တူေမာင္ညိဳ သူတိုု႔အာေဘာ္

“အမ်ိဳးသားေသြးစည္းညီညႊတ္ေရးရရွိႏုိင္ဖို႔ ခုိင္မာတဲ့ေျခလွမ္းသစ္တစ္ခုလွမ္းႏုိင္ခဲ့ၿပီ” လို႔ ဆိုေနျပန္ပါလား – Tu Maung Nyo

“အမ်ိဳးသားေသြးစည္းညီညႊတ္ေရးရရွိႏုိင္ဖို႔ ခုိင္မာတဲ့ေျခလွမ္းသစ္တစ္ခုလွမ္းႏုိင္ခဲ့ၿပီ” လို႔ ဆိုေနျပန္ပါလား

တူေမာင္ညိဳ  (၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၄ ရက္)

သမၼတ (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္က  မတ္လ ၁ ရက္ ေရဒီယိုမိန္႔ခြန္းထဲမွာ (၆၆)ႏွစ္ေျမာက္ “ျပည္ေထာင္စုေန႔ညစာစားပြဲ” ကို သူက ဖိတ္ေခၚခဲ့ေပမယ့္ KIO/KIA တစ္ဖြဲ႔ပဲ မတက္ခဲ့ေလသေယာင္ေျပာခဲ့ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့“ျပည္ေထာင္စုေန႔ညစာစားပြဲ”သို႔ ပဏာမသေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးထားတဲ့ အပစ္ရပ္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း (၄) ဖြဲ႔တက္ေရာက္ျခင္းမရွိပါဘူး။

            ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ေန႔အထိ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္း (၁၃) ဖြဲ႔ႏွင့္ ပဏာမသေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္ပါဇယားကိုၾကည့္ပါ။

စဥ္

အဖြဲ႔အစည္းအမည္

ပဏာမ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ေန႔ရက္

၁။

“ဝ” အထူးေဒသ(၂)

၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊  ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္

၂။

မုိင္းလားအထူးေဒသ (၄)

၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊  ေအာက္တုိဘာ ၉ ရက္

၃။

တုိးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ (DKBA)

၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာ ၃ ရက္

၄။

ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (RCSS/ SSA)

၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္

၅။

ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး (CNF)

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ  ၆ ရက္

၆။

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (KNU)

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ  ၁၂  ရက္

၇။

ရွမ္းျပည္ တိုးတက္ေရးပါတီ/ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္(SSPP/SSA)

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ  ၂၈  ရက္

၈။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP)

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီ ၁  ရက္

၉။

ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ (KNU/KNLA)

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီ ၇  ရက္

၁၀။

ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP)

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ မတ္ ၇   ရက္

၁၁။

ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP)

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ ၅    ရက္

၁၂။

နာဂအမ်ိဳးသားဆိုရွယ္လစ္ေကာင္စီ NSCN (K)

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ  ၉    ရက္

၁၃။

ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (PNLO)

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္

ဇယားတြင္ေဖၚျပထားသည့္ အပစ္ရပ္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း  ၁၃ ဖြဲ႔အနက္ “ျပည္ေထာင္စုေန႔ညစာစားပြဲ” သုိ႔ အဖြဲ႔ (၉) ဖြဲ႔သာတက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။  ေအာက္ပါ အဖြဲ႔ ၄ ဖြဲ႔တက္ေရာက္ျခင္းမရွိပါ။

၁။  “ဝ”အထူးေဒသ(၂)

၂။  မုိင္းလားအထူးေဒသ(၄)

၃။  ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ(KNPP)

၄။  ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP)

ေဖၚျပပါ အပစ္ရပ္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း ၄ ဖြဲ႔တက္ေရာက္ျခင္းမရွိတာကို သမၼတ (ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္က သူ႔မိန္႔ခြန္းမွာ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားျခင္းမရွိပါဘူး။  ဖိတ္ၾကားျခင္းမရွိတာလား၊ ဖိတ္ၾကားေသာ္လည္း တက္ေရာက္ျခင္းမရွိတာလား။

ကခ်င္ျပည္နယ္ကစစ္ပြဲေတြကိုအေၾကာင္းျပဳၿပီး(၆၅)ႏွစ္ေျမာက္လြတ္လပ္ေရးေန႔အခမ္းအနားတက္ေရာက္ျခင္းမျပဳတဲ့ႏုိင္ငံေရး ပါတီအခ်ိဳ႕ရွိခ့ဲပါတယ္။

ေဖၚျပပါ အပစ္ရပ္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ျပည္ေထာင္စုေန႔အခမ္းအနားတက္ေရာက္ျခင္းမျပဳတာ ဘာ ေၾကာင့္လဲ။

“ျပည္ေထာင္စုေန႔ညစာစားပြဲ” တက္ေရာက္ႏုိင္ျခင္းမရွိတာဟာ(ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္ ေရဒီယိုမိန္႔ခြန္းထဲမွာပါသလို “က်န္ရွိေနေသး တဲ့ အခက္အခဲအမ်ိဳးမ်ိဳး၊အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး”ထဲမွာ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ကိစၥနဲ႔ သူတုိ႔လက္နက္ကုိင္တပ္ကို စစ္တပ္ထံ လႊဲေျပာင္း ေပးရမယ့္ကိစၥေတြလည္းပါဝင္မယ္လို႔ယူဆပါတယ္။

KIO/KIA အဖြဲ႔ တက္ေရာက္ျခင္းမရွိတာကိုပဲ ရည္ၫြန္းေျပာဆိုၿပီး ေဖၚျပပါအဖြဲ႔မ်ားတက္ေရာက္ျခင္းမရွိတာကို သမၼတ (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္က ထည့္သြင္းေျပာဆိုျခင္းမရွိတာဟာ ထူးျခားခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

KIO/KIA အဖြဲ႔မတက္ေရာက္တာဟာ ပဏာမအဆင့္သေဘာတူလက္မွတ္မထိုးရေသးတဲ့အတြက္ တက္ေရာက္ျခင္းမရွိတာလို႔ စဥ္းစားႏုိင္ေပမယ့္ ပဏာမသေဘာတူလက္မွတ္ထိုးထားတဲ့အဖြဲ႔ ၄ ဖြဲ႔မတက္ေရာက္တာကေတာ့ ေမးစရာနဲ႔ ေတြးစရာျဖစ္ပါတယ္။

 ဒါ့အျပင္ “ဝ”အထူးေဒသ(၂)နဲ႔ မုိင္းလားအထူးေဒသ(၄)တုိ႔ဟာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကေန ခြဲထြက္ခဲ့ၾကၿပီး (နဝတ-နအဖ) စစ္အစုိးရနဲ႔ပထမဆံုးအပစ္ရပ္ခဲ့ၾကတဲ့အဖြဲ႔ေတြျဖစ္ပါတယ္။

 သမၼတ(ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္အစုိးရနဲ႔လည္း ပထမဆံုး ပဏာမသေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကတဲ့အဖြဲ႔ေတြျဖစ္ပါတယ္။ အပစ္ရပ္ အဖြဲ႔ေတြအနက္လက္နက္ကိုင္အင္အားအမ်ားဆံုးရွိတဲ့အဖြဲ႔ေတြလည္းျဖစ္ပါတယ္။KIO/KIAႏွင့္အစိုးရေဆြးေႏြးႏုိင္ေရးအတြက္“ပန္းဆန္း” မွာလာေရာက္ေဆြးေႏြးၾကဖို႔ ဖိတ္ေခၚပန္ၾကားခဲ့တဲ့အဖြဲ႔ေတြလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုအဖြဲ႔ေတြပါဝင္တက္ေရာက္လာျခင္းမရွိဘဲနဲ႔ “အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအတြက္ ျမန္မာျပည္သူေတြ အေနနဲ႔ ေပးႏုိင္မယ့္ အေကာင္းဆုံး လက္ေဆာင္တစ္ခုလုိ႔ ေျပာလုိ႔ရတဲ့ အမ်ိဳးသားေသြးစည္းညီညႊတ္ေရးရရွိႏုိင္ဖို႔ ခုိင္မာတဲ့ေျခလွမ္းသစ္ တစ္ခု လွမ္းႏုိင္ခဲ့ၿပီ” လို႔ သမၼတ(ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ ေျပာတာဟာ သက္သက္မဲ့ ႂကြားလံုးထုတ္တာ မဟုတ္ရင္ လိမ္ညာတာပဲျဖစ္ရမယ္။

(နဝတ-နအဖ) စစ္အစုိးရလက္ထက္မွာ “တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ႀကီး (၁၇) ဖြဲ႔၊ အဖြဲ႔ငယ္ (၂၃) ဖြဲ႔ ” နဲ႔ ဘယ္အစုိးရ လက္ထက္မွာမွ မရရွိဖူးတဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရခဲ့ၿပီလို႔ ႂကြားလံုးထုတ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ သမၼတ (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ ပထမဆံုး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ (၁၂ – ၈ – ၂၀၁၁) အထိ “တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ႀကီး (၁၇) ဖြဲ႔၊ အဖြဲ႔ငယ္ (၂၃) ဖြဲ႔ ” ဆိုတဲ့ စာရင္းကို ေျပာေနခဲ့ပါေသးတယ္။ အခုေတာ့ “၁၁ ဖြဲ႔ရွိတဲ့အနက္ ၁၀ ဖြဲ႔” ႏွင့္ပဏာမသေဘာတူညီခဲ့ၾကၿပီ၊ KIO/KIA အဖြဲ႔သာ က်န္ေတာ့တယ္လို႔ ေျပာေနျပန္ပါတယ္။

 တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ႀကီး (၁၇) ဖြဲ႔၊ အဖြဲ႔ငယ္ (၂၃) ဖြဲ႔ ” က ဘယ္ေရာက္သြားတာလဲ။ သူ႔အလိုလိုဖ်က္သိမ္းလုိက္ တာလား။ (ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္အစုိးရအဖြဲ႔က ဖ်က္သိမ္းလိုက္တာလား။ အဆိုပါ အဖြဲ႔စာရင္းေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေနတာ ဘာေၾကာင့္လဲ။ ေလာေလာဆယ္မွာ ပဏာမ သေဘာတူလက္မွတ္ထုိးၿပီးတဲ့အဖြဲ႔ ၁၃ ဖြဲ႔ရွိေနပါတယ္။

စာဖတ္သူ ယခုဖတ္ေနရတဲ့ ေဆာင္းပါးဟာ သမၼတ (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ မတ္လ ၁ ရက္ ေရဒီယိုမိန္႔ခြန္းထဲမွာပါရွိတဲ့ ျပည္ေထာင္စုေန႔ ညစာစားပြဲဟာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း ထူးထူးျခားျခား က်င္းပႏုိင္ခဲ့တာျဖစ္တယ္” ဆိုတဲ့အခ်က္ကိုသာ ေရြးထုတ္ၿပီး ေရးသားတင္ျပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

“မတူညီတဲ့ ႏုိင္ငံေရး ခံယူခ်က္၊ သေဘာထားမ်ားေၾကာင့္ ေခတ္စနစ္ အေျခအေနအရ အက်ဥ္းခ်ခံခဲ့ရသူမ်ား”  ဆိုတဲ့ကိစၥကို ဆက္လက္ေရးသာတင္ျပပါဦးမယ္။

             

ၫြန္း

– ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ေရဒီယိုမိန္႔ခြန္း (၁ မတ္ ၂၀၁၃ )

– သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ (၁/၂၀၁၁) (၁၃ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၁ )

           

            


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts