ဗိုလ္ထက္မင္း သတင္းေဆာင္းပါး

ဗိုုလ္ထက္မင္း – အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးျခိမ္းေျခာက္ခံရျပီဆိုရင္ – ၃


ဗိုုလ္ထက္မင္း – အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးျခိမ္းေျခာက္ခံရျပီဆိုရင္ ဘယ္လိုစီမံခ်က္ရွိရင္ ေကာင္းမလဲ – ၃

(မိုုးမခ) မတ္ ၂၃၊ ၂၀၁၇

 

ဘီလူးဆိုင္းတီးသူ ရြာစားၾကီး စိန္လဝ UWSA

 

၃၁။ UWSA က NCA ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေဝဖန္သလို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို တိုင္းရင္းသားမ်ားနဲ႕  လွည့္တိုက္ေပးတဲ့စာ ထြက္လာရာ ေကာက္ႏွူတ္ေဖၚျပေပးလိုက္ပါတယ္-

 

“ဦးသိန္းစိန္အစိုးရမွ လက္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္အစိုးရအထိ တစိုက္မတ္မတ္ ေဖာ္ေဆာင္ေန ေသာ NCA ပုဒ္မ မ်ားမွာ လြန္စြာတရားမွ်တမႈမရွိ” ဟု ထင္ျမင္ေၾကာင္းလည္း UWSA စာတြင္ပါရွိပါတယ္။‘ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ျပည္တြင္းစစ္ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ျပန္႔က်ဲလာခဲ့ၿပီး အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း၏ စစ္ပဲြျပင္းထန္မႈသည္ ျမန္မာ့သမုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ စစ္ပဲြမ်ားထက္ ေက်ာ္လြန္လာခဲ့ေသာ ယခုအခ်ိန္၌ အသိဉာဏ္ အေျမာ္အျမင္ရွိၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ လက္ရွိ NCA စာခ်ဳပ္သည္ ေသဆုံးခဲ့ၿပီျဖစ္၍ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ဟု ျမင္လာၾကပါသည္’ ဟု ေရးသားထားပါတယ္။

‘ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ မည္သို႔ေျဖရွင္းရမည္ဆုိသည့္ ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ နည္းလမ္းသစ္ကိုရွာေဖြ၍ လိပ္ခဲတည္းလည္းျဖစ္ေနေသာ အေျခအေနကို ထိုးေဖာက္ရန္ လိုအပ္လာပါသည္’ ဟုလည္း ဆုိသည္။ UWSA အေနျဖင့္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံသို႔ NCA ၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ဆန္းစစ္ကာ ႏုိင္ငံေရးေျဖရွင္းေသာ နည္းလမ္းသစ္မ်ား တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း NCA ကိုသာ ဆက္လက္ေဖာ္ ေဆာင္ေနေသာေၾကာင့္ ၎အား ေထာက္ခံမႈက်ဆင္းလာေၾကာင္းလည္း ပါရွိသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္အေနျဖင့္ ပန္ခမ္းအစည္း အေ၀း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး အစည္းအေ၀းမွ ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈေကာ္မတီႏွင့္ လက္တဲြကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ကို တစ္ဖန္ျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ မည္ဆုိပါက ေထာက္ခံမႈ ျပန္လည္ခံယူရရွိႏုိင္မည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္းလည္း ‘၀’ အဖဲြ႕စာတြင္ ပါရွိပါတယ္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္မွ ၂၄ ရက္ အထိ က်င္းပသည့္ ပန္ခမ္းတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ား ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္အစည္းအေ၀း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ျဖစ္သည္ဟု UWSA က ဆုိသည္။ အဆုိပါ အစည္အေ၀းသတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ကို မီဒီယာမ်ား၊ အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔ဘက္က ျပင္းထန္သည့္ တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ားေပၚေပါက္ခဲ့သည္ ဟုလည္း ေရးသားထားပါတယ္။ ပန္ခမ္း ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းတြင္ အေရးႀကီးသည္ သေဘာတူညီခ်က္ ကိုးခ်က္ရရွိၿပီး ယင္းကုိ ႏုိင္ငံေရးနည္းျဖင့္ေျဖရွင္းေသာဗ်ဴဟာသစ္အျဖစ္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ေရွ႕သို႔ ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါတယ္။

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ား စစ္ေရးမဟာမိတ္ဖဲြ႕ ၍ လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္မည္ စသည့္ ေျပာၾကားမႈမ်ားႏွင့္ သတင္းတင္ဆက္မႈမ်ားသည္ ပန္ခမ္းထိပ္သီးအစည္းအေ၀း၏ ႏုိင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို ကိုယ္စားမျပဳႏုိင္ဘဲ အစည္းအေ၀း အေပၚ အထင္အျမင္လဲြမွားမႈသာ ျဖစ္ေပၚေစသည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိပါတယ္။

ပန္ခမ္းအစည္းအေ၀း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ျငင္းပယ္ျခင္း မဟုတ္၍ တပ္မေတာ္ႏွင့္အစိုးရ တုိ႔က အစည္းအေ၀းေၾကညာ ခ်က္ကို မည္သုိ႔ပင္သေဘာမက် သည္ျဖစ္ေစ အျပဳသေဘာေဆာင္ ေသာ ႏုိင္ငံေရးသေဘာထားျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ယဥ္ေက်းမႈသိကၡာ ကို ေဖာ္ျပသင့္ေၾကာင္း  ‘၀’လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕ (UWSA) က သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။

၃၂။ ၀ ကႏိုင္ငံေတာ္၏ယဥ္ေက်းမႈသိကၡာကို ေဖာ္ျပသင့္တယ္လို႔ ဆိုရင္- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား တိုင္းရင္သားေတြက ေထာက္ခံမွူက်ဆင္းတယ္လို႔ စြပ္စြဲထားရာ ဒါဆိုရင္ ဘယ္ေပတံနဲ႕တိုင္းပါသလဲ?၊ အျခားတိုင္းရင္းသားပါတီၾကီးက ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးရဲ႕စကားကို ယူသံုးတာလား၊ သံသယျဖစ္မိပါတယ္။ ေဒၚစုကို ေထာက္ခံမႈက်ဆင္းေနတာဟာ ၀ နယ္က ဆိုရင္ မွန္ေကာင္း မွန္ႏိုင္ေပမဲ့ ဒါေတာင္ ယခင္ေရြးေကာက္ပြဲေတြကို ၀ နယ္မွာ ဘာလို႕လြတ္လပ္စြာေပး မလုပ္ရဲရတာလဲ ဆိုတာေမးလိုပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီဆိုတာနဲ႔ လက္နက္ကိုုင္ အာဏာရွင္ဆိုုတာ ျပဒါးတလမ္းသံတလမ္းဆိုတာ သေဘာေပါက္ပံုမေပၚေသးရင္ ဒီမိုကေရစီအႏွစ္သာရကို ေလ့လာဖို႔ လိုအပ္ပါေသးတယ္။။ ၂၁ ပင္လံု ညီလာခံမွာ ေနရာခ်ထားေရး အဆင္မေျပတာေလးကိုဘဲ ေကာက္ခါငင္ခါ ထြက္သြားတာကိုလည္း ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈတခုတီထြင္ၿပီး  လုပ္ျပေနတာလား မသိပါ။

၃၃။ ထိပ္သီးေတြတက္ရမည့္ ၂၁ပင္လံုညီလာခံကို မိုင္းလားက တက္ျပီး ဝ က ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ရွိသူကိုသာ တမင္ေရြး ျပီးတက္ခိုင္းတာက ႏွိမ္တဲ့ခ်ိဳးတဲ့လုပ္ရပ္က ဝ ရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈအသစ္လို႕ ေခၚရမလား။  ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္က ေနမေကာင္းခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနရာ ရဟတ္ယာဥ္နဲ႔ ညီလာခံကိုတက္လို႕ရေအာင္ တကူးတက လုပ္ေပးမယ္ဆိုခဲ့တာေတာင္ ျငင္းဆန္ခဲ့ေပမဲ့ မိုင္းလားနယ္ကို ၀ ေခါင္းေဆာင္ သန္သန္မာမာၾကီး သြားေရာက္ ညိွႏႈိင္းမႈေတြ လုုပ္ေနတာမ်ဳိးေတြ၊ လက္ရိွအစိုးရက ေဆြးေႏြးဖို႔ ဖိတ္ၾကားေနတာေတာင္ ႏွာေစးသလိုေနတာ စတဲ့ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြဟာ တန္းတူရည္တူလိုတယ္လို႔ အေျပာတမ်ဳိး၊ အလုပ္တမ်ဳိး မညီတဲ့ ဝ ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ့ ေမာက္မာတဲ့အသြင္စရိုက္လကၡဏာလို႕ဘဲ သတ္မွတ္ရမလို ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ ျမန္မာနိုင္ငံလူထုအမ်ားစု (တိုင္းရင္သားမ်ားကပါ) က ဝ ဟာ ဝ ပီပီ လူပါးကို ဝ တယ္လို႕ ေျပာေနၾကတာမ်ဳိး မၾကားလိုုလို႔ ေျပာရတာျဖစ္ပါတယ္။

၃၄။ တျခားတိုင္းရင္းသားေတြထက္ အခြင့္အေရး ပိုရတဲ့၀ေတြဟာ ဦးခင့္ၫြန္႔အားကိုးနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕သယံဇာတ၊ ဖုုန္း၊ ကားပါမစ္ကအစ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းသိမ္းက်ံဳးယူကာ သူတို႔က်ေတာ ့ၿမိဳေတာ္ေတြ ေခ်ာင္းေပါက္မတတ္ သြားးၿပီး သူတို႔နယ္ေျမထဲ အစုုိးရ၀န္ထမ္းေတြလာမယ္လုပ္ေတာ့ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားတာေတြ ရိွတာမို႔ တန္းတူရည္တူဆိုတာ အဲဒါကို ေျပာတာလားလို႔ ၀ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ေမးလိုပါတယ္။ လိုရင္းေျပာရရင္ ၀ ေတြဟာ ႏိုုင္ငံေရးပါး မ၀ေသးဖူးလို႔ ေျပာရပါမယ္။ ယခုတေလာေၾကညာခ်က္ေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးသုေတသီတစ္ဦးကိုအႀကံေပးအျဖစ္ အငွားစကားလံုးေတြလား ဒါမွမဟုတ္ ေနာက္ကြယ္မွ ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈရင့္က်က္တဲ့  တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕တဖြဲ႕ရဲ႕ အာေဘာ္ေတြပါေနဟန္တူပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ သမၼတေဟာင္းဦးသိန္းစိန္က NCA လက္မွတ္ထိုးခိုင္းေတာ့ သူတို႔က အေနာက္ႏိုင္ငံေတြပါလို႔ ယူနန္ျပည္နယ္္က မထိုးခိုင္းဖူးဆိုၿပီး ေပၚတင္ႀကီးထုတ္ျပန္ခဲ့ဖူးရာ ႏိုင္ငံေရးအသံုးအႏံူးမကြၽမ္းက်င္မွန္း သိသာလွပါတယ္။ ေနာက္တခုက ယခုပန္ဆန္းေၾကညာခ်က္ထဲမွာ တ႐ုတ္အက်ဳိးစီးပြါးပါ၀င္ေနရာ (တရုုတ္ျပည္၏ ပိုုးလမ္းမစီမံကိန္းေတြအေၾကာင္း) တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက လြမ္းမိုးေနၿပီလားလိုု႔ ေမးစရာျဖစ္ပါတယ္။

၃၅။ ၀ ေတြကို သတိေပးခ်င္တာက ဗကပ ကို နာက်ည္းလို႔ ပုန္ကန္ခဲ့ၿပီးၿပီ၊ ကိုယ့္က်ဳိးစီးပြားနဲ႔ပတ္သက္
လာရင္ တပည့္ဗကပကို ရက္ရက္စက္စက္ ပစ္ခြာခဲ့တဲ့ တ႐ုတ္တို႔ရဲ႕ သမိုင္းစာမ်က္နာ မွင္မေခ်ာက္ေသးဖူးဆိုတာ သတိရေစလိုပါတယ္။ NCA စာခ်ဳပ္ကို မေကာင္းဖူးလို႕ လက္ညွိးထိုးေနရင္ ဝ ဆြဲတဲ့ စာခ်ဳပ္က ဘယ္မွာလဲ၊ တရုတ္က ေရးဆြဲေနမွာလား၊ ဘံုေပ်ာက္ေတာ့မည့္ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕ေတြက ကန္႔လန္႕ကာေနာက္ကြယ္က ေရးေပးတာကို ဖတ္ျပမွာလား။ KIA ဒါရိုက္တာၾကီးရဲ႕အစီအမံလား ေမးခ်င္ပါတယ္၊ NCA စတင္ကတည္းက တက္ေရာက္ေလ့လာသင့္ျပီး သေဘာမေတြ႕ပါက ကန့္ကြက္ေဆြးေႏြးလို႕ရလ်ွက္သားနဲ႕ အခုညီလာခံက အရွိန္ရၿပီးလုပ္ေနတာကို မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး ေသသြားၿပီ … ဒီစာခ်ဳပ္အခ်က္ေတြက လြန္စြာ တရားမ်ွတမႈမရွိဖူးလို႔ မ်က္စိပိတ္ေအာ္ေနတာက်ေတာ့ ေဆြးေႏြးပြဲစကားဝိုင္းမလိုလားသလို နိုင္ငံေရးရင့္က်က္မႈ မရွိတာေပၚလြင္ေနပါတယ္။

၃၆။ ယေန႕ မီဒီယာအခ်ိဳ႔မွာ ပန္ဆန္း (ပန္ခမ္း) စာခ်ဳပ္ကို ၾကိဳဆိုဖို႕ ေလာ္ဘီလုပ္ေနတဲ့ စာေရးဆရာမ်ားဟာ မိမိလိုင္းတင္မည့္ ဝနဲ႕ အေပါင္းအပါ ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕သမိုင္းေၾကာင္းလွ၊ မလွဆန္းစစ္ျပီးမွ ေထာက္ခံခ်က္ေရးသင့္ပါတယ္။ မူးယစ္ေဆးဝါးရာဇာၾကီးလား၊ အာဏာရွင္ၾကီးလား၊ တရုတ္ၾသဇာခံလား၊ ယခင္စစ္အာဏာရွင္နဲ႕ ေပါင္းစားခဲ့တဲ့သူေတြလား၊ သူတို႕တိုင္းရင္းသား လူထုအတြက္ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းေအာင္ အနစ္နာခံလုပ္ခဲ့ျပီးလဲ။ ႏွစ္နိုင္ငံမွတ္ပံုတင္ ကိုင္သူေတြလား ၊ သူတို႕သားသမီးေတြ နိုင္ငံျခားမွာ ေက်ာင္းတက္ကာ ခ်မ္းသာသူေတြလား၊ ေလ့လာဖို႔လိုသလိုု ျပည္ေထာင္စုျပိဳကြဲတာကို အားေပးခ်င္လို႔၊ ဒို႔တာ၀န္အေရး ၃ ပါးနဲ႔ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒကို ေရာၾကိတ္ရုုံတင္ အားမရဘဲ မဆီမဆိုင္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕ေတြနဲ႕ နိုင္ငံတကာကပါ ေရးဆြဲအသိအမွတ္ျပဳထားတဲ့ NCA ကိုပါ ထြက္ေပါက္ ပိ္တ္တယ္ဆိုျပီး အဖ်ားခတ္ မေရးသားဖို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။

၃၇။ UWSA ကို သတိေပးခ်င္တာက မိမိအင္အားေတာင့္တယ္ဆိုတိုင္း မာန္မာနနဲ႕ ကန္႔လန္႔တိုက္မယ္္ ဆိုရင္ မွားပါလိမ့္မယ္။ လူအင္အားအဓိကမက်ဘဲ နည္းပညာနဲ႔ လက္နက္ဆန္းေတြနဲ႔ ျပည္သူလူထု ေထာက္ခံမႈက စစ္ပြဲအဆံုးအျဖတ္ေပးပါတယ္။ တပ္မေတာ္ကသံုးေနတဲ့ လက္နက္ေတြဟာ တိုင္းရင္းသားေတြ၊ အခ်င္းခ်င္းမို႔  သက္ညႇာေနတာ သေဘာေပါက္ေစလိုတယ္။ တ႐ုတ္လက္နက္ေတြထုတ္ သံုးလာရင္ အင္အားျပင္းတဲ့ လက္နက္သံုးဖို႔ အဆင့္သင့္ဘဲဆိုတာ သတင္းရထားပါတယ္။ ၀ ကစၿပီး မတိုက္တာသိေပမဲ့ ဖုန္ၾကားရွင္လို လူမ်ိဳးကို ဖမ္းဆီးဖို႔ တားဆီးလာရင္ ေ၀ေရွာက္ခန္းတို႔ကံၾကမၼာကို တာ၀န္ယူေတာ့မွာ မဟုတ္ဖူးဆိုတာ သိေစလုိပါတယ္။

၃၈။ ယေန႔ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၀ က ဘယ္လိုဘဲ ေထာက္ခံမွူ က်ဆင္းတယ္ ေျပာေပမဲ့ တုိင္းရင္းသား ရိုးသားေၾကာက္ရြံမွူကို အသံုးခ်ကာ သူပုန္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေသြးထိုးလႈံေဆာ္မႈစနက္ အနည္းနဲ႔အမ်ားရွိပါတယ္။ သူတို႕ကို မီးေမာင္းထိုးျပလိုတာက ျပည္တြင္းတိုင္းရင္းသားပါတီၾကီးေခါင္းေဆာင္ေတြက ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လာရင္ သူတို႕ မဲေတြ ပါကုန္မယ္၊ မလာပါနဲ႕လို ႕စိုးရိမ္တဲ့အသံကို ၾကားမိဟန္ မတူၾကပါ။ သတၱိရိွရင္ ဝ တပ္နဲ႕ေခါင္းေဆာင္ေတြ ခ်င္းေတာင္တန္းေပၚ ခဏသြားေနကာ ဝ နယ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဘယ္သူ နိုင္၊ မနိုင္ စိန္ေခၚၾကည့္လိုက္ရေအာင္ပါ။ သူတို႔ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း လက္တဆုပ္စာေလာက္က ေသခ်ာစြာ မေဆြးေႏြးေသးဘဲနဲ႕ လိုခ်င္တာမရႏိုင္ေတာ့ဖူးအထင္နဲ႔ ထင္ရာ ျမင္ရာေတြ စြပ္စြဲေနတာ မရင့္က်က္ဖူးဆိုရပါမယ္။ တ႐ုတ္ေနာက္မွာ ရိွတယ္ဆိုၿပီး ကန္႔လန္႔တိုက္ေနလို႔ တ႐ုတ္က တသက္လံုး ရပ္တည္ေပးလိမ့္မယ္ ဆိုတဲ့ တြက္ကိန္းမွားသြားပါလိမ့္မယ္။ ဘာလို့လဲဆိုေတာ့ ဒီတၾကိမ္ခြင့္ျပဳတာဟာ  ေနာက္ဆံုးလို႕ၾကားေနရျပီး တကယ္လို႕ အစိုးရက တရုတ္ကို အက်ိဳးစီးပါြးမက္လံုးနဲ႕ စည္းရံုးလိုက္ပါက ဗကပ လမ္းအတိုင္း ဝ လိုက္သြားရကာ တခါတည္း ဇာတ္သိမ္းသြားပါမယ္။

ကန္႕လန္႕ကာေနာက္ကြယ္မွ ရုပ္ေသးရုပ္ၾကိဳးဆြဲသူ တရုတ္

၃၉။ တ႐ုတ္ဟာ ျမန္မာ – တ႐ုတ္ နယ္စပ္ေျမာက္ပိုင္းေဒသအေျခအေနကို မ်က္ျခည္မျပတ္ ဂ႐ုစိုက္ေနေၾကာင္း ျမန္မာ့အခ်င္းပြားဘက္မ်ားအေနႏွင့္ တတ္ႏုိင္သမွ် သည္းခံစိတ္ထားၿပီး တိုက္ပြဲမ်ား အပစ္အခတ္ခ်က္ခ်င္းရပ္စဲကာ အခ်င္းပြားမႈဆက္ မျပင္းထန္ေစရန္ ပန္ၾကားေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခား ေရး၀န္ႀကီးဌာနေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ကိန္ရႊမ္က မတ္လ ၉ ရက္ေန ႔ပံုမွန္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။

MNDAA ၁၀၀ ခန့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၁၀ စီးျဖင့္ အရပ္ဝတ္မ်ားဝတ္ဆင္ကာ တရုတ္နိုင္ငံ နမ္စန္ျမိဳ႕မွ ထြက္ခြာလာၾကျပီး BP 137 ေနရာမွတဆင့္ မိမိနယ္ေျမအတြင္း စိမ့္ဝင္ေနေျကာင္း … နံမည္ၾကီး ရဲေက်ာ္သူရ ေဖ့ဘုတ္မွာ သက္ဦးကေရးထားတဲ့ ျဖစ္စဥ္မ်ိဳး အမ်ားၾကီးရွိနုိင္ပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ တရုတ္က ၾကိဳတင္သိေနလို႕ ဝင္ထြက္ရမည့္ ဂိတ္ကို သတ္မွတ္ေပးေနတာလား၊ မလုပ္ဖို႕ တားဆီးရမည့္ဝတၱရား တရုတ္အစိုးရမွာ မရွိေတာ့ဖူးလား၊ ယူဆစရာျဖစ္လာလို႕ ဆင္ေသကို ဆိတ္သားေရနဲ႕ဖံုးတယ္လို႕ စြပ္စြဲရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

၄၀။ နယ္စပ္မ်ဥ္းကို ေက်ာေပးထိုင္ထားတဲ့ ရန္သူစခန္းေတြကို တပ္မေတာ္က တိုက္ရင္ ဂဏန္းလက္မပံုသာဝိုင္းလို႕ တိုက္ခိုက္ရတာမို႕ စခန္းမ်ားမွာ ထိုင္ထားတဲ့ ရန္သူရဲ႕ပိြဳင့္ဖိုတ္က်ည္၊စက္လတ္က်ည္၊ ေမာ္တာ၊RPG က်ည္မ်ားဟာ ႏွစ္ပတ္ေက်ာ္တဲ့အထိ ကုန္ခမ္းသြားတာမရွိဘဲ (တန္ခ်ိန္ ၁၂တန္ ကုန္ျပီး) ဆက္လက္ပစ္ခတ္နိုင္တာဟာ တရုတ္နယ္စပ္မွ ျဖည့္ေပးလို႕ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုျဖည့္ေပးနိုင္တာဟာ ဖုန္တာရႊင္တာဝန္ေပးခ်က္အရ ယူနန္ေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္ခံေတြနဲ႕ အေပးအယူ ရွိတဲ႕ ရမ္ကြမ္း (တပ္မဟာ၂၁၁ တပ္မဟာမွူး၊BP127စခန္းကြပ္ကဲေန) တရုတ္ရဲနဲ႕ ေပါင္းျပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေထာက္ပံ႕မႈေတြ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႕ သိရပါတယ္။

၄၁။ တရုတ္က မီးစတဖက္ ေရမႈတ္တဖက္ ကိုင္ေနတယ္လို႕ ေဆာင္းပါးရွင္ ဘားတစ္လစ္တနာက ဆိုထားပါတယ္။ ခရိုင္းမီးယားထက္ပိုဆိုးတဲ့ တရုတ္က ဗီယက္နမ္ကို ဝင္တိုက္တဲ့ ျဖစ္စဥ္လိုမ်ိဳးအထိ တပ္မေတာ္က အဆိုးဆံုး အေျခအေနကို တြက္ထားေလာက္ပါတယ္။ မၾကားေသးခင္ ဗီယက္နမ္နိုင္ငံကို တပ္ခ်ဳပ္သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့စဥ္က နိုင္ငံငယ္ေတြ ျခိမ္းေခ်ာက္ခံေနရေသးတယ္ဆိုတာ ေျပာခဲ့တာမို႕ တရုတ္ကိုရည္ရြယ္တာလား ဆိုတာ ခန္႕မွန္းမိပါတယ္။ အေမရိကန္နဲ႕ တရုတ္စစ္တပ္ကို အနိုင္တိုက္နိုင္ခဲ့တဲ့ ဗီယက္နမ္စစ္တပ္ဟာ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ ထိပ္တန္း(၁)က ရပ္တည္ ေနရာယူဆဲျဖစ္ျပီး တရုတ္နဲ႔ ရင္ဆိုုင္ခဲ့တဲ့ အေတြ႕အၾကံဳ ဖလွယ္နိုင္ပါတယ္။ အဲဒီတံုးက ဗီယက္နမ္ဟာ အေမရိကန္  sanction ရွိေနလို႕ ရုရွားဆီက အကူအညိယူခဲ့ရျပီး တဦးတည္း ခံခ်ခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။

ယခု ျမန္မာနိုင္ငံကေတာ့ အေနာက္နိုင္ငံေတြဟာ တပ္မေတာ္ကို sanction လုပ္ထားျခင္း ျဖစ္စဥ္တူလာေနေပမဲ့ ဥေရာပ အီးယူနဲ႕ အစၥေရး၊ ရုရွားတို႕ထံမွ အခ်ိန္မေရြး  အကူအညီေတာင္းခံနိုင္သလို မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ေၾကာင့္ အေရးၾကံဳလာရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က  အခ်ိန္မေရြး sanction ရုပ္ဖို႕ ေတာင္းဆိုေပးနိုင္ပါတယ္။ လက္ရွိအစိုးရဟာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရမဟုတ္ဘဲ လူထုေထာက္ခံတဲ့အစိုးရဆိုတာ တရုတ္သတိျပဳရပါမယ္။ တရုတ္ဟာ လက္နက္အင္အား လူအင္အား ေတာင့္တင္းခိုင္မာတာမွန္ေပမဲ့ ျမန္မာလူမ်ိဳးရဲ႕ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ကို ေက်ာ္လြန္နိုင္မယ္ မထင္ပါ။

 

သမိုင္းေၾကာင္းအရ သမိန္ဗရမ္း၊ ဆင္ျဖဴရွင္လက္ထက္မွသည္ တရုတ္စစ္သားမ်ား ပါဝင္ခဲ့တဲ့ ကြမ္းလံုရက္၄၀၊ စီစီဝမ္ တာဖန္တိုက္ပြဲၾကီးေတြအထိ တရုတ္က တခါမွ တပ္မေတာ္ကို အနိုင္ရတဲ့ ျဖစ္စဥ္ ေလာက္ေလာက္လားလား မရွိခဲ့ပါ။ ဗီယက္နမ္နိုင္ငံမွာ တရုတ္အက်ိဳးစီးးပြါးကို လက္မခံေတာ့ဘဲ တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ားကို ေမာင္းထုတ္ၾကရမွာ ေလယာဥ္နဲ႕ျပန္ပို႕ခံရတံုးက ဒဏ္ရာေတြနဲ႕ဆင္းလာတဲ့ ျဖစ္စဥ္ကို သင္ခန္းစာယူသင့္ျပီး ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း တရုတ္အက်ိဳးစီးပြါး သုညအထိ မေရာက္သြားေအာင္ ျမန္မာစကားပံု အရ ဘယ္သူ့မျပဳ ၊ မိမိ(တရုတ္) မႈ အတိုင္း သတိထားဆင္ျခင္သင့္ပါတယ္။

 

၄၂။ နိုင္ငံတကာျဖစ္စဥ္တခုမွာ တရုတ္က ျပိဳင္ဖက္ ဂ်ပန္ကို မီးစတဖက္၊ ေရမႈတ္တဖက္ ကစားခ်င္တာနဲ႕
ေျမာက္ကိုးရီးယားကို ဒံုးေတြစမ္းသပ္ေနတာကို မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေပးေနရာမွ အေမရိကန္က တရုတ္ေတြ ေၾကာက္ေနတဲ့ ပက္ထရစ္ေရာ့ ဒံုးခြင္းဒံုးကြန္ယက္ လက္ေတြ႕ခ်လာမယ္ လုပ္ေတာ့မွ တရုတ္က ေျမာက္ကိုရီးယားကို ဒံုးအပစ္ရပ္ပါလို႕ ေလသံေျပာင္းလာပါေတာ့တယ္။

 

ယခုလည္း UWSA က တိုက္ပဲြေတြမွာ ပါလာရင္ ေတာ့ အေမရိကန္ စစ္သေဘၤာေတြကို ရန္ကုန္ကို အလည္အပတ္ ေခၚရမလိုျဖစ္ေနပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႕အစိုးရ တက္ခါစက တရုတ္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးက လာဖိအားေပးတာကို ရုရွားဖ်က္သေဘၤာၾကီးေတြ ခ်က္ျခင္းေရာက္လာတဲ့ ျဖစ္စဥ္အား အမွတ္တရ ျဖစ္ေစလိုပါတယ္။ ေဆာင္းပါးအေခ်ာသတ္ေနစဥ္မွာပင္ အေမရိကန္ေရတပ္ အျမန္ပုိ႔ေဆာင္ေရး စစ္သေဘၤာႀကီး USNS Fall River ဟာ(မတ္လ ၂၁ ရက္) မွာ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းသုိ႔ တရား၀င္ခ်စ္ၾကည္ ေရးခရီးစဥ္ ဆုိက္ကပ္ေရာက္ရိွ လာခဲ့ပါတယ္။

 

အရွည္ေပေပါင္း ၃၃၇ ေက်ာ္ရိွတဲ့ ေဖာလ္ေရးဗား (တီ-အီး ပီအက္ဖ္-၄) စစ္သေဘၤာႀကီးဟာ အေမရိကန္ေရတပ္ သေဘၤာတစ္စီးအေနနဲ႕ ျမန္မာဆိပ္ကမ္း သုိ႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ၅ ရက္ၾကာ လာေရာက္လည္ပတ္ေသာ တရား၀င္ခရီး စဥ္ျဖစ္ျပီး ပစိဖိတ္ မိတ္ဖက္မႈကို ‘လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ ထားမႈဆုိင္ရာအကူအညီႏွင့္ ေဘးအႏၲာရာယ္ ကယ္ဆယ္တံု႔ျပန္ေရး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမစ္ရွင္’ တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေပမဲ့ တ႐ုတ္ကုိ တန္ျပန္ေသာ အေမရိကန္၏  ‘ေ၀ဟင္-ေရျပင္ တုိက္ပဲြ’ စီမံကိန္းမ်ား၏ အခရာ ျဖစ္တဲ့ အေမရိကန္အမွတ္ (၇) ေရတပ္သေဘၤာမွာ ပစိဖိတ္မိတ္ဖက္မႈအစီအစဥ္မွာ ပါ၀င္ပါတယ္။ ဒီစစ္သေဘၤာၾကီးဟာ ပို႕ေဆာင္ေရးသေဘၤာျဖစ္တာနဲ႕အညီ အျမန္ Speedနဲ႕ သြားလို႕ရတာေၾကာင့္ ျမန္မာက အေရးေပၚလိုအပ္ခဲ့ရင္ လက္နက္ခဲယမ္းရိကၡာပို႕နိုင္ဖို႔ ေရလမ္းေၾကာင္းတပါတည္း ၾကည့္ရွူသြားနိုင္ပါတယ္။

 

၄၃။ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္လား၊ Power Game ကစားတာလား ၊တခုခုေတာ့ထူးျခားပါတယ္၊အ့ဲဒီ စစ္သေဘၤာေရာက္တဲ့ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔ တေန႕တည္းမွာပင္ တပ္ခ်ဳပ္ဟာ တရုတ္သံအမတ္ၾကီးကို ေခၚေတြ႕ခဲ့ပါတယ္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ေဒသ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ ၎တုိ႔ (ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕ကိုဆိုလို) စစ္ေရးအရ အေျခအေန ဖန္တီးႏိုင္ခြင့္ မရွိေစရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတုိ႔အား တပ္ခ်ဳပ္က ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆက္လက္ၿပီး သံအမတ္ႀကီးက ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ေဒသ လံုၿခံဳေရးႏွင့္  တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကို ထိခိုက္ေစမႈအေျခအေနမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ၫႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးမႈအေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကား၍ လက္ရွိေလာက္ကိုင္ ေဒသျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျမျပင္တြင္ အမွန္တကယ္ျဖစ္ပ်က္ေနမႈအေျခအေနမ်ား၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လုပ္ေဆာင္ေနမႈအေျခအေနမ်ား၊ နယ္စပ္ေဒသလံုၿခံဳေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ ဆက္လက္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားမည့္  ကိစၥရပ္မ်ားအား အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။

 

မ်ိဳးခ်စ္တပ္မေတာ္အရာရွိတစ္ဦးက အေမရိကန္စစ္သေဘၤာေရာက္ခ်ိန္နဲ႕ကိုက္ကာ power ျပထားျပီး ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕ဟာ တရုတ္နယ္စပ္ကို အမွီျပဳကာ စစ္ေရးအရတိုက္ကြက္ေဖၚတာ ခြင့္မျပဳဖို႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္နဲ႕ ယူနန္ျပည္နယ္က ပ့့ံပိုးေပးေနမွူမ်ားကို ဗဟိုအစိုးရသိေအာင္ ေျပာေနဟန္တူျပီး မွန္ကန္ပါက ဒီလိုျပတ္သားစြာ ေျပာဆိုမွူကိုေတာ့ ၾကိဳဆိုရမွာ ျဖစ္တယ္လို႕ စာေရးသူအား သေဘာထားေပးသြားပါတယ္။ တရုတ္ဟာ အာရွမွာ ဗိုလ္က်တတ္တယ္ ဆိုတဲ့  အေမရိကန္သမၼတေဟာင္းအိုဘာမားလက္ထက္က စြပ္စြဲေနသလို မွန္ေနသလားမသိေတာ့ပါ။ တရုတ္ရင္ထဲမွာ ဒီမိုကေရစီအစိုးရကို မလိုလားသူမွန္း ျပည္သူနဲ႕တပ္မေတာ္က သိႏွင့္ျပီးျဖစ္ပါတယ္။

 

၄၄။ ဒါေၾကာင့္လည္း တရုတ္စီမံကိန္းေတြကို လူထုက စိတ္ကုန္ေနကို အစိုးရအဆက္ဆက္က အိမ္နီးခ်င္း မိတ္ မပ်က္လိုတဲ့အတြက္ ျပည္သူလူထုကို ေဖ်ာင္းဖ်ေနရတဲ့ အစိုးရရဲ႕ စိတ္ဒုကၡကို နားလည္ေပးသင့္ေနပါျပီ၊ တရုတ္အစိုးရဘက္က ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ နယ္စပ္တည္ျငိမ္ေရး ဘယ္လိုပဲ အသံေကာင္းဟစ္ေနပါေစ၊ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႕ တရုုတ္ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္၊ ယူနန္ျပည္နယ္အစိုးရတို႕က UWSA နဲ႔ MNDAA ၊  KIAတုိ႕ကို တဖက္လွည့္နဲ႕ အားေပးေနတာ ျမန္မာျပည္သူလူထုက ရိပ္မိေနျပီး မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ ထၾကြလာရင္ ျပည္တြင္းတရုတ္အက်ိဳးစီးပြါး ထိခိုက္လာနိုင္ပါတယ္။

 

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္) 

 

(ျဖည့္စြက္ – သည္ေဆာင္းပါးမတင္ဆက္ခင္မွာ ေဆာင္းပါးအာေဘာ္ကိုု သက္ေသခံခ်က္တခုုအျဖစ္ တရုုတ္အစုုိးရက နယ္စပ္တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႔တခုုနဲ႔ ဆိုုင္တဲ့ ယူနန္ျပည္နယ္ထဲက ဘဏာ္စာရင္းတခုုကိုု ပိတ္ဆိုု႔လိုုက္တယ္လိုု႔ ၾကားသိရပါတယ္)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts

One thought on “ဗိုုလ္ထက္မင္း – အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးျခိမ္းေျခာက္ခံရျပီဆိုရင္ – ၃
  1. ဆရာထက္ေရ ဆရာ႔ အေတြးေတြဆရာ႔အာေဘာ္ေတြအားလံုးကို like လုပ္ပါသဗ်ိဳ႕

Comments are closed.