သူတိုု႔အာေဘာ္

က်ဴးေက်ာ္သူ (Min Kaung Chit)

က်ဴးေက်ာ္သူ 

မင္းေကာင္းခ်စ္

မတ္လ ၁၃၊ ၂၀၁၄

ျပည္တြင္းကလာတဲ့သတင္းေတြနဲ႔အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာေတြေပၚမွာဆင္းရဲသားျပည္သူေတြနဲ႔့ေတာင္သူလယ္သမား ေတြကုိ ရဲ၊စစ္တပ္နဲ႔ စည္ပင္သာယာတုိ႔ကက်ဴးေက်ာ္သူေတြလုိ့သတ္မွတ္ျပီးအတင္းေမာင္းထုတ္ေနတဲ့သတင္းေတြ ဘူဒုိဇာေတြနဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႔တဲေလးေတြကုိေကာ္ထုိးဖ်က္ဆီးေနတာေတြ၊ ခပ္စပ္စိပ္ဖတ္ရွဳလာရ၊ၾကားေနရတယ္။ ေတာ္ေတာ့္ကုိ စိတ္မခ်မ္းေျမ့စရာပါ။
အဲဒါနဲ႔က်ဴးေက်ာ္သူဆုိတဲ့စကားရပ္ရဲ့ အဓိပၸာယ္ကုိနားလည္ဖုိ႔ၾကိဳးစားမိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေတြးမိသေလာက္ကေတာ့ ဥပေဒေၾကာင္းအရကုိယ္မပုိင္ဆုိင္တဲ့ (သုိ႔) ၀င္ထြက္သြားလာခြင့္ မရွိတဲ့ အေဆာက္အဦး၊ ေျမယာ၊ နယ္နိမိတ္ အပုိင္းအျခား၊ လုပ္ငန္းတစ္ခုကုိ တရားမ၀င္(သုိ႔) မူလဌာေန ပုိင္ရွင္ ဇာတိသားတုိ႔ရဲ႔ ႏွစ္လုိ လက္ခံမွဳ မရယူဘဲ ဝင္ေရာက္ေနထုိင္သူ၊ ျဖတ္သန္းသြါးလာအသုံးျပဳသူလုိ႔သတ္မွတ္္နိဳင္မယ္ထင္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ထပ္ျပီးအျငင္းပြါးစရာက၊ ဥပေဒေၾကာင္းအရ တရားဝင္မွဳမဝင္မွဳ၊ မူလပုိင္ရွင္မွန္မွဳမမွန္မွဳေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီးေမးခြန္းထုတ္စရာေတြ ရွိလာတာပါပဲ။ လက္ရွိတည္ဆဲဥပေဒေတြကုိလည္း မွန္ကန္မွဳရွိမရွိ၊ အမ်ားျပည္သူရဲ႔အက်ိဳးကုိ ကုိယ္စားျပဳမွဳရွိမရွိ၊ လူနည္းစု(သုိ႔) လူတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႔လူျဖစ္တန္ဖုိးကုိ အသိအမွတ္ျပဳ၊မျပဳစတာေတြနဲ႔ ဆန္းစစ္ၾကည့္ဖုိ႔လုိလာပါျပီ။ ဥပေဒဆုိတာ လူေတြျပဌာန္းထားတာျဖစ္လုိ႔ အေျခအေနနဲ႔မကုိက္ညီေတာ့ရင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲပစ္ၾကရမွာပါ။
က်ဴးေက်ာ္သူနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ေရွ့ကစကားကုိဆက္ရရင္ နယ္ေျမက်ဴးေက်ာ္သူ၊ စစ္ေရးက်ဴးေက်ာ္သူ၊ စီးပြါးေရး က်ဴးေက်ာ္သူ ၊ႏိုင္ငံေရးက်ဴးေက်ာ္သူစသည္ျဖင့္ အမ်ားအျပားရွိပါတယ္ ။ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံဟာ က်ဴးေက်ာ္သူျဖစ္ႏုိင္သလုိ၊ က်ဴးေက်ာ္ခံရသူလဲ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။
ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္၊ နယ္ခ်ဲ့ျဗိသွ်၊ တရုပ္၊ မန္ခ်ဴးရီးယား၊ မြန္ဂုိနဲ႔ နန္ေခ်ာင္ေတြဟာျမန္မာႏုိ္င္ငံအတြက္ က်ဴးေက်ာ္သူေတြျဖစ္သလုိ၊ ဗမာက ထုိင္းကုိ အၾကိမ္ၾကိမ္ ဝင္ေရာက္သိမ္းပုိက္တာေတြရွိခဲ့တယ္ ။ျမန္မာျပည္ထဲမွာေတာင္ ရခုိင္၊ ရွမ္း၊ မြန္စတဲ့ တုိင္းရင္းသား ေတြအျမင္မွာ ျမန္မာ(ဗမာ)လူမ်ိဳးဟာ က်ဴးေက်ာ္သူေတြျဖစ္ခဲ့ဖူးတာလုိ႔ လူမ်ိဳးလုိက္ သမုိင္းမွာ သာဓကေတြနဲ႔ေျပာဆုိၾကတာ ရွိခဲ့ပါတယ္။ သမုိင္းကုိဖုံးကြယ္စရာ ၊လိမ္ညာစရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ အဲဒီက်ဴးေက်ာ္မွုေတြဟာ လက္နက္အားကုိးနဲ ့ က်ဴးေက်ာ္မွဳ၊ အဓမၼက်ဴးေက်ာ္မွဳေတြပါဘဲ။
ဒါေပမယ့္ အခုက်ဴးေက်ာ္သူလုိ႔ စြပ္စြဲခံေနရတဲ့ဆင္းရဲသားျပည္သူမ်ားကေတာ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေၾကာင့္ အေထြေထြခၽြတ္ျခဳံ က်မွဳေတြနဲ႔ ဆင္းရဲမြဲေတခဲ့ရတာေၾကာင့္၊ ပညာမသင္ႏုိင္ျခင္း၊ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားညီမွ်စြာမခံစားရျခင္း၊ အက်ိဳးဆက္မ်ားစြာ ကုိႏွစ္ရွည္လမ်ားခါးစီးခံခဲ့ရတဲ့အျပင္၊ အခြင့္ထူးခံခရုိနီစီးပြါးေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြရဲ႔ မလိမ့္တပတ္အႏုိင္က်င့္မွဳေတြ၊ လူမုိက္ဆန္ဆန္စစ္တပ္နဲ႔  ေပါင္းျပီး စာသင္ေက်ာင္း၊ လယ္ယာ၊ ျခံေျမေတြမွာ မွတ္တုိင္စုိက္ က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပုိက္မွဳေတြေၾကာင့္ ပုိမုိဆင္းရဲျပီး ေျမမဲ့ယာမဲ့၊ အုိးအိမ္မဲ့၊ အေျခအေနမဲ့ဘဝ ေရာက္ရသူေတြပါ။
ဆင္းရဲသားက်ဴးေက်ာ္သူေတြထက္ ပုိမုိဆုိး၀ါးတဲ့၊ က်ဴးေက်ာ္မွဳမွဳေတြအေျမာက္အမ်ားရွိေနတာကုိ ထင္ရွားေအာင္ မီးေမာင္းထုိးျပခ်င္ပါတယ္။
အဲဒါေတြကေတာ့
(၁) ရာထူးအာဏာကို အလြဲသုံးစားလုပ္ျပီး ေျမယာအေဆာက္အဦးမ်ားစြာကုိ က်ဴးေက်ာ္ပုိင္ဆုိင္ထားသူမ်ား (ျမိဳ့ျပစီမံကိန္း၊ စက္မွဳစီမံကိန္းေတြအေၾကာင္းျပျပီး ျပည္သူပုိင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံပုိင္ေျမမ်ား၊ ဘုိးဘြားပုိင္မ်ားကုိ လက္တစ္လံုးျခား သိမ္းပုိက္ ခြဲယူထားမွုမ်ားျဖစ္သည္။)
(၂) အာဏာာပုိင္မ်ား၊ ခရုိနီႀကီးမ်ားနဲ႔နီးစပ္သူမ်ားမွ မွ်တေသာယွဥ္ၿပိုင္မွဳမရွိပဲ ႏိုင္ငံပုိင္စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ စက္မွဳလုပ္ငန္းမ်ား၊ အလုပ္ရုံမ်ား၊ လုပ္ကြက္မ်ားတြင္ က်ဴးေက်ာ္လုပ္ကုိင္သူမ်ား။
(၃)ႏုိင္ငံ၏ အျမင့္ဆုံးအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ စီမံခန့္ခြဲခြင့္ရွိေသာျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ထုိင္ခုံေနရာမ်ားတြင္ ျပည္သူ့ဆႏၵမပါဘဲ လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားျပီး က်ဴးေက်ာ္ေနရာယူထားသူမ်ား။
(၄) အရည္အခ်င္းကုိွအေျခမခံဘဲ လက္လွမ္းသင့္ရာေခၚယူခန့္ထားၾကသည့္ အစုိးရအဖြဲ့အစည္းအတြင္းမွ ရာထူး ဌာနမ်ားစြာကုိ က်ဴးေက်ာ္ထားၾကသူမ်ား။
အထက္မွာေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ပုိမုိအျပစ္ၾကီးေလးျပီး၊ တန္ဖုိးၾကီးက်ဴးေက်ာ္သူေတြကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳခ်န္လွပ္ၿပီး အေျခအေနမဲ့ ဆင္းရဲသားျပည္သူက်ဴးေက်ာ္သူမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ရာမွာ လူသားခ်င္းစာနာစိတ္နဲ႔ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းသင့္ပါတယ္။
ေနစရာမရွိတဲ့ဆင္းရဲသားျပည္သူမိသားစုတခ်ိဳ  ႔ က်ဴးေက်ာ္တာက်ေတာ့ ရက္ရက္စက္စက္ ဘူဒုိဇာနဲ႔တုိက္ျပီး သစ္စိမ္းခိ်ဳး ခ်ိဳးဖယ္ရွားခဲ့ၾကေပမယ့္ ေနစရာေတြပိုေနတဲ့ခရုိနီႀကီးေတြရဲ႔ မလိမ့္တပတ္က်ဴးေက်ာ္မွဳေတြက်ေတာ့ ႏွာေစးျပီး ရူးခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ အကာအကြယ္ေပးေနၾကတယ္မဟုတ္လား။ လယ္သမားေတြကို ၃-ႏွစ္စာသာေလွ်ာ္ေၾကးေပးျပီးႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီကုိ ႏွစ္၆၀စာေဒၚလာနဲ႔ အငွားခ်တာကုိ တုိင္းျပည္အသိမခံဘဲ၊ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္ေးတြ၊ ခရုိနီေတြ ရုိက္စားလုပ္တာကုိ အာဏာနဲ့ အကာအကြယ္ေပးေနၾကတယ္ဟုတ္လား။
ႏုိင္ငံပုိင္ ၊ျပည္သူပုိင္၊ လယ္သမားတဦးခ်င္းပုိင္တာေတြကို မတရားက်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္တာကုိက်ေတာ့ မတရားမွန္း သိရက္နဲ႔ အေရးယူတာ၊ စကားမဟဒါဟာ ၊ေကာင္းမြန္ေသာအစုိးရတရပ္ရဲ႔ ဂုဏ္အဂၤါေတြနဲ႔ေသြဖီေနပါၿပီ။
ပုိးေဖာက္ျပီး သီးႏွံထြက္ဆုိးဆုိး၀ါး၀ါးက်ေနတဲ့စုိက္ခင္းၾကီးတစ္ခုကုိ ျပန္ေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳျပင္ၾကတဲ့ေနရာမွာ မေအာင္တဲ့၊ ပုိးက်ေနတဲ့အပင္ေတြ ရွင္းပစ္ရမွာျဖစ္သလုိ၊ အရင္းအျမစ္အေျခခံက်တဲ့ ေျမဆီ ၊ေျမသားခမ္းေျခာက္မွဳေတြ ျပဳျပင္ၾကရပါမယ္။ ေရသြားေရလာေတြမွန္ဖုိ႔၊ သန့္စင္တဲ့မ်ိဳးသီးႏွံေတြသုံးစြဲဖုိ႔၊ စုိက္ပ်ိဳးဖုိ႔ေတြနဲ႔ သင့္ေတာ္တဲ႔ပုိးမႊားကာကြယ္ေဆး သုံးစြဲဖုိ႔၊ ပုိမုိထိေရာက္တဲ့အေကာင္အထည္ေဖာ္မွဳေတြရွိရပါမယ္။ ခ်ိဳင္ရမယ့္အကုိင္းေတြ ခ်ိဳင္ရမွာျဖစ္သလုိ၊ လွန္သင့္တဲ့အျမစ္ေတြ လွန္ပစ္ရမွာပါ။
လက္ရွိအစိုးရလုပ္ေနတဲ့ျမန္မာျပည္ရဲ႔အေျပာင္းအလဲေတြက ကုိင္းဖ်ားေတြကုိခ်ိဳင္ေနတာမ်ားပါတယ္။ အစိုးရသက္တမ္း (၃) နွစ္အတြင္းမွာ တကယ္ထိထိေရာက္ေရာက္ေဆာင္ရြက္မွဳေတြ ၊ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳေတြ မ်ားမ်ားစားစား သိပ္မေတ့ြရေသးပါဘူး။
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ေျပာရရင္ က်ဴးေက်ာ္သူအမ်ိဳးမ်ိဳးအၾကားမွာ အခ်ိဳ့ေသာက်ဴးေက်ာ္သူမ်ားဟာ ေရြးခ်ယ္စရာမရွိေတာ့လုိ႔ က်ဴးေက်ာ္သူေတြျဖစ္ခဲ့ရေပမယ့္ တခ်ိဳ့က်ဴးေက်ာ္သူေတြဟာ အာဏာနဲ႔ေငြေၾကးအင္အား၊ ဓနအင္အားေတြေနာက္ကြယ္မွာ ပုန္းကြယ္ေရွာင္ရွားေနၾကတယ္ဆုိတာရယ္၊ က်ဳးေက်ာ္သူနဲ႔ အက်ဴးေက်ာ္ခံရသူေတြၾကားမွာရွိတဲ့ ပ႗ိပကၡေျဖရွင္းရာမွာ အၾကမ္းနည္းသုံးမေျဖရွင္းၾကဖုိ႔၊ တည္ဆဲဥပေဒေတြနဲ႔ခ်ည္း ကုိင္ေပါက္ျပီးမေျဖရွင္းၾကဖုိ႔၊ လူသားခ်င္းစာနာစိတ္နဲ႔ေဖးကူေျဖရွင္းၾကဖုိ႔ ၊ ဒီမုိကေရစီကုိအေျခခံတဲ့နည္းလမ္းေတြနဲ ႔ေျဖရွင္းၾကဖုိ႔တုိက္တြန္းလုိပါတယ္။   ။
ေလးစားစြာျဖင့္
မင္းေကာင္းခ်စ္

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts

One thought on “က်ဴးေက်ာ္သူ (Min Kaung Chit)

Comments are closed.