သတင္းေဆာင္းပါး ေအာင္ဒင္

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေကာင္းႏိုးရာရာ (အပိုင္း ၁)

(တူေမာ႐ိုးသတင္းဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၁၊ အမွတ္ ၃၊ မတ္လ ၁၁၊ ၂၀၁၄)

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေကာင္းႏိုးရာရာ (အပိုင္း ၁)

ေအာင္ဒင္၊ မတ္ ၁၆၊ ၂၀၁၄

 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက အျခားဖြံ႕ျဖိဳးျပီးႏိုင္ငံအမ်ားစုလို ကုန္ပစၥည္းမ်ားအေပၚမွာ ေပါင္းစပ္တန္ဘိုးအခြန္ (Value Added Taxes) မေကာက္ခံတာေၾကာင့္ အစိုးရအသုံးစားရိတ္မ်ားအတြက္ ဝင္ေငြခြန္ (Personal Income Tax) အေပၚ အမ်ားစုအားထားေနရတာပါ၊ ဒါေၾကာင့္ ဝင္ေငြခြန္ဆိုင္ရာမူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းဟာ ျပည္သူလူထုနဲ႕ အစိုးရအေပၚ တိုက္႐ိုက္သက္ေရာက္မႈရွိတဲ့ အင္မတန္အေရးၾကီးတဲ့ ႏိုင္ငံေရးေဆာင္ရြက္မႈ ျဖစ္ပါတယ္၊

 

# ဝင္ေငြခြန္ေလွ်ာ့ခ်ခ်င္တဲ့ ရီပတ္ဘလီကန္ပါတီ

 

ရီပတ္ဘလီကန္ပါတီက ျပည္သူလူထုအေပၚ အခြန္အေကာက္ ေလွ်ာ႕ခ်ေကာက္ခံေရး (Tax Cut/
Lower Taxation) မူဝါဒကို လက္ခံက်င့္သုံးပါတယ္၊ ျပည္သူလူထုဟာ ၎တို႕တစ္ေယာက္ခ်င္းရဲ့ ဘဏၰာေရးအေျခအေနေပၚမွာ တာဝန္ရွိသလို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရရဲ့ ဘဏၰာေရးအေျခအေနေပၚမွာလည္း ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိရမယ္လို႕ ယံုၾကည္ပါတယ္၊ ျပည္သူလူထုရဲ့ သေဘာဆနၵမပါပဲ အစိုးရက အခြန္အေကာက္မ်ားကို တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံျခင္းမျပဳသင့္လို႕ ရပ္တည္ပါတယ္၊ ျပည္သူလူထုဆိုတဲ့ေနရာမွာ ရီပတ္ဘလီကန္ပါတီ ရည္ညႊန္းတာက သာမာန္ဆင္းရဲသားနဲ႕ အလယ္အလတ္လူတန္းစားတင္မကပဲ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝသူမ်ားလည္းပါဝင္ပါတယ္၊ ရီပတ္ဘလီကန္ပါတီက ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝသူမ်ားကိုလည္း ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမႈေၾကာင့္၊ ဝင္ေငြျမင့္မားမႈေၾကာင့္ အခြန္အတုတ္တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံတာကို လက္မခံပါ၊

 

သူတို႕ရဲ့ အေတြးအေခၚက ဝင္ေငြခြန္ကို ေလွ်ာ႕ခ်ေကာက္ခံျခင္းျဖင့္ တိုင္းျပည္ရဲ့ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားကို ပိုမိုတိုးျမႇင့္ေစမွာ၊ အသားတင္ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈကို တိုးျမႇင့္ေစမွာျဖစ္ျပီး တိုးျမႇင့္လာတဲ့ ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈေပၚကေန အခြန္ေငြတိုးျမႇင့္ရရွိလို႕ အစိုးရအတြက္ ဝင္ေငြပိုျပီး ရရွိေစမယ္လို႕ ယံုၾကည္ပါတယ္၊ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝသူမ်ားကို အခြန္ေငြပိုျပီး ေကာက္ခံျခင္းျဖင့္ ၎ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝသူမ်ားရဲ့ ပိုမိုရင္းႏွီးျမႇဳတ္ႏွံလိုမႈမ်ားကို အဟန္႕အတားျဖစ္ေစျပီး ျမင့္မားတဲ့ အခြန္အေကာက္မ်ားကို ေရွာင္တိမ္းဖို႕ ခ်မ္းသာသူမ်ားက သူတို႕ရဲ့ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အခြန္သက္သာတဲ့ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားကို ေရႊ႕ေျပာင္းေအာင္ တြန္းပို႕သလို ျဖစ္လိမ့္မယ္လို႕လည္း ယံုၾကည္ပါတယ္၊ အခြန္အေကာက္မ်ားကို ေလွ်ာ႕ခ်ျခင္းအားျဖင့္ ပိုျပီးၾကီးပြါးခ်မ္းသာလာတဲ့ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းရွင္ၾကီးမ်ား၊ ေကာ္ပိုေရးရွင္းၾကီးမ်ားဟာ ၎တို႕ရရွိတဲ့ အျမတ္အစြန္းေတြကို လုပ္ငန္းေတြထဲမွာ ပိုမိုရင္းႏွီးျမႇဳတ္ႏွံျခင္းျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္သူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ေတြပိုျပီး ဖန္တီးေပးႏိုင္ျပီး အလုပ္လက္မဲ့ႏႈံးကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္လိမ့္မယ္၊ အလုပ္လက္မဲ့ေတြေလ်ာ့နည္းျခင္းျဖင့္ အစိုးရေထာက္ပံ့ေၾကးကို မွီခိုေနရတဲ့ လူေတြကို ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈက လြတ္ေျမာက္ေစလိမ့္မယ္၊ သူေ႒းၾကီးေတြက အခြန္သက္သာလို႕ ရတဲ့ အျမတ္အစြန္းေတြကို လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕ေတြကို ပိုမိုလႉဒါန္းျပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားကို မွ်ေဝေစာင့္ေရွာက္ၾကလိမ့္မယ္လို႕ ရီပတ္ဘလီကန္ပါတီက ယံုၾကည္ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္လည္း ရီပတ္ဘလီကန္ပါတီကို သူေ႒းၾကီးမ်ားၾကိဳက္တဲ့ပါတီလို႕ေခၚၾကတာပါ၊

 

#သူေ႒းေတြကို အခြန္ပိုျပီးေကာက္ခ်င္တဲ့ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

 

ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီကေတာ့ အစိုးရဆိုတာ ႏိုင္ငံသားအားလုံးကို ေစာင့္ေရွာက္ဖို႕ တာဝန္ရွိတယ္လို႕ ယူဆပါတယ္၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရဟာ ႏိုင္ငံတြင္း လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားရဲ့ လိုအပ္ခ်က္ကို ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရေတြ၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြထက္ ပိုမိုနားလည္ျပီး အဲဒီလိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ဖို႕ ႏိုင္ငံသားမ်ားဆီက အခြန္ေငြေကာက္ခံရာမွာ ဝင္ေငြအနည္း၊ အမ်ားအေပၚမူတည္ျပီး အခြန္ေငြကို အဆင့္လိုက္ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံတဲ့ စနစ္ (Progressive Taxation) ကို လက္ခံက်င့္သုံးပါတယ္၊ ဆိုလိုတာက ဝင္ေငြနည္းသူကို အခြန္ေငြနည္းနည္းပဲေကာက္ခံျပီး ဝင္ေငြမ်ားေလေလ အခြန္ေငြတိုးျမႇင့္ေပးရေလပါ၊ ခ်မ္းသာတဲ့ ပုဂိၢဳလ္မ်ားဟာ အခြန္ေငြမ်ားမ်ားေပးေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ၎တို႕ရဲ့ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈကို ၎တို႕ေလာက္ ကံမေကာင္းၾကသူမ်ားကို အစိုးရကတဆင့္ မွ်ေဝေပးဖို႕ တာဝန္ရွိတယ္လို႕ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီက ယံုၾကည္ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္လဲ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီကို ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၊ အလယ္အလတ္တန္းစားမ်ားက ပိုျပီး ေထာက္ခံၾကတာပါ၊ တခ်ိဳ႕ကလည္း ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီကို ကြန္ျမဴနစ္ဆန္လြန္းတယ္လို႕ စြပ္စြဲၾကပါတယ္၊

 

 

 

# ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးမွန္၊ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးမွား

 

ဝင္ေငြခြန္္မူဝါဒမွာ ပါတီၾကီးႏွစ္ခုစလုံးရဲ့ မူဝါဒေတြဟာ မွန္တာေရာ၊ မွားတာေရာ ေရာေထြးေနတယ္လို႕ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္၊ ရီပတ္ဘလီကန္ပါတီရဲ့ မူဝါဒအရ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၊ ဝင္ေငြနည္းသူမ်ားကို အခြန္ေငြမေကာက္ခံျခင္းဟာ မွန္ကန္တယ္လို႕ က်ေနာ္ျမင္ပါတယ္၊ ဒါေပမည့္ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝသူမ်ားကို အျခားေသာ အလယ္အလတ္မ်ားနဲ႕ တန္းတူပဲ အခြန္ေကာက္ခံရမယ္ဆိုတာေတာ့ မွားတယ္ ထင္ပါတယ္၊ လက္ရွိအေျခအေနမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ့ လူဦးေရ (၁) ရာခိုင္ႏႈံးက တိုင္းျပည္ဝင္ေငြစုစုေပါင္းရဲ့ (၂၂) ရာခိုင္ႏႈံးကို ပိုင္ဆိုင္ထားျပီး က်န္ (၉၉) ရာခိုင္ႏႈံးက တိုင္းျပည္ဝင္ေငြ စုစုေပါင္းရဲ့ (၇၈) ရာခိုင္ႏႈံးကိုသာ ပိုင္ဆိုင္ပါတယ္၊ ခ်မ္းသာသူ (တစ္) ရာခိုင္ႏႈံးနဲ႕ သာမာန္ျပည္သူ (၉၉) ရာခိုင္ႏႈံးၾကားမွာ ဝင္ေငြမညီမွ်မႈ (Income Inequality) က အင္မတန္မ်ားျပားလွပါတယ္၊ ဒီေတာ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအေပၚမွာ အခြန္လုံးဝမေကာက္ခံပဲ အလယ္အလတ္တန္းစားမ်ားကို မွ်တတဲ့ ႏႈံးထားနဲ႕ အခြန္ေကာက္ခံျပီး အလြန္ခ်မ္းသာသူ (၁) ရာခိုင္ႏႈံးအေပၚမွာ အခြန္ေငြတိုးျမႇင့္ေကာက္ခံသင့္ပါတယ္၊

 

ရီပတ္ဘလီကန္ပါတီက လုပ္ငန္းေတြပိုမိုတိုးခ်ဲ႕ျပီး အလုပ္အကိုင္ေတြ ပိုမိုဖန္တီးေပးႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ ခ်မ္းသာသူမ်ားကို အခြန္ေငြတိုးျမႇင့္ေကာက္ခံျခင္းဟာ မတရားဘူးလို႕ ဆိုပါတယ္၊ အခြန္ေငြျမင့္ျမင့္မားမားေပးရတာေၾကာင့္ ခ်မ္းသာသူေတြဟာ ၾကိဳးစားစီးပြါးရွာခ်င္စိတ္ေတြ ေလ်ာ့နည္းျပီး လုပ္ငန္းေတြ ဆက္လက္မတိုးခ်ဲ႕ေတာ့ပဲ ရပ္တန္႕သြားရင္ အလုပ္အကိုင္ေတြ ေလ်ာ့နည္းသြားျပီး အလုပ္လက္မဲ့ေတြ၊ အစိုးရေထာက္ပံ့ေၾကးကို မွီခိုရသူေတြ ပိုမ်ားလာမယ္၊ ျပည္ပကို လုပ္ငန္းေတြ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားၾကရင္ အလုပ္အကိုင္ေတြ ေပ်ာက္ဆုံးသြားမည့္အျပင္ အခြန္အတုတ္ေတြလည္း ေလ်ာ့နည္းရရွိမွာမို႕ အစိုးရအတြက္ ပိုျပီး အၾကပ္အတည္းျဖစ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာမွန္ေပမည့္ ခ်မ္းသာသူမ်ားကို အလယ္အလတ္လူတန္းစားနဲ႕ တန္းတူ အခြန္ေကာက္ခံရမယ္ဆိုတာေတာ့ မျဖစ္သင့္ပါ၊ ရီပတ္ဘလီကန္ပါတီက ေမွ်ာ္လင့္သလို ခ်မ္းသာသူတိုင္းက စီးပြါးေရးမွာ ပိုျပီးရင္းႏွီးျမႇဳတ္ႏွံတာမဟုတ္ပါ၊ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းရွင္တိုင္းက လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို လႉတန္းေနတာ မဟုတ္ပါ၊ ခ်မ္းသာသူအခ်ိဳ႕က သာမာန္ျပည္သူေတြရဲ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈဟာ အစိုးရရဲ့ တာဝန္သာျဖစ္တယ္လို႕ ယံုၾကည္ျပီး သူတို႕ရဲ့ ကိုယ္ပိုင္ႂကြယ္ဝမႈေတြထဲက ခြဲေဝေပးခ်င္ၾကတာ မဟုတ္ပါ၊

 

၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ အေမရိကန္သမၼတေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္ၾကရာမွာ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီရဲ့ သမၼတေလာင္း ဆီနိတ္တာ အိုဘားမားက သူ သမၼတအျဖစ္ အေရြးခံရရင္ ခ်မ္းသာသူမ်ားကို အခြန္အတုတ္တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံမယ္လို႕ ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ပါတယ္၊ အဲဒီအခ်ိန္က သူ႕ရဲ့ လက္သုံးစကားက “လူတစ္ေယာက္က သူ႕ရဲ့ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈကို သူ႕ရဲ့ပါတ္ဝန္းက်င္ကလူေတြကိုလည္း မွ်ေဝေပးမယ္ဆိုရင္ အားလုံးအတြက္ ေကာင္းမြန္လိမ့္မယ္” (When you spread the wealth around, it’s good for everybody) လို႕ ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္လည္း သူ သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရျပီးတဲ့ေနာက္မွာ ခ်မ္းသာသူမ်ားကို အခြန္တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံဖို႕ အၾကိမ္ၾကိမ္ၾကိဳးစားခဲ့ပါတယ္၊ ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွာ အမ်ားစုေနရာရထားတဲ့ ရီပတ္ဘလီကန္ပါတီရဲ့ အျပင္းအထန္ကန္႕ကြက္မႈေၾကာင့္ အခုထိ မေအာင္ျမင္ေသးပါ၊ သမၼတကိုယ္တိုင္က အဲဒီလို ဦးေဆာင္ေနလို႕ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ” ေဝါလ္လမ္းမကို သိမ္းပိုက္ၾက” (Occupy Wall Street) လို႕နံမည္ၾကီးတဲ့ လူထုလႈပ္ရွားမႈတစ္ခုျဖစ္ေပၚျပီး နယူးေယာက္ျမိဳ႕ေတာ္က ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားရဲ့ ဗဟိုအခ်က္အခ်ာ ေဝါလ္လမ္းမၾကီး အပါအဝင္ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းအခ်က္အခ်ာေနရာေတြကို ျပည္သူလူထု (၉၉) ရာခိုင္ႏႈံးကို ကိုယ္စားျပဳတယ္ဆိုတဲ့ လူငယ္မ်ားက ဝိုင္းဝန္း၊ သိမ္းပိုက္၊ ဆနၵျပတာ လေပါင္းအေတာ္ၾကာ ျဖစ္ပြါးခဲ့ပါတယ္၊ ဒီလို ျခိမ္းေျခာက္မႈေတြေၾကာင့္ပဲ အေမရိကန္စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းရွင္ၾကီးေတြ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း သူတို႕ရဲ့လုပ္ငန္းေတြကို ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားကို ေရႊ႕ေျပာင္းေနၾကပါတယ္၊ အဲဒီလို အလြန္အကြၽံျခိမ္းေျခာက္တာမ်ိဳးလည္း မျဖစ္သင့္ပါ၊

 

 

 

# ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဝင္ေငြခြန္ မူဝါဒ

 

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လက္ရွိအေျခအေနမွာ ဝင္ေငြအနည္းအမ်ားအလိုက္ အခြန္ေငြတိုးျမႇင့္ေကာက္ခံတဲ့ စနစ္ (Progressive Taxation) ကို က်င့္သုံးေနပါတယ္၊ ဒီစနစ္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ သင့္ေတာ္ပါတယ္၊ သို႕ေသာ္လည္း လက္ရွိဝင္ေငြခြန္ မူဝါဒကို ေဝဘန္ခ်င္ပါတယ္၊

 

#ဝင္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္

 

တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တစ္ႏွစ္ကို က်ပ္ ၁၄သိန္း ၄ေသာင္းအထက္ရရွိတဲ့ ဝန္ထမ္း (အစိုးရ၊ ပုဂၢလိက၊ ပင္စင္စား) အားလုံး၊ တစ္ႏွစ္ဝင္ေငြ က်ပ္ ၁၂ သိန္းအထက္ရရွိတဲ့ ကိုယ္ပိုင္စီးပြါးေရးလုပ္သူမ်ား၊ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား အားလုံးဟာ ဝင္ေငြခြန္ေဆာင္ရန္ တာဝန္ရွိပါတယ္၊ ဒီျပ႒န္းခ်က္ေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းဆိုရင္ တစ္ႏွစ္ဝင္ေငြ က်ပ္ ၁၄သိန္း ၄ေသာင္းအထိနဲ႕ အဲဒီထက္နည္းျပီး ရရွိသူေတြ၊ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းလုပ္သူဆိုရင္ တစ္ႏွစ္ဝင္ေငြ က်ပ္ ၁၂သိန္းအထိနဲ႕ ၁၂သိန္းထက္နည္းျပီး ရရွိသူေတြကို ဝင္ေငြခြန္ေဆာင္စရာမလိုပဲ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးထားပါတယ္၊ ဒီဝင္ေငြခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ကို အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားရဲ့ လစာနဲ႕ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္တဲ့အခါ လစာႏႈံး (က်ပ္ တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္း-ႏွစ္ေထာင္-က်ပ္ တစ္သိန္းသံုးေသာင္း) ရရွိတဲ့ ဦးစီးအရာရွိ/လက္ေထာက္အင္ဂ်င္နီယာ/လက္ေထာက္မန္ေနဂ်ာ/လက္ေထာက္ကထိက/ဒု-ရဲမႉး/ဗိုလ္ၾကီး စတဲ့ ရာထူးတာဝန္မ်ားနဲ႕ အထက္ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံးဟာ ဝင္ေငြခြန္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ပုဂၢလိကနဲ႕ ကိုယ္ပိုင္၊ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္း လစာႏႈံး က်ပ္ တစ္သိန္းအထက္ရရွိသူအားလုံးဟာ ဝင္ေငြခြန္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္၊

 

ဝင္ေငြခြန္ေကာက္ခံေရးနဲ႕ ပါတ္သက္ျပီး မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ရာမွာ ဝင္ေငြတစ္ခုတည္းကို ဦးတည္မစဥ္းစားပဲ လက္ရွိကုန္ေစ်းႏႈံးမ်ားနဲ႕ ထြက္ေငြမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါတယ္၊ ဝင္ေငြခြန္ဟာ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုးၾကီးအျဖစ္ မသက္ေရာက္ေစပဲ အားလုံးက ေက်ေက်နပ္နပ္၊ တာဝန္ေက်ေက်ေပးေဆာင္ႏိုင္ေရး စဥ္းစားျပီး မူဝါဒခ်မွတ္ၾကပါတယ္၊ အထူးသျဖင့္ ဝင္ေငြနည္းျပည္သူမ်ားအေပၚ ဝင္ေငြခြန္မေကာက္မိေအာင္ ၾကိဳးစားၾကရပါတယ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ လက္ရွိအေျခအေနမွာ လစဥ္ဝင္ေငြ က်ပ္ တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းကေန က်ပ္ႏွစ္သိန္း အထိရရွိသူတစ္ေယာက္ရဲ့ လစဥ္ထြက္ေငြက ဝင္ေငြထက္ေတာင္ ပိုမ်ားေနတတ္ပါတယ္၊ စားေသာက္စားရိတ္၊ ခရီးစားရိတ္၊ အိမ္ငွါးခ၊ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္႐ံုအဝတ္အစား စတဲ့ မရွိမျဖစ္ကုန္က်စားရိတ္ေတြကတင္ လစာထက္ပိုမ်ားေနတတ္ပါတယ္၊ ေနမေကာင္းလို႕ ကုန္က်ရတဲ့ ေဆးဝါးကုသမႈစားရိတ္၊ စာအုပ္စာတမ္းဘိုး၊ သားသမီးမ်ားရဲ့ ေက်ာင္းစားရိတ္၊ က်ဴရွင္စားရိတ္ေတြ၊ ပြဲလမ္းသဘင္တက္ေရာက္တဲ့ စားရိတ္ေတြ ထည့္ေပါင္းလိုက္ရင္ တစ္လ က်ပ္ ႏွစ္သိန္းရသူလူတစ္ေယာက္အတြက္ စုေဆာင္းဖို႕ေတာင္ ေငြမက်န္ႏိုင္ေတာ့ပါ၊ ထြက္ေငြက ဝင္ေငြထက္ပိုမ်ားေနလို႕လည္း လာဘ္စားမႈ၊ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈေတြ ျဖစ္ေပၚေနတာပါ၊ ဒါေၾကာင့္မို႕လို႕ တစ္လကို က်ပ္ႏွစ္သိန္းနဲ႕ တစ္ႏွစ္ဝင္ေငြ က်ပ္ ၂၄သိန္းအထိရွိသူမ်ားအားလုံးကို ဝင္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးသင့္ျပီး က်ပ္ ၂၄သိန္းအထက္ရရွိသူမ်ားကိုသာ ဝင္ေငြခြန္ေကာက္ခံသင့္ပါတယ္၊

 

#သက္သာခြင့္မ်ား

 

ဝင္ေငြခြန္ေကာက္ခံတဲ့ေနရာမွာ ရတဲ့ဝင္ေငြအားလုံးအေပၚ ရာခိုင္ႏႈံးသတ္မွတ္ျပီး ေကာက္ခံတာေတာ့ မဟုတ္ပါ၊ အခြန္ထမ္းေဆာင္သူအတြက္ သက္သာခြင့္ေတြေပးထားျပီး သက္သာခြင့္ (Deduction/Exemption) ေတြကို ခုႏွိမ္ျပီး က်န္တဲ့ေငြကိုမွ ဝင္ေငြခြန္စည္းၾကပ္သင့္ေသာ ဝင္ေငြ (Taxable Income) လို႕ သတ္မွတ္တာပါ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာေတာ့ သက္သာခြင့္မ်ားအျဖစ္ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ (၁) အိမ္ေထာင္ဘက္ (၂) မွီခိုသူသားသမီး (၃) တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ပညာသင္စားရိတ္၊ (၄) ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းလုပ္သူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးအာမခံ၊ (၅) ေရႊ႕ေျပာင္းစားရိတ္၊ စတာေတြ သက္သာခြင့္ျပဳပါတယ္၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြက္ ဝင္ေငြခြန္စည္းၾကပ္မႈအရ ဥပမာအားျဖင့္ အခြန္ထမ္းေဆာင္သူဟာ လူလြတ္ျဖစ္မယ္ဆိုရင္ ေဒၚလာ ၆၁၀၀၊ အိမ္ေထာင္ဦးစီးျဖစ္မယ္ဆိုရင္ ေဒၚလာ ၈၉၅၀ သက္သာခြင့္ျပဳပါတယ္၊ အိမ္ေထာင္ဘက္နဲ႕ မွီခိုသူသားသမီးမ်ားအတြက္ တစ္ေယာက္ကို ေဒၚလာ ၃၉၀၀ ႏႈံး သက္သာခြင့္ျပဳပါတယ္၊ သားသမီး သို႕မဟုတ္ ကိုယ္တိုင္ရဲ့ တစ္ႏွစ္အတြင္းသုံးစြဲခဲ့တဲ့ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ပညာသင္စားရိတ္ကို သက္သာခြင့္ျပဳပါတယ္၊ ေနအိမ္ေရႊ႕ေျပာင္းလို႕ ကုန္က်စားရိတ္၊ က်န္းမာေရးအာမခံအတြက္ ေပးရေငြမ်ားကို သက္သာခြင့္ျပဳပါတယ္၊ အိမ္ေထာင္ကြဲေနသူျဖစ္ရင္ သူေပးေဆာင္ေနရတဲ့ မယားစားရိတ္၊ ကေလးစားရိတ္ေတြကို သက္သာခြင့္ျပဳပါတယ္၊ အရစ္က်စနစ္နဲ႕ အိမ္ဝယ္ထားတယ္ဆိုရင္ အိမ္အတြက္ လစဥ္ေပးေဆာင္ရေငြ၊ အစိုးရထံက ပိုက္ဆံေခ်းျပီး ေက်ာင္းတက္ထားလို႕ အေႂကြးျပန္ဆပ္ေနရတယ္ဆိုရင္ လစဥ္ေပးသြင္းေနရတဲ့ အတိုးေငြ စတာေတြကို သက္သာခြင့္ျပဳပါတယ္၊ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္ အျခားသက္သာခြင့္မ်ားလည္း ရွိပါေသးတယ္၊ အဆိုပါ သက္သာခြင့္မ်ားအားလုံးကို ေပါင္းျပီး တစ္ႏွစ္တာဝင္ေငြထဲက ႏႈတ္ျပီးမွ က်န္တာကို အခြန္စည္းၾကပ္သင့္ေသာဝင္ေငြလို႕ သတ္မွတ္တာပါ၊

 

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ သက္သာခြင့္ေတြ သိပ္မမ်ားလွပါ၊ အိမ္ေထာင္ဘက္တစ္ဦးအတြက္ က်ပ္ သုံးသိန္း၊ ကေလးတစ္ေယာက္အတြက္ က်ပ္ ၂သိန္း သက္သာခြင့္ေပးတယ္လို႕ သိရပါတယ္၊ လက္ရွိဥပေဒအရ ဥပမာအားျဖင့္ တစ္ႏွစ္ကို ဝင္ေငြ က်ပ္ (၁၅) သိန္းရသူတစ္ဦးဟာ အိမ္ေထာင္ဘက္အတြက္ က်ပ္ (၃) သိန္း၊ ကေလး (၂) ေယာက္အတြက္ က်ပ္ (၄) သိန္း၊ စုစုေပါင္း က်ပ္ (၇) သိန္းသာ သက္သာခြင့္ရျပီး က်န္တဲ့က်ပ္ (၈) သိန္းအေပၚမွာ ဝင္ေငြခြန္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္၊ သက္သာခြင့္နည္းေတာ့ အခြန္စည္းၾကပ္ရမည့္ ဝင္ေငြမ်ားျပီး ဝင္ေငြခြန္ပမာဏလည္း မ်ားျပားပါတယ္၊ သက္သာခြင့္စုစုေပါင္းဟာ ဝင္ေငြရဲ့ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈံး သို႕မဟုတ္ က်ပ္ သိန္း (၁၀၀) ထက္မေက်ာ္ရလို႕လည္း ကန္႕သတ္ထားပါတယ္၊

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အထက္ကေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ အတိုင္း တစ္ႏွစ္ဝင္ေငြ က်ပ္ (၂၄) သိန္းရွိသူေတြေတာင္မွ ကုန္ေစ်းႏႈံးၾကီးျမင့္မႈနဲ႕ အေထြေထြစီးပြါးေရးၾကပ္တည္းမႈၾကီးအတြင္းမွာ မႏိုင္မနင္းရုန္းကန္လႈပ္ရွားေနၾကရတာမို႕ လူလတ္တန္းစားလို႕ မေခၚႏိုင္ပါ၊ သူတို႕လည္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္၊ ဒီေတာ့ ဝင္ေငြခြန္ေကာက္ခံရာမွာ သက္သာခြင့္ေတြ ပိုျပီးေပးသင့္ပါတယ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေျမမဲ့၊ ယာမဲ့၊ ေနအိမ္မဲ့ျပည္သူေတြက မ်ားလြန္းလွပါတယ္၊

 

ဒါေၾကာင့္မို႕ မိသားစုတစ္စုရဲ့ ဘဝကို ေလ့လာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ သူတို႕ရွာေဖြရရွိတဲ့ တစ္လတာဝင္ေငြရဲ့ အမ်ားစု (၄၀ ကေန ၆၀ ရာခိုင္ႏႈံးေလာက္) ကို အိမ္ငွါးခအျဖစ္ သုံးစြဲေနၾကရပါတယ္၊ ရန္ကုန္ကို ဗဟိုျပဳျပီး အိမ္ငွါးခေတြကို ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ ျမိဳ႕စြန္ျမိဳ႕ဖ်ားေတြမွာ အိမ္လခ တစ္လ က်ပ္ ေျခာက္ေသာင္းကေန တစ္သိန္းေက်ာ္၊ ဆင္ေျခဖုန္းျမိဳ႕နယ္ေတြမွာ က်ပ္ တစ္သိန္းနဲ႕ ႏွစ္သိန္းၾကား၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕လယ္က တိုက္ခန္းေတြက တစ္လကို က်ပ္ ႏွစ္သိန္းကေန ေလးသိန္းအထိရွိၾကျပီး ဒီႏႈံးေတြအားလုံးဟာ အိမ္ေသးေသးေလးတစ္လုံးရဲ့ တစ္ျခမ္း၊ ဒါမွမဟုတ္ ေပ ၂၀ X ေပ ၄၀ တိုက္ခန္းက်ဥ္းကေလး အတြက္ျဖစ္ပါတယ္၊ ျပီးေတာ့ လစာကို တစ္လတစ္ၾကိမ္ေပးရတာ မဟုတ္ပဲ ေျခာက္လစာ၊ တစ္ႏွစ္စာေပါင္းျပီး ၾကိဳေပးၾကရတာပါ၊ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းတိုးတာနဲ႕အမွ် အိမ္လခလည္း တိုးပါေသးတယ္၊ ဝင္ေငြထဲက အမ်ားစုကို ေနဖို႕အတြက္ မျဖစ္မေနသုံးလိုက္ရျပီး က်န္တဲ့ပိုက္ဆံက လမ္းစားရိတ္၊ စားေသာက္စားရိတ္ေတြနဲ႕ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ကုန္ဆုံးသြားတာပါ၊ ဒါေၾကာင့္မို႕ အစိုးရက သာမာန္ျပည္သူမ်ားရဲ့ ဘဝအခက္အခဲေတြကို စာနာတဲ့အေနနဲ႕ ဝင္ေငြခြန္သက္သာခြင့္ေတြ ပိုျပီးခြင့္ျပဳဖို႕လိုအပ္ပါတယ္၊

 

ဆက္ပါဦးမယ္၊

 

ေအာင္ဒင္
မတ္လ (၃)၊ ၂၀၁၄

(တူေမာ႐ိုးသတင္းဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၁၊ အမွတ္ ၃၊ မတ္လ ၁၁၊ ၂၀၁၄)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts