မွတ္စုုမွတ္တမ္း သန္း၀င္းလႈိင္

ျမန္မာ့ဂႏၳဝင္စာေပ၏ အနာဂတ္ – အပိုင္း (၁)

သန္းဝင္းလိႈိင္
ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၃
ဂႏ ၳဝင္စာေပဟူသည္ က်ယ္ျပန္ ့ေသာစာေပမ်ိဳးရင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။က်ယ္ျပန္မႈမွာ စာေပတြင္ သုတစာေပႏွင့္ရသစာေပ ဟူေသာ က႑ၾကီး ႏွစ္ရပ္ျဖင့္ခဲြျခားေသာ္  ထိုႏွစ္ရပ္လံုးပင္ပါဝင္ေနပါသည္။

တဖန္အေရးအသားပံုစံ အားျဖင့္ခဲြျခားေသာ္လကၤာႏွင့္စကားေျပ ဟူေသာပံုစံႏွစ္ရပ္လံုးပါဝင္ ျပန္သည္။ ထိုမ်ွသာမက လက္ရိွကမ ၻာ့စာေပ မ်ား၌ပိုင္းျခားသကဲ့သို ့   ဝတၳဳစာေပမ်ားရိွသည ့္နည္းတူ ဝတၳဳမဟုတ္ေသာ စာေပဟူ၍ပိုင္းျခားသကဲ့သို ့ ဝတၳဳႏွင့္ဝတၳဳမဟုတ္ေသာစာေပ တို ့လည္းဂႏ ၳဝင္စာေပမ်ား ရိွသည္။

တဖန္ အခ်ိန္ကာလျဖင့္သတ္မွတ္ပါမူဂႏ ၳဝင္သည္ ေရွးက်ေသာ၊အမ်ားလက္ခံေသာ၊တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ၊အခါသိမ္းအမွန္တရားတို ့ႏွင့္နီး စပ္ေသာ၊ေကာင္းမြန္  ေျပာင္ေျမာက္ေသာ  ဂုဏ္ရည္ မ်ားရိွသျဖင့္အခ်ိန္ကာလႏွစ္ပရိေစ ၦဒတို ့ကိုျဖတ္ေက်ာ္၍ရပ္တည္ေသာသေဘာကို လည္းေဆာင္ပါ သည္။

သို ့ေသာ ္ဂႏ ၳဝင္ေျမာက္မေျမာက္က ိုတိုင္းတာရန ္အတြက ္ပံုေသနည္းမရိွသလို စတုတ္ တိုက္ခ်ရန္လည္းမျဖစ္ႏိုင္ပါ။တစ္စံုတစ္ရာေသာ အခြင့္အာဏာျဖင့္ သတ္မွတ္၍ တည္တံ့ေစျခင္းငွာလည္း လုပ္ေဆာင္၍ မရပါ။ဂႏ ၳဝင္ဟူ၍သတ္မွတ္ၾကသည့္အဓိကအခ်က္မွာစာဖတ္သူ အမ်ားစုတို ့ဧ။္ သေဘာမွ်ျခင္းႏွင့္လက္သင့္ခံျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းႏွစ္ရပ္သာျဖစ္သည္ဟုဆိုရေပမည္။

● ဂႏ ၳဝင္အသံုးအႏွဳန္း
၂၀၀၈ခုႏွစ္တြင ္ျမန္မာစာအဖဲြ ့ကဒုတိယအၾကိမ္တည္းျဖတ္ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝေသာ”ျမန္မာအ ဘိဓါန္”၌ ဂႏ ၳဝင္၏အဓိပၸါယ္ကို ေခတ္အဆက္ဆက္ မွတ္တမ္းတင္ခံရေသာ စာေပဟူ၍ သာမန္ အနက္ဖြင့္ထားေသာ္လည္းျမန္မာ့က်မ္းမ်ားတြင္ ဂႏ ၱႏ ၱရ၊ဂႏ ၱဗၺ ဟူေသာမူရင္းအဓိပၸါယ္ႏြယ္သည့္အသံုးအႏွဳန္းမ်ားစြာရိွပါသည္။အမွန္အားျဖင့္ ”ဂႏ ၱဝင္” ဟူေသာေဝါဟာရသည ္ပါဠိသက္ပါဠိပ်က္သာျဖစ္ပါသည္။ပါဠိ”ဂႏ ၱ+ဝံသ” မွဆင္းသက္ေၾကာင္း၊’ဂႏ ၱ’ သည္က်မ္းဂန္ဟုအနက္ရ၍ ၊’ဝံသ’သည္အစဥ္ဟုအဓိပၸါယ္ရေၾကာင္းရွင္းလင္းျပိးဂႏ ၱဝင္ကိ္ု စာေပသမိုင္း၊က်မ္းဂန္သမိုင္း၊ သမိုင္းဝင္စာေပဟူ၍ ဖြင့္ဆိုၾကသည္ကို ေတြ ့ရသည္။

ယင္းအသံုးအႏွဳန္းႏွင့္ဆက္စပ္ႏွီးေႏွာေသာအသံုးအႏွဳန္းတို ့၌”ဂႏ ၳာရမ ၻမ်ိဳးသံုးပါး”ဟူေသာက်မ္းစာေရးမွဳျပဳစုရာ၌စတင္အားထုတ္မွဳသံုးပါးတြင္(၁)ပဏာမပုဗၺကဂႏ ၳာရမ ၻ-   ရတနာသံုးပါးကို ရိွခိုးျခင္းအစထား၍အားထားမွဳ (၂) အာသီသပုဗၺကဂႏ ၳာရမ ၻ-      မိမိလိုရာကိုေတာင့္တမွဳတြင္ေရွ့ သြားရိွေသာအားထုတ္မွဳ (၃) ဝတၳဳပုဗၺကဂႏ ၳာရမ ၻ-   ျဖစ္ရပံုဝတၳဳေၾကာင္းနိဒါန္းကိုေရွးဦးျပဳ၍  အားထုတ္မွဳဟူ၍ ခဲြျခားေဖာ္ျပထားသည္။

ဂႏ ၳဝင္သည‘ဝင္ကိုးဝင္’ဟူေသာက်မ္းစုတြင္မပါရိွေခ်။ဝင္ကိုးဝင္တြင္ဗုဒၵဝင္၊မဟာဝင္၊ရာဇဝင္၊အနာ ဂတဝင္၊ဓါဌာဓါတုဝင္၊ဒီပဝင္၊ထူပဝင္၊ေဗာဓိဝင္၊သာသနာဝင္   တို ့ကိုိုသာေတြ ့ရသည္။    ပါဠိသက္ ေဝါဟာရအဘိဓါန္တြင္ ဆရာဒဂုန္ဦိးထြန္းျမင့္က ဂႏ ၳ-က်မ္းဂန္ဟူ၍အနက္ေပးထားသည္။အကိုးအကားျပရာတြင္- ” ေလာကသာရ၊က်မ္းဂႏ ၳ၌၊ဓမၼရသာ၊လကၤာျဖင့္”[ေလာကသာရပ်ိဳ ့ဆံုးမစာ ၄၇။(ပါ၊ဂႏ ၳ)]ဟူ၍ေဖာ္ျပထားသည္။

● ဂႏ ၳဝင္=စာေပသမိုင္း၊က်မ္းဂန္သမိုင္း
”သူဧ။္…..အဘိဓါန္ေပၚထြက္ေသာအခါ  အဂၤလိပ္ဂႏ ၳဝင္တြင္ေက်ာ္ထင္အံ့အဲခဲ့၍  သူအမည္သည္ လည္းစာေပသမိုင္း၌ လိွဳင္းဂယက္ ရိုက္ခဲ့ေပသတည္း” လူရည္ခ်ြန္၊ဒုတိယတဲြ၊စာမ်က္ႏွာ-၁ ကိုညႊန္းျပီးလွ်င္(ပါဠိ၊ဂႏ ၳဝံသ။က်မ္းဂန္၊ဝံသ၊အစဥ္)ဟူ၍အနက္တို ့ကိုဖြင့္ဆိုထားပါသည္။

တဖန္ပါဠိသက္ေဝါဟာရဧ။္အျခားေခါင္းတည္ပုဒ္တစ္ခုတြင္-ဂႏ ၳာရမ ၻ=က်မ္းဦးပမာဏ၊က်မ္းဦိးအစခ်ီစကား။”အႏၱရာယ္္ကင္းျခင္း၊အသက္ရွည္ျခင္း အစရိွေသာ အက်ိဳးဧ။္ျပီးျခင္းငွာ လည္းေကာင္း၊ သူေတာ္ေကာင္းတို ့အားပိီတိေသာမနó ပြားစိမ့္ေသာငွာလည္းေကာင္း၊ဂႏ ၳာရမ ၻသံုးပါးတို ့တြင္ဗုဒၵါႏုó တိစသည္တို ့။[ေတာင္ငူဆိုရတုအေျဖ ၂၃။(ပါ၊ဂႏ ၳရမ ၻ၊ဂႏ ၳ-က်မ္းဂန္၊အာရမ ၻ-အားထုတ္ျခင္း။)

တဖန္အျခားေခါင္းတည္ပုဒ္တစ္ခု၌- ဂႏ ၳႏ ၱရ=ပါဠိေတာ္အ႒ကထာဋီကာ အႏုမဓုလက္သန္းဂ႑ိတို ့မွတစ္ပါး  ပိဋကတ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ က်မ္းဂန္မ်ားဟူ၍ေဖၚျပထားသည္။

အထက္ပါအဆိုအမိန္ ့တို ့ကိုကိုးကား၍ ဆင္ျခင္ၾကံဆပါက”ဂႏ ၳဝင္” သည္အနက္အားျဖင့္က်မ္းဂန္အစဥ္အဆက္ကိုျပေသာက်မ္းဟုအဓိပၸါယ္ရ၍၊ စံထားအပ္ေသာအႏွစ္သာရမ်ားပါရိ်သည့္က်မ္းဟုဆင့္ပြားအနက္ျဖင့္ဆိုလိုရာေရာက္သည္။ထို ့ျပင္ခိုင္ျမဲတည္တံ့၍၊အက်ိဳးတစ္စံုတစ္ရာသက္ေရာက္မွဳရိ်ေသာစာေပဟူေသာသေဘာအဓိပၸါယ္ရေပသည္။

ဂႏ ၳဝင္က ိုအေနာက္တိုင္းစာေပေဝါဟာရျဖင့္ Classic ဟူ၍ သံုးႏွဳန္းကာ  Classic ကိုဂႏ ၳဝင္စာေပ၊ဂႏ ၳဝင္ေျမာက္ဟူ၍ျပန္ဆိုၾကသည္။Classic သည္  Classicus   ဟူေသာ   လက္ တင္ေဝါဟာရမွဆင္းသက္ေၾကာင္း၊ေရွးေခတ္ေရာမႏိုင္ငံတြင္ေငြေၾကးဥစၥာအလိုက္လူတန္းစားခဲြ
ျခားရာ၌အခ်မ္းသာဆံုး၊ထိပ္တန္းလူတန္းစားကိုထိုေဝါဟာရျဖင့္ေခၚေဝၚသံုးႏွဳန္း၍တဖန္ထိပ္တန္းစာေပေရးသူ၊ထိပ္တန္းစာဆို၊ထိပ္တန္းစာေပ၊စာၾကီးေပၾကီးဟူေသာအဓိပၸါယ္ျဖင့္ထိုေဝါဟာရကို သံုးစဲြခဲ့ၾကေၾကာင္းပညာရ်င္တို ့ကရွင္းလင္းဖြင့္ဆိုၾက သည္။

ကမ ၻာ့စာေပသမိုင္းတြင္ဂႏ ၳဝင္စာေပႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍အေမရိကန္စာေရးဆရာေမာ္တီမာေဂ်၊အက္ဒလာ(Dr. Mortimar J. Adler)ဧ။္”Great Ideas from the Great Books”(စိတ္ကူးစိတ္ သန္းၾကီးမ်ား၊စာၾကီးေပၾကီး)အမည္ရိွစာအုပ္တြင္-”ဂႏ ၳဝင္စာေပေခၚစာၾကိးေပၾကီးတို ့မည္သည္အျမင္က်ယ္ေစရန္၊သေဘာေပါက္ေစရန္၊ဥာဏ္အျမင္ရိွေစရန္အတြက္လူတို ့ဧ။္အေကာင္းဆံုးစိတ္ကူးစိတ္သန္းျဖင့္ေရးသားထားသည့္အခ်က္မ်ားပါဝင္သည္။ထိုစာမ်ားသည္တစ္အုပ္ခ်င္း၊တစ္ပိုဒ္ခ်င္းအားျဖင့္လူတို ့ရင္ဆိုင္ ေနရျမဲျပသနာမ်ားကိုေဖၚျပေပးႏိုင္ၾကသည္။ထိုျပသ၁နာမ်ားဆိုသည္မွာမည္သည့္အခါမွ်အျပီးအျပတ္ေျဖရွင္းႏိုင္ေသာကိစၥမ်ားမဟုတ္တတ္ၾကသျဖင့္ထိုစာအုပ္မ်ားကဥာဏ္ပညာျဖင့္ဆင္ျခင္မွဳအစဥ္အလာကိုျဖစ္ေစသည္။ကားလ္ဗင္ဒိုင္းရင္းဆိုသူက’ စာမည္ၾကီိးေပၾကီးမည္သည္မွာ  ေနာက္တစ္ၾကိမ္ျပန္ေရးသားရန္မလိုေသာစာေပမ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္းေျပာျပဖူးသည္။အစဥ္သျဖင့္ရွားပါး၍ျပည့္ဝေသာလက္ရာမြန္မ်ားျဖစ္သည္။လွပ၍ရွင္းလင္းေသာလက္ရာမ်ားျဖစ္၍အႏုအယဥ္ႏွင့္လြတ္လပ္ေသာအေတြးအျမင္ပညာကိုေဆာင္သည္ ဝိဇၨာပညာရပ္မ်ားလည္းပါဝင္သည္။ ထိုေၾကာင့့္္  သိပၸံအေၾကာင္းအရာ ျဖစ္ေစ၊ကဗ်ာျဖစ္ေစ၊ ဘာသာေရးအေတြးအေခၚျဖစ္ေစ  ၊ႏိုင္ငံေရးျဖစ္ေစ ၊သခ်ာၤျဖစ္ေစ၊ စာၾကီးေပၾကီးေခၚဂႏ ၳဝင္စာရင္းဝင္ျဖစ္ႏိုင္ သည္။ စာၾကီးေပၾကီိးတို ့ မူကားျဖစ္ထြန္းရာ ကာလ ေဒသ ကို ေက်ာ္လြန္ ပါသည္။ ထို ့ေၾကာင့္  ကမ ၻာ့ဂႏ ၳဝင္စာေပစာရင္းဝင္ခဲ့ရသည္။ သို ့ေသာ္ဂႏ ၳဝင္စာေပ ျဖစ္ေစရန္အခ်ိန္ကညလကဖန္တီးျခင္းမဟုတ္၊စတင္ေရးသားစဥ္ကပင္ျဖစ္ခဲ့ျပီးသည္။  ေခတ္အဆက္ဆက္ ဖတ္ရွဳႏိုင္ၾကျခင္းက စာၾကီးေပၾကီးဂႏ ၳဝင္စာေပဂုဏ္ပုဒ္က ိုသက္ေသထူရာ ေရာက္သည္” ဟူ၍ေဖၚျပထားသည္။

ထို ့ျပင္အေမရိကန္စာေရးဆရာမတ္တိြန္း(Mark Twain)ကလည္း”ဂႏ ၳဝင္စာေပမည္သည္ မွာလူတိုင္းကဖတ္ဖူးခ်င္ေသာစာအုပ္မ်ိဳးျဖစ္ျပီး၊မည္သူမွ်ယူ၍မဖတ္ခ်င္ေသာစာအုပ္မ်ိဳး”ဟုတၾကိမ္ကဆိုခဲ့ ဖူးပါသည္။ ဖတ္ဖူးလိုသည္မွာ ပြင့္လင္းေသာ ပညာကို ရရိွရန္အတြက္ ဆႏၵေပၚေပါက္ျခင္းျဖစ္သည္။သို ့ေသာ္စဥ္းစားေတြးေခၚရသည္မွာလည္းကိုယ္စိတ္ပင္ပန္းစရာအေၾကာင္းရိွေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ဂႏ ၳဝင္စာေပတို ့ကိုဖတ္ရသည္မွာမလြယ္လွေပ။တစ္ၾကိမ္ဖတ္ရံုျဖင့္ရွင္းလင္းစြာသေဘာမေပါက္တတ ္အၾကိမ္ၾကိမ္ဖတ္မွသာႏွံ ့စပ္ ကၽႊမ္းက်င္ႏိုင္သည္။ ဥာဏ္မမီစရာ ကိစၥမ်ိဳးျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္အၾကိမ္ၾကိမ္ဖတ္သင့္ေပသည္။အၾကိမ္ၾကိမ္ဖတ္မွလည္းအက်ိဳးရိွမည္။ေလာကတြင္ေကာင္းမြန္ေသာ အရာအားလံုးတို ့နည္းတူပင္ရေတာင့္ ရခဲသေဘာရိွသည္။ စာဖတ္သူ အားစဥ္းစားျခင္း၊စူးစမ္းျခင္း၊ေဆြးေႏြးျခင္းတို ့ကိုျပဳေစႏိုင္သည္။ ထိုသို ့ ဖတ္ရင္းျဖင့္ မိမိတို ့၌ေဝဖန္  ပိုင္းျခားတတ္ ေသာစိတ္ကိုဖံြ ့ျဖိဳးေစျပီးလွ်င္လက္ခံျပီိးသားအယူလဲြ၊အေကာက္လဲြကိစၥတို ့ရိွပါက ေစာေၾကာစရာျဖစ္ေစႏိုင္သည္” ဟုဆိုထားသည္။

ေဂ်၊ေအ၊ကပ္ဒြန္(J.A.Cuddon)ဧ။္ A Dictionary of Literary Terms (စာေပေဝါဟာရမ်ား အဘိဓါန္)တြင္Classicႏွင့္(ဂႏ ၳဝင္)ဧ။္အနက္ကိုဖြင့္ဆိုရာ၌-

(က)ပထမအဆင့္သို ့မဟုတ္အာဏာပိုင္(Authority)ျဖစ္သည္။
(ခ)စာေပႏွင့္စပ္ဆိုင္သည္၊သို ့မဟုတ္ေရာမႏွင့္ဂရိေခတ္အႏုပညာမ်ားႏွင့္စပ္ဆိုင္သည္၊
(ဂ)ပထမတန္းစားစာေရးသူ၊သို ့မဟုတ္ပထမတန္းစားစာေပလက္ရာျဖစ္ျပီးေယဘုယ်အားျဖင့္     ေကာင္းမြန္ သာလြန္ျခင္း(Excellence)ကိုအသိအမွတ္ျပဳခံရသည္ဟူ၍ေဖၚျပထားပါသည္။

ယင္းေနာက္ဆက္လက္ဖြင့္ဆိုရာတြင္မူလ A Scriptor Classicus သည္အထက္တန္းလႊာတို ့အတြက္ေရးသားျပဳစုခဲ့့ျခင္းျဖစ္၍ Scriptor Proletarius မွာေအာက္တန္းလႊာတို ့အတြက္ေရး သားျပဳစုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။တစ္စတစ္ျဖင့္အဓိပၸါယ္ေျပာင္းလဲလာရာေရာမလူမ်ိဳးတို ့အတြက္ Classic ဟူေသာအသံုးအႏွဳန္းသည္ပထမတန္းစာေရးသူဟူ၍ဆိုလိုသေဘာေပါက္လာခဲ့ၾကသည္။အလယ္ေခတ္ဥေရာပတိုက္၌မူ စာအရည္အေသြး၊ အေကာင္းအဆိုးမွာ ပဓါနမဟုတ္ဘဲ စာသင္ခန္းထဲတြင္ေလ ့လာဖတ္ရွဳခံရေသာစာေရးဆရာကိုဆိုလိုသည္။ အလယ္ေခတ္ေနာက္ပိုင္း  ရီေနဆန္းေခတ္ (ခရစ္ႏွစ္ ၁၃၅၀ခန္ ့မွ ၁၆၀၀ျပည့္လြန္ခန ့္အထိ)တြင္ဂရိႏွင့္လက္တင္ဘာသာမွ က်မ္းၾကီးက်မ္းခိုင္ မ်ားကိုသာထိုစာရင္းတြင္ သြင္း၍ အေလးထားခဲ့ၾကသည္။

ထို ့ေၾကာင့္ဂႏ ၳဝင္စာေပသည္ေခတ္ကာလအသံုးအႏွဳန္းမ်ားတြင္-
(၁)ပထမတန္းစားသို ့မဟုတ္ထူးျခားထင္ရွားသည္၊
(၂)ေရွးက်သည္၊
(၃)ထံုးမီစမွ်(Typical)ျဖစ္သည္ဟူေသာအသံုးအႏွဳန္းတို ့ျဖင့္ သံုးႏွဳန္းေသာသေဘာကိုေဆာင္ရာေရာက္ သည္ဟုဆို လိုပါသည္။

ဂႏ ၳဝင္ေျမာက္ေသာ(Classical)ဟူသည့္နာမဝိေသသနအသံုးႏွဳန္းမ်ာကမ ၻာ့ဂႏ ၳဝင္တြင္ ဂရိႏွင့္ေရာမေခတ္တို ့ႏွင့္ဆိုင္ေသာ တစံုတရာကိုညႊန္းေလတိုင္း”အေကာင္းဆံုး”ဟူေသာအနက္အဓိပၸါယ္ေဆာင္သလိုစံျပဳနည္းမွီးဖြယ္ျဖစ္သည္ဟုလည္း ဆိုလိုရိပ္ပါဝင္သည္။ထို ့ျပင္  ယင္းစာေပလက္ရာသည္ စီစဥ္တက် ျဖစ္သည္။ ေပါင္းစည္းညိီညြတ္သည္။အတိုင္းအရွည္ရိွသည္။ေရွ့ေနာက္မွ်တသည္။ထိန္းသိမ္းေစာင့္စည္းသည္ဟူေသာ အရည္အခ်င္းျဖင့္ျပည့္စံုသည္ဟုလည္းဆိုထားသည္။

ထို ့ျပင ္ျပင္သစ္အက္ေဆးဆရာမြန္တိန္း(Montaigne)(၁၅၃၃-၁၅၉၂)ကလည္း”ဂႏ ၳဝင္ဆိုတာဘာ လဲ”(What is Classic)အမည္ရိွစာတမ္းတစ္ခုတြင္-”ဂႏ ၳဝင္လက္ရာတစ္ခုသည္သံုးရိုးစဲြရိုးအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အားျဖင့္ခ်ီးမြမ္းျခင္းျဖင့္ေလးစားဂုဏ္ျပဳခံရေသာ စာေရးဆရာၾကီးျဖစ္ျပီး  သီးျခားဟန္ပန္ျဖင့္ တစ္ဘာသာ  ေရးသားသူျဖစ္       သည္။ထိုအဓိပၸါယ္ျဖင့္ပင္Classic(ဂႏ ၳဝင္)ဟူေသာအသံုးအႏွဳန္းသည္ထိုက္တန္၍ထင္ရွားေသာစာေရးဆရာကို ဆိုလိုသည္”ဟူ၍ေဖၚျပထားသည္။

အထက္တြင္ေဖၚျပပါ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ သံုးႏွဳန္းေဖၚျပခ်က္မ်ားကို ေထာက္၍ဂႏ ၳဝင္စာေပဟူ သည္မွာေအာက္ပါ အဓိပၸါယ္အရိပ္အဆင္ႏွင့္ သေဘာသဘာဝတို ့ကိုေဆာင္သည္ ဟုေကာက္ယူလိုပါသည္။ယင္းတို ့မွာ-

(၁)ေရွးက်ေသာအေရးအသားျဖစ္သည္၊
(၂)ခိုင္မာအသားက်စံထားေလာက္ေသာအေရးအသား လက္ရာျဖစ္သည္၊
(၃)စကားေျပ၊လကၤာႏွစ္မ်ိဳးအက်ံဳးဝင္သည္၊
(၄)စာေပ ရသေပၚလြင္ေသာအေရးအသားျဖစ္သည္၊
(၅)လူေရးလူမွဳႏွင့္အသိအလိမၼာဥာဏ္ပညာကိုေစ့ေဆာ္ပြားမ်ားေစေသာသေဘာရိွသည္၊
(၆)လူ ့စရိုက္သဘာဝကိုေပၚလြင္ေအာင္ဖဲြ ့ဆိုထားေသာလက္ရာျဖစ္သည္၊
(၇)အခ်ိန္ကာလတစ္ခုခုႏွင့္ယွဥ္၍တည္တံ့ခိုင္ခံ့ေသာစာေပလက္ရာျဖစ္သည္၊
(၈)အေတြ ့အၾကံဳ၊အေတြးအေခၚတို ့ျဖင့္ရင္းႏွီးဆည္းပူး၍ေရးသားထားေသာစာေပျဖစ္        သည္၊
(၉)ေလာကတြင္အခါခပ္သိမ္းမွန္ကန္တတ္ေသာအခ်က္မ်ားပါဝင္ေနတတ္သည္၊
(၁၀)ဂႏ ၳဝင္စာေပ၌က်ဥ္းေျမာင္းေသာနယ္္နိမိတ္ေဘာင္မရိွတစံုတရာေသာအခြင့္အာဏာျဖင့္ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ရျခင္းမရိွ၊အခ်ိန္ကာလရင့္ေညာင္းသည့္တိုင္အလိုအေလ်ာက္    ဖတ္ရွဳလက္ခံေလ့လာၾကရေသာစာေပမ်ိဳးတြင္အက်ံဳးဝင္သည္၊
(၁၁)တခါတရံတခုေကာင္းအရည္အေသြးကိုအစဲြျပဳ၍ ေျပာစမွတျ္ပဳရေသာ လက္ရာျဖစ ္   သည္။

(ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts