ရသေဆာင္းပါးစုံ

ေမာင္ေမာင္စုိး – တအန္း ပေလာင္ ႏွင့္ TNLA – အပိုင္း (၅)

12743671_555559464606977_5924262367578378663_n

ေမာင္ေမာင္စုိး – တအန္း ပေလာင္ ႏွင့္ TNLA – အပုိင္း (၅)
(မုိးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၆

(က) PSLF/ TNLF ၏ သေဘာထား
PSLF/ TNLA တုိ႔၏ သေဘာထားေၾကျငာခ်က္မ်ားကို သူတုိ႔၏ေၾကျငာခ်က္မ်ားအတိုင္း ေဖၚျပေပးပါမည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာသူတုိ႔၏ ရည္ရြယ္အဆိုးအေကာင္းကို ဆင္ျခင္သုံးသပ္ႏုိင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

PSLF မွာ၏ႏုိင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္
၁။ တအန္းအမ်ိဳးသားအားလုံး အဖိႏွိပ္ခံဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ေရး
၂။ ဒီမိုကေရစီႏွင့္လူအခြင့္အေရးက္ို အာမခံသည့္ တအန္းျပည္နယ္ တည္ေဆာက္ေရး
၃။ မဟာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒနွင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္တိုက္ဖ်က္ေရး
၄။ ကိုယ္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးႏုိင္သည့္ အမ်ိဳးသားတန္းတူညီမ်ွမႈ ရရွိေရး
၅။ အမ်ိဳးသားကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို အာမခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံ တည္ေဆာက္ေရးတုိ႔ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

TNLA ၏ ဦးတည္ခ်က္မွာ
၁။ တအန္းအမ်ိဳးသားနယ္ေျမႏွင့္ တအန္းျပည္သူလူထုကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္
၂။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ မဟာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒႏွင့္ က်ဥ္းေျမာင္းသည့္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒမ်ား ဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္ရန္
၃။ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး၏ ႏုိင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အဓိကအင္အားတရပ္ ျဖစ္ ေစရန္ ဟူ၍ျဖစ္သည္။

TNLA ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ
၁။ တအန္းနယ္ေျမေဒသ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္
၂။ တအန္းလူမ်ိဳးအေပၚ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္သူမ်ားအား ဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္
၃။ တအန္းတပ္မေတာ္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ ခိုင္မာႀကီးထြားေရး လုပ္ငန္းစဥ္
၄။ မဟာမိတ္တိုင္းရင္းသားအဖဠဲ့အစည္းမ်ားႏွင့္လက္တြဲၿပီး ဘုံရန္သူကို တိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္
၅။ မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တုိ႔ ခ်မွတ္ထားသည္ဟုဆိုသည္။

ဤသည္တုိ႔မွာ PSLF/TNLA အဖြဲ႕ သတင္းျပန္ၾကားေရးတုိ႔မွထုတ္ျပန္ထားေသာ သေဘာထားမ်ားသာျဖစ္ၿပီး ယင္းသေဘာ ထားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္မိမိ၏ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားကို ေနာက္အပိုင္းမ်ားတြင္ ဆက္လက္ေဖၚျပသြားပါမည္။

(ခ) လက္ရွိပေလာင္အဖြဲ႕၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ
လက္ရွ္ိ PSLF/ TNLA ၏ အဓိကေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ
ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တာ့အိုက္ဘုန္း
ဒုဥကၠဌ ၁ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ တာ့ဂ်ဳတ္ဂ်ာ
ဒုဥကၠဌ ၂ ဗိုလ္မွဴးႀကီး တာ့ခူးလန္
အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီးတာ့ဘုန္းေက်ာ္
အတြင္းေရးမွဴး ၁ႏွင့္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး တာ့ဟိုပလန္
အတြင္းေရးမွဴး ၂ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး တာ့ဝိန္းခရီးတုိ႔ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

အတြင္းေရးမွဴး ၂ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး တာ့ဝိန္ခရီးမွာ UNFC/NCCTတြင္ ပေလာင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ PSLF/TNLA ၏ ကိုယ္စား လွယ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟုသိရပါသည္။

(ဂ) လက္ရွိ TNLA ၏ စုဖြဲ႕မႈ
လက္ရွိ PSLF/TNLA ဗဟို၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ တအန္းပေလာင္ေဒသတြင္း၌ ေဒသစိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ရည္ရြယ္ၿပီး တပ္မဟာ ၃ ခုဖြဲ႕စည္းထားသည္ဟု ဆိုပါသည္။ တပ္မဟာတစ္ခုေအာက္တြင္ တပ္ရင္း ၄ ရင္းမွ ၅ ရင္းထိဖြဲ႕စည္းထားသည္ဟု ဆိုပါသည္။

တပ္မဟာ ၁ ကြတ္ခိုင္ နမ့္ခမ္း မူစယ္ မန္တုန္ေဒသ
တပ္မဟာ ၂ နမ့္ဆန္ သီေပါ ေက်ာက္မဲ မိုးကုတ္ မိုးမိတ္ ေနာင္ခ်ိဳ ေဒသ
တပ္မဟာ ၃ ေရႊလီျမစ္ရိုး နမ့္ခမ္းႏွင့္မိုးမိတ္ၾကား ေရႊလီျမစ္အေရွ႕ဘက္ျခမ္း ေရႊလီခ်ိဳင့္ဝွမ္းဂြင္တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။

အရပ္ရပ္သတင္းရင္းျမစ္မ်ားအဆိုအရ ၎တုိ႔၏ တပ္ရင္းတစ္ရင္းတြင္ အင္အား ၁၅၀ မွ ၂၀၀ ၾကားရွိႏုိင္ၿပီး ပုံမွန္အားျဖင့္စုဖြဲထားျခင္းမရွိဘဲ တပ္စိတ္ တပ္စုအဆင့္ျဖန္႔ခြဲကာ ေဒသစိုးမိုးေရးေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိၾကသက့ဲသုိ႔ အစိုးရတပ္မ်ားသတင္းရ လွ်င္လည္း ေျပာက္က်ားတိုက္ခိုက္ေလ့ရွိသည္။ ထူးျခားသည့္စစ္ေရးအေျခအေနႏွင့္ စစ္ဆင္ေရးအေျခအေနရွိလွ်င္ စုဖြဲ႕ ေလ့ရွိေသာ္လည္း ၎တပ္မဟာ ၃ ခုလက္ေအာက္ခံတပ္ရင္းမ်ားသည္ ပုံမွန္အားျဖင့္ ျဖန္႔ခြဲ၍ လႈပ္ရွားေလ့ ရွိသည္ဟု သိရပါသည္။

လႈပ္ရွားတိုက္ခိုက္ႏုိင္ရန္ စစ္ဗ်ဴဟာ ၃ ခ့ဖြဲ႕စည္းထားရွိၿပီး ဗ်ဴဟာ ၁ ခုႏွင့္လက္ေအာက္ခံ ရင္း ၃ ရင္းသည္ ၂၀၁၅ ႏွစ္ဆန္း ကိုးကန္႔ေဒသတိုက္ပြဲမ်ားတြင္ကိုးကန္႔တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အတူ စစ္ဆင္ေရးဝင္ခ့ဲၾကသည္။ ဗ်ဴဟာ ၅ ႏွင့္ ဗ်ဴဟာ ၆ ေအာက္တြင္ တပ္ရင္း ၂ ရင္းမွ ၃ ရင္းထိရွိႏုိင္ၿပီး ဗ်ဴဟာ ၅ မွာ မုန္းကိုး ေဖါင္းဆိုင္ တာမိုးညဲ နားလယ္တဝိုက္တြင္ လႈပ္ရွားေနၿပီး ဗ်ဴဟာ ၆ မွာ လားရႈိး မိုင္းေယာင္း သိႏီၷတဝိုက္တြင္ လႈပ္ရွားေနေၾကာင္းၾကားသိရသည္။ ဗ်ဴဟာ၄/၅/၆ သုံးခုမွာ အင္အားစုဖြဲ႕လႈပ္ရွား ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။

(ဃ) TNLA ၏ တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား
TNLA ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအား စုစည္းခ်က္အရ TNLA ပေလာင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ႏွင့္ အစိုးရတပ္တုိ႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈမ်ားမွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း တိုက္ပြဲငယ္ ၇၀ ေက်ာ္ခန္႔ ျဖစ္ပြားၿပီး ပေလာင္အဖြဲ႕မွ ၂ ဦးက် အစိုးရတပ္မွ ၁၂ ဦးက် ၁၃ ဦးဒဏ္ရာရဟုဆိုသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္းတိုက္ပြဲ ၂၀၀ ခန္႔ျဖစ္ပြားၿပီးပေလာင္အဖြဲ႕မွ ၇ ဦးက် ၁၃ ဦး ဒဏ္ရာရအစိုးရတပ္မွ ၁၅၂ ဥိီးက် ၂၀၈ ဦးဒဏ္ရာရဟုဆိုပါသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း တိုက္ပြဲ ၃၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ျဖစ္ပြားၿပီးပေလာင္အဖြဲ႕မွ ၁၇ ဦးက် ၁၁ ဦးဒဏ္ရာရအစိုးရတပ္မွ ၃၈၃ ဦးက် ၁၈၉ ဦးဒဏ္ရာရဟုဆိုပါသည္။

၂၀၁၅ ပထမ ႏွစ္ဝက္ခန္႔အတြင္း တိုက္ပြဲ ၁၀၀ နီးပါးျဖစ္ပြားၿပီးပေလာင္အဖြဲ႕မွ ၁၀ ဦးက် ၁၀ ဦး ဒဏ္ရာရအစိုးရတပ္မွ ၂၂၇ ဦးက် ၅၀ ဒဏ္ရာရသည္ဟုဆိုပါသည္။

TNLA ၏ တိုက္ပြဲ က်ဆုံး ဒဏ္ရာစာရင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍အစိုးရစစ္ဖက္မွ အတည္ျပဳေၾကျငာျခင္းမရွိသက့ဲသုိ႔ အျခား သတင္း ရင္းျမစ္မွလည္း အတည္ျပဳ၍မရပါ။ သုိ႔ျဖစ္၍ ဤတိုက္ပြဲ စာရင္းနွစ္ဖက္က်ဆုံး ဒဏ္ရာရ စာရင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ခ်င့္ခ်ိန္ေထာက္ရႈ၍ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်အား တြက္ဆစဥ္းစားရန္သာ တတ္ႏုိင္ေပသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ေျပာႏုိင္သည္မွာတိုက္ပြဲအမ်ားစုမွာ ေျပာက္က်ားတိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ၿပီး တပြဲခ်င္းအက်အဆုံး မမ်ားလွသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ အမွည့္ေခြၽ ေခြၽသည့္တိုက္ပြဲမ်ားဟုဆိုရေပမည္။

(င) တိုက္ပြဲသုံးသပ္ခ်က္
၂၀၁၂/၂၀၁၃ အတြင္း TNLA ႏွင့္အစိုးရတိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားရာ ၂၀၁၂ အတြင္း ေျပာပေလာက္ေအာင္ အက်အဆုံး မရွိေသာ္
လည္း ၂၀၁၃ တြင္မူျမင့္တက္လာခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္ တိုက္ပြဲငယ္မ်ား ထိေတြ႕မႈ ျဖစ္စဥ္ငယ္မ်ားသာျဖစ္သည္။အစိုးရတပ္ကတက္လာသည္ကို သတင္းရ၍ ေစာင့္ၾကိဳတိုက္ခိုက္ျခင္းႏွင့္အစိုးရတပ္တက္လာသည္ကို သတင္းမရဘဲ ပက္ပင္းတိုး တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပုံရသည္။ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာတြင္လည္း ျဖန္႔ခြဲထားေသာ TNLA အဖြဲ႕ငယ္မ်ားႏွင့္ ျဖစ္ပုံရၿပီး တိုက္ ပြဲျဖစ္ပြားခ်ိန္မွာလည္း ဆယ္မီနစ္ ဆယ့္ငါးမီးနစ္ထက္ပိုမၾကာေလ့ ဆိုၾကသည္။ ပေလာင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ငယ္မ်ားအေနႏွင့္ေခတၱမ်ွပစ္ခတ္ၿပီးေနာက္ ေတာေတာင္လွ်ဳိေျမာင္မ်ားအတြင္းဝင္ေရာက္ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည့္ ေျပာက္က်ားစနစ္ကို က်င့္သုံးေပရာ အစိုးရတပ္အဖုိ႔ လိုက္လံရွင္းလင္းဘို႔ အခက္ခဲရွိေပသည္။

၂၀၁၃ နွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ TNLA သည္ ကိုးကန္႔အဖြဲ႕ KIA တုိ႔ႏွင့္တြဲ၍ မုန္းကိုး ေဖါင္းဆိုင္ေဒသ တာမိုးညဲနားလယ္ေဒသတုိ႔တြင္ လႈပ္ရွားလာသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္းထူးျခားေသာ တိုက္ပြဲမ်ားအေနႏွင့္ ၂၀၁၄ ဇြန္လ ၂၁/၂၂ ရက္ဆက္ၿပီး နမ္ခမ္းျမိဳ႕နယ္ မန္ေအာင္ေက်းရြာအနီး TNLA တပ္မဟာ ၁လက္ေအာက္ခံရင္း ၄၇၈ ရင္း ၁၀၁ တုိ႔နွင့္ အစိုးရ တပ္မ ၇၇ လက္ေအာက္ခံတပ္မ်ားတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခ့ဲရာ ပေလာင္အဖြဲ႕မွ၂ ဦး က်၍ အစိုးရတပ္မွ ၁၂ ဦးက်သည္ဟုဆိုသည္။

ေနာက္တပြဲအေနႏွင့္ ပေလာင္ႏွင့္ကိုးကန္႔ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တပ္မ ၁၁ လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္းတုိ႔ မုန္းေပၚေလး နမ့္ကြၽမ္းအနီး ၂၀၁၄ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းတိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားရာ အစိုးရတပ္မွ၁၀ ေယာက္ေက်ာ္က်ဆုံးၿပီး အခ်ဳိ႕ဒဏ္ရာရခ့ဲေၾကာင္း ျမန္မာစစ္ဖက္မွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာပါသည္။

၂၀၁၅ အတြင္း ကိုးကန္႔စစ္ပြဲစလာေသာအခါ TNLA မွ တပ္ရင္း၃ ရင္းပါ နည္းဗ်ဴဟာ ၄ သည္ ကိုးကန္႔အဖြဲ႕ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ပါဝင္တိုက္ခိုက္ခ့ဲသည္ဟုဆိုသည္။၂၀၁၅ ဇြန္လဆန္းအထိအက်အဆုံး မရွိေသးဘဲ ဒဏ္ရာ ၇ ဦးရရွိခ့ဲျပီဟုဆိုသည္။ ၂၀၁၅ ႏွစ္တြင္ TNLA အဖြဲ႕၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားပိုမိုျမင့္တက္လာၿပီး မူစယ္ လားရႈိး ကားလမ္း သိႏီၷ ကြန္လုံ ကားလမ္းႀကီးမ်ားေပၚတြင္ လႈပ္ရွားလာၿပီး ကားလမ္းအားထိမ္းခ်ဳပ္၍ ကားမ်ားအခြန္ေကာက္ျခင္း အစိုးရတပ္မ်ားအားတိုက္ခိုက္ျခင္း သိႏီၷ ကြန္လုံၾကား တြင္ အစိုးရ ယဥ္တန္းအား ျဖတ္ေတာက္တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ကာ သ္ိသိသာသာ လႈပ္ရွားလာသည္ကိုေတြ႕ရေပသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေက်ာက္မဲ မိုင္းေငါ့ မန္တုန္ နမ့္ခမ္း ကြတ္ခိုင္ တဝိုက္တြင္လည္းတိုက္ပြဲငယ္မ်ား ျဖစ္ပြားျခင္းကြတ္ခိုင္အေျခစိုက္ ရင္း၂၄၁ အားဝင္ေရာက္ပစ္ခတ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္လာသည္ကိုေတြ႕ရသည္။

ပေလာင္အဖြဲ႕ႏွင့္ အင္အားစုစည္းလႈပ္ရွားသည္ႏွင့္ သိသာေသာပစ္မွတ္ျဖစ္လာၿပီး အစိုးရတပ္မ်ားမွ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ လာခ့ဲ၏။၂၀၁၅ ေမလ ၂၈ ရက္ေန့က သိႏီၷ အေနာက္ေျမာက္ ၁၆ မိုင္အကြာရွိ လြယ္ဆိုင္ေက်းရြာအုပ္စုအနီး ေတာင္ကုန္း မ်ားတြင္ေနရာယူထားေသာ ပေလာင္အဖြဲ႕အား အစိုးရတပ္ဖြဲ႕မွ လက္နက္ႀကီးပစ္ကူ ေလေၾကာင္းပစ္ကူတုိ႔ျဖင့္ ထိုးစစ္ဆင္ခ့ဲ သည္ကို ေတြ႕ရ၏။ ႏွစ္ဖက္ ထိခိုက္က်ဆုံးမႈေတာ့ မသိရေပ။

တိုက္ပြဲမ်ားစိတ္လာ၍ နမၼတူျမိဳ႕သုိ႔ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ ၃၀၀ ခန္႔ေရာက္ရွိလာၿပီး နမ့္ခမ္းဘက္သုိ႔ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ အမ်ားအျပားေရာက္ရွိလာသည္ဟုဆိုသည္။ ထုိ႔ျပင္ ပေလာင္အဖြဲ႕အေနႏွင့္ ဘိန္းခင္းဖ်က္ဆီးျခင္း အျခားမူးယစ္ေဆးဝါးႏွိမ္နင္း တိုက္ဖ်က္ေရးမ်ားလုပ္ရင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ား မ်ားလာရာ အစိုးတပ္ ျပည္သူ႔စစ္တုိ႔ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားပိုမိုျဖစ္ပြားလာေတာ့သည္။

ပေလာင္အဖြဲ႕အေနႏွင့္အင္အားစုစည္းၿပီး လႈပ္ရွားမႈ မ်ားျပဳလုပ္လာေသာ္အဓိကမွာ အင္အားမ်ားျဖန္႔ခြဲၿပီး ေျပာက္က်ားတိုက္ခိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ TNLA ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ျပန္သုံးသပ္ၾကည္လ်င္ ၂၀၁၂ ၌ တိုက္ပြဲ ၆ ပြဲတြင္ အစိုးရတပ္သား ၁ ဦးက်သည္။ ၂၀၁၃ ၌ တိုက္ပြဲ ၂ ပြဲျဖစ္လ်င္ အစိုးရစစ္သည္ ၁ ဦး အက်အဆံုးရွိသည္။ ၂၀၁၄ ၌ တိုက္ပြဲတပြဲျဖစ္လ်င္ အစိုးရစစ္သည္ ၁ ဦးက်သည္။ ၂၀၁၅ တြင္မူ တိုက္ပြဲ ၁ ပြဲျဖစ္လ်င္ အစိုးရစစ္သည္ ၂ ဦးက်သည္ထိ တိုးလာသည္။ ၂၀၁၅ တြင္ လမ္းျဖတ္ တိုက္ပြဲႀကီးတခ်ဳိ႕ပါဝင္လာ၍ ကိန္းဂဏန္းျမင့္တက္လာသည္။

ေျပာက္က်ားတိုက္ပြဲမ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ခံရပါက အစိုးရတပ္အဖုိ႔တပြဲခ်င္းအထိအခိုက္မွာ မသ္ိသာလွ မေထာင္းတာလွေပ။ သုိ႔ေသာ္ အခ်ိန္ၾကာသည္ႏွင့္အမွ် တိုက္ပြဲငယ္မ်ား မ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အမွ် အထိအခိုက္အက်အဆုံး ပမာဏ ျမင့္တက္လာ ေပသည္။ေျပာက္က်ားစစ္က တပြဲခ်င္းအရ မေထာင္းတာေသာ္လည္း ေရရွည္တြင္ အမွည့္ေခြၽေခြၽေတာ့သည္။ ေျပာက္က်ားစစ္ဆင္သည့္ပေလာင္အဖြဲ႕အေနႏွင့္ အစိုးရတပ္ထက္ အထိခိုက္ အက်အဆုံးနည္းမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေရရွည္ ကာလတြင္ ဆင္းရဲပင္ပမ္းမႈစိတ္ဖိစီးမႈ ဒုကၡခံရမႈ မ်ားၾကံဳေတြ႕ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေတာင့္ခံႏုိင္စြမ္းရွိေအာင္ လုံးပမ္း ရေပလိမ့္မည္။

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား၏ ေသြး ေျမက် စေတးရသည္သာျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ေဒသတြင္း စစ္ေဘးဒုကၡသည္ အေရးကလည္း စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဘြယ္ရာျဖစ္သည္။ ကခ်င္စစ္ပြဲေၾကာင့္ ဒုကၡသည္ တသိန္း ေက်ာ္ ယခုတိုင္ ဒုကၡသည္စခန္း၌ ရွိေသးသည္။ ကိုးကန္႔စစ္ပြဲေၾကာင့္ဒုကၡ ရွစ္ေသာင္းခန္႔ ရွိခ့ဲသည္။ ယခု ပေလာင္စစ္ပြဲေၾကာင့္ ဒုကၡသည္ ေထာင္ဂဏန္းရွိလာျပီ ျဖစ္ရာ စစ္ပြဲမ်ားရပ္စဲဘို႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဖၚေဆာင္ဘို႔ ျပႆနာကို မွန္မွန္ကန္ ကန္ၾကည့္ျမင္ဘို႔ လိုအပ္ေနေပျပီ။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္
photo credit Mungdungla Wawhkyung


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts

One thought on “ေမာင္ေမာင္စုိး – တအန္း ပေလာင္ ႏွင့္ TNLA – အပိုင္း (၅)

Comments are closed.