမိုးႎႀင္း – သမုဒၬရာမိုး

January 24, 2008
>မိုးမိုးႎႀင္း – သမုဒၬရာမိုး

> သမုဒၬရာမိုး မိုးမိုးႎႀင္းဇန္န၀ၝရီ ၂၃၊ ၂၀၀၈ မေတၾႚရတာ ၁ ႎႀစ္ ေကဵာ္ဴပီ။ ဖုန္းမဆက္တာလဲ မနက္ဴဖန္ဆို ၁ ႎႀစ္ဴပည့္ေတာ့မည္။ ဘယ္ေရာက္ေနပၝလိမ့္။ အဴမန္ဴပန္လာပၝ ခဵစ္သမီးဆီကို။ အဴဖစ္က လိပ္တပ္ဴပီး သတင္းစာထဲမႀာ...

Read more »

>ကဗဵာဆရာဳကီး ဦးတင္မုိး ကၾယ္လၾန္ဴခင္း ၁ ႎႀစ္ဴပည့္ ဆၾမ္းေက႗း

January 21, 2008

> ကဗဵာဆရာဳကီး ဦးတင္မုိး ကၾယ္လၾန္ဴခင္း ၁ ႎႀစ္ဴပည့္ ဆၾမ္းေက႗းမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ဇန္န၀ၝရီ ၂၁၊ ၂၀၀၈ လၾန့္ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၇၊ ဇန္န၀ၝရီ ၂၂ ရက္ေနႚက အေမရိကန္ႎိုင္ငံ၊ ေလာ့စ္အိန္ဂဵလိစ္ဴမိႂႚမႀာ ကၾယ္လၾန္ခဲ့တဲ့...

Read more »

>ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတုိထၾာ – 20th Jan 2008

January 21, 2008

> ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတုိထၾာမိုးမခ (ရန္ကုန္)ဇန္န၀ၝရီ ၂၀၊ ၂၀၀၈ မိုဘိုင္းဖုန္းကိုင္သူ ဂဵာနယ္လစ္မဵား သတိထားဂ႗န္အက္ရႀ္ ဘရီနိဒၝန္း စာအုပ္ထၾက္ မိုဘိုင္းဖုန္းကိုင္သူ ဂဵာနယ္လစ္မဵား သတိထား ဴမန္မာဴပည္တၾင္းဂဵာနယ္လစ္မဵား အတၾင္းမႀာ မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးဴပႂ သူမဵားကို စစ္အစိုးရက...

Read more »

>ဖတ္သူ – မာမာေအး – တင္မိုး – သစ္သီးအလႀႃ ကဗဵာ

January 17, 2008
>ဖတ္သူ – မာမာေအး – တင္မိုး – သစ္သီးအလႀႃ ကဗဵာ

> တင္မိုး – သစ္သီးအလႀႃ ကဗဵာဖတ္သူ – မာမာေအးဇန္န၀ၝရီ ၁၆၊ ၂၀၀၈အသံနားဆင္ရန္ ဒီေနရာကို ႎႀိပ္ပၝ။ ကဗဵာဆရာဳကီး ဦးတင္မိုး ကၾယ္လၾန္ဴခင္း ၁ ႎႀစ္ဴပည့္ အမႀတ္တရ အဴဖစ္ ဂီတအႎုပညာရႀင္...

Read more »

>အရႀင္ဉာဏိက – စုိ ကာ ပူ ည

January 16, 2008
>အရႀင္ဉာဏိက – စုိ ကာ ပူ ည

> စုိ ကာ ပူ ညအရႀင္ဉာဏိကဇန္န၀ၝရီ ၁၅၊ ၂၀၀၈ စကႆာပူဆုိတာ သီဟပုရ (Siha pura) ဴခေသႆ့႓မိႂႛေတာ္လုိႛ အဓိပၯၝယ္ရတယ္လုိႛ ဖတ္ဘူးပၝတယ္။ တစ္နည္းဆုိရလဵင္ ရဲရင့္သူတုိႛေနရာလုိႛ အဓိပၯၝယ္ထၾက္မလားေတာ့ မသိပၝဘူူး။ ဘယ္လုိပဲအဓိပၯၝယ္...

Read more »

>ႎိုင္ငံတကာရႀိ လူမဵႂိး၊ ဘာသာေပၝင္းစုံ အဖၾဲႛအစည္းမဵား၊ မိသားစုမဵား ႎႀင့္ လူသားအာလုံး သိုႛ ေမတၨာရပ္ခံခဵက္

December 20, 2007
>ႎိုင္ငံတကာရႀိ လူမဵႂိး၊ ဘာသာေပၝင္းစုံ အဖၾဲႛအစည္းမဵား၊ မိသားစုမဵား ႎႀင့္ လူသားအာလုံး သိုႛ ေမတၨာရပ္ခံခဵက္

> ႎိုင္ငံတကာရႀိ လူမဵႂိး၊ ဘာသာေပၝင္းစုံ အဖၾဲႛအစည္းမဵား၊ မိသားစုမဵား ႎႀင့္ လူသားအာလုံး သိုႛ ေမတၨာရပ္ခံခဵက္ေနႛစၾဲ – ဒီဇင္ဘာ ၁၇၊ ၂၀၀၇ ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ ရက္ မႀ စတင္ဴပီး...

Read more »

>သာသနေမာဠိ မစိုးရိမ္ ဆရာေတာ္ဳကီး ဦးေကာ၀ိဒ ဳသ၀ၝဒေပး တရားပၾဲမဵား ေအာင္ဴမင္

December 18, 2007
>သာသနေမာဠိ မစိုးရိမ္ ဆရာေတာ္ဳကီး ဦးေကာ၀ိဒ ဳသ၀ၝဒေပး တရားပၾဲမဵား ေအာင္ဴမင္

> သာသနေမာဠိ မစိုးရိမ္ ဆရာေတာ္ဳကီး ဦးေကာ၀ိဒ ဳသ၀ၝဒေပး တရားပၾဲမဵား ေအာင္ဴမင္ မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ဒီဇင္ဘာ ၁၇၊ ၂၀၀၇ အေမရိကန္ အေနာက္ဴခမ္းသိုႚ သာသနေမာဠိ ခရီးစဥ္ လႀည့္လည္လာေသာ ပဓာနာေစရ...

Read more »

>ဴမန္မာသံဃာေတာ္မဵားအား ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘၾဲႛ ေပးအပ္ပၾဲ

December 16, 2007
>ဴမန္မာသံဃာေတာ္မဵားအား ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘၾဲႛ ေပးအပ္ပၾဲ

> ဴမန္မာသံဃာေတာ္မဵားအား ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘၾဲႛ ေပးအပ္ပၾဲ ဆန္ဖရန္စစၤကို တကၠသိုလ္တၾင္ ကဵင္းပမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ ဒီဇင္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၀၇ ႓ပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလအတၾင္း ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာဆႎၬထုတ္ေဖာ္ခဲ့ဳက႓ပီး ဴမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ဖိႎႀိပ္မႁမဵားကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည့္ ဴမန္မာရဟန္းေတာ္မဵားအား...

Read more »

>U Kovida’s speech in detail at USF

December 15, 2007
>U Kovida’s speech in detail at USF

> သာသနာ့ေမာဠိ မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ ဦးေကာ၀ိဒအေမရိကန္ႎုိင္ငံ ဆန္ဖရန္စစၤကို တကၠသိုလ္မႀာ ေဴပာဳကားတဲႛ မိန္ႛခၾန္းဒီဇင္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၀၇ အို ဴမန္မာႎုိင္ငံရႀိ သံဃာေတာ္မဵား ဘုရား၊ ဒီေနႛဟာ ၁၃၆၉ခု နေတၨာ္ လဆန္း ၅ရက္ေနႛ...

Read more »

>ႎိုင္ငံတကာလူအခၾင့္အေရးေနႚ လူထုစုေ၀းပၾဲ ဆန္ဖရန္တၾင္ ဴပႂလုပ္ခဲ့

December 10, 2007
>ႎိုင္ငံတကာလူအခၾင့္အေရးေနႚ လူထုစုေ၀းပၾဲ ဆန္ဖရန္တၾင္ ဴပႂလုပ္ခဲ့

> ႎိုင္ငံတကာလူအခၾင့္အေရးေနႚ လူထုစုေ၀းပၾဲ ဆန္ဖရန္တၾင္ ဴပႂလုပ္ခဲ့မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ဒီဇင္ဘာ ၁၀၊ ၂၀၀၇ ေဘးဧရိယာရႀိ ဗုဒၭဘာသာ၀င္ ႎႀင့္ ဘာသာ၊လူမဵႂိးေပၝင္းစုံတိုႚ စုေ၀းဳကလဵက္၊ ဴမန္မာ့အေရး ႎႀင့္ ဴမန္မာ သံဃာေတာ္မဵား အသက္ေဘး...

Read more »

>သာသနာ့ေမာဠိ ဆရာေတာ္ဳကီး ၏ အေမရိကန္ အေနာက္ဴခမ္း တရားပၾဲစဥ္မဵား ထၾက္ရႀိ

December 10, 2007
>သာသနာ့ေမာဠိ ဆရာေတာ္ဳကီး ၏ အေမရိကန္ အေနာက္ဴခမ္း တရားပၾဲစဥ္မဵား ထၾက္ရႀိ

> သာသနာ့ေမာဠိ ပဓာနေစရ မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ ဦးေကာ၀ိဒ အေမရိကန္အေနာက္ျခမ္း ခရီးစဥ္ ျမန္မာမိသားစုမ်ား၏ ၾသ၀ါဒခံယူပြဲ တရားနာရန္ ဖိတ္စာမ်ား ထြက္ရွိမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ဒီဇင္ဘာ ၉၊ ၂၀၀၇ ဆန္ဖရန္စစၥကို ေဘးဧရိယာ မွ...

Read more »

Archives