မိုုးမခကိုု ေပးတဲ့စာ လူမႈရႈခင္း

အႏွိပ္ခန္းလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူကုိ ဒဏ္ေငြ က်ပ္ ၂၀၀ ခ်မွတ္ – 25 cent fine for massage parlor


ေပးစာ
ၾသဂုတ္ ၁၆၊ ၂၀၁၂ဒဏ္ေငြ က်ပ္ႏွစ္ရာ၊ ၿမိဳင္သာယာ

မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳင္သာယာရပ္ကြက္အတြင္း တရားမ၀င္ဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ အႏွိပ္ခန္း၊ ျပည့္တန္ဆာခန္းမ်ားအား ရပ္ကြက္ေနျပည္သူလူထုက သက္ဆိုင္ရာရဲစခန္း၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားသို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္တိုင္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ဖမ္းဆီးအေရးယူဖယ္ရွားခဲ့ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာ မြန္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံသို႔ လည္းေကာင္း၊ အြန္လိုင္းမီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေနျပည္ေတာ္မွသက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိလူႀကီးမင္းမ်ားထံသို႔ လည္းေကာင္း တင္ျပ တိုင္ၾကားခဲ့ပါသည္။

ထိုသို႔တိုင္ၾကားခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ မြန္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ၿမိဳင္သာယာရပ္ကြက္ တရားမ၀င္ အႏွိပ္ခန္း၊ ျပည့္တန္ဆာခန္းမ်ား ပေပ်ာက္ေရးစီမံခ်က္အျဖစ္ ခ႐ိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးဦးေအာင္ခ်ိဳ အားအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္သတ္မွတ္ကာ ခ႐ိုင္တရားသူႀကီးအပါအ၀င္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွ တာ၀န္ရွိအရာရွိလူႀကီးမင္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းေပးကာ ေဆာင္႐ြက္ေစခဲ့ပါသည္။

ထိုသို႔ဖြဲ႔စည္းေဆာင္႐ြက္ေစမႈေၾကာင့္ တရားမ၀င္အႏွိပ္ခန္း၊ ျပည့္တန္ဆာခန္းမ်ားအား ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ တရားမ၀င္အႏွိပ္ခန္း၊ ျပည့္တန္ဆာခန္းပိုင္ရွင္မ်ားအား မိမိ္တို႔၏ထမင္းရွင္အျဖစ္သတ္မွတ္ထားေသာ အက်င့္ပ်က္ျခစားေနၾကေသာ တာ၀န္သိအရာရွိလူႀကီးမင္းမ်ား၏ ႀကိဳတင္အသိေပးအေၾကာင္းၾကားမႈေၾကာင့္ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိႏိုင္ျခင္းမရွိပဲ စီမံခ်က္ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္သာ အႏွိပ္ခန္းတစ္ဆိုင္အား ဖမ္းဆီးအေရးယူခဲ့ပါသည္။ ၿမိဳင္သာယာရပ္ကြက္အတြင္းရွိ တရားမ၀င္အႏွိပ္ခန္း၊ ျပည့္တန္ဆာခန္း စုစုေပါင္း ဆိုင္သံုးဆယ္နီးပါးခန္႔မွ တစ္ဆိုင္သာ အေယာင္ျပဖမ္းဆီး အေရးယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ၿမိဳင္သာယာရပ္ကြက္ တရားမ၀င္ အႏွိပ္ခန္း၊ ျပည့္တန္ဆာခန္းမ်ား ပေပ်ာက္ေရးစီမံခ်က္အဖြဲ႔တြင္ တစ္ဦးအပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ ခ႐ိုင္တရားသူႀကီးမွ ထိုကဲ့သို႔ တစ္ဆိုင္တည္း ဖမ္းဆီးအေရးယူခဲ့ေသာ အႏွိပ္ခန္း လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူတုိ႔အား ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရာတြင္ တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ႏွစ္ရာ တိတိ ဒဏ္ေငြတပ္အ ေရးယူခဲ့ပါသည္။

ယခုအခါတြင္ ၿမိဳင္သာယာရပ္ကြက္ ရွင္ေစာပုလမ္းအတြင္းရွိ အႏွိပ္ခန္းမွာ ယခင္ထမင္းဆိုင္ဗန္းျပအႏွိပ္ခန္းအဆင့္မွ ယခုအခါ တရား၀င္အရက္ဆိုင္ဗန္းျပကာ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အဆိုပါဆိုင္ႏွင့္ မလွမ္းမကမ္းတြင္ မြန္ျပည္နယ္ ပါဌိတကၠသိုလ္ကို စတင္ေဆာက္လုပ္လွ်က္ရွိၿပီး မ်ားမၾကာမွီအခ်ိန္အေတာအတြင္းတြင္ ၿပီးစီးဖြင့္လွစ္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ခ႐ိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးမွ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ကိုက္သံုးရာအကြာအေ၀းအတြင္း အရက္ေရာင္းခ်ေသာစားေသာက္ဆိုင္မ်ား ဖြင့္လွစ္ခြင့္မျပဳရ ဆိုေတာ့ သတ္မွတ္ခ်က္အား မ်က္ကြယ္ျပဳကာ အရက္ဆိုင္လုပ္ငန္းလိုင္စင္ခ်ေပးႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ယခုကဲ့သို႔ စီမံခ်က္ကာလတြင္ပင္ ဒဏ္ေငြက်ပ္ႏွစ္ရာသာ ခ်မွတ္အေရးယူခဲ့ျခင္း၊ အမွန္တကယ္ပေပ်ာက္ေစခ်င္ေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိမည္ဆိုပါလွ်င္ ေနာက္က်ဥ္ေစႏိုင္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္အေရးယူမႈမရွိျခင္း၊ တရားမ၀င္အႏွိပ္ခန္းအား တရား၀င္အရက္ဆိုင္ဗန္းျပအႏွိပ္ခန္းအျဖစ္ ေရာက္ရွိေစရန္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွ တရား၀င္ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား မ်က္ကြယ္ျပဳကာ အားေပးကူညီလွ်က္ရွိျခင္းမ်ားအား ေထာက္ရႈလွ်င္ တရားမ၀င္အႏွိပ္ခန္း၊ ျပည့္တန္ဆာခန္းပိုင္ရွင္မ်ားမွာ မြန္ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ ထမင္းရွင္အျဖစ္သာမကပဲ မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ အသီးသီး၏ ထမင္းရွင္မ်ားအျဖစ္သို႔ပါ ေရာက္ရွိေနပီျဖစ္ေၾကာင္း သိသာေစပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကေသာ မြန္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္မွ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ တာ၀န္ရွိလူႀကီးမင္းမ်ားမွ မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕မွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အစည္း အသီးသီး၏ ထမင္းရွင္မွာ တရားမ၀င္အႏွိပ္ခန္း၊ ျပည့္တန္ဆာခန္းပိုင္ရွင္မ်ား မဟုတ္ပဲ အခြန္ထမ္းျပည္သူလူထုသာလွ်င္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိအျမင္မွန္ရလာေစရန္ လိုအပ္သလိုအေရးယူဖယ္ရွားေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ထပ္မံတင္ျပလိုက္ပါသည္။

ရာမညသား


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts

6 thoughts on “အႏွိပ္ခန္းလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူကုိ ဒဏ္ေငြ က်ပ္ ၂၀၀ ခ်မွတ္ – 25 cent fine for massage parlor
 1. ပိုက္ဆံ ၂၀၀ ဆုိ တာ ရီစရာၾကီး။ဒါေၾကာင့္ျမန္မာနိုင္ငံ ဟာ ဥပေဒနဲ႕ တရားေရးတုိ အက်င့္ပ်က္ ခ်စားမူ႕ အျမင့္ဆံုးအဆင့္ေရာက္ေနတယ္။မရွက္တတ္ဘူး။ခုလဲ ၂၀၀က်ပ္ တဲ့ လဒ္စားထားမွန္းအသိသာၾကီး။

 2. ေအာ္လူျကီးေတြလည္းနိွပ္နယ္ခံရတာေတာ္ေတာ္ဝါသနာပါတာဘဲကိုး။ တရားသူျကီးဆုိတဲ့သူကလည္းတရားစီရင္တဲ့ေနရာမွာေတာ္ေတာ္တရားမ်ွတတာဘဲေနာ္။အဲ့ဒါေျကာင့္လြွတ္ေတာ္မွာသူ
  တို့ကိုိအေရးယူနုိင္ဖို့တင္ျပေနရတာ.ဒါေတာင္မွဥပေဒအသစ္ကထြက္ဖုိ့ေတာ္ေတာ္ခဲယဥ္းေနတာကိုျကည့္ျခင္းအားျဖင့္
  ျမန္မာျပည္မွာတရားမွ်တမွုအလုိမရွိတဲ့လြွတ္ေတာ္အမတ္ေတြအမ်ားျကီးရွိပါလားလုိ့ဝမ္းနည္းစြာခံစားသိရွိရပါတယ္။
  ျမန္မာျပည္မွာတရားဥပေဒအျမန္စိုးမိုးနုိင္ပါေစလုိ့ဆုေတာင္းရုံကလြဲျပီး……..

 3. it is so funny.For the opening of karaoke and illegal commoners’ room ,the owner got only. 200 kyats penalty .it is lower than pocket money of a baby.What is the justice to do less for evil deeds?Nobody will take good lessons for wrong doing.it will force to do more criminals darely.

 4. မိုးမခေႀကာင္႕သိခွင္တာေတြသိရတယ္ေက်းဇူး

 5. ၂၀၀က်ပ္ ျမန္မာေငြတန္ဖိုးတက္ျပီး
  ကူညီ ဖါရေစ….. ၁၉၉
  မြန္ျပည္နယ္ တြက္ပီ

 6. သူတို႔သမီးေတြ အဲဒီအႏွိပ္ခန္းမေရာက္ေသးလို႔ ဒီလိုလုပ္တာ အက်င့္ပ်က္၀န္ထမ္းေတြ အကုန္လံုးျဖဳတ္ပစ္ရမယ္
  တိတိက်က်မလုပ္ပဲ ပါးစပ္နဲ႔ေျပာၿပီး ေနာက္ကလက္ကမ္းေနတဲ့သူေတြအမ်ားႀကီးပဲ သမၼတႀကီးေရ ျမန္ျမန္လုပ္ပါဗ်ဳိ႕

Comments are closed.