သူတိုု႔အာေဘာ္ ေမာင္ရစ္

ေမာင္ရစ္ – ေျပာင္းလဲခ်ိန္

 ေမာင္ရစ္ – ေျပာင္းလဲခ်ိန္
(အယ္ဒီတာ့လက္ေရး) မိုးမခ၊ ေမ ၂၁၊ ၂၀၁၆

ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီဆိုသည္မွာ ၂၀၁၅ ႏို၀င္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ အင္န္အယ္ဒီပါတီ၏ ေႂကြးေၾကာ္သံ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါေျပာင္းလဲခ်ိန္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔ အႏိုင္ရပါတီသည္ ဧၿပီလအထိ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ဣေႁႏၵရရျဖင့္ အာဏာကို လႊဲေျပာင္းရယူခဲ့ပါသည္။ ျပည္သူလူထုသည္လည္း အဆိုပါ ပထမဆုံးေသာ ေျပာင္းလဲခ်ိန္ကို ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားစြာျဖင့္ ေစာင့္ဆုိင္း ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကပါသည္။ ေျပာင္းလဲခ်ိန္မ်ားသည္ အဆိုပါ ဧၿပီလၿပီးေနာက္ တဆင့္ၿပီးတဆင့္ တိုး၍ တိုး၍ တခုၿပီး တခုေသာအေျပာင္းအလဲမ်ားအျဖစ္ ေပၚေပါက္လာေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ျပည္သူလူထုသိရွိၿပီး ဆက္လက္ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကပါသည္။

အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ေစာင့္ႀကိဳျပင္ဆင္ေနၾကသလို မေျပာင္းမလဲဆက္လက္ရွိေနေသာ ပကတိ အခ်က္မ်ားကိုလည္း က်ေနာ္တို႔က သိရွိ ရိပ္မိၾကရပါမည္။ ထို႔အတူ ေျပာင္းလဲေနၿပီးျဖစ္ႏွင့္ေသာ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကိုလည္း က်ေနာ္တို႔ကလက္ခံၿပီး ၎ႏွင့္အတူ ဆက္လက္ေနထိုင္ၾကရန္ ကိုလည္း ျပင္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

ထင္ရွားေသာ မေျပာင္းမလဲဆက္လက္တည္ရွိမည့္ ပကတိအခ်က္မွာ ၂၅% ေသာ တပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ဦးေဆာင္မႈေနရာက ဆက္လက္တည္ရွိေနမည့္ တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑ ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ အင္န္အယ္ဒီအစိုးရႏွင့္လႊတ္ေတာ္တို႔တြင္ လက္တြဲ၀င္ေရာက္ တာ၀န္ယူလာၾကေသာ (တာ၀န္ေပးခံၾကရေသာ) စစ္အုပ္စုကပုဂၢိဳလ္မ်ားလည္း ပါ၀င္ေနသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ထိုအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ား လုံး၀မပါ၀င္ေသာ၊ ကန္႔သတ္ျခင္းခံထားရေသာ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္စဥ္ကို ယခုေလာေလာဆယ္မွာ မရႏိုင္ေသးေပ။

ေျပာင္းလဲေနၿပီးျဖစ္ေသာ အေျပာင္းအလဲဆိုသည္မွာ ဘယ္အရာမ်ား ျဖစ္မည္နည္း။ အတိုင္အတာ တစုံတရာအထိ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ စည္းရုံးလႈံေဆာ္ခြင့္ႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ အရပ္ ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာႏွင့္ အမ်ဳိးသားေရး ေရွ႔တန္းတင္သူမ်ားႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံတကာ (အထူးသျဖင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား) ၏ ေခတ္ေပၚအယူအဆ အေလ့အက်င့္ေနထိုင္ က်င့္ၾကံမႈမ်ားကို ျဖန္႔က်က္တိုးျမႇင့္လိုသူမ်ားတို႔အားလုံး၏ အသံမ်ား အလုပ္မ်ား သည္ ျမန္မာျပည္တ၀ွန္း က်က္စားလ်က္ ရွိေနၿပီး ျဖစ္သည္။ ထုိ ေျပာင္းလဲၿပီး ျဖစ္စဥ္မ်ား လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေနာက္ျပန္ဆုတ္၍ မရႏိုင္ေတာ့ေခ်။

ဥပမာတခုအျဖစ္ – ေျပာင္းလဲႏွင့္ၿပီးျဖစ္ေသာ သဘာ၀တရား၏အေျပာင္းအလဲကို က်ေနာ္တို႔က လက္ခံရမည္ ျဖစ္သည္။ မူလက ပူေႏြးစြတ္စိုေသာ ေႏြ၊ မိုး၊ ေဆာင္း မွ်တသည့္ ဥတုရာသီႏွင့္ ျမန္မာျပည္သည္ အတိတ္မွာ က်န္ရစ္ခဲ့ပါၿပီ။ ကမာၻႀကီးႏွင့္အမီ ျမန္မာျပည္သည္လည္း ဥတုရာသီ ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ဥတုရာသီအေျပာင္းအလဲကို မိမိတို႔ မည္သုိ႔ ရင္ဆိုင္မည္နည္း။ မုန္တိုင္းမ်ား၊ မိုးေခါင္ေရရွားမႈမ်ား၊ ဥတုဆိုင္ရာေဘးဆိုးမ်ားကို က်ေနာ္တို႔က ႀကိဳတင္ ေမွ်ာ္လင့္ထား ၿပီး စိန္ေခၚရပါမည္။ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္မႈမ်ား ျပင္ဆင္ရပါမည္။ မိမိတို႔ အတိတ္က သမာရိုးက် ေနထိုင္မႈစနစ္မွသည္ လက္ရွိ ဥတုရာသီႏွင့္အညီ ေနထိုင္မႈစနစ္သစ္ကို ေျပာင္းလဲၾကရေတာ့မည္။ အဆိုပါအခ်က္သည္လည္း ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီထဲက တခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေျပာင္းလဲခ်ိန္ တန္ေနသည္ကို ေခါင္းမာျငင္းဆန္ေနမိလ်င္ မိမိတို႔သာလွ်င္ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ခံရမည္ ျဖစ္သည္။

ေရွ႕အစိုးရအဆက္ဆက္ အမွားအယြင္းမ်ား၏ ရလဒ္ဆိုးမ်ားသည္ကား ယခုအခ်ိန္တြင္ မေျပာင္းမလဲ ဆက္လက္တည္ရွိေနၾကဦးမည္ ျဖစ္သည္မွာ ျငင္းဆန္၍ မရႏိုင္ေတာ့ေပ။ သာမန္ေန႔တဓူ၀ အၾကပ္အတည္း ဒုကၡဆင္းရဲျဖစ္သည့္ ကားၾကပ္ျခင္း၊ မီးမလာျခင္း၊ ေရရွားပါးျခင္း၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ညံ့ဖ်င္းျခင္း၊ ပညာေရး ခၽြတ္ျခဳံက်ျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား နည္းပါးျခင္း တို႔သည္ ယခင္ကတည္းကရွိေနၿပီးျဖစ္သလို ယခုလည္း ခ်က္ခ်င္းႀကီး အေျပာင္းအလဲႀကီးတခုအျဖစ္ တမဟုတ္ခ်င္း ေျပာင္းလဲသြားမည္ မဟုတ္ေပ။ အဆိုပါအခ်က္ကို လက္သင့္ခံႏိုင္လွ်င္ မိမိတို႔သည္ အထက္ပါတို႔ကို ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ စိန္ေခၚမႈအျဖစ္ ရုန္းကန္ၾကရဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ လက္ရွိ အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အသိုင္းအ၀ုိင္းတို႔သည္ လူထုအားလုံး လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ မူ၀ါဒမ်ား စည္းရုံးပညာေပးမႈမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကလိမ့္မည္ ေမွ်ာ္လင့္သည္။

ေျပာင္းလဲခ်ိန္ ေရာက္ေနၿပီကို လက္သင့္ခံေသာ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းသာမက စီးပြားေရး၊ ဘာသာေရး၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ထားၾကေသာ အင္အားႀကီးအသိုင္းအ၀ိုင္းအားလုံး၏ ပါ၀င္ပတ္သက္ ေျပာင္းလဲမႈသည္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။ ယခင္ေခတ္တုန္းက အေလ့အက်င့္ အမူအရာ အေနအထိုင္မ်ား လမ္းစဥ္မ်ားသေဘာထားမ်ားကို ျပဳျပင္ျခင္းမရွိဘဲ ဆက္လက္က်င့္သုံးၿပီး လူထု လူတန္းစား အသီးသီးကို ကန္႔သတ္ ခြဲျခား အႏိုင္က်င့္ ဖိႏွိပ္သည့္ နည္းနာမ်ား၊ အက်င့္ပ်က္ ျခစား၊ ျဖတ္လမ္းနည္းမ်ား ကိုင္စြဲေနဦးမည္ ဆိုလ်င္ အခ်ိန္တိုတိုအတြင္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ေျပာင္းလဲခ်ိန္သည္ ေနာင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာမွ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီ ျဖစ္သြား ပါလိမ့္မည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေျပာင္းလဲခ်ိန္ ကို က်ေနာ္တို႔ အားလုံး အလိုမရွိပါခင္ဗ်ား။


(ကာတြန္း သရုပ္ေဖာ္ – ေစာငို၊ ၂၀၁၃၊ ေခါင္းစဥ္မွာ ျမန္မာျပည္က အစိတ္သား၊ အေတာ္ေလးတယ္ ျဖစ္ပါတယ္)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts