သူတိုု႔အာေဘာ္ ေမာင္ေမာင္စိုုး

ေမာင္ေမာင္စုိး ● ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအေရး ျငိမ္းခ်မ္းေရး – အပိုင္း (၂)

ေမာင္ေမာင္စုိး ● ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအေရး ျငိမ္းခ်မ္းေရး – အပိုင္း (၂)
(မုိးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆

● တပ္ေပါင္းစုသေဘာထား
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ရြးေကာက္ပြဲကာလအထိ NLD ၏ရပ္တည္လုပ္ေဆာင္ခ်က္တြင္ မိမိပါတီႏွင့္ လူထုေထာက္ခံမႈကိုသာ အေလး ထားခ့ဲ့သည္။ မဟာမိတ္ တပ္ေပါင္းစုမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေလးမထားခ့ဲဟုဆိုနိုင္ပါသည္။ နိုင္ငံေရးပါတီတရပ္အေနႏွင့္ မိမိပါတီအင္အား လူထုအင္အားကို အေလးထားရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း က်န္ေသာဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစုမ်ားကို မဟာ မိတ္ဖြဲ႕၍ အင္အားပိုမိုေတာင့္တင္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ား၌ အမ်ဳိးသားတန္း တူေရး ေရွ႕တန္းေရာက္ေနျပီးႏွစ္ကာလရွည္ၾကာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအဆင့္ထိ ျဖစ္ပြားေနေသာ တိုင္းျပည္တခုတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ေရး တပ္ေပါင္းစုဖြဲ႕ေရးသည္မျဖစ္မေနထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုအပ္ေပမည္။

သုိ႔ေသာ္ NLD ပါတီသည္ တပ္ေပါင္းစုအားထက္ မိမိပါတီအင္အားႏွင့္ လူထုေထာက္ခံမႈကိုသာ အေလးထားခ့ဲသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ခံအမတ္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ CRPP ေခၚ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ တခုသာ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ခ့ဲေသာ္လည္း ေရရွည္နိုင္ငံေရးမဟာမိတ္အျဖစ္ တပ္ေပါင္းစုတရပ္တည္ ေဆာက္လုပ္ကိုင္ျခင္းမရွိေပ။

ထုိ႔ေၾကာင့္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ယွဥ္ျပိဳင္ရာတြင္ NLD အားသာေသာေနရာမ်ားတြင္ ျပႆနာမရွိေသာ္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္က့ဲသုိ႔ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအားေကာင္းလည္းရွိ ၾက့ံခိုင္ေရးပါတီက ျပည္သူစစ္မ်ားမွတဆင့္ သိမ္းစည္းရံုးသိမ္းသြင္းနိုင္သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ တပ္ေပါင္းစုေပၚလစီကို ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္လိုအပ္သည္။ အကယ္၍သာ NLD အေနႏွင့္ SNLDႏွင့္ ပူးေပါင္းျပီး ႏွစ္ပါတီ အမတ္ေနရာခြဲေဝကာ ႏွစ္ပါတီေထာက္ခံမဲမ်ားကိုစုစည္းယွဥ္ျပိဳ င္ပါက ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ၾက့ံခိုင္ေရးပါတီ အသာမရႏိုင္ေပ။အမတ္ေနရာမ်ားကို NLD ႏွင့္ SNLD ခြဲေဝရယူနိုင္သည္။ ယခုေတာ့ ထိုသုိ႔မဟာမိတ္ဖြဲ႕မႈမရွိသည့္အတြက္ မဲကြဲျပီး ၾက့ံခိုင္ေရးပါတီက အမတ္ေနရာ အမ်ားစု ျဖစ္သြားခ့ဲေပသည္။

ထုိ႔ျပင္ေဒသအလိုက္ အားေကာင္းေသာ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားျဖစ္သည့္ TNP တအန္းအမ်ဳိးသားပါတီ PNO ပအုိ႔အမ်ဳိးသား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ANP ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီတုိ႔ ၾသဇာရွိေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္အနိုင္ရရန္ မလြယ္ကူေပ။ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္စည္းရံုးေရးဆင္းခ့ဲေသာ ဆီဆိုင္/ဟိုပုန္းစသည့္ ပအုိ႔ဝ္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသတြင္ PNO ကသာ အျပည့္အဝ အနိုင္ရခ့ဲသည္။ ထိုအတူ TNP ကလည္း တအန္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသတြင္မက နမ့္ခမ္း ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ပါ အနိုင္ရခ့ဲသည္။ အလားတူပင္ NLD အေနႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္သာ အင္ အားေကာင္းျပီး ANP ပါတီက ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ လႊမ္းမိုးထားနိုင္သည္ကို ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မထြက္မွီကပင္ တြက္ခ်က္ထားနိုင္ေပသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ျမန္မာျပည္အႏွံ႔ စည္းရံုးေရးခရီး စဥ္မ်ားတြင္လည္း ပါဝင္ခဲ့ဘူးျခင္းမရွိေပ။

ထိုသုိ႔ေသာ ေဒသအလိုက္ၾသဇာရွိေသာ အင္အားရွိေသာ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအား မဟာမိတ္ဖြဲ႕ထားရန္ တဆင့္တက္ တပ္ ေပါင္းစုဖြဲ႕ထားရန္မွာေရရွည္နိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္အတြက္ လိုအပ္မည္ယူဆရသည္။ သုိ႔ေသာ္ NLD အေနႏွင့္ တပ္ေပါင္းစု ေပၚလစီကို အေလးထားျခင္းမရွိေပ။ NLD အေနႏွင့္ သူ၏ဗဟိုဦးစီးစနစ္ကို နာခံ၍ လုပ္ေဆာင္မည့္ သူမ၏ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ သူမအားအႂကြင္းမဲ့ေထာက္ခံေသာလူထုအားကို ပို၍ႏွစ္သက္လိုလားပုံရသည္။ ပို၍အားထားပုံရသည္ဟု ဆိုရမည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးေတာ္ပုံမွစ၍ NLD ႏွင့္အတူလက္တြဲခ့ဲသည့္ျပင္ အနီးေခတ္ကာလ ၂၀၁၃ /၂၀၁၄ ခုႏွစ္မ်ားက တျပည္လုံးအႏွံ႔အျပားျပဳ လုပ္ခ့ဲသည့္ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလႈ ပ္ရွားမႈ မ်ားတြင္ တက္ႂကြစြာပါဝင္လက္တြဲခ့ဲ့သည့္ ၈၈ ျငိမ္း/ပြင့္ အင္အားစုမ်ားကို တပ္ေပါင္းစုအျဖစ္ ေရရွည္လက္တြဲေခၚယူရမည့္ ဒီမို ကရက္တစ္အင္အားစုမ်ားအျဖစ္ သေဘာထားျပီး NLD ကတင္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္းတြင္ ထည့္ သြင္းခ့ဲျခင္းမရွိေပ။

ဤသုိ႔ထည့္သြင္းခ့ဲျခင္းမရွိသည္မွာ ပါတီဗဟိုဦးစီးစနစ္ကို တေသြမတိမ္းနာခံမည့္ ပါတီဝင္မ်ားကိုသာ အေလးထားအားျပဳမည့္ NLD ပါတီ၏ေပၚလစီကို ေဖၚျပလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ လက္ရွိျမန္မာျပည္နိုင္ငံေရးအေျခအေနေအာက္တြင္ မတူကြဲ ျပားေသာ နိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား မတူကြဲျပားေသာ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ား တည္ရွိေနေပရာ ထိုအင္အားစုမ်ားအားစုစည္းေခါင္းေဆာင္နိုင္ရန္ အင္အားတည္ေဆာက္နိုင္ရန္ ခိုင္မာသည့္ တပ္ေပါင္းစုေပၚလစီတရပ္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕မႈ တရပ္ လိုအပ္သည္မလိုအပ္ကို လက္ေတြ႕တည္ရွိေနေသာ အေျခအေနမ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ မ်က္ေမွာက္ျပဳ ၍သုံးသပ္ၾကရန္ လိုအပ္ပါသည္။

● အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား
ေရြးေကာက္ပြဲအျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD ၏ ေႂကြးေၾကာ္သံမွာ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးျဖစ္သည္။ အားလုံး ေမွ်ာ္လင့္လက္ခံၾကသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးေႂကြးေၾကာ္သံေအာက္တြင္ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေရႊမန္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တုိ႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေတာင္းဆိုစာပုိ႔ခ့ဲျပီး ထို ၃ ဦးအျပင္ နအဖ ေခါင္းေဆာက္ ေဟာင္း ဦးသန္းေရႊႏွင့္ပါ ေတြ႕ဆံုျပီး အာဏာလႊဲေျပာင္းေရးကို ေခ်ာေမာစြာျပဳ လုပ္နိုင္ခ့ဲသည္။ အမ်ားၾကိဳ ဆိုလက္ခံခ့ဲၾကပါ သည္။

သုိ႔ုေသာ္ ထိုသုိ႔တပ္မေတာ္ လက္ရွိေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ေရာ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ရင္ၾကားေစ့နိုင္ရန္ ၾကိဳ းပမ္းသည့္တခ်ိန္တည္းတြင္ေရြးေကာက္ပြဲတြငင္ အနိုင္ရခ့ဲသည္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးလိမ့္မည္ဟု ေမ်ွာ္လင့္ခ့ဲၾက ေသာ္လည္း ထိုသုိ႔ျဖစ္မလာခ့ဲသည္အ့ံၾသစရာျဖစ္ခ့ဲသည္။ အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ အမတ္အမ်ားစုရရွိ ထားေသာ ANP ႏွင့္၎ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ဒုတိယအမတ္အမ်ားစုရရွိထားေသာ SNLD ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသမ်ားတြင္အျပည့္အဝအနိုင္ရျပီး လႊတ္ေတာ္တြင္း၌ သင့္တင့္ေသာအမတ္အေရအတြက္ရရွိသည့္ TNP / PNO ပါတီမ်ားႏွင့္၎ မည္သည့္ေတြ႕ဆံုညိွႏႈိင္းမႈ မ်ားမရွိခ့ဲသည္မွာ အ့ံအားသင့္ဘြယ္ျဖစ္ေပသည္။

တခ်ိန္တည္းတြင္ ထိုသုိ႔ေသာ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းမရွိေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ့ အားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ တိုက္ရိုက္ တာဝန္ေပးအပ္ခ့ဲရာ တိုင္းရင္းသားပါတီတုိ႔ မေၾကလည္မႈ ျဖစ္ခ့ဲသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဤေနရာတြင္ အျပန္အလွန္စဥ္းစားၾကည့္ရန္ လိုအပ္သည္မွာ NLD ပါတီဝင္တေယာက္အား NLD ပါတီ၏ တာဝန္ေပးခ်က္မရွိဘဲ ဤသုိ႔ျပဳမူေဆာင္ရြက္ပါက ပါတီတရပ္အေနႏွင့္ လက္ခံႏို္င္ဘြယ္ ရွိမရွိဆိုသည့္ အခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္အစိုးရဖြဲ႕စည္းေရးႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းခြင့္မရွိေခ် ။ ၂၀၁၁-၂၀၁၅ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြင္း အဆိုပါအေျခခံဥပေဒျပဌာန္းခ်က္အား ျပင္ဆင္ျပီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ ျပည္နယ္အစိုးရအားေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္နိုင္ေရးအတြက္ အဆိုျပဳ ခ့ဲၾကေသးေသာ္လည္း မဲခြဲဆံုး ျဖတ္ရာတြင္ အေရးနိမ့္ခ့ဲသည္။ ထိုအခါက ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ ျပည္နယ္အစိုးရဖြဲ႕စည္းေရးအတြက္ အေရးနိမ့္ခ့ဲသည့္ အဆိုအား ေထာက္ခံရာတြင္ NLD အမတ္မ်ားပါဝင္ခ့ဲသည္။

၂၀၁၆ NLD အစိုးရဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ အမတ္ အမ်ားစုအသာ မရသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္တြင္လည္း၂၀၀၈ ခုႏွစ္အေျခခံဥပေဒအရ NLD သမတမွ NLD ဝန္ၾကီးခ်ဳ ပ္မ်ားေခါင္းေဆာင္သည့္ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားဖြဲ႕စည္းခ့ဲသည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတြင္ NLD ျပည္ေထာင္စုအစိုးရေပၚလစီကို အာမခံႏိုင္ရန္ NLD ျပည္ နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခန့္ထားသည္ကို နားလည္၍ရနိုင္ပါသည္။

သုိ႔ေသာ္ ထိုျပည္နယ္အင္အားေကာင္းေသာ ANP SNLD စသည့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား ေဆြးေႏြး၍ သေဘာတူညီမႈ ယူကာ လုပ္ေဆာင္ျခင္း မရွိခ့ဲသည္က လိုအပ္ခ်က္ဟုဆိုရပါမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အဆိုပါတိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအေနႏွင့္ NLDကဖိတ္ေခၚေဆြးေႏြး၍အစိုးသစ္ဖြဲ႕စည္းေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကို ေမ်ွာ္လင့္ခ့ဲၾကေသာ္လည္း ၎တုိ႔ပါတီမ်ားအေနႏွင့္ ေမ်ွာ္လင့္ထားသည့္ ကမ္းလွမ္းမႈ မ်ဳိးမရခ့ဲၾက၍ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ျဖစ္သြားခ့ဲၾကသည္။ တိုင္းရင္းသားပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားအဖိ့ု သူတုိ႔လူမ်ဳိးျပည္သူအမ်ားစု ေထာက္ခံမႈရရွိထားသည့္ သူတုိ႔၏ နိုင္ငံေရးအခန္းက႑ကို အသိမွတ္ျပဳ ျခင္းမခံရသည့္အျပင္ ၎တုိ႔ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ၎တုိ႔အား NLD မွ နိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးဖက္အျဖစ္သေဘာမထားခ့ဲသည့္အတြက္ စိတ္ပ်က္သြားၾကသည္ကို သူတုိ႔၏ ေျပာဆိုရပ္ခံခ်က္မ်ားမွ ေတြ႕ျမင္နိုင္သည္။ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအေနႏွင့္သူတုိ႔့တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ Identity ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာကို ထိပါးသည္ဟု ယူဆၾကပုံရသည္။

လက္ေတြ႕ျဖစ္ေပၚသည့္ အက်ဳိ းဆက္ကို ၾကည့္လ်င္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ANP ပါတီသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရဖြဲ႕စည္းရာ တြင္ ပူးေပါင္း ပါဝင္ျခင္းမရွိခ့ဲေတာ့ေပ။ ဆက္တိုက္ဆိုသလိုပင္ NLD ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ရခိုင္ျပည္နယ္ဖြံ႕ျဖိဳ းေရးအစီ အစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍၎ မစၥတာကိုဖီအာနန္ဥိီးစီးသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အၾကံေပးေကာ္မရွင္ႏွင့္ပတ္သက္၍၎ ANP ပါတီ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းမႈ မရွိသက့ဲသုိ႔ ANP ပါတီႏွင့္ ANP ပါတီကအမ်ားစုျဖစ္သည့္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တုိ႔ကလည္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိခ့ဲေပ။ အက်ဳိ းဆက္ကား ANP အားေထာက္ခံထားၾကသည့္ ရခိုင္ျပည္သူအမ်ားစု၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မရသည့္ျပင္ ကန္႔ကြက္မႈ ေတြ႕ၾကံဳ ေနရေပသည္။

အကယ္၍သာ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးမူဝါဒအတိုင္း ရခိုင္လူထုအမ်ားစု ေထာက္ခံမႈ ရရွိထားသည့္ ANP ပါတီႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္း၍ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ထားနိုင္ပါက ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရဖြဲ႕စည္းရာတြင္၎ ရခိုင္ျပည္နယ္ဖြံ႕ျဖိဳ းေရးလုပ္ငန္းမ်ား တြင္၎ ရခိုင္ေကာ္မရွင္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္၎ ANPပါတီႏွင့္ ရခိုင္လူထု၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ရွိျပီး လုပ္ငန္းမ်ား ေခ်ာေမြ႕နိုင္ပါသည္။

အလားတူပင္ ရွမ္းျပည္တြင္ ဒုတ္ိယလူထုေထာက္ခံမႈ ရထားေသာ SNLD ႏွင့္ျဖစ္ေစ သက္ဆိုင္ရာကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသမ်ားတြင္ ေထာက္ခံမႈ အျပည့္အဝရထားသည့္ TNP ပါတီ PNO ပါတီတုိ႔ႏွင့္ျဖစ္ေစ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ထားနိုင္ပါက သက္ဆိုင္ရာကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသမ်ားအတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ျဖစ္ေစ ျပည္နယ္္လႊတ္ေတာ္တြင္း လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျဖစ္ေစ အေကာက္းဆံုးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဤအျမင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကြဲလြဲမႈ မ်ားရွိနိုင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထိုျပည္နယ္မ်ားတြင္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနမ်ား ကို ၾကည့္၍ ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ တပ္ေပါင္းစု မဟာမိတ္ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရ သည္ႏွင့္ မိမိပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရသည္မွာ မတူပါ။ မိမိပါတီဝင္မ်ားကို ဗဟိုဦးစီးစနစ္အရ အမိန့္ေပး ခ်ဳပ္ကိုင္ရန္လြယ္ပါသည္။ မဟာမိတ္တပ္ေပါင္း စုမ်ားကို ထိုသုိ႔ အမိန့္ေပး၍မရပါ။ အၾကိမ္ၾကိမ္ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ စိတ္ရွည္ဖို႔ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။

ဤေနရာတြင္ အခ်ဳိ့က တိုင္းရင္းသားပါတီေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ့ႏွင့္အျမင္ၾကည္လင္ျခင္းမရွိရာ ထိုေခါင္းေဆာင္အား ဦးတည္ တိုက ္ခိုက္ရင္းရႈ ပ္ေထြးေနတတ္သည္။ ဤအခ်င္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းစြာၾကည့္ျမင္ရန္လိုသည္မွာ တိုင္းရင္းသားပါတီေခါင္းေဆာင္ဆိုသည္မွာ သူလူမ်ဳိး သူ့ျပည္နယ္ကိစၥရပ္မ်ားတြင္သာ ကိုယ္စားျပဳခြင့္ရသူမ်ားျဖစ္သည္။ ျပည္မအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးတြင္ ပါဝင္စြက္ဖက္နိုင္သူမ်ားမဟုတ္ပါ။ ထုိ႔ျပင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ပင္ရင္ၾကားေစ့ရန္ လိုအပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ားႏွင့္ ရင္ၾကားေစ့ရန္ မလိုအပ္ပါသေလာ။ ေဆြးေႏြးဖက္အျဖစ္သေဘာထားရန္ မသင့္ေတာ္ပါသေလာ။

မဟာမိတ္တပ္ေပါင္းစုဖြဲ႕၍ အလုပ္လုပ္ရသည္မွာ မိမိပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္သက့ဲသုိ႔ အမိန့္ေပး၍မရပါ။ စိတ္ရွည္လက္ ရွည္ ညိႇႏႈိ င္းေဆြးေႏြးရန္လိုအပ္ပါသည္။အျပန္အလွန္အေလ်ွာ့အတင္းရွိနိုင္ျပီး မိမိစိတ္တိုင္းက် လုပ္ရန္မျဖစ္နိုင္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ မိမိမဟာမိတ္ဖြဲ႕ထားေသာ ပါတီအားေထာက္ခံသည့္ လူထုအားပါရသျဖင့္ ပိုမိုၾကီးမားေသာ လူထုေထာက္ခံမႈကို စုစည္းရႏိုင္ ေပသည္။ အေလးထားစဥ္းစားသုံးသပ္ၾကရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။

ေမာင္ေမာင္စိုး (Mg Mg Soe)

(ဧရာဝတီျမန္မာပိုင္းတြင္ ေဖၚျပျပီးျဖစ္ပါသည္။)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts