Monthly Archives: January 2008

>ေက – ပုံရိပ္

January 31, 2008
>ေက – ပုံရိပ္

> ပုံရိပ္ ေကဇန္န၀ၝရီ ၃၁၊ ၂၀၀၈

Read more »

>ဆန္ဖရန္စစၤကိုသိုႚ အိုလံပစ္ မီးရႀႃးတိုင္ လာမည္

January 31, 2008
>ဆန္ဖရန္စစၤကိုသိုႚ အိုလံပစ္ မီးရႀႃးတိုင္ လာမည္

> ဆန္ဖရန္စစၤကိုသိုႚ အိုလံပစ္ မီးရႀႃးတိုင္ လာမည္၊ တရုတ္အုိလံပစ္ သပိတ္ေမႀာက္သံမဵား အရႀိန္ဴမႀင့္ မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ဇန္္န၀ၝရီ ၃၀၊ ၂၀၀၈ လူႚအခၾင့္အေရးခဵႂိးေဖာက္မႁမဵားႎႀင့္ လၾတ္လပ္စၾာ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုခၾင့္ တင္းဳကပ္စၾာ ထိမ္းခဵႂပ္ထားေသာ တရုတ္ႎိုင္ငံက...

Read more »

>ခၾန္ပန္းစိန္ – ဴမန္မာ့ ထုံးစံသစ္မဵား

January 31, 2008
>ခၾန္ပန္းစိန္ – ဴမန္မာ့ ထုံးစံသစ္မဵား

> ဴမန္မာ့ ထုံးစံသစ္မဵား ခၾန္ပန္းစိန္ဇန္န၀ၝရီ ၃၀၊ ၂၀၀၈ (၁) ဒီလိုေနရာေလးမႀာ ေနရတာ သိပ္သက္သာတာပဲ။ ဘာလုိႚဆို ဒီမႀာက ဘယ္ေလာက္ပဲ ကိုယ္က အကူအညီေပးခဲ့ဖူး ခဲ့ဖူး၊ ဘယ္ေနရာမႀာပဲ ဴပန္ေတၾႚေတၾႚ၊ ႎႀႂတ္ဆက္တာ...

Read more »

>ထိန္လင္း – မရႀိမဴဖစ္ ရမ္ဘို

January 31, 2008
>ထိန္လင္း – မရႀိမဴဖစ္ ရမ္ဘို

> မရႀိမဴဖစ္ ရမ္ဘိုထိန္လင္းဇန္န၀ၝရီ ၃၀၊ ၂၀၀၈ ဇန္န၀ၝရီ ၂၅ ရက္ေနႛက စလိုႛ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုမႀာ ရံုတင္ေနတဲ့ “ရမ္ဘို“ ရုပ္ရႀင္ကား ဳကည့္႓ပီးဳက႓ပီလား။ မဳကည့္ရေသးလိုႛ ကိုယ္တိုင္ သၾားမဳကည့္ဴဖစ္ေသးရင္ေတာင္ နီးစပ္ရာလူေတၾကို သၾားဳကည့္ဖိုႛ...

Read more »

>ေအာင္ခဵႂိဴမ – စက္တင္ဘာ ၀ိဥာဥ္ေတၾ

January 30, 2008
>ေအာင္ခဵႂိဴမ – စက္တင္ဘာ ၀ိဥာဥ္ေတၾ

>

Read more »

>ေသၾးစၾန္းလက္ေတၾကို ဘယ္သူေတၾ ႎႁတ္ဆက္ေလမလဲ

January 30, 2008
>ေသၾးစၾန္းလက္ေတၾကို ဘယ္သူေတၾ ႎႁတ္ဆက္ေလမလဲ

> ေသၾးစၾန္းလက္ေတၾကို ဘယ္သူေတၾ ႎႁတ္ဆက္ေလမလဲဂဵာနယ္လစ္ကိုကိုဇန္န၀ၝရီ ၂၉၊ ၂၀၀၈ ၂၀၀၆ ခုႎႀစ္အတၾက္ ဴမန္မာ့ရုပ္ရႀင္ထူးခ႗န္ဆုေတၾကို ေဖေဖာ္၀ၝရီလဆန္းပိုင္းမႀာ ေနဴပည္ေတာ္မႀာ ေပးေတာ့ မယ္တဲ့ခင္ဗဵ။ စက္တင္ဘာ လူသတ္စစ္အစိုးရက ေပးအပ္ခဵီးဴမႀင့္မယ့္ အကယ္ဒမီဆုေပးပၾဲ႒ကီးေပၝ့ခင္ဗဵာ။ ဴပည္တၾင္း ထုတ္...

Read more »

>ရမ္ဘိုနဲႚ ရုပ္ရႀင္ရုံထဲက ခဵစ္ေသာ ဗမာဴပည္

January 29, 2008
>ရမ္ဘိုနဲႚ ရုပ္ရႀင္ရုံထဲက ခဵစ္ေသာ ဗမာဴပည္

> ရမ္ဘိုနဲႚ ရုပ္ရႀင္ရုံထဲက ခဵစ္ေသာ ဗမာဴပည္ မီးလ႖ံေဴမေခၾး ဇန္န၀ၝရီ ၂၉၊ ၂၀၀၈ မစံတိုႚေရ ငၝတို ရမ္ဘုိ ဒီေနႚ သၾားဳကည့္ဳကတယ္။ ေသာဳကာေနႚက ရုံတင္တာပၝ။ ဗမာဴပည္ထဲကို ခရစ္ယန္အဲန္ဂဵီအို အဖၾဲႚ၀င္ေတၾကို...

Read more »

>ေမာင္စစ္မင္း (ဴမန္မာႎိုင္ငံ ေတးေရးဆရာမဵား) – ငၝသည္ ေတာ္လႀန္ေရး

January 29, 2008
>ေမာင္စစ္မင္း (ဴမန္မာႎိုင္ငံ ေတးေရးဆရာမဵား) – ငၝသည္ ေတာ္လႀန္ေရး

> ငၝသည္ ေတာ္လႀန္ေရးေမာင္စစ္မင္း (ဴမန္မာႎိုင္ငံ ေတးေရးဆရာမဵား)ဇန္န၀ၝရီ ၂၈၊ ၂၀၀၈ ငၝတိုႚသည္ ငၝတိုႚ၏ ႎႀလုံးသားမဵားအား ေမးဳကည့္၏ငၝတိုႚႎႀလုံးသားမဵားက ေဴဖ၏ ငၝသည္ ေတာ္လႀန္ေရး ငၝတိုႚသည္ ငၝတိုႚ၏ အေသၾးအသားမဵားအား ေမးဳကည့္၏ငၝတိုႚ၏ အေသၾးအသားမဵားက...

Read more »

>ကဗဵာဆရာေစာေ၀ အင္းစိန္ေထာင္သုိႛေဴပာင္းေရၿႛခဵႂပ္ေႎႀာင္ခံရ၊ စာေပအသိုင္းအ၀ိုင္းက တခုခု တုံႛဴပန္သင့္သည္ဟု ေဴပာဆိုမႁမဵားရႀိ

January 29, 2008

> ကဗဵာဆရာေစာေ၀ အင္းစိန္ေထာင္သုိႛေဴပာင္းေရၿႛခဵႂပ္ေႎႀာင္ခံရ၊ စာေပအသိုင္းအ၀ိုင္းက တခုခု တုံႛဴပန္သင့္သည္ဟု ေဴပာဆိုမႁမဵားရႀိမုိးမခအေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ဇန္န၀ၝရီ ၂၈၊ ၂၀၀၈ ဴပည္ထဲေရး၀န္႒ကီးရုံးတၾင္ ေခၞယူစစ္ေဆးဴခင္းခံေနရသူ ကဗဵာဆရာကုိေစာေ၀သည္ ဴပီးခ့ဲသည့္ ေသာဳကာေနႛတၾင္ အင္းစိန္အကဵဥ္းေထာင္သုိႛ ေဴပာင္းေရၿႛခဵႂပ္ေႎႀာင္ခံရသည္ဟု အကဵဥ္းဦးစီးဌာနမႀ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးက...

Read more »

>ဘယ္သူေတၾ ဘာမဵား ဘေလာ့ဂ္ေနသလဲ – ႎႀစ္သစ္ကူး ႎုိင္ငံသား

January 29, 2008
>ဘယ္သူေတၾ ဘာမဵား ဘေလာ့ဂ္ေနသလဲ – ႎႀစ္သစ္ကူး ႎုိင္ငံသား

> ဘယ္သူေတၾ ဘာမဵား ဘေလာ့ဂ္ေနသလဲ – ႎႀစ္သစ္ကူး ႎုိင္ငံသား မုိးကုပ္စက္၀ုိင္းဇန္န၀ၝရီ ၂၈၊ ၂၀၀၈ ႎုိင္းႎုိင္းစေန၊ ႎႀစ္သစ္ရာသီ၊ ၂၇-၁-၂၀၀၈http://nineninesanay.blogspot.com/2008/01/blog-post_27.html ဳကက္ဖေတၾကုိ သင္းကၾပ္တ့ဲအေဳကာင္း ဳကားဖူးပၝသလား။ ဘယ္လုိ၊ ဘာေဳကာင့္ စီရင္ရတယ္...

Read more »

>မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ

January 28, 2008
>မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ

> မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီဇန္န၀ၝရီ ၂၇၊ ၂၀၀၈ ႎႀစ္ဆန္းမဂႆလာ မိုးမခေတးသစ္ – ဦးပန္တဵာသတင္းတိုထၾာ နဲႚ သီခဵင္းပေဒသာထင္ေပၞေဳကာ္ဳကား နာေရးသတင္းမဵားကဗဵာဆရာတင္မိုး ႎႀစ္ပတ္လည္ ေအာက္ေမ့ဖၾယ္အစီအစဥ္ဖန္မီးအိမ္ ဴမႀပ္ကၾက္ – ဖုိးသံေခဵာင္းခဵင္းမိုင္ေရာက္...

Read more »

>ဴမန္မာဴပည္ရႀိရာကို မဵက္ႎႀာမူပၝ အဲဒီအရပ္မႀာ သင္ရဲႛ အိမ္ ရႀိသည္

January 28, 2008
>ဴမန္မာဴပည္ရႀိရာကို မဵက္ႎႀာမူပၝ အဲဒီအရပ္မႀာ သင္ရဲႛ အိမ္ ရႀိသည္

> ဴမန္မာဴပည္ရႀိရာကို မဵက္ႎႀာမူပၝအဲဒီအရပ္မႀာ သင္ရဲႛ အိမ္ ရႀိသည္ေမာင္ရစ္ဇန္န၀ၝရီ ၂၈၊ ၂၀၀၈ ဆရာေရ … ဆရာဆီ စာေရးမယ္နဲႚ ၁ ႎႀစ္သာ ဳကာသၾားတယ္၊ မေရးဴဖစ္ဘူး။ အခုေတာ့ ေရးရေတာ့မယ္။ စေနေနႚက...

Read more »

>ေတာ္ဘုရားေလး အထိမ္းအမႀတ္ စာေပဆု ခဵီးဴမႀင့္ပၾဲ ၂၆ ဇန္န၀ၝရီက ကဵင္းပ

January 28, 2008
>ေတာ္ဘုရားေလး အထိမ္းအမႀတ္ စာေပဆု ခဵီးဴမႀင့္ပၾဲ ၂၆ ဇန္န၀ၝရီက ကဵင္းပ

> ေတာ္ဘုရားေလး အထိမ္းအမႀတ္ စာေပဆု ခဵီးဴမႀင့္ပၾဲ ၂၆ ဇန္န၀ၝရီက ကဵင္းပမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ဇန္န၀ၝရီ ၂၈၊ ၂၀၀၈ ၂၀၀၆ ဇၾန္လတၾင္ ကၾယ္လၾန္ခဲ့ေသာ အမဵႂိးသားေရး၊ ဴငိမ္းခဵမ္းေရးႎႀင့္ လၾတ္လပ္စၾာ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆို...

Read more »

>ေဆးေရာင္စုံအဴငိမ့္ ခဵင္းမုိင္တၾင္လည္း ေအာင္ပဲၾခံ

January 28, 2008
>ေဆးေရာင္စုံအဴငိမ့္ ခဵင္းမုိင္တၾင္လည္း ေအာင္ပဲၾခံ

> ေဆးေရာင္စုံအဴငိမ့္ ခဵင္းမုိင္တၾင္လည္း ေအာင္ပဲၾခံ မုိးမခအေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ဇန္န၀ၝရီ ၂၇။ ၂၀၀၈ ယမန္ေနႛညေနက သီးေလးသီးႎႀင့္ ေဆးေရာင္စုံအဴငိမ့္၏ ဴပည္ပေဖဵာ္ေဴဖပဲၾ တခုကုိ ထုိင္းႎုိင္ငံ၊ ခဵင္းမုိင္ (ဇင္းမယ္)ဴမိႂႛေတာ္တၾင္ဴပႂလုပ္ခ့ဲသည္။ အဴငိမ့္သဘင္ေဖဵာ္ေဴဖပဲၾႎႀင့္ ႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာ ေ၀းကၾာေနသည့္...

Read more »

>ဗမာဴပည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရး အႎုပညာဴပပၾဲ ၂၂ ရက္က လန္ဒန္မႀာ ကဵင္းပ

January 28, 2008
>ဗမာဴပည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရး အႎုပညာဴပပၾဲ ၂၂ ရက္က လန္ဒန္မႀာ ကဵင္းပ

> ဗမာဴပည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရး အႎုပညာဴပပၾဲ ၂၂ ရက္က လန္ဒန္မႀာ ကဵင္းပမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၄ဇန္န၀ၝရီ ၂၇၊ ၂၀၀၈ ဇန္န၀ၝရီ ၂၂ ရက္ေနႚက ပတ္အင္ဗင္းနယူးမႀာ ဴမန္မာပန္းခဵီဆရာ ထိန္လင္း၊ ဂဵပန္အႎုပညာရႀင္...

Read more »

>စက္တင္ဘာ သံဃာ့ အေရးေတာ္ပုံ ၄ လဴပည့္ ပန္းခဵီ

January 27, 2008
>စက္တင္ဘာ သံဃာ့ အေရးေတာ္ပုံ ၄ လဴပည့္ ပန္းခဵီ

> စက္တင္ဘာ သံဃာ့ အေရးေတာ္ပုံ ၄ လဴပည့္ ပန္းခဵီဳသရသဇန္န၀ၝရီ ၂၆၊ ၂၀၀၈

Read more »

>ေစာေ၀၊ ၀ုိင္း၀ုိင္းလည္ဴမတ္ခုိင္၊ ေဳကးမုံ၊ ဴမန္မာ့အလင္း

January 27, 2008
>ေစာေ၀၊ ၀ုိင္း၀ုိင္းလည္ဴမတ္ခုိင္၊ ေဳကးမုံ၊ ဴမန္မာ့အလင္း

> မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား – ေစာေ၀၊ ၀ုိင္း၀ုိင္းလည္ဴမတ္ခုိင္၊ ေဳကးမုံ၊ ဴမန္မာ့အလင္းအေ၀းဳကည့္ဴမန္ေဴပာင္းဇန္န၀ၝရီ ၂၇၊ ၂၀၀၈ ေစာေ၀ အခဵစ္ဂဵာနယ္မႀာ ေဖာ္ဴပထားတ့ဲ ကုိေစာေ၀ရဲႛ ေဖေဖာ္၀ၝရီဆယ့္ေလးကဗဵာနဲႛ ပတ္သက္ဴပီး အမဵႂိးမဵႂိး ေဴပာဆုိေနဳကပၝတယ္။ တခဵႂိႛကေတာ့...

Read more »

>ေမာင္စစ္မင္း (ဴမန္မာႎိုင္ငံ ေတးေရးဆရာမဵား) – ေဒၝင္းအလံ

January 27, 2008
>ေမာင္စစ္မင္း (ဴမန္မာႎိုင္ငံ ေတးေရးဆရာမဵား) – ေဒၝင္းအလံ

> ေဒၝင္းအလံေမာင္စစ္မင္း (ဴမန္မာႎိုင္ငံ ေတးေရးဆရာမဵား)ဇန္န၀ၝရီ ၂၆၊ ၂၀၀၈ ေကဵာင္းနံရံတ၀ိုက္မႀာ ေဒၝင္းအလံ ဴပန္စိုက္မယ္လိုႚေဴပာဳကားခဲ့တဲ့စကားဒၝ အမႀန္တရားပဲ။ လႀမ္းဳကည့္လိုက္ပၝလားစက္တင္ဘာ ေတာ္လႀန္ေရးမႀာ‘”၈၈” ရဲႛ ေဒၝင္းအလံမဵားေလမႀာ တလူလူ လၾင့္တက္ခဲ့ဴပီဒၝ အမႀန္တရားပၝ။ (ယေနႚ၊ စက္တင္ဘာေတာ္လႀန္ေရး၊...

Read more »

>ဳသရသ – အေမ့ေကဵာင္းက ေခၝင္းေလာင္းသံ

January 27, 2008
>ဳသရသ – အေမ့ေကဵာင္းက ေခၝင္းေလာင္းသံ

> အေမ့ေကဵာင္းက ေခၝင္းေလာင္းသံ ဳသရသဇန္န၀ၝရီ ၂၆၊ ၂၀၀၈ ဴပာေမႀာင္ေသာ ေကာင္းကင္ ကန္ႚလန္ႚကာဳကီးတခု ကဵေနာ့္ေရႀႚမႀာ ေရာက္ေနသည္။ ၄င္း ေကာင္းကင္ဳကီးကို အုတ္တံတိုင္းနက္ဳကီးက ကန္ႚလန္ႚဴဖတ္ထားသည္။ သံတိုင္မဵားက အစိပ္စိပ္ပိုင္းထားသည္။ မရဲတရဲလင္းေနေသာ လေရာင္ကေလးသည္...

Read more »

>ဴမန္မာဴပည္ဖၾား ကုလအထူးကုိယ္စားလႀယ္္

January 26, 2008
>ဴမန္မာဴပည္ဖၾား ကုလအထူးကုိယ္စားလႀယ္္

> ဆံပင္ညႀပ္ဆုိင္ထဲကမုန္တုိင္း – ဴမန္မာဴပည္ဖၾား ကုလအထူးကုိယ္စားလႀယ္္ေကလတ္ဇန္န၀ၝရီ ၂၆၊ ၂၀၀၈ ယေနႛအဖုိႛ ဆံပင္ညႀပ္ဆရာတစ္ေယာက္ ေဖာက္သည္မဵားႎႀင့္ အလုပ္ပိေနသည္။ အမဵားစုမႀာ လူငယ္မဵားဴဖစ္သည္။ ေသာဳကာေနႛဴဖစ္ေသာ္လည္း ဆုိင္ထဲတၾင္ လူက အဴပည့္။ ေဖာက္သည္တစ္ဦး တံခၝး၀တၾင္...

Read more »

Archives