သူတိုု႔အာေဘာ္

Maung Luu Way – ေလဘာရုံး ဘာလဲ ႏွင့္ အလုပ္သမား၀န္ၾကီး ဘယ္လဲ?

ေမာင္လူေ၀း၊ ေမ ၃၀၊ ၂၀၁၂

       ျမန္မာျပည္တြင္းက အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံတခ်ဳိ႔ အလုပ္ရွင္နဲ႔ အလုပ္သမား ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးညွိနႈိ္င္းမႈကေန ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္သင့္တင့္တဲ့ အဆင္ေျပမႈ ထြက္ေပါက္တခုကုိ ရွာေဖြလုိက္နဳိင္ၾကလုိ႔ အဆင္ေျပသြားၾကတယ္ ဆုိတဲ့ သတင္းေလးေတြေၾကာင့္လည္း နဳိင္ငံတကာအႏွ႔ံေရာက ္ျမန္မာမ်ားအားလုံး စိတ္သက္သာရာရခဲ့ၾကတယ္ ဆုိတာကလည္း အမွန္ပါပဲ ။

ဒါေပမယ့္ က်န္ရွိေနေသးတဲ့ တျခားေသာစက္ရုံအလုပ္ရုံမွ အလုပ္သမားအလုပ္ရွင္ ျပႆနာမ်ားကေတာ့ ေျပလည္ေတာ့ မလုိလုိနဲ႔ ဆုိးရြားတဲ့အေျခအေနတခုဆီကုိ တြန္းပုိ႔ေနသလုိျဖစ္တဲ့အတြက္လည္း စိတ္ထဲမွာ ဦးဆုံးသတိရလုိက္တာကေတာ့ အလုပ္သမားေရး၀န္ၾကီး ဦးေအာင္ၾကည္ဆုိသူႏွင့္ ျပည္သူအမ်ား နားလည္ေခၚေ၀ၚေနေသာ ေလဘာရုံး ေခၚ အလုပ္သမားေရးရုံး တုိ႔ကုိလည္း မ်က္လုံးထဲမွာ ထင္းကနဲလင္းကနဲ ျမင္ေနမိပါတယ္။ 

 က်န္ရွိေနေသးတဲ့ အလုပ္သမားလုပ္ခ လစာနဲ႔ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးေတာင္းဆုိမႈ႔ ၊ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵထုတ္ေဖၚေနမႈေတြနဲ႔အတူ ေမွာ္ဘီဖက္မွာရွိေနတဲ့ သံမဏိစက္ရုံ မွာဆႏၵျပေနတဲ့အလုပ္သမားမ်ားကေတာ့ အျမင့္ဆုံးအရွိန္တခုျဖစ္တဲ့ အစာငတ္ခံဆႏၵျပေနတဲ့ အေျခအေနတခုကုိဘ၀နဲ႔ရင္း၊ အသက္နဲ႔ရင္းျပီး အလုပ္သမားတခ်ဳိ႔ကေတာ့ ( ေသတမ္းစာ )ကုိ ၾကဳိတင္ေရးသားထားေၾကာင္းကုိလည္း ၾကားသိျမင္ေတြ႔ေနရပါတယ္။ 

အစုိးရအေနျဖင့္လည္း လုံး၀ကုိ  လစ္လွ်ဳရႈ ျပီး မေနသင့္ေတာ့တဲ့ အေျခအေနတခုလုိ႔လည္း နားလည္မိပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ျမန္မာနဳိင္ငံရွိ အလုပ္သမားမ်ားေတာင္းဆုိေနေသာ လုပ္ခ လစာတုိးျမင့္ေပးေရးဆုိတဲ့ အေျခခံလစာဟာ နဳိင္ငံတကာမဆုိထားနဲ႔ဦး၊ အိမ္နီးခ်င္း ထုိင္းနဳိင္ငံက နဳိင္ငံသား ထုိင္းလူမ်ဳိးအလုပ္သမားတဦး ၀င္ေငြမေျပာနဲ႔ ေရႊ႔ေျပာင္း အလုပ္သမားတဦးရဲ့ တေန႔၀င္ေငြနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ေတာင္ အဆ ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ေလာက္ ကြာဟလုိ႔ ေနပါတယ္။

က်ေနာ္ အခုလုိ ႏႈိင္းယွဥ္ျပတာက နဳိင္ငံသားအလုပ္သမားတဦး လုပ္ခလစာအေနနဲ႔ မဟုတ္ဘဲ ဧည့္နဳိင္ငံျခားသား ေရြ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားတဦးရဲ့ တေန႔လုပ္ခ၀င္ေငြနဲ႔ ျမန္မာနဳိင္ငံရွိ နဳိင္ငံသားစစ္စစ္ ေတြျဖစ္တဲ့ ျမန္မာနုိင္ငံသား ဌာေနအလုပ္သမားေတြရတဲ့ တေန႔၀င္ေငြနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။

ထုိင္းနုိင္ငံမွာရွိတဲ့ ဌာေနထုိင္းလူမ်ဳိး အလုပ္သမားျဖစ္ျဖစ္၊ မေလးရွားနဳိင္ငံရွိ ဌာေန မေလးနဳိင္ငံသား အလုပ္သမားတဦးျဖစ္ျဖစ္ဟာ နဳိင္ငံရပ္ျခားသား ဧည့္အလုပ္သမားတဦးထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ၀င္ေငြအရေသာ္၄င္း၊ အလုပ္သမားခံစားခြင့္မ်ားကုိေသာ္၄င္း ရရွိပါတယ္။

 တဖန္ က်ေနာ္တုိ႔ ျမန္မာနဳိင္ငံအတြင္းရွိ  နဳိင္ငံသား ဌာေနအလုပ္သမားေတြ တေန႔ရတဲ့ ၀င္ေငြကေတာ့ျဖင့္ ထုိင္းနဳိင္ငံရွိ နဳိင္ငံရပ္ျခား ဧည့္အလုပ္သမားမ်ားရဲ့ ၀င္ေငြနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ အဆေပါင္း ႏွစ္ဆယ္ (၂၀) ကြာဟေနျပီး  မေလးရွားနဳိင္ငံရွိ နဳိင္ငံျခားသားဧည့္အလုပ္သမားတဦး တေန႔၀င္ေငြျဖင့္ ထပ္မံႏႈိင္းယွဥ္ျပရပါလွ်င္ ေအာက္ေျခ အနည္းဆုံးျဖင့္ တြက္ခ်က္ရပါမူ အဆေပါင္း  ေလးဆယ္ (၄၀) ေက်ာ္ ကြာဟလြန္းေနျပန္ပါတယ္။

ဒါဟာ တေန႔ခ်င္းရဲ့ လုပ္ခ၀င္ေငြ ႏႈိင္းယွဥ္မႈပါ။

အမွန္ႏႈိင္းယွဥ္ျပ ရမွာက နဳိင္ငံသား ဌာေနအလုပ္သမားတဦးခ်င္း တေန႔၀င္ေငြကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ရ မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အခုယွဥ္ျပမႈ႔ကေတာ့ ျမန္မာနဳိင္ငံသား အလုပ္သမား၀င္ေငြနဲ႔ ေရြ႔ေျပာင္း ဧည့္နဳိင္ငံသားတဦး ၀င္ေငြႏႈိင္းယွဥ္မႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုက်ေနာ္တြက္ျပတဲ့ တေန႔၀င္ေငြဟာ ထုိင္းနဳိင္ငံရွိ နုိ္င္ငံသား ဌာေနအလုပ္သမားတဦး၀င္ေငြနဲ႔ေသာ္၄င္း၊ မေလးရွားနဳိင္ငံရွိ မေလးနဳိင္ငံသား ဌာေနအလုပ္သမားတဦး၀င္ေငြနဲ႔ေသာ္၄င္း၊ တြက္ခ်က္ျပခ်င္းမဟုတ္ဘဲ ထုိင္းနဳိင္ငံေရာက္ ဧည့္နဳိင္ငံသား အေထြေထြအလုပ္သမားတဦးရဲ့ တေန႔လုပ္ခ၀င္ေငြအရ ေသာ္၄င္း၊ မေလးရွားရွိ
ဧည့္နဳိင္ငံသား အေထြေထြအလုပ္သမားတဦး၏ တေန႔လုပ္ခ ၀င္ေငြအရေသာ္၄င္း၊ အနိမ့္ဆုံး ေပးစေကးျဖင့္ တြက္ခ်က္ျပျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။

ယခု က်ေနာ္တြက္ခ်က္ျပျခင္းသည္ over time ေခၚ အခ်ိန္ပုိအလုပ္ဆင္းခ မပါ၀င္ပါ။ အေျခခံ တေန႔အလုပ္ခ်ိန္ ၈ နာရီသာလွ်င္ တြက္ခ်က္ျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ နဳိင္ငံသားတဦး၏ ၀င္ေငြ ျဖင့္ တြက္ခ်က္ျပရပါမူ မေတြး၀ံ့ေအာင္ပင္ျဖစ္ရပါေသာေၾကာင့္ ဒီေနရာမွာ က်ေနာ္မတြက္ျပေတာ့ပါ။ 

က်ေနာ္တုိ႔တုိင္းျပည္တြင္ နဳိင္ငံသားအလုပ္သမားတဦး၏ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားဟာ ျမန္မာနဳိင္ငံမွာ ဆုိးဆုိး၀ါး၀ါးနိမ့္က်လြန္းေနျပီး၊ တေန႔လုပ္ခ ၀င္ေငြသည္ပင္လွ်င္ မည္သည့္နုိင္ငံမွ အလုပ္သမားတဦး၏ တေန႔လုပ္ခ ၀င္ေငြႏွင့္မွ် ႏႈိင္းယွဥ္လုိ႔မရေအာင္ အလြန္အမင္း နိမ့္က်ေနျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ စက္ရုံ၊အလုပ္ရုံမွ အလုပ္သမားထုၾကီး၏ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵထုတ္ေဖၚရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါကိုု လက္ရွိ အရပ္သားအစုိးရ ဒီမုိကေရစီအစိုးရဟု တြင္တြင္ေျပာဆုိေနေသာ သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္အေနနဲ႔ေသာ္၄င္း၊ အလုပ္သမား၀န္ၾကီး ဦးေအာင္ၾကည္ အေနနဲ႔ေသာ္၄င္း၊  သို႔မဟုတ္ အလုပ္သမားေရးရုံးဟု ေခၚေသာ အမ်ားအေခၚ ေလဘာရုံးမွ တာ၀န္ရွိသူတုိ႔သည္၄င္း ထိထိေရာက္ေရာက္ျဖင့္  မိမိနဳိင္ငံသားအလုပ္သမားမ်ားဖက္မွ မားမားရပ္တည္ျပီး လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ အခုအခ်ိန္သည္ အခ်ိန္ေကာင္း အခါေကာင္းဟုသာ ဆုိရေခ်ေတာ့မည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ အခ်ိန္ေကာင္းအခါေကာင္းအား လက္လြတ္မခံပဲ မိမိနဳိင္ငံသား အလုပ္သမားမ်ားဖက္မွ ၀င္ေရာက္ ေျဖရွင္းေပးနဳိင္ပါက အလုပ္သမား၀န္ၾကီးေသာ္၄င္း၊ အလုပ္သမားေရးရုံးမွ တာ၀န္ရွိသူတုိ႔အား၄င္း၊ ျမန္မာနဳိင္ငံရွိ အလုပ္သမားထုၾကီး၏ ယုံၾကည္မႈ႔မ်ား၊ ေလးစားမႈ႔မ်ား၊ အားကုိးမႈ႔မ်ားကုိ မုခ်ရမည္မွာ မလြဲေပ။ အလုပ္သမား၀န္ၾကီးဌာန၏ ဂုဏ္သိကၡာသည္လည္း မ်ားစြာ တက္လာေပေတာ့မည္။

သုိ႔ေသာ္ လက္ေတြ႔တြင္မူ အလုပ္သမား၀န္ၾကီးဦးေအာင္ၾကည္သည္ ဘယ္မွာလဲ?

ဟု  တည့္တည့္ၾကီး ေမးရမည့္အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ေန၏။

အလုပ္သမား၀န္ၾကီးႏွင့္ အလုပ္သမား၀န္ၾကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ အလုပ္သမားဦးစီးဌာန မ်ားကုိလည္း ဘာလဲ?

ဟု ေမးရမလုိပင္။

တစတစႏွင့္ ရက္ၾကာလာေသာအခါ ထုိအလုပ္ရွင္ဖက္မွေသာ္၄င္း၊  လုပ္ခလစာတုိးျမင့္ေရး၊ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးေတာင္းဆုိေနၾကေသာ အလုပ္သမားထုၾကီးဖက္မွ ေသာ္၄င္း ႏွစ္ဖက္ နစ္နာဆုံးရႈံးမႈ႔မ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ ဤသုိ႔ေသာ္အေျခအေနတြင္ လုုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားၾကား အလုပ္သမားေရးရုံးမွ တာ၀န္ရွိသူတုိ႔သည္ အိမ္နီးခ်င္းနဳိင္ငံမ်ားရွိ အလုပ္သမားမ်ား လုပ္ခလစာႏွင့္ေသာ္၄င္း၊ အနည္းဆုံး ဧည့္နဳိင္ငံျခားသား ေရြႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား လုပ္ခလစာနဲ႔ေသာ္၄င္း၊ ႏႈိင္းယွဥ္တြက္ခ်က္ျပီး အလုပ္သမားမ်ားဖက္မွ ေတာင္းဆုိေပးရန္သာ ျဖစ္ေတာ့သည္။

အနိမ့္ဆုံးလက္ရွိအေျခအေနကုိ ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းမေပးနဳိင္ပါက အလုပ္သမား၀န္ၾကီးဆုိသူသည္ ဘာအတြက္၊ ဘယ္အလုပ္သမားအတြက္ ၀န္ၾကီးျဖစ္ေနသည္ကုိ ေမးခြန္းထုတ္ရန္သာ ရွိေတာ့သည္။

 အလုပ္သမား၀န္ၾကီးဆုိသူႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရုံးေခၚ ေလဘာရုံးမွ တာ၀န္ရွိသူတုိ႔သည္  လူပြဲစား ျပည္တြင္းေအးဂ်င့္မ်ားအား ျမန္မာနဳိင္ငံသားလူငယ္လူရြယ္မ်ား၊ ပညာတတ္မ်ားအား သူမ်ားနဳိင္ငံသုိ႔ “ကၽြန္” သဖြယ္ တင္ပုိ႔ေစလႊတ္နဳိင္ရန္ ေထာက္ခံခ်က္ ထုတ္ေပးရုံသက္သက္လား? 

သုိ႔တည္းမဟုတ္ ေအးဂ်င့္မ်ားမွ တႏွစ္လွ်င္ နဳိင္ငံျခားသုိ႔ လူ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ လႊတ္ေပးနဳိင္ရမည္၊ အလုပ္သမားတဦးျပည္ပသုိ႔  ” ကၽြန္ ” သေဘာႏွယ္  လႊတ္ေပးလုိက္နဳိင္ပါက  အလုပ္သမားေရးရုံးသုိ႔ US $ ေဒၚလာ ဘယ္ႏွစ္ရာေပးရမည္ ဆုိသည့္ အမိန္႔ႏွင့္ လူခြန္ေကာက္သည့္သေဘာမ်ဳိး ထုတ္ျပန္ခ်က္ ထုတ္ေပးရန္သက္သက္လား?

 လူပြဲစားေအးဂ်င့္မ်ားကုိ ေခတ္သစ္ လူကုန္ကူးနဳိင္ရန္ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ ခ်ေပးရုံ သက္သက္လား?

ဆုိသည့္ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေမးရေပေတာ့မည္။

သက္ဆုိင္သူမ်ားေျဖေပးပါ။

အလုပ္သမားေရးရုံး ေခၚ ေလဘာရုံးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား အားလုံးတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ဌာန၏ အဓိကလုပ္ငန္းတာ၀န္သည္ ဘာလဲ ? ဆုိသည့္အခ်က္ေလာက္ကုိေတာ့ သိထားဖုိ႔ ေကာင္းေလသည္။

အလုပ္သမားေရးညြန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ဟူေသာ ဆုိင္းဘုတ္ပါ စကားလုံးမ်ားအရ ထုိညြန္ၾကားမႈ႔ဆုိသည့္ စကားလုံးသည္ အလုပ္သမားမ်ားအား အလုပ္ရွင္ေပးသေလာက္ လုပ္ခလစာႏွင့္ အလုပ္လုပ္ဖုိ႔ ညြန္ၾကားမွာလား?

သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္ရွင္မ်ားဖက္က ထားရာေန ေစရာသြား ခုိင္းတာလုပ္ ခံမေျပာနဲ႔ဟူေသာ ညြန္ၾကားမႈမ်ားကုိ ညြန္ၾကား ေနမွာလား?

ဆုိသည့္ ေမးခြန္း ထုတ္စရာေတြ တသီတတန္းၾကီး ျဖစ္ေနေပေတာ့သည္။

အကယ္၍ ေမွာ္ဘီရွိ သံမဏိစက္ရုံမွ အစာငတ္ခံ ဆႏၵထုတ္ေဖၚေနၾကေသာ အလုပ္သမားမ်ားဖက္မွ တစုံတဦးေသာ္၄င္း၊ အသက္ဆုံးရႈံးမႈ႔ျဖစ္ခဲ့သည္ ဆုိပါစုိ႔ မည္သူ႔တြင္ တာ၀န္ရွိသနည္း?

လက္ရွိ အရပ္သားအစုိးရ၊ ဒီမုိကေရစီအစုိးရ ဟု တြင္တြင္ေျပာဆုိေနေသာ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ တြင္ တာ၀န္ရွိသလား? ဦးသိန္းစိန္အစုိးရမွ   တာ၀န္ရွိသလား?

တာ၀န္ရွိသျဖင့္ တာ၀န္ယူသည္ဆုိပါမူ မည္သုိ႔ တာ၀န္ယူမည္လဲ?

အလုပ္သမား လုပ္ခလစာႏွင့္ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးေတာင္းဆုိေနေသာ ျပသာနာအား ေျဖရွင္းမေပးနဳိင္သည့္ အလုပ္သမား၀န္ၾကီး ဦးေအာင္ၾကည္တြင္ တာ၀န္ရွိသလား?

ထုိ အလုပ္သမား၀န္ၾကီးကေရာ တာ၀န္ယူမည္လား?

သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္သမားေရးရုံးမွ အဆင့္ျမင့္တာ၀န္ရွိသည္ဆုိသည့္ ညြန္ခ်ဳပ္၊ ညြန္မႈး ဆုိသူမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသလား?   ၄င္းအဆင့္ျမင့္တာ၀န္ရွိသည္ဆုိသည့္ ပုဂၢဳိလ္မ်ားကေရာ တာ၀န္ယူမည္လား?

 အတၱ၀ါဒ ေရွ့တန္းတင္ျပီး ဘယ္သူေသေသ ငါမေသရင္ျပီးေရာ ဆိုသည့္ နဳိင္ငံျခားသား တရုတ္လုပ္ငန္းရွင္တြင္ တာ၀န္ရွိသလား? ထုိ နဳိင္ငံျခားသား တရုတ္လုပ္ငန္းရွင္ကေရာ တာ၀န္ယူမည္လား ?

 လက္ရွိ ျမန္မာနဳိင္ငံရွိ အစစအရာရာ လုိက္မမွီေအာင္ တက္ေနေသာ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ပကတိ အလုပ္သမားမ်ား လုပ္ခလစာႏွင့္ လုံး၀ မေလာက္ေတာ့သျဖင့္ မခံနဳိင္လြန္း၍ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵ ေဖၚထုတ္တင္ျပေတာင္းဆုိေနေသာ အလုပ္သမားမ်ားအားလုံးသည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကမၻာ့အလုပ္သမားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ၾကီး၏ အလုပ္သမားဥပေဒႏွင့္ ၾကည့္ၾကည့္၊ အိမ္နီးနားခ်င္းနဳိင္ငံမ်ားရွိ အလုပ္သမားဥပေဒႏွင့္ပဲ ၾကည့္ျပီး ဆုံးျဖတ္ဆုံးျဖတ္၊ အလုပ္သမားမ်ား ယခုေတာင္းဆုိေနေသာ လုပ္ခလစာတုိးျမင့္ေရးႏွင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးေပးေရးတုိ႔သည္ လြန္စြာမွ တရားေသာနည္းလမ္း၊ အလြန္တရာ ရုိးသား သမာသမတ္က်ေသာနည္းလမ္းျဖစ္သည္ကုိ ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ေလေတာ့သည္။

သု႔ိပါေသာေၾကာင့္ အလုပ္သမား၀န္ၾကီးဆုိသူသည္၄င္း၊ အလုပ္သမားေရးရုံးေခၚ ေလဘာရုံးမွ အဆင့္ျမင့္တာ၀န္ရွိသည္ဆုိသူမ်ားသည္၄င္း၊ အလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵထုတ္ေဖၚေတာင္းဆုိေနေသာ လုပ္ခလစာတုိးျမင့္ေရး၊ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ား ေပးေရး စသည့္ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ အခ်ိန္မီအျမန္ဆုံးနည္းျဖင့္ ညွိႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္ေပးရန္ တာ၀န္အျပည့္အ၀ရွိပါေၾကာင္ႏွင့္ အကယ္၍ အစာငတ္ခံဆႏၵျပေနၾကေသာ ျဖဴစင္ရုိးသားသည့္ အလုပ္သမားမ်ားထဲမွ တစုံတဦးေသာသူသည္ အသက္ဆုံးရႈံးမႈ႔ျဖစ္ေပၚလာသည္ ဆုိပါက လက္ရွိ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ လက္ေအာက္ရွိ အလုပ္သမား၀န္ၾကီးႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရုံးမွ အဆင့္ျမင့္ တာ၀န္ရွိသူတုိ႔တြင္သာ  တာ၀န္အျပည့္အ၀ ရွိပါေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း၍ သတိေပးရင္းျဖင့္ ထပ္မံတင္ျပလုိက္ရပါသည္။

( မွတ္ခ်က္) ထပ္မံျပီး ျဖစ္ရပ္မွန္ျဖစ္ေသာ အလုပ္သမား၀န္ၾကီးဌာနမွ အလုပ္သမားမ်ားကုိ မည္ကဲ့သုိ႔ ေခါင္းပုံျဖတ္သည္၊ အနုိင္က်င့္ႏွိပ္စက္သည္ကုိ ထပ္မံတင္ျပေပးပါဦးမည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts

3 thoughts on “Maung Luu Way – ေလဘာရုံး ဘာလဲ ႏွင့္ အလုပ္သမား၀န္ၾကီး ဘယ္လဲ?
 1. အလုပ္သမား၀န္ၾကီး မင္းဗထူး စာအေရးအသားမွာ အလြန္ေကာင္း သလို အလုပ္သမားအေ၇းလည္း အလြန္မေကာင္းရင္ေနပါ သင္.တင္.ယံု ေလးေတာ. ၀င္ေ၇ာက္ေၿဖရွင္းေပးသင္.ပါတယ္။

 2. အထက္ပါေဆာင္းပါးရွင္ေမာင္လူေ၀းေျပာတာေတြအကုန္မွန္ပါတယ္၊ကၽြန္မျမန္မာျပည္မွာရွိစဥ္ကအလုပ္
  သမားေရးကုိကၽြန္မညီမေလးအထည္စက္ရုံမွာလုပ္စဥ္ကအလုပ္ရွင္ရဲ့ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ေစာ္ကားမႈ႔ကုိ
  သြားေရာက္တုိင္တန္းဘူးပါတယ္၊ ကၽြန္မေျပာတာကုိနားေထာင္ျပီး.ျပန္လႊြတ္လုိက္ပါတယ္..ဘာမွ မကူညီ
  ပါဘူး။ အလုပ္သမားရုံးဟာ အလုပ္ရွင္နဳိင္ငံျခားသားဖက္ကပဲရပ္တည္ျပီးေတာ့လုပ္ေနတာေတြကုိပဲေတြ႔ျမင္
  ေနရပါတယ္..ကၽြန္မတုိ႔အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံကအလုပ္သမားေတြအားလုံးကုိလည္းအမ်ိဳးမ်ဳိးျခိမ္းေျခာက္သြား
  တာနဲ႔..အလုပ္ရွင္ဖက္ေန အလုပ္သမားတာ၀န္ေကၽြျပန္ေအာင္လုပ္ေပးဖုိ႔အျမဲေျပာသြားတာျဖစ္ျပီးအလုပ္
  သမားမ်ားဖက္ကရပ္တည္ျပီးေဆာင္ရြက္ေပးတာဘာတခုမွ မရွိခဲ႔ပါဘူး.. ေမာင္လူေ၀းရွင့္..
  အလုပ္သမားအခြင့္အေရးအေၾကာင္းႏွင့္အလုပ္သမားေရးရုံးက ျခစားမႈ႔ ..လာဒ္ယူျပီးအလုပ္သမားေတြကုိဖိႏွိပ္အနဳိင္က်င့္ေနတာေတြကုိဆက္လက္ေ၇းသားေပးပါရန္တုိက္တြန္း
  အပ္သည္။

 3. hi all,
  i would like to remind you about election chairman of Mr.Tin Aye (General Tin Aye). Now he is screwing about this labour striking..

Comments are closed.