>ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတုိထၾာ – ဒီဇင္ဘာ ၆၊ ၂၀၀၇

>

Sample Image
ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတုိထၾာ

မိုးမခ (ရန္ကုန္)

ဒီဇင္ဘာ ၆၊ ၂၀၀၇

အမဵႂိးသားစာေပဆု ခဵီးဴမႀင့္ခံရတဲ့ ေကဵာ္၀င္း
၂၀၀၆ အမဵႃိးသား စာေပဆု
စစ္အစိုးရရဲႚ မီဒီယာ တန္ဴပန္ ထုိးစစ္မဵား
ရန္ကုန္ဴမိႂႚက ပန္းဴခံမဵားရဲႚ ကဵန္းမာေရး
ရန္ကုန္ဴမိႂႚက တကၠစီေတၾ မီတာတပ္ေတာ့မယ္
ထုိင္းဘုရင္ ေမၾးေနႚ ထိုင္းအကဵဥ္းသားမဵား လၿတ္ေပးတဲ့ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ

Sample Imageအမဵႂိးသားစာေပဆု ခဵီးဴမႀင့္ခံရတဲ့ ေကဵာ္၀င္း

ထင္ရႀားတဲ့ စာေရးဆရာ ေကဵာ္၀င္းကို ယခုႎႀစ္အတၾက္ အမဵႂိးသားစာေပ ဘာသာဴပန္ သုတဆုကို စစ္အစိုးရက ခဵီးဴမႀင့္လိုက္ပၝတယ္။ New York Times သတင္းစာဳကီးရဲႚ ပင္တိုင္ေဆာင္းပၝးရႀင္ Thomas L. Friedman ရဲႚ The World is Flat ကို ဘာသာဴပန္တဲ့ “ကမၲာဴပားဴပီ” နဲႚ ဒီဆု ကို သူရရႀိတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

၂၀၀၀ ခုႎႀစ္ေနာက္ပိုင္းမႀာ လူငယ္နဲႚ ပညာတတ္ စာဖတ္သူမဵားအေပၞ ဳသဇာလၿမ္းမိုးလာခဲ့တဲ့ ေကဵာ္၀င္းဟာ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရႀင္းနဲႚ ႎိုင္ငံတကာေရးရာမဵားကို အစဥ္တစိုက္ ေရးသားလာခဲ့သူ ဴဖစ္ပၝတယ္။ တခဵိန္က “သင့္ဘ၀” မဂၢဇင္းကို စာေရးဆရာ တင္ေမာင္သန္း၊ ေမာင္သစ္ဆင္းတိုႚနဲႚ တၾဲဖက္ လုပ္ကိုင္ခဲ့တဲ့သူဟာ ေနာက္ပိုင္းမႀာ စံပယ္ဴဖႃ မဂၢဇင္း၊ ေခတ္ဆန္း ဂဵာနယ္နဲႚ မိုးဂဵာနယ္မဵားကို အယ္ဒီတာအဴဖစ္ ဦးေဆာင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ပၝတယ္။ ယခုေတာ့ ပညာတတ္ စာဖတ္သူမဵားဳကားမႀာ ေအာင္ဴမင္ေနတဲ့ The Wave မဂၢဇင္းရဲႚ ထုတ္ေ၀သူနဲႚ အယ္ဒီတာခဵႂပ္အဴဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနပၝတယ္။

တခဵိန္က ဗမာဴပည္ကၾန္ဴမႃနစ္ပၝတီ ေတာခိုအဴဖစ္ ေတာ္လႀန္ေရး ဆင္ႎၿဲခဲ့တဲ့ ေကဵာ္၀င္းဟာ လၾန္ခဲ့တဲ့ ၂ ႎႀစ္ခန္ႚက ႎိုင္ငံကူးလက္မႀတ္ ေလ႖ာက္ထားမႁ ဴငင္းပယ္ခံခဲ့ရသူလည္း ဴဖစ္ပၝတယ္။ ယခု သူဴပန္ဆို ေရးသားတဲ့ Thomas Friedman ရဲႚ The World is Flat ဟာ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရႀင္းကို သရုပ္ခၾဲ ေဆၾးေႎၾးထားတဲ့ စာအုပ္ဴဖစ္ဴပီး ကမၲာ့စာဖတ္သူမဵားဳကားမႀာ လႁပ္လႁပ္ရႀားရႀား ဴဖစ္ေစခဲ့ရတဲ့ စာအုပ္ တအုပ္ပၝ။

Thomas Friedman ရဲႚ The Lexus and The Olive Tree ကို ေမာင္စူးစမ္း ဴပန္ဆိုဴပီး၊ American Center က ထုတ္ေ၀တဲ့ “လက္ဇပ္ကား နဲႚ သံလၾင္ပင္” စာအုပ္ဟာလည္း ဴမန္မာဴပည္ စာဖတ္သူမဵားအဳကားမႀာ ေအာင္ဴမင္ခဲ့ပၝတယ္။ လၾန္ခဲ့တဲ့ ၂ ႎႀစ္ေကဵာ္၊ ရန္ကုန္ဴမိႂႚ၊ အေမရိကန္ ဴပန္ဳကားေရးဌာနမႀာ ကဵင္းပခဲ့တဲ့ အဲဒီစာအုပ္ ဴဖန္ႚခဵိပၾဲကို ကိုယ္တိုင္ ကိုယ္ကဵ တက္ေရာက္ဖိုႚ ဳကိႂးစားခဲ့တဲ့ Thomas L. Friedman ကိုေတာ့ စစ္အစိုးရက ဴပည္၀င္ခၾင့္ဗီဇာ ဴငင္းပယ္ခဲ့ပၝတယ္။


၂၀၀၆ အမဵႃိးသား စာေပဆု

(ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၅) – ၂၀၀၆ ခုႎႀစ္ အမဵႂိးသားစာေပဆုကို ေဒၞဳကန္ (မဳကန္)၊ ဳကည္ႎိုင္၊ ဴမင္းမူ ေမာင္ႎိုင္မိုး၊ သ႖င္ေထၾးယဥ္ (မႎုသပ)၊ မစႎၬာ၊ ေမာင္ေပၞထၾန္း၊ ေကဵာ္၀င္း၊ ေကဵာ္ဦး၊ ေနမဵႂိးႎိုင္ နဲႚ မႀႃးသမိန္ တိုႚ ဆၾတ္ခူး သၾားပၝတယ္။

တႎႀစ္ ထက္ တႎႀစ္ စာဖတ္သူမဵားဳကားမႀာ အဴငင္းပၾားစရာ ဴဖစ္လာခဲ့တဲ့ အမဵႂိးသားစာေပဆုဟာ စစ္အစိုးရနဲႚ ေဴပလည္သူမဵားကို ခဵီးဴမႀင့္ေလ့ရႀိတယ္လိုႚ စာေပအသိုင္းအ၀ုိင္းက အခဵႂိႚ ေ၀ဖန္ေလ့ရႀိပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္ လူငယ္ပညာတတ္မဵား အေပၞ ဳသဇာလၿမ္းမိုးမႁရႀိတဲ့ ေကဵာ္၀င္းကို အမဵႂိးသားစာေပဆု ခဵီးဴမႀင့္မႁအေပၞ ရန္ကုန္ဴမိႂႚက လူငယ္ စာေရးသူ၊ စာဖတ္သူ အသိုင္းအ၀ိုင္းက အားေပးေထာက္ခံသံမဵားလည္း ဳကားရပၝတယ္။


စစ္အစိုးရရဲႚ မီဒီယာ တန္ဴပန္ ထုိးစစ္မဵား

(ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၅) – လၾန္ခဲ့တဲ့ ၃ ႎႀစ္က စဴပီး၊ ဴမန္မာဴပည္တၾင္းမႀာ ပုံႎႀိပ္ မီဒီယာမဵား တိုးပၾားလာမႁနဲႚ အတူ၊ စစ္အစိုးရနဲႚ မီဒီယာမဵားအဳကား အားဴပိႂင္မႁမဵား ဴဖစ္ေပၞလာခဲ့ပၝတယ္။ စစ္အစိုးရကလည္း “မီဒီယာကို မီဒီယာနဲႚ တုန့္ဴပန္မယ္” လိုႚ စတင္ေ႔ကးေဳကာ္ လာခဲ့ပၝတယ္။

ဴပည္ပက သတင္းစာပညာ အဖၾဲႚအစည္းဳကီးမဵားက ပုဂၢလိက စာနယ္ဇင္းသတင္းမဵားအတၾက္ သတင္းစာပညာ သင္ဳကားေရး အစီအစဥ္မဵားကို စီစဥ္ ေဆာင္ရၾက္လာတဲ့ေနာက္ပိုင္းမႀာ၊ စစ္အစိုးရဖက္ကလည္း ၀ၝဒဴဖန္ႚခဵိေရး ကၸကို ေမာင္းႎႀင္ဖိုႚ လူသစ္တန္းမဵားကို ေမၾးထုတ္ေနခဲ့ပၝတယ္။

မဳကာေသးမီက သင္တန္းသား ၅၀ ေကဵာ္ တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ဴပန္ဳကားေရး၀န္ဳကီးဌာနရဲႚ သတင္းစာပညာ သင္တန္း ၁/ ၂၀၀၇ ဴပီးဆုံးခဲ့ဴပီး၊ သင္တန္းဆင္း အေနနဲႚ၊ အဖၾဲႚ ၃ ဖၾဲႚ ခၾဲဴပီး၊ အလင္းလႁိင္း၊ အားမာန္သစ္ နဲႚ အရုဏ္ဦး ဆိုတဲ့ သတင္းစာ ၃ ေစာင္ကို သင္တန္း ေလ့ကဵင့္ခန္းအဴဖစ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့တယ္လိုႚ ဆိုပၝတယ္။

ပုဂၢလိက ပုံႎႀိပ္မီဒီယာမဵားရဲႚ ဴပည္သူအေပၞ ဳသဇာလၿမ္းမိုးမႁကို တန္ဴပန္ထုိးႎႀက္လိုတဲ့ စစ္အစုိးရဟာ ဘက္ေပၝင္းစုံက ၀ၝဒဴဖန္ႚခဵိေရး အင္အားစုေတၾကို ဴမႀင့္တင္ေနေပမယ့္၊ အရည္အေသၾးပိုင္းမႀာ ပုဂၢလိက သတင္းစာသမားမဵား အေပၞ ဘယ္လိုမႀ ယႀဥ္ႎိုင္စရာ မရႀိေသးပၝ လိုႚ ရန္ကုန္ဴမိႂႚက ၀ၝရင့္ သတင္းစာဆရာဳကီး တဦးက ဆိုပၝတယ္။

Sample Imageရန္ကုန္ဴမိႂႚက ပန္းဴခံမဵားရဲႚ ကဵန္းမာေရး

(ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၆) – ရန္ကုန္ဴမိႂႚတၾင္းမႀာရႀိတဲ့ ပန္းဴခံေပၝင္း ၄၀၀ ေကဵာ္ဆိုတဲ့ ေဴမေနရာမဵားမႀာ အေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္ခၾင့္ ဴပႂမႀာ မဟုတ္ေဳကာင္း၊ ရန္ကုန္ဴမိႂႚေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မီတီက မဳကာေသးမီက ေဳကဴငာလိုက္ေပမယ့္၊ အေကာင္းဴမင္စရာ ထူးဴခားလာမႁေတာ့ မဟုတ္ပၝလိုႚ အခဵႂိႚက သုံးသပ္ေနဳကပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ လာဘ္အစားဆုံး အစိုးရအရာရႀိဳကီး တဦးအဴဖစ္ ထင္ရႀားတဲ့ (ယခင္) ဴမိႂႚေတာ္၀န္ ဦးကိုေလး လက္ထက္မႀာ ဴပည္သူပိုင္ ပန္းဴခံမဵား၊ ေဴမကၾက္လပ္မဵားနဲႚ အိမ္ယာမဵား ေနရာမႀာ စစ္ဗိုလ္ခဵႂပ္မဵားနဲႚ အဆင္ေဴပတဲ့ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၯဏီဳကီးမဵားရဲႚ ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းမဵားနဲႚ အစားထုိးခဲ့ပၝတယ္။

ယခုလက္ကဵန္ ပန္းဴခံမဵားကိုလည္း ရန္ကုန္ဴမိႂႚေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးက ကန္ထရိုက္စနစ္နဲႚ အရက္ဘီယာဆိုင္မဵား ဖၾင့္လႀစ္ေစခဲ့တာေဳကာင့္၊ ရန္ကုုန္ဴမိႂႚေပၞက ပန္းဴခံမဵားဟာ မိသားစု အပန္းေဴဖစရာ ေနရာမဵား အဴဖစ္က အရက္ဆိုင္မဵားနဲႚ စင္တင္ေတးဂီတ စားေသာက္ဆုိင္မဵားရဲႚ ေစဵးကၾက္ ဴဖစ္လာခဲ့ရပၝတယ္။

အရက္ဆိုင္မရႀိတဲ့ ပန္းဴခံ မရႀိသေလာက္ ဴဖစ္ေနရဴပီလိုႚ၊ သားသမီးမဵားကို ပန္းဴခံအတၾင္း ေဆာ့ကစားခၾင့္ ရေစလိုတဲ့ ပန္းဘဲတန္းဴမိႂႚနယ္က မိခင္တဦးက ဆိုပၝတယ္။


Sample Imageရန္ကုန္ဴမိႂႚက တကၠစီေတၾ မီတာတပ္ေတာ့မယ္

(ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၅) – ၂၀၀၈ ခုႎႀစ္ ဇန္န၀ၝရီလ ၁ ရက္ေနႚက စဴပီး၊ ရန္ကုန္ဴမိႂႚတၾင္းက အငႀားယာဥ္ တကၠစီမဵားမႀာ မီတာ စတင္ တပ္ဆင္ေတာ့မယ္လိုႚ သိရပၝတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္း လမ္းပန္းဆက္သၾယ္ေရးဳကီးဳကပ္မႁ ေကာ္မီတီက Sakura Trade Center Co. Ltd. ကို ကန္ထရုိက္ေပးဴပီး၊ တကၠစီမဵားကို မီတာ တပ္ဆင္ေစမႀာ လိုႚ ဆိုပၝတယ္။

CNG သုံး အငႀားယာဥ္မဵားကို စတင္ တပ္ဆင္ေပးမႀာ ဴဖစ္တယ္လိုႚ သိရဴပီး၊ တစီးကို ကဵပ္ ၂ သိန္းစီ ကဵသင့္မႀာ ဴဖစ္ေဳကာင္း အငႀားကားသမားမဵား ဴငီးဴငႃေနဳကပၝတယ္။ ေဴခာက္လအတၾင္းမႀာ ရန္ကုန္ဴမိႂႚက အငႀားကားမဵားအားလုံးကို တပ္ဆင္မယ္လိုႚ ဳကားရပၝတယ္။

ထုိင္းဘုရင္ ေမၾးေနႚ ထိုင္းအကဵဥ္းသားမဵား လၿတ္ေပးတဲ့ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ

(ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၅) – ထိုင္းဘုရင္ ဘူမီေဘာအဒူယာဒတ္ ရဲႚ သက္ေတာ္ ၈၀ဴပည့္ ေမၾးေနႚ အထိမ္းအမႀတ္အဴဖစ္ ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ဴမန္မာဴပည္မႀာ အကဵဥ္းခဵခံထားရတဲ့ ထိုင္းႎိုင္ငံသား အကဵဥ္းသား ၃၃ ဦးကို လၾတ္ဴငိမ္းခဵမ္းသာခၾင့္ ေပးလိုက္ေဳကာင္း သိရပၝတယ္။

အမဵႂိးသား ၂၆ ဦးနဲႚ အမဵႂိးသမီး ၇ ဦးတိုႚ ပၝ၀င္တဲ့ အဆိုပၝ အကဵဥ္းသားေတၾဟာ ဴပစ္မႁမဵႂိးစုံနဲႚ ကဵခံေနရသူမဵား ဴဖစ္ဴပီး၊ ထိုင္းဘုရင္ ေမၾးေနႚဴဖစ္တဲ့ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေနႚမႀာ လၾတ္ဴငိမ္းခဵမ္းသာခၾင့္ ရဳကမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္လိုႚ ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ထိုင္းစစ္ေသနာပတိခဵႂပ္ကို ဳကိႂတင္အေဳကာင္းဳကားခဲ့ပၝတယ္။

ထိုင္းႎိုင္ငံဟာ ဴမန္မာစစ္အစိ္ုးရကို ဆက္လက္ဴပီး ေကဵာေထာက္ေနာက္ခံေပးေနတဲ့ အေရးပၝဆုံး အိမ္နီးခဵင္း ႎိုင္ငံအဴဖစ္ ႎိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းက ရႁဴမင္ခံေနရပၝတယ္။

မိမိႎိုင္ငံသား ေထာင္ေပၝင္းမဵားစၾာကို ၄င္းတုိႚ ယုံဳကည္ခဵက္၊ ရပ္တည္ခဵက္ကို မစၾန္ႚလၿတ္လိုႚ ဆိုဴပီး၊ ေထာင္သၾင္း အကဵဥ္းခဵထားတဲ့ ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲႚ ယခု လၾတ္ဴငိမ္းခဵမ္းသာခၾင့္ဟာ စစ္အစိုးရ တည္ဴမဲေရးအတၾက္ လုပ္ေဆာင္ဴခင္း သက္သက္သာ ဴဖစ္တယ္လိုႚ ရန္ကုန္ဴမိႂႚက သံတမန္တဦးက ဆိုပၝတယ္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts