သတင္းေဆာင္းပါး ေမာင္ေမာင္စိုုး

ေမာင္ေမာင္စုိး – ျမစ္ဆံုျပသနာ အပိုင္း ( ၂ )

ေမာင္ေမာင္စုိး – ျမစ္ဆံုျပသနာ အပိုင္း ( ၂ )

(မိုးမခ) ဧျပီ ၂၁၊ ၂၀၁၆
ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းပါ ေရအားလ်ပ္စစ္မ်ားအာလုံး၏ ေယဘူယ်အေျခအေန
ေဖၚျပပါအတိုင္း ျမစ္ဆုံေရအားလ်ပ္စစ္စီမံကိန္းျကီးတြင္ ျမစ္ဆုံ အပါ စုစုေပါင္း ေရအားလ်ပ္စစ္ ၇ ခုပါဝင္သည္။ ျမစ္ဆုံေအာက္ဖက္ ဧရာဝတီျမစ္ေပၚတြင္တခု မလိချမစ္ေပၚတြင္ တခုႏွင့္ ေမချမစ္ေပၚတြင္ ၅ ခုျဖစ္သည္။ ထိုေရအားလ်ပ္စစ္ ၇ ခုမွ လ်ပ္စစ္ဓါတ္အား စုစုေပါင္း 16540 MW ထြက္ရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတိုင္းထြာခ်က္မ်ားအရ ျမစ္ဆုံတခုတည္းမွ 6300 MW ထြက္ရွိပါက 18640 MW ထြက္ရွိနိုင္မည္ဟု ခန့္မွန္းတြက္ခ်က္ ထားျကပါသည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္း ၇ ခုအနက္ ေရျမဳပ္ဧရိယာ အမ်ားဆုံးျဖစ္မည့္ ဆည္ ၂ ခုမွာ ျမစ္ဆုံႏွင့္ လာဆာ ( မလိယန္ ) ဆည္ ၂ ခုေပါင္းျဖစ္သည္။ ဆည္ ၇ ခုတည္ေဆာက္ရာ၌ ျဖစ္ေပၚမည့္ ေရျမဳပ္ဧရိယာစုစုေပါင္း၏ ၈၆% ျဖစ္ေသာ 125411 ဧက ဝါ 50792 ဟက္တာ မွာ ထိုဆည္ ၂ ခုေျကာင့္ျဖစ္မည္။ ထိုဆည္ ၂ ခုမွာ ဧရာဝတီႏွင့္ ေမခ မလိခ ေျမနိမ့္ပိုင္းေနရာမ်ားတြင္ အက်ံဳးဝင္သျဖင့္ ေက်းရြာမ်ားစြာ  လယ္ဧကမ်ားစြာႏွင့္ သဘာဝသစ္ေတာမ်ားစြာ ႏွင့္ ကားလမ္းမ်ားပါ ေရေအာက္သုိ့ေရာက္ရွိသြားမည္ျဖစ္သည္။

ေမခ ျမစ္ေပၚရွိ ဆည္ ၅ ခုမွာ ျမင့္မားေသာ ေတာင္ေျကာမ်ား၏ျကား တြင္ ရွိသျဖင့္ ေရအျမင့္ ျမင့္တက္လာျခင္း ရွိေသာ္လည္း ေရျမဳပ္ဧရိယာ က်ယ္ျပန့္မ်ားျပားျခင္းမရွိေပ။ ထိုျပင္ ေမချမစ္တေျကာ၌ လြန္စြာလုူေနက်ဲပါး သျဖင့္ အရပ္သားေက်းရြာမ်ား ထိခိုက္မွဳအလြန္နဲသည္။ ရွိသည့္ရြာမ်ားမွာ လည္း အိမ္ေျခ ၄/၅ အိမ္သာရွိသည့္ရြာငယ္ေလးမ်ားသာျဖစ္သည္။ ထိုဆည္
၅ ခုေျကာင့္ ေရျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္မည့္ေဒသမွာ 19039 ဧက ဝါ 7710 ဟက္တာ ရွိျပီး စုစုေပါင္း ဆည္ ၇ ခုေဆာက္ခုေဆာက္ရာတြင္ ျဖစ္ေပၚမည့္ ေရျမဳပ္ဧရိယာ၏ ၁၄ %သာရွိျပီး လ်ပ္စစ္ 10500 MW ထြက္ရွိနိုင္မည္။ သုိ့ေသာ္ထိုဆည္မ်ားေဆာက္ရန္ သြားလာေရးခက္ခဲသည္။

သုိ့ေသာ္ ထိုဆည္ ၇ ခုေဆာက္မည့္အထဲတြင္ ျမစ္ဆုံဆည္ေဆာက္မည့္ ေနရာသည္ သြားေရးလာေရးလြယ္ကူသည္။ ဒုတိယအေနႏွင့္ ခ်ီေဗြႏွင့္ မလိယန္သည္လည္း လမ္းျကမ္းေသာ္လည္း ကားလမ္းေပါက္သည္။ ထိုအ ေျခအေနေအာက္တြက္ တရုတ္ CPI ကုမၸဏီသည္ ထိုဆည္ ၃ ခုအား ဦးစြာ
တိုင္းတာစူးစမ္းေရးျပဳလုပ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ျပီး စီးပါြးေရးအရ တြက္ တြက္ေျခ အကိုက္ဆုံးျဖစ္နိုင္သည့္ ျမစ္ဆုံဆည္ကို ဦးစြာေဆာက္လုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ ခ့ဲပုံရသည္။ ျမစ္ဆံုမွရသည့္ အက် ဳိ းအျမတ္မ်ားျဖင့္ က်န္ဆည္မ်ားကို ဆက္ လက္ေဆာက္လုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ပုံရသည္။ လ်ပ္စစ္ဓါတ္အား 18640 MW ထြက္ရွိရန္ တရုတ္ CPI အေနႏွင့္ ေဒၚလာသန္းေပါင္း 18.64 ဘီလ်ံ တခါတည္း ျမွဳ ပ္ႏွံရန္မျဖစ္နိုင္ေခ် ။

ေမချမစ္ေပၚေဆာက္မည့္ ခ်ီေဗြအထက္ဆည္ ၄ ခုမွာ ကားလမ္းေပါက္ ေရာက္ျခင္းမရွိေပ။ ယခင္အဂၤလိပ္ေခတ္က ျမစ္ျကီးနား ပူတာအိုသုိ့ ဆက္သြယ္သြားလာသည့္  ဝန္တင္လားလမ္း တခုသာရွိသည္။ ထိုလမ္းသည္ ျမစ္ျကီးနားမွ ခ်ီေဗြ ေဆာ့ေလာ္ ဝဆုတ္ ဖီဆာ ေခါင္လန္ဖူး မွတဆင့္ ပူတာအို အထိျဖစ္သည္။ ယခုေခတ္အသစ္ေဖါက္လုပ္သည့္လမ္းမွာ ေမချမစ္ရိုးအတိုင္း မဟုတ္ဘဲ မလိခ ျမစ္ရိုးအတိုင္း ျမစ္ျကီးနား ဆြမ္ပရာဘြမ္ ပူတာအိုသုိ့ ေဖါက္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ မူလ အဂၤလိပ္လက္ထက္ ေဖါက္လုပ္ထား သည့္ ေမချမစ္ရိုးမွ ဝန္တင္လားလမ္းေျကာင္းမွာ အသုံးမျပဳသည္မွာ ျကာျမင့္ျပီျဖစ္၍ ပ်က္စီးေနျပီျဖစ္ရာ ကားလမ္းအသစ္ျပန္လည္မေဖါက္လုပ္ဘဲ ထို
ဆည္ ၄ ခုတည္ေဆာက္ရန္မျဖစ္နိုင္ေခ်။ ယခုအခ်ိန္၌ သြားလာရန္အလြန္ ခက္ခဲေသာ ေနရာမ်ား ျဖစ္ေနေသးသည္။

ခ်ဳပ္၍ ဆိုရလ်င္ ျမစ္ဆုံႏွင့္ လာဆာ(မလိယန္) ေရအားလ်ပ္စစ္၂ ခု ေပါင္းသည္ လ်ပ္စစ္ဓါတ္အား စုစုေပါင္း၏ 44% ရရွိမည္ျဖစ္ျပီး ေရျမဳပ္ဧရိယာ အားလုံးေပါင္း၏ 85% ျဖစ္ေပၚေစမည္။ က်န္ေမချမစ္ေပၚရွိ ဆည္ ၅ ခု မွ လ်ပ္စစ္ဓါတ္အား စုစုေပါင္း၏ 56% ထြက္ရွိမည္ျဖစ္ျပီး ေရျမဳပ္ဧရိယာ အားလုံးေပါင္း၏ 15% သာျဖစ္ေပၚေစမည္ျဖစ္သည္။

သဘာဝပတ္က်င္ထိခိုက္ဆုံးရွံဳးဖက္ကျကည့္လ်င္ ေရျမဳပ္ဧရိယာနည္း ေလ ထိခိုက္နည္းေလဟု ဆိုနိုင္သည္။

ေဒသအေျခအေန
အဆိုပါေရအားလ်ပ္စစ္စက္ရံုတည္ေဆာက္မည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္း၌ KIA ကခ်င္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ့ရွိျပီး ယခုခ်ိန္ထိ အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးနိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။ အဆိုပါေဒသ၌ ေရအားလ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္ေစ အျခားစီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္ေစ ေဆာင္ရြက္လိုပါက ေဒသတြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးသာမက တိုင္းရင္းသား
အေရး သယံဇာတခြဲေဝေရး ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပသနာမ်ားကို ေျဖရွင္းနိုင္ဖိ့ုလိုေပလိမ့္မည္။

E I A သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အက် ဳိးသက္ေရာက္မွဳ အကဲျဖတ္မွဳအစီရင္ခံစာ
ျမစ္ဆုံဆည္မ်ားစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး E I A အစီရင္ခံစာ  တေစာင္ျပဳစုနိုင္ရန္ ကြင္းဆင္းေလ့လာမွဳ ကို ၂၀၀၈ ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာခန့္မွစ၍  ၂၀၀၉ ေမလခန့္ထိ ၆ လခန့္ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ ျမန္မာဖက္မွ ပညာရွင္ႏွင့္ပ့ံပိုးသူ
၈၀ ခန့္ တရုတ္ျပည္မွ ပညာရွင္ ၄၀ ခန့္ ပါဝင္သည္။ ထိုအဖြဲ့အား ျမန္မာျပည္ BANCA သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ားထိမ္း သိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္းမွ ေဒါက္တာထင္လွမွ ဦးေဆာင္သည္။ တရုတ္ CPI မွ ျမန္မာျပည္မွ ျပင္ပပညာရွင္အဖြဲ့ကို ငွါးရမ္းလုပ္ေဆာင္ေစျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုအဖြဲ့သည္ သြားလာရန္အလြန္ခက္ခဲသည့္ ဖီဆာ မွအပ က်န္ေနရာ ၆ ခုအား ခက္ခက္ခဲခဲသြားေရာက္ခ့ဲျကသည္။ ဖီဆာသုိ့မူ အဖြဲ့ငယ္တဖြဲ့သာ ေစလႊတ္နိုင္ခ့ဲသည္။ က်န္ေနရာမ်ားအား လမ္းေလ်ွာက္၍၎ ပစၥည္းမ်ားအား ဝန္တင္ လားမ်ား အထမ္းသမားမ်ားအကူအညီျဖင့္၎ သြားေရာက္ခ့ဲသည္။ ျမစ္ဆံုႏွင့္ ခ်ီေဗြဆည္ေဆာက္မည့္ေနရာ ၂ ခုသာ ကားလမ္းေပါက္ျပီး က်န္
ေနရာမ်ားမွာ ကားလမ္းမေပါက္ေခ်။ မလိယန္ (ဝါ) လာဆာဆည္သုိ့ ဆြမ္ပရာဘြမ္မွ လမ္းေလ်ွာက္ရသည္။ ေမချမစ္ေပၚရွိ ဝဆုတ္ႏွင့္ ဖီဆာ ဆည္မ်ားသုိ့ ခ်ီေဗြအထက္ ေဆာ့ေလာ္မွ လမ္းေလ်ာက္ရသည္။ ေမချမစ္ဖ်ားရွိ  ယီနန္ႏွင့္ ေခါင္လန္ဖူးဆည္မ်ားသုိ့ ပူတာအို ေနာင္မြန္းေဒသမွ လမ္း ေလ်ာက္ရသည္။ အသြားအျပန္ရက္အခ် ဳိ့လမ္းေလ်ာက္ရေသာခရီးစဥ္မ်ား ျဖစ္ျပီး ေဒသခံ ရာႏွင့္ခ်ီ ၍ အထမ္းသမားအျဖစ္ ငွါးရမ္းသုံးစြဲခ့ဲရသည္။

အဆိုပါ ျမစ္ဆုံႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သဘာဝပတ္က်င္ထိခိုက္မွဳ ကြင္းဆင္းေလ့လာမွဳ အစီရင္ခံစာသည္ ၂၀၀၉ အကုန္တြင္ထြက္ေပၚလာခ့ဲသည္။  အဆိုပါ EIA အစီရင္ခံစာတြင္လည္း ေရနစ္ျမဳပ္မည့္ ဧရိယာမ်ားျပားျပီး သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား ဆုံးရွံဳးမွဳျကီးမားေသာ ျမန္မာျပည္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္
နယ္၏ အထင္ကရေနရာျဖစ္ေသာ ျမစ္ဆုံတြင္ ဆည္မတည္ေဆာက္သင့္ ေျကာင္း ေဖၚျပပါရွိသည္။

CPI ၏လက္ေတြ့ေဆာင္ရြက္ခ်က္ CPI အေနႏွင့္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳမွာ ဆည္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ ေျမသားတိုင္းထြာျခင္း ေရစီးေရလာတိုင္္းထြာျခင္းမ်ား ျပီးဆုံးသည္ႏွင့္ ဆည္ေဆာက္ေရးကို တဆက္တည္း လုပ္ေဆာင္သည္။ EIA ေခၚ Environmental Impact Assessment သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အက်ိဳး သက္ေရာက္မွဳ အကဲျဖတ္မွဳ အစီရင္ခံစာကိုမေစာင့္ဆိုင္းေခ်။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္
EIA ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလ့လာမွဳစတင္ခ်ိန္တြင္ပင္ ျမစ္ဆုံဆည္တည္ေဆာက္ပါက ေရျမဳပ္ဧရိယာတြင္ ပါဝင္သည့္ ေက်းရြာမ်ားအား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ အသုံးျပဳ၍ ေျပာင္းေရႊ့ေနျပီျဖစ္သည္။ ထိုရြာသားမ်ားေျပာင္းေရႊ့ရန္ အိမ္မ်ား
ကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အတြင္းကပင္ ျကိဳတင္ေဆာက္လုပ္ထားပုံရသည္။

သုိ့ျဖစ္ရာ CPI အေနႏွင့္၎ နအဖအစိုးရသည္၎ ျမစ္ဆုံဆည္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်ျခင္း ေက်းရြာမ်ားကိုေျပာင္းေရႊ့ျခင္းမ်ားအား EIA အစီရင္ခံစာအား မေစာင့္ဆိုင္းေခ်။ ထိ့ုျပင္ ထိုေဒသအတြက္ SIA ေခၚ Social Impact Assessment လူမွဳဘဝအက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳအကဲျဖတ္မွဳ
ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ထိုသုိ့ ေက်းရြာမ်ားအား ေျပာင္းေရႊ့ေနခ်ိန္တြင္ လုပ္ေဆာင္ျပီးစီးသည္ကို မေတြ့ရပါ။ သုိ့ျဖစ္၍ CPI သည္၎ နအဖ အစိုးရသည္၎ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳ လူမွဳဘဝအက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စနစ္က်ေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ေစာင့္ဆိုင္းျခင္းမရွိဘဲ
လုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္ခ့ဲသည္ဟုဆိုရမည္။

ေရအားလ်ပ္စစ္ေဆာက္လုပ္ျခင္းမွ ရရွိမည့္အက်ိဳးအျမတ္အေပၚ၌သာ အေလးထားတြက္ခ်က္၍ ျမစ္ဆုံဆည္တည္ေဆာက္ေရးကို လုပ္ေဆာင္ ခ့ဲျကသည္ဟု ဆိုရပါမည္။

ငလ်င္ေျကာႏွင့္ ျမစ္ဆုံဆည္

ျမန္မာျပည္ေျမာက္မွေတာင္သုိ့ အလ်ားလိုက္ ငလ်င္ျပတ္ေရြ့ေျကာ တခုရွိသည္။ ငလ်င္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး မည္သူမွျကိဳတင္မခန့္မွန္းနိုင္ေပ။ ျမစ္ဆံုတည္ေဆာက္မည့္ ဆည္ေနရာသည္ ငလ်င္ျပတ္ေရြ့ေျကာႏွင့္နီးသျဖင့္ ဆည္ေဆာက္ရန္မသင့္ ဟု ကန့္ကြက္ျကသည္။ ပညာရွင္အခ်ိဳ့က ငလ်င္
ျပင္းအား ရစ္ခ်တာစေကး ၈ အထိ ခံႏိုင္သည့္ ဆည္ေဆာက္လုပ္၍ရသည္ဟု ဆိုသည္။ သုိ့ေသာ္ ရစ္ခ်တာစေကး ၈ ထက္ေက်ာ္ခ့ဲေသာ္ အေျဖမရွိေခ်။ အကယ္၍ ငလ်င္ေျကာင့္ ဆည္က်ိဳးခ့ဲပါက အခ်ိန္တိုတြင္း ျမစ္ျကီးနား ႏွင့္အနီးတဝိုက္ရွိ ျမိဳ့မ်ား အခ်ိန္တိုတြင္းပ်က္စီးသြားမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ
ကိစၥအား တဦးဦးက တာဝန္ယူရန္ခက္ခဲေပသည္။

နအဖ CPI ႏွင့္ေလ်ာ္ေျကး
အျငင္းပြါးဖြယ္ျမစ္ဆံုေရအားလ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းနယ္ေျမတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ား ျမစ္ျကီးနားအနီး အိမ္မ်ားေဆာက္ေပးျပီး ေျပာင္းေရႊ့ေစသည္။ အိမ္ေထာင္စုအလိုက္လည္း ေလ်ာ္ေျကးေငြမ်ား ေပးသည္ဟုဆိုသည္။ သုိ့ေသာ္ သူတိ့ု အသက္ေမြးဝမ္းေျကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေ႐ွည္ျပင္ဆင္ေပးနိုင္ျခင္းမရွိပါ။ မူလက ကိုယ့္လယ္ ကိုယ့္ေတာင္ယာႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေျကာင္းျပဳခ့ဲသူမ်ားသည္ ယခုလက္မဲ့မ်ား ျဖစ္သြားခ့ဲျပီျဖစ္သည္။

တကယ္ေတာ့ ျမစ္ဆုံ ဆည္ေဆာက္ေရလႊမ္းသြားမည့္ ေတာေတာင္၊ သဘာဝ ရင္းျမစ္မ်ားသည္ ထိုေဒသရွိရြာသူရြာသားမ်ားအတြက္ အသက္ေမြး ဝမ္းေျကာင္း တည္မွီရာျဖစ္သည္။ ထိုေတာေတာင္မ်ား ျမစ္မ်ားေခ်ာင္းမ်ားတြင္ သူတိ့ုအိမ္အတြက္ သစ္ ဝါး သက္ငယ္မ်ား ရရွိနိုင္သည္။ ထင္း မီးေသြးမ်ား ရရွိနိုင္သည္။ စားစရာအတြက္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ သား ငါးမ်ားရရွိနိုင္သည္။ သူတိ့ုဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ အသက္ေမြးဝမ္းျပဳလုပ္ေနခ့ဲသည့္ ေဒသျကီး ေရျမဳပ္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္ကို မည္သုိ့အစားထိုးေပးေလ်ာ္ပါမည္နည္း။

သူတိ့ုအတြက္ ရသည့္ေလ်ာ္ေျကးသည္ အိမ္တလုံး လယ္တကြက္မ်ွသာျဖစ္သည္။ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ အသက္ရွင္ရပ္တည္ခ့ဲသည့္ ဘဝကို အစားထိုး နိုင္ျခင္းမရွိေပ။ တကယ္ေတာ့ တရုတ္တိ့ုသည္ သူတိ့ုနယ္ေျမတြင္းတြင္ ေလ်ာ္ေျကးကိစၥတြင္ ထိုကိစၥမ်ား ထည့္သြင္းစဥ္းစားရေပသည္။

ပထမဥပမာ တခုျပရလ်င္ တရုတ္ျပည္ ယုူနန္ျပည္နယ္ ေပါက္စန္းတိုင္း ထိန္ခ်ံဳးခရိုင္တြင္းရွိ ကူရံုးအနီးတြင္ေရအားလ်ွပ္စစ္ငယ္တခု ေဆာက္လုပ္  သည္။ ထိုေရအားလ်ပ္စစ္ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ လီဆူးရြာတရြာေျပာင္း ေရႊ့ရသည္။ ေလ်ာ္ေျကးေပးရသည္။ ထိုေလ်ာ္ေျကးေပးရသည္အထဲတြင္ စိတ္ဝင္စားစရာတခုပါဝင္သည္။ ထိုဆည္ေဆာက္ရာတြင္ ေခ်ာင္းတေခ်ာင္း ေပ်ာက္သြားသည္။ ထိုေခ်ာင္းသည္ လီဆူးရြာသားမ်ား ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ငါးရွာစားလာေသာေခ်ာင္းျဖစ္၍ ထိုေခ်ာင္းဆံုးရွံဳးျခင္းအတြက္ပါတြက္ခ်က္ ၍ ေလ်ာ္ေျကးေပးရသည္။

ဒုတိယ ဥပမာတခုျပရလ်င္ ေရႊလီျမိဳ့သစ္တို့ခ်ဲ့ရာတြင္ ေက်းရြာေရာ လယ္ေျမမ်ားပါ ေလ်ာ္ေျကးေပး၍ သိမ္းသည္။ ထိ့ုျပင္ လယ္မရွိေတာ့သည့္ ေက်းရြာသားမ်ားအား လစဥ္ပုံမွန္ဝင္ေငြရရန္ အစီအစဥ္တခု ျပဳလုပ္ေပးသည္။ ထိုတိုးခ်ဲ့ေဆာက္လုပ္သည့္ ျမိဳ့ကြက္ထဲတြင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ သားငါး
ႏွင့္ ကုန္မ်ိ ဳးစုံေရာင္းသည့္ေစ်းတခု ေဆာက္လုပ္ေပးသည္။ ထိုေစ်းမွရသည့္ အခြန္အေကာက္ကို ရြာရွိအိမ္ေထာင္စု လူဦးေရစာရင္းအရ အခ်ိဳးက် လစဥ္ ခြဲေဝေပးသည္။ သုိ့ျဖစ္ရာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း ရြာဖ်က္ေပးလိုက္ရေသာ ရြာသားမ်ားသည္ လယ္ကြက္တန္ဖိုး အိမ္တန္ဖိုးေလ်ာ္ေျကးသာမက လစဥ္ဝင္
ေငြလည္းရရွိသည္။ လက္ရွိ တရုတ္ေငြလဲလွယ္ႏွံဳးအရ ေရႊလီျမိဳ့တိုးခ်ဲ့ရာတြင္
ပါသြားေသာ ျမိဳ့ေဟာင္းရြာမွ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ တလလ်င္ ျမန္မာေငြ ၂ သိန္းအထက္ လစဥ္ရရွိျကသည္။

ထိုသုိ့ေသာ အေတြ့အျကံဳရွိေသာ တရုတ္မ်ားသည္ ျမန္မာျပည္အတြင္း ေလ်ာ္ေျကးျပသနာ၌ ထိုစနစ္ကို မက်င့္သုံးခ့ဲ။ ျမန္မာအာဏာပိုင္တိ့ုႏွင့္ရရွိ သည့္သေဘာတူညီခ်က္အတိုင္းလုပ္လ်င္ သူတိ့ုတာဝန္ေက်ျပီဟု ယူဆပုံရ သည္။ထိ့ုေျကာင့္လည္း တရုတ္တိ့ုအေနႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ သေဘာ တူညီခ်က္အရသာ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္၍ ျမန္မာအစိုးရေပၚတြင္သာ တာဝန္ရွိသည္ဟု အျမဲ ဆိုေလ့ရွိျကျပီး သူတိ့ု၏တာဝန္ယူမွဳ ကို ေရွာင္ရွားေလ့ ရွိျကသည္။ တဖက္ကေျပာလ်င္ ျမန္မာအစုိးရအာဏာပိုင္မ်ားကလည္း မိမိလူထု အက်ိဳးေရရွည္အက်ိဳး ေမ်ွာ္စဥ္းစားေပးျခင္း မရွိဟု ဆိုရမည္။ လူထု အက် ဳိးစီးပြါးကို ရပ္ခံကာကြယ္စဥ္းစားမွဳ လြန္စြာအားနည္းခ့ဲသည္။ သုိ့ျဖစ္ရာ ျမစ္ဆုံေလ်ာ္ေျကးသည္ ေဒသခံလူထုအတြက္ ေျကနပ္ဖြယ္မရွိခ့ဲ့ေပ။ ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ CPI တြင္သာမက အဓိက လူထုအတြက္ ျပည့္ျပည့္ဝဝ ရပ္ခံ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲ့ျခင္းမရွိသည့္ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားတြင္လည္း တာဝန္ရွိသည္ဟုဆိုရမည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္
( ေမာင္ေမာင္စိုး )
မွတ္ခ်က္။ ။ ” ျမစ္ဆုံျပသနာ” ေဆာင္းပါးအား 19/4/2016 မွ 23/4/2016 အပိုင္း ၅ ပ္ိုင္းေဖၚျပပါမည္။ Chronicles of Maung Maung Soe page တြင္လည္းေဖၚျပပါမည္


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts