မိုုးမခကိုု ေပးတဲ့စာ

(လိုင္ဇာညီလာခံသို႔ ) အိတ္ဖြင့္ေပးစာ အမွတ္ (၃)

(လိုင္ဇာညီလာခံသို႔ ) အိတ္ဖြင့္ေပးစာ အမွတ္ (၃)

ဇူလိုင္ ၂၂၊ ၂၀၁၄

ေပးစာကို (‘ဒီမုိကေရစီအေရးနဲ႔ အမ်ိဳးသားမ်ားတန္းတူေရးဆုိင္ရာ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ား’ အမည္ျဖင့္ လက္ခံရရွိသည္)

 

တိုင္းရင္းသားထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ UNFC-NCCT ေခါင္းေဆာင္မ်ားခင္ဗ်ား

“အမွန္တရားကို ဆုပ္ကိုင္ထား၊ အဓမၼမတရားမႈကို တုိက္ဖ်က္ၾက

နိယာမအမွန္တရားမိတ္ဆက္

ဒီမုိကေရစီအခြင့္အေရးဆုိတာ ျပည္သူတုိင္းရဲ႕ေမြးရာပါအခြင့္အေရးျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ားတန္းတူေရးဆုိရာမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းနဲ႔တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ပင္လုံစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ၾကကတည္းက ျပည္ေထာင္စုကုိ တန္းတူပုိင္ဆုိင္ မႈ၊ တာ၀န္ရိွမႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ နဲ႔ အခ်ိဳးက်အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရရိွထားၿပီးျဖစ္တယ္။ ဘယ္လူမ်ိဳးဘယ္အုပ္စုကမွ ပုိင္ဆုိင္ထားတာမဟုတ္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ မည္သူ႔ထံမွ ေတာင္းစရာ၊ ခြဲေ၀ေပးစရာ၊ သတ္မွတ္ေပးစရာ မလုိဘဲ၊ တုိင္းရင္း သားျပည္သူမ်ားအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳျခင္းသည္သာလွ်င္ နိယာမအမွန္တရားႀကီးျဖစ္ ေၾကာင္း ဦးစြာေဖၚျပလုိပါတယ္။

 

၁။ဒီမုိကေရစီအေရးနဲ႔အမ်ိဳးသားမ်ားတန္းတူေရးသတ္မွတ္ျခင္း

ေခါင္းေဆာင္မ်ားခင္ဗ်ား..

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာပင္လုံစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ၾက႐ံုမကဘဲဒီမုိကေရစီအေရးနဲ႔ အမ်ိဳးသားမ်ားတန္းတူေရးျဖစ္တဲ့အနာဂတ္ျပည္ေထာင္စုသမတဗမာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲဖို႔အေျခခံမူမ်ား၊လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားနဲ႔အေျခခံေက်ာရုိးမ်ားပါအခုိင္အမာခ်မွတ္ထားခဲ့တာျဖစ္တယ္။

 

(က) အေျခခံမူ ()ခ်က္နဲ႔လမ္းညႊန္ခ်က္(၇)ခ်က္

ေအာက္ေဖၚျပပါ အေျခခံမူ (၄)ခ်က္ကုိ တုိင္းရင္းသားကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္တက္ေရာက္တဲ့၊ ၁၉၄၇ ခု၊ ဇြန္လ (၁၆)ရက္ေန႕မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ပထမညီလာခံမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက တင္သြင္းၿပီး ညီလာခံက တညီတၫြတ္တည္း ၾသဘာေပးၿပီး အတည္ျပဳၾကတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တင္ျပထားေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္ (၇)ခ်က္နဲ႔ အက်ယ္တ၀င့္ရွင္းလင္းခ်က္ကုိလည္း ညီလာခံက တခဲနက္ေထာက္ခံအတည္ျပဳၾကတယ္။

၁) လြတ္လပ္တဲ့ႏုိင္ငံျဖစ္ရမည္။ Independence

အေစာင့္အေရွာက္ခံ Dominion ႏိုင္ငံမဟုတ္၊ လံုးဝလြတ္လပ္ရမည္။

၂) အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္ျဖစ္ရမည္။ Sovereignty

ႀကိဳးကိုင္ျခင္းမရွိ၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အျပည့္အဝရွိရမည္။

၃) ဒီမုိကေရစီသမတႏုိင္ငံ ျဖစ္ရမည္။ Republic

အမ်ဳိးသားမ်ားတန္းတူေရးကိုေဖာ္ေဆာင္ေသာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တရပ္ နဲ႔ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးကိုေဖာ္ ေဆာင္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တရပ္ ထပ္တူဥပေဒျပဳအာဏာရွိရမည္။ (သမတ နဲ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ စနစ္)

၄) ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံျဖစ္ရမည္။ Union State

အမ်ဳိးသားမ်ားတန္းတူျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ရမည္။ တျပည္ေထာင္မဟုတ္၊ ဖားတပိုင္းငါးတပိုင္း ျပည္ေထာင္စုမဟုတ္။

 

 () အေျခခံေက်ာ႐ုိး(၁၄)ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕လြတ္လပ္ေသာအခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္သမတဗမာႏုိင္ငံ အတြက္ႏုိင္ငံဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲရာမွာရန္ကုန္ဂ်ဴဗလီခန္းမႀကီးတြင္၁၉၄၇ခု၊ေမလ၂၃-၂၄ရက္ေန႕က်င္းပေသာဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပဏာမညီလာခံသဘင္၌အဆုိ (၁၄)ခ်က္တင္သြင္းသည့္အေပၚဗမာႏုိင္ငံဖဆပလ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ညီလာခံကသေဘာတူခ်မွတ္ၾကသည္။ယင္း၁၄ခန္းအနက္အခန္း (၁) ကုိေအာက္ပါအတုိင္းေဖာ္ျပ ထားသည္။

 

အခန္း [၁]

ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံ

၁။ ဗမာႏုိင္ငံေတာ္ကုိ လြတ္လပ္ေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္သမတႏုိင္ငံ ဟူ၍ ေၾကညာရမည္။

၂။ ဆုိခဲ့ၿပီးေသာ လြတ္လပ္ၿပီးေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္သမတျမန္မာႏ္ုိင္ငံေတာ္တြင္ –

(က)       ၁။ ဗမာျပည္၀န္ႀကီးအဖြဲ႕ကအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ဗမာျပည္မ
၂။ ဟုမၼလင္းခရုိင္ခြဲ
၃။ ဆင္ကလိန္းခႏၱီး
၄။ ေသာင္သြပ္
၅။ ဆြမၼရနယ္
၆။ နာဂေတာင္တန္းမ်ား
၇။ သံလြင္ခရုိင္
၈။ ကံပက္လက္ခရုိင္ခြဲ
`             ၉။ ရခုိင္ေတာင္တန္းေဒသ ဟူ၍ေခၚေ၀ၚေသာေဒသမ်ား
(ခ) ကုိးကန္႔နဲ႔မိုးၿဗဲတုိ႕ အပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ ရွမ္းျပည္ေထာင္စု
(ဂ) ကရင္နီျပည္နယ္မ်ား
(ဃ) ကခ်င္ေတာင္တန္းမ်ား
(င) ကံပက္လက္ခရုိင္ခြဲ မပါေသာ ခ်င္းေတာင္တန္းခရုိင္တုိ႕ ပါ၀င္ရမည္။

 

၃။ ဆိုခဲ့ၿပီးေသာ လြတ္လပ္ေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္သမၼတဗမာႏုိင္ငံေတာ္သည္ ျပည္ေထာင္စုဗမာႏုိင္ငံေတာ္ ဟု ေခၚတြင္ရမည္။

(၁) ေအာက္ပါဂုဏ္အဂၤါမ်ားရိွေသာ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအား ျပည္ေထာင္စုျပည္နယ္အဆင့္အတန္းကုိ ေပးအပ္ရ မည္။
၁။ ပထ၀ီအေနအထားအရ နယ္နမိတ္အထင္အရွားရိွျခင္း၊
၂။ ျမန္မာစကားနဲ႔မတူေသာ ဘာသာစကားတမ်ိဳးတည္းရိွျခင္း၊
၃။ ယဥ္ေက်းမႈတမ်ိဳးတည္းရိွျခင္း၊
၄။ ရာဇ၀င္အစဥ္အလာတမ်ိဳးတည္းရိွေသာ လူစုရိွျခင္း၊
၅။ စီးပြားဆုိင္ရာအက်ိဳးေက်းဇူး နဲ႔ စီးပြားေရးလုံေလာက္မႈရိွေသာ လူစုရိွျခင္း၊
၆။ လူဦးေရအေတာ္အတန္ရိွျခင္း၊
၇။ သီးျခားျပည္ေထာင္စုေဒသတခုအျဖစ္ျဖင့္ မိမိ၏ကုိယ္ပုိင္ထင္ရွားခ်က္အတုိင္း ေနလုိေသာဆႏၵရိွျခင္း၊

(၂) ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ရမည့္နယ္မ်ားအဆင့္အတန္းကုိ အထက္ပါဂုဏ္အဂၤါမ်ား နည္းမ်ားမဆုိရိွပါေသာ္လည္း စီးပြား ေရးလုံေလာက္မႈခ်ဳိ႕ငဲ့ေနေသာ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအား ေပးအပ္ရမည္။

(၃)  လူမ်ိဳးစုျပည္နယ္အဆင့္အတန္းကို နည္းမ်ားမဆုိ သီးျခားဘာသာစကားရိွျခင္း၊ ထုိဘာသာစကားကုိအေတာ္အသင့္အားျဖင့္ တစုတေပါင္းတည္းေျပာဆုိေသာေဒသရိွျခင္း၊ မိမိ၏ကုိယ္ပုိင္ထင္ရွားခ်က္အတုိင္းေနလုိေသာဆႏၵရိွ ျခင္းတုိ႕မွတပါး အထက္ပါအားလုံးေသာ ဂုဏ္အဂၤါမ်ား၌ခ်ိဳ႕ငဲ့ေနေသာျပည္သူျပည္သားမ်ားအားေပးအပ္ရမည္။

(၄) တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုအခြင့္အေရးမ်ားကုိ….

၁။ လူမ်ိဳးအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဘာသာစကားအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊             ရာဇ၀င္အစဥ္အလာအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လူမ်ားစုနဲ႔ ကြဲျပားျခားနား၍၊

၂။ဗမာတျပည္လုံး၌ျဖစ္ေစ၊အဖြဲ႕၀င္ေဒသတခုခု၌ျဖစ္ေစ၊ရိွေသာလူဦးေရအားလုံးတြင္အနည္းဆုံး (၁၀)ပုံ (၁)ပုံမွ်လူဦးေရရိွေသာလူတစုအားရရိွႏုိင္ေစရန္၀န္ခံခ်က္ျပဳရမည္။

မွတ္ခ်က္။
ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ညီလာခံက သေဘာတူထားတဲ့ အခန္း[၁] အပုိဒ္ (၃-၁) ပါအခ်က္ ၇ ခ်က္မွာ ျမန္မာစကား နဲ႔မတူေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕၀င္ျပည္နယ္အဆင့္အတန္းကုိ ေပးရမည္ဟု ေဖာ္ျပျခင္းဟာ ျပည္နယ္အဆင့္အတန္းရာထားၿပီးတဲ့ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ကရင္နီအတြက္ ေဖာ္ျပထားျခင္းမဟုတ္တဲ့အျပင္ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ကရင္နီ လူမ်ိဳးမ်ားဟာ ျမန္မာစကားနဲ႔ တူလား၊ မတူဘူးလား ေမးစရာ ေျဖစရာမလုိဘူးဆုိတာ ရွင္းေနပါ တယ္။ ျမန္မာစကားနဲ႔မတူေသာလူမ်ိဳးဟု ေဖာ္ျပျခင္းဟာ ဗမာျပည္မနယ္ေျမထဲမွာ အတူတူေနထုိင္ၾကတဲ့ (ရခုိင္၊ မြန္၊ ကရင္) လူမ်ိဳးအတြက္ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္တယ္ဆုိတာကလည္း ရွင္းေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရခုိင္၊ မြန္၊ ကရင္လူမိ်ဳးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕၀င္ျပည္နယ္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ေပးရမည္ ဆုိတာလည္း ရွင္းေနပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ပင္လုံစိတ္ဓါတ္အရ ျမန္မာလူမ်ိဳးသည္လည္း တန္းတူအခြင့္အေရးျဖစ္တဲ့အတြက္ ျမန္မာလူမ်ိဳးကုိလည္း ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕၀င္ ျပည္နယ္ အျဖစ္ ေဖာ္ထုတ္ေပးရမည္လုိ႕ ေဖာ္ညႊန္းထားၿပီးျဖစ္တယ္။

 

ဒါေၾကာင့္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္နဲ႔ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ပထမညီလာခံႀကီးတို႔ကဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲရာမွာအေျခခံမူ (၄) ခ်က္၊လမ္းညႊန္ခ်က္ (၇)ခ်က္နဲ႔အေျခခံေက်ာရုိး (၁၄)ခ်က္ခ်မွတ္ ထားျခင္းဟာကခ်င္၊ကရင္၊ကရင္နီ၊ခ်င္း၊မြန္၊ျမန္မာ၊ရခုိင္၊ရွမ္းစတဲ့လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္တန္းတူရည္တူစစ္မွန္တဲ့ ဒီမုိကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံမူမ်ားကုိအခုိင္အမာခ်မွတ္ထားၿပီးျဖစ္ တယ္။ဒါ့အျပင္ပုဒ္မ၃အပုိဒ္ (၂၊၃၊၄၊) ေဖာ္ျပ ခ်က္အရအျခားတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအတြက္ကုိလည္းလူမ်ိဳးစု ျပည္နယ္အဆင့္အတန္းနဲ႔ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေဒသမ်ားကုိလည္းဆက္လက္ေဖၚထုတ္ေပးရမည္လုိ႕ အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားၿပီးျဖစ္တယ္။

 

၂။အမွန္တရားေသြဖီအားနည္းရာမွအဓမၼမတရားမႈအဆင့္အဆင့္က်ဴးလြန္ျခင္း

(က) အမွန္တရားေသြဖီအားနည္းျခင္း

 

ေခါင္းေဆာင္မ်ားခင္ဗ်ား၊

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္နဲ႔ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ပထမညီလာခံႀကီးက ခ်မွတ္ ထားတဲ့ အေျခခံမူမ်ား၊ အေျခခံမူေက်ာရုိးမ်ားအတုိင္း အမ်ိဳးသားမ်ားတန္းတူရည္တူ စစ္မွန္တဲ့ဒီမုိကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမတႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းပါက အမ်ိဳးသားမ်ားစည္းလုံးညီညြတ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ ၀ေျပာတဲ့ ဒီမုိကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမတႏုိင္ငံေတာ္သစ္ကုိ မလြဲမေသြတည္ေဆာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္တယ္။

 

ဒါေပမဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက်ဆုံးၿပီးတဲ့ေနာက္ ပင္လုံစိတ္ဓါတ္အေျခခံမူအေပၚေသြဖီအားနည္းခဲ့ရာမွ ၁၉၄၇ ခု ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲရာမွာ ဗမာျပည္မကုိ ျပည္ေထာင္စု(ဗဟုိ)အာဏာနဲ႔တြဲထားၿပီး ရခုိင္၊ မြန္၊ ကရင္အမ်ိဳး သားမ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္ကုိ မေဖာ္ေပးျခင္း၊ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာကရင္နီျပည္ကုိ ေစာဖ်ာမ်ားနဲ႔ ျပည္ သူ႕ဆႏၵအမွန္ရယူျခင္းမရိွဘဲ အဖြဲ႕၀င္ျပည္နယ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း၊ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီ လက္ေတြ႕က်င့္သုံးရာမွာ ဂုိဏ္းဂဏျပင္းထန္လြန္းျခင္း စတဲ့ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ရခုိင္၊ မြန္၊ ကရင္၊ ပအိုဝ့္ အမ်ိဳးသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ ေရး၊ ကရင္နီအမ်ိဳးသားလက္နက္ကုိင္ခုခံေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ ဗကပ၊ အလံနီ၊ ေတာ္လွန္ေသာဗမာ့တပ္မေတာ္၊ ျပည္သူ႕ ရဲေဘာ္ စတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေပၚေပါက္လာၿပီး ျပည္တြင္းစစ္မီး စတင္ေလာင္ကြ်မ္းသြားျခင္း ျဖစ္တယ္။

 

၁၉၄၇ခု၊ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအခန္း [၁၀] မွာ၁၀ႏွစ္ေက်ာ္ရင္ခြဲထြက္ခြင့္နဲ႔အခန္း [၁၁] မွာဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ခြင့္ျပ႒ာန္းထားတယ္၊တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာခြဲထြက္ခြင့္ တႀကိမ္တခါမွမေတာင္းပါ။ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပအခ်ိန္ဆြဲလြန္းျခင္း၊ရွမ္းျပည္ (၁၃)နယ္ကုိစစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသတ္မွတ္ျခင္း၊ကခ်င္အစုိးရနဲ႔ ျပည္သူ႔ဆႏၵမရယူဘဲဖီေမာ္၊ေဂၚလန္၊ကန္ဖန္နယ္ေျမကုိတရုတ္သုိ႕ေပးအပ္ျခင္း၊ဗုဒၶဘာသာကုိႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္ျပ႒ာန္းျခင္းျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ရွမ္း၊ကခ်င္၊ခ်င္းစတဲ့ အမ်ိဳးသားလက္နက္ ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးေပၚေပါက္လာလို႔ျပည္တြင္းစစ္မီးထပ္ဆင့္ေလာင္ကြ်မ္းသြားၿပီးဗုိလ္ခ်ဳပ္နဲ႔တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားတည္ေဆာက္ထားတဲ့ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္ယိမ္းယိုင္သြားျခင္း ျဖစ္တယ္။

 

() အဓမၼမတရားမႈ စတင္က်ဴးလြန္ျခင္း

 

ေခါင္းေဆာင္မ်ားခင္ဗ်ား၊

ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က သန္႕ရွင္း-တည္ၿမဲ ႏွစ္ျခမ္းကြဲၿပီးတဲ့ေနာက္ပုိင္းမွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုဟာ ယိမ္းယုိင္ေနတဲ့ တုိင္းရင္း သားမ်ားပင္လုံစိတ္ဓါတ္၊ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္ကုိ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွာ ပါတီစုံ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေပါင္းစံုႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ က်င္းပခဲ့တယ္၊ ဒါေပမယ့္ အိမ္ေစာင့္အစုိးရကာလမွာ အာဏာငမ္းငမ္းတက္ၿပီး ဒီမုိ ကေရစီနဲ႔ တုိင္းရင္းသားမ်ားတန္းတူေရး လုံး၀မလုိလားဘဲ ျပည္သူကုိကြ်န္ျပဳလုိ၊ လူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒက်င့္သုံးလုိတဲ့ ဗုိလ္ေန ၀င္းဦးေဆာင္ ဖက္ဆစ္စစ္အုပ္စုက ‘တုိင္းရင္းသားမ်ားဟာ ဖက္ဒရယ္သမားမ်ားျဖစ္ၾကတယ္၊ ခြဲထြက္ေရးသမားမ်ား ျဖစ္ၾကတယ္၊ တုိင္းျပည္ေခ်ာက္ကမ္းပါးက်လုဆဲဆဲမွာ တပ္မေတာ္က အခ်ိန္မွီကယ္တင္လုိက္ရတယ္’ ဆုိၿပီး သူခုိးလူ ဟစ္ခဲ့တယ္၊

 

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုနဲ႔ အေပါင္းအပါမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္အမ်ားအျပား ဖမ္းဆီးေထာင္ခ် ညႇဥ္းပမ္း ႏွိပ္စက္လုိ႕ ေသဆုံးခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဝ၊ ပေလာင္၊ ကယန္း၊ နာဂ၊ လားဟူ စတဲ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုပါမက်န္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးေတြ ထပ္မံေပါက္ကြဲ ေပၚထြက္လာၿပီး ျပည္တြင္းစစ္မီးေတြလည္း တဟုန္းဟုန္းေတာက္ ေလာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္။

 

ဒါ့အျပင္ဗုိလ္ေန၀င္းဦးေဆာင္တဲ့မဆလတပါတီအာဏာရွင္ဖက္ဆစ္စစ္အုပ္စုဟာဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖင့္ ျပည္သူ တရပ္လုံးကိုကြ်န္ျပဳထားေရး နဲ႔တုိင္းရင္းသားမ်ားအမ်ိဳးျဖဳတ္ေရးအတြက္၁၉၇၄ခုဖြဲ႕စည္းပုံကုိစိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းလုိက္တယ္။ဒါေပမဲ့တန္းတူေရးအတြက္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕မ်ားရဲ႕ ေတာက္ ေလွ်ာက္တုိက္ပြဲဝင္မႈ၊ ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ အဆက္မျပတ္တိုက္ပြဲဝင္မႈ၊ေနာက္ဆံုး ၁၉၈၈ခုႏွစ္ျပည္သူမ်ားရဲ႕ဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပုံႀကီးေၾကာင့္မဆလတပါတီစနစ္က်ရႈံးကာ၎တုိ႕စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲထားတဲ့ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိလည္းကုိယ္တုိင္ဖ်က္သိမ္းလုိက္ရတယ္။

 

() ထပ္ဆင့္အဓမၼမတရားမႈက်ဴးလြန္ျခင္း

 

ဖက္္ဆစ္စစ္ေခါင္းေဆာင္ဗုိလ္ေန၀င္းဟာျပည္သူတရပ္လုံးကုိကြ်န္ျပဳထားတဲ့၁၉၇၄ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းလုိက္ေပမဲ့ျပည္သူလုိလားတဲ့ဒီမုိကေရစီအခြင့္အေရးကုိလုံး၀မေပးလုိဘဲ၊ျပည္သူလူထုအေပၚဆက္လက္ ကြ်န္ျပဳထားႏုိင္ေရးကိုရည္မွန္းခ်က္ထားရိွၿပီးမဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းျဖစ္တဲ့မဆလတျဖစ္လဲတစညႏုိင္ငံေရးပါတီနဲ႔န၀တစစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းကုိခ်မွတ္အေမြေပးခဲ့တယ္။

 

ဒါေၾကာင့္ န၀တ/နအဖ အုပ္စုဟာ ဗုိလ္ေန၀င္း အေမြေပးခဲ့တဲ့ ၁၉၇၄ ခုဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကဲ့သို႔ ျပည္သူလူထု အား ဆက္လက္ကြ်န္ျပဳထားႏိုင္မယ့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတခုေပၚေပါက္ေရးကုိ ရည္မွန္းခ်က္အျဖစ္ခ်မွတ္ထားၿပီး မဟာဗ်ဴဟာအျဖစ္ အတုအေယာင္အမ်ိဳးသားညီလာခံနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး-ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းကုိ ခ်မွတ္ထားတယ္။

အဲဒီတုံးကဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားနဲ႔တုိင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားတုိ႕ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္ဟာစစ္မွန္တဲ့ဒီမုိကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးျဖစ္ေပမဲ့၊’ဖက္ဒရယ္ဆုိတာခြဲထြက္ေရး၊တုိင္းျပည္ၿဖိဳခြဲေရး’လို႔ မႈိင္းမိထား တဲ့အတြက္ရဲတင္းျပတ္သားစြာျပည္သူလူထုအားမခ်ျပႏိုင္ခဲ့ပါ။မဟာဗ်ဴဟာကုိလည္းမခ်မွတ္ႏုိင္ခဲ့ပါ။

 

ဒါေၾကာင့္ဒီမုိကေရစီအင္အားစုနဲ႔တုိင္းရင္းသားအင္အားစုအားလုံးစစ္အုပ္စုရဲ႕မဟာဗ်ဴဟာတခုျဖစ္တဲ့အတု အေယာင္အမ်ိဳးသားညီလာခံမွာပါ၀င္လုိက္တာဟာအမွားႀကီးမွားျခင္းျဖစ္တယ္။ဒီမုိကေရစီအင္အားစုေရာတုိင္းရင္း သားအင္အားစုပါအတုအေယာင္ညီလာခံ မတက္ပါကဘယ္လုိမွရုပ္ျပစရာအေၾကာင္းမရိွပါ။ေနာက္ပုိင္းမွာ NLD ၊ SNLD နဲ႔ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံမွထြက္သြားခဲ့ေပမဲ့မြန္ျပည္သစ္ပါတီေလ့လာသူအျဖစ္တက္ ေရာက္ျခင္းမွအပအျခားတုိင္းရင္းသားအားလုံးဟာညီလာခံကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္အၿပီးထိတက္ေရာက္ခဲ့တဲ့အတြက္တုိင္းရင္းသားပါ၀င္တယ္လို႔ရုပ္ျပႏုိင္ခဲ့ၿပီး၎တုိ႕စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲထားတဲ့၂၀၀၈ခုဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိအတင္းအတည္ျပဳျပ႒ာန္းႏုိင္ျခင္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္းေကာင္းေကာင္းႀကီးဘ၀သင္ခန္းစာရရိွၿပီးျဖစ္တယ္။

 

ဒါေပမဲ့၂၀၀၈ ခုဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို အတင္းအတည္ျပဳၿပီးတဲ့ေနာက္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ ေရးအဖြဲ႕အစည္းအားလုံးကို နယ္ျခားေစာင့္တပ္၊ဌာေနျပည္သူ႕စစ္ အသြင္ေျပာင္းရန္၃ ႀကိမ္တုိင္တုိင္ရာဇာသံေပးခဲ့ ေပမဲ့အားလုံးညီညြတ္ျခင္းအင္အားေၾကာင့္အခုလိုၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဆုိတဲ့အေျခအေနဆုိက္ေရာက္လာတာ ကုိလည္းေကာင္းေကာင္းလက္ေတြ႔ၾကံဳၾကၿပီးျဖစ္တယ္။

 

(ဃ) အမွန္တရားကုိ ဆုပ္ကုိင္ထား၊ အဓမၼမတရားမႈကုိ တုိက္ဖ်က္ၾက

 

ယေန႕သမတဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မင္းေအာင္လႈိင္တို႔စစ္အုပ္စုဟာမဆလတပါတီဖက္ဆစ္စစ္အာဏာရွင္နဲ႔န၀တ/ နအဖစစ္အာဏာရွင္တို႔ရဲ႕လမ္းစဥ္အေပၚ ဆက္လက္အေမြခံထားတဲ့အတုိင္းယင္းတုိ႕ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္ဟာျပည္သူ တရပ္လုံးကြ်န္ျပဳထားတဲ့၂၀၀၈ခုဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒခုိင္မာေရးျဖစ္ၿပီးမဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းအျဖစ္ဖြဲ႕စည္းပုံုံ အေျခခံဥပေဒျပင္္ဆင္ေရးနဲ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရး-ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းပင္ျဖစ္တယ္၊

 

ယခုဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းဟာ ယခင္အတုအေယာင္အမ်ိဳးသားညီလာခံနဲ႔ထပ္တူျဖစ္ၿပီး ယခုၿငိမ္း ခ်မ္းေရး-ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းဟာ ယခင္က အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး-ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းနဲ႔ တထပ္တည္းပင္ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ယခင္မဟာဗ်ဴဟာႏွစ္ရပ္ကိုရင္ဆိုင္ေရးနဲ႔ ယေန႕မဟာဗ်ဴဟာႏွစ္ရပ္ကိုရင္ဆိုင္ေရး ျခားနားခ်က္ကေတာ့ ဒီမို ကေရစီအင္အားစုမ်ားနဲ႔ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားဟာ အမွန္တရားကိုဆုပ္ကိုင္ၿပီး ယခုမဟာဗ်ဴဟာအေပၚ ပူးဝင္ လႈပ္ရွားသြားၾကရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒါမွသာ ျပည္သူတရပ္လုံးလုိလားေနတဲ့ ဒီမုိကေရစီအခြင့္အေရး၊ အမ်ိဳးသားမ်ား တန္းတူေရး၊ စစ္မွန္တဲ့ဒီမုိကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္။

 

() အမွန္တရားသို႔ဦးတည္ခ်ီတက္ၾကစုိ႕

 

ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားနဲ႔တုိင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားတုိ႕ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္ဟာစစ္မွန္တဲ့ဒီမုိကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုသမတႏုိင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးျဖစ္ၿပီးမဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းႏွစ္ရပ္မွာပင္လုံမူအေျခခံထားတဲ့ျပည္ ေထာင္စုညီလာခံပူးေပါင္းက်င္းပေရးနဲ႔ျပည္သူတရပ္လုံးစြမ္းအားျဖင့္ပူးေပါင္းပါ၀င္ေရးပင္ျဖစ္တယ္။

အဲဒီမဟာဗ်ဴဟာ ေရာက္ရိွလာေရးအတြက္ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားနဲ႔ တုိင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားတုိ႕ဟာ လုပ္ငန္း မ်ားအေပၚ အျပန္အလွန္နားလည္မႈရိွရိွ၊ ဆက္စပ္မႈရိွရိွ ေထာက္ခံၾကၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားၾကရမွာ ျဖစ္တယ္။

 

() ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္း

ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္တဲ့ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းဟာအနာဂါတ္အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးမွာတပ္မေတာ္ ကအစဥ္တစုိက္ဦးေဆာင္ပါ၀င္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေရးဆုိတဲ့ဦးတည္ခ်က္အေပၚအထိခံမွာမဟုတ္ဘဲနည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္အခ်ိန္ဆြဲၿဖိဳခြဲသြားမွာျဖစ္တယ္။အဲဒီအေပၚ NLD နဲ႔ဒီမုိကေရစီအင္အားစုတုိ႕ဟာပုဒ္မ၄၃၆ျပင္္ဆင္ေရးမွရည္မွန္း ခ်က္ျဖစ္တဲ့စစ္မွန္တဲ့ဒီမုိကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးေအာင္ျမင္တဲ့အထိေနာက္ဆုတ္မွာ မဟုတ္ဘဲတဆင့္ၿပီးတဆင့္တုိက္ပြဲ၀င္သြားမွာျဖစ္လုိ႕နားလည္မႈရိွရိွ၊ဆက္စပ္မႈရိွရိွေထာက္ခံၾကၿပီးပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ၾကရမွာျဖစ္တယ္။

 

() ဒီမုိကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းပုံေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္း

၂၀၀၈ခုဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိဒီမုိကေရစီစံခ်ိန္စံညႊန္းနဲ႔အညီျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းနဲ႔ဒီမုိကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမတႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းဟာ တထပ္တည္းျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းကုိလည္း အျပန္အလွန္ နားလည္မႈရိွရိွ၊ဆက္စပ္မႈရိွရိွေထာက္ခံၾကၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရမွာျဖစ္တယ္။

 

() ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္း

စစ္အုပ္စုရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းဟာ ၂၀၀၈ ခု ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေအာက္ အတင္းဆြဲသြင္းေရးနဲ႔ အၾကြင္းမဲ့လက္နက္ခ်ေရးပင္ျဖစ္တယ္။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းဟာ ျပည္သူတရပ္လုံးလုိလားေနတဲ့ ဒီမုိကေရစီေရး၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး၊ ဒီမုိ ကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းပုံေရးဆြဲေရး၊ တုိင္းရင္းသားမ်ား တန္းတူရည္တူကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ရိွၿပီး စစ္မွန္တဲ့ ဒီမုိကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမတႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ တဆက္တစပ္တည္းျဖစ္လုိ႕ အျပန္ အလွန္ေထာက္ခံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာအဓိကအေျခခံမူမ်ားႏႈိင္းယဥ္ခ်က္
စစ္အုပ္စု၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဓိကအေျခခံမူမ်ား

၁။ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူရန္အမွန္တကယ္ဆႏၵရွိရန္

၂။ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအတိုင္းကတိတည္ရန္

၃။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္အေပၚ အျမတ္ မထုတ္ရန္

၄။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေပၚ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမျဖစ္ေစ ရန္

၅။ ႏိုင္ငံေတာ္ကထုတ္ျပန္သည့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို တိတိက်က်လိုက္နာရန္

၆။ ဒို႔တာဝန္အေရး ၃ ပါးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအႏွစ္သာရ ကို လက္ခံၿပီး ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖင့္ ဒီမိုကေရ စီေလွ်ာက္လွမ္းမႈတြင္ လိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္ရန္ 

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဓိကအေျခခံမူမ်ား

၁။ ျပည္ေထာင္စုဗမာႏုိင္ငံ၏ ျပႆနာသည္ ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာျဖစ္ၿပီး ယင္းျပႆနာကုိ လက္နက္အင္အားျဖင့္ မေျဖရွင္းဘဲ၊ ႏုိင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းသြားရန္၊

၂။ ပင္လုံမူအေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုညီလာခံႀကီး ပူးေပါင္း က်င္းပရန္၊

၃။ ႏုိင္ငံေရးအေျခခံျပႆနာျဖစ္ေသာ ျပည္သူ႔ဒီမုိကေရစီ ဆိတ္သုန္းျခင္းျပႆနာနဲ႔ တုိင္းရင္းသားမ်ားတန္းတူေရး ဆုံး ရႈံးျခင္းျပႆနာကုိ ပင္လုံအေျခခံမူအရ အမ်ိဳးသားမ်ားတန္း တူရည္တူရိွၿပီး ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရိွေသာ ဒီမုိကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမတႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ သြားရန္၊

၄။ၿငိမ္းခ်မ္းေရး-ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးျခင္းၾကားကာလတြင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊စီမံခန္႕ခြဲေရးနဲ႔ပတ္သက္၍လက္ရိွအေန အထားအတုိင္းတည္ရိွရန္၊

 

အထက္ပါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဓိကအေျခခံမူမ်ား ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္ပါရိွသည့္အတုိင္း သမတဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မင္းေအာင္ လႈိင္ ဦးေဆာင္တဲ့ စစ္အုပ္စုရဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေျခခံမူေတြဟာ ျပည္သူတရပ္လုံးကုိ ဆက္လက္ကြ်န္ျပဳထားလုိေၾကာင္း ေပၚလြင္ထင္ရွားၿပီး တုိင္းရင္းသားရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေျခခံမူေတြကေတာ့ ျပည္သူတရပ္လုံးလုိလားေနတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမုိကေရစီအေရး၊ ဒီမုိကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမတႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ ေရးကုိ တည့္တည့္မတ္မတ္ဦးတည္ေနလွ်က္ရိွပါတယ္။

 

ေခါင္းေဆာင္မ်ား ခင္ဗ်ား၊

ေနာက္ဆုံးအႀကံျပဳတင္ျပလုိတာကမိမိတို႔ရဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေျခခံမူမ်ားဟာတုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားကိုခြန္အား မီးအိမ္ ျဖစ္ေစတာနဲ႕အမွ်တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစံုျပည္သူလူထုမ်ားသို႔ ရဲရင့္ျပတ္သားစြာတင္ျပ အင္အားရယူရန္အခ်ိန္က်ေရာက္ၿပီျဖစ္တယ္။

ျပည္သူလူထုတရပ္လုံးေမြးရာပါဒီမုိကေရစီအခြင့္အေရးနဲ႔ပင္လုံစာခ်ဳပ္ပါရိွတဲ့အတုိင္းတုိင္းရင္းသားမ်ားရရိွထားတဲ့တန္းတူေရးထက္ဘာအေရးကုိမွအေလးထားရန္မလုိေၾကာင္း တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။  မိမိတို႔ေတာ္လွန္ေရးဟာ က်ည္ဆံတုိက္ပြဲကုိ၆၄ႏွစ္ ၾကာကာလတုိင္တြန္းလွန္၀ံ့သကဲ့သုိ႕တုိင္းရင္းသားျပည္သူတရပ္လုံးနဲ႔လက္တြဲၿပီးၿငိမ္းခ်မ္းေရး-ႏုိင္ငံေရးစာပြဲ၀ုိင္းတုိက္ပြဲကုိလုံး၀လက္မေလွ်ာ့ဘဲအမွန္တရားဆုပ္ကုိင္ထားၿပီးအဓမၼမတရားမႈကုိ အၿပီးအပုိင္တုိက္ဖ်က္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေအာင္ျမင္ၿပီးစစ္မွန္တဲ့ဒီမုိကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမတႏုိင္ငံ ေတာ္တည္ေဆာက္ေရးေအာင္ျမင္သည္အထိအင္တုိက္အားတုိက္လက္တြဲညီညာ ခ်ီတက္ၾကပါစုိ႕ဟုတုိက္တြန္း အႀကံျပဳ တင္ျပလုိက္ရပါတယ္။

 

ဒီမုိကေရစီအေရးနဲ႔အမ်ိဳးသားမ်ားတန္းတူေရး တၿပိဳင္တည္းေအာင္ပြဲခံၾကရမည္။

စစ္မွန္တဲ့ဒီမုိကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးေအာင္ရမည္။

 

ေတာ္လွန္ေရးသစၥာျဖင့္

ဒီမုိကေရစီအေရးနဲ႔ အမ်ိဳးသားမ်ားတန္းတူေရးဆုိင္ရာ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ား

ေန႕စြဲ – ၂၀၁၄ ခု၊ ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္ေန႕


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts