>အယ္လ္ေအက ဴမန္မာဴပည္အတၾက္ ေစဵးေရာင္းအလႀႃပၾဲ ဴမင္ကၾင္း

>

Sample Image

အယ္လ္ေအက ဴမန္မာဴပည္အတၾက္ ေစဵးေရာင္းအလႀႃပၾဲ ဴမင္ကၾင္း

ေမာင္ရစ္
ဒီဇင္ဘာ ၀၄၊ ၂၀၀၇

ဒီစာက လစဥ္ေရးေနဳက ဴမန္မာဴပည္ ဒီမိုကေရစီေရး ကူညီမႁရန္ပုံေငၾ အလႀႃရႀင္ေတၾဆီ ပိုႚတဲ့ အစီရင္ခံစာလည္း ဴဖစ္ပၝတယ္။ အယ္လ္ေအက အလႀႃရႀင္ေတၾကို ေကဵးဇူးတင္တဲ့ စာလည္း ဴဖစ္ပၝတယ္။ မိုးမခ ပရိသတ္အတၾက္လည္း ဓာတ္ပုံေဆာင္းပၝးလည္း အပၝအ၀င္ေပၝ့။

အယ္လ္ေအက ဴမန္မာမိသားစုေတၾ၊ ဓမၳေဇာတိ ဘုန္းေတာ္ဳကီးေကဵာင္းက ဆရာေတၾ၊ တကာေတၾက လၾန္ခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာ ဒီမိုကေရစီေရး ရန္ပုံေငၾ စတင္ကတည္းက တက္ဳကၾစၾာ ပၝ၀င္ဳကသူေတၾပၝ။ ႎို၀င္ဘာ လဆန္းမႀာေတာ့ ရန္ပုံေငၾ ေစဵးေရာင္းဳကဖိုႚ ၀ိုင္း၀န္း တိုင္ပင္ဴပီး ေဆာင္ရၾက္ဳကတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

Sample Image

ေရမုန္ႚ၊ ဒန္ေပၝက္နဲႚ ဳကက္ဆီ ထမင္းဆိုင္တန္း

အခုလို ႎိုင္ငံဴခားေရာက္ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾက ေစဵးေရာင္းပၾဲတခုနဲႚ အလႀႃခံဳကမယ္၊ ဴပီးေတာ့ ဒီမိုကေရစီေရး ကူညီမႁ ရန္ပုံေငၾမႀာ ထည့္၀င္ဳကမယ္လိုႚ ဳကိႂတင္ဆုံးဴဖတ္ဴပီး မိုးမခ ၀ိုင္းေတာ္သားေတၾကို အသိေပးလိုက္ေတာ့ ကဵေနာ္တိုႚမႀာ ၀မ္းသာ ဂုဏ္ယူမိပၝတယ္။ စက္တင္ဘာ သံဃာ့အေရးေတာ္ပုံ ေနာက္ပိုင္း ဴမန္မာဴပည္တၾင္းမႀာ ရဟန္း၊ သံဃာ၊ ေကဵာင္းသား၊ လူငယ္၊ မိဘေတၾ ကစဥ့္ကလ႖ားဴဖစ္လိုႚ ဴပန္လည္ စုစည္းတည္ေဆာက္ေနရခဵိန္မႀာ ဴပည္ပက အလႀႃခံရရႀိမႁေတၾ အရႀိန္ကဵသၾားမႀာကို စိုးရိမ္ဴပီး ရန္ပုံေငၾ ပိုမိုလိုႚရေအာင္ အစီအစဥ္ဆၾဲဳကတာ ဴဖစ္လိုႚ ကဵေနာ္တိုႚလည္း လုပ္အားအလႀႃေတာ့ ပၝမႀပဲဆိုုဴပီး ေသာဳကာေနႚညကတည္းက အေရာက္ သၾားခဲ့ဳကပၝတယ္။

Sample Image
ကုလားပဲသုတ္ဆိုင္

ဂီတပညာရႀင္ ေဒၞမာမာေအးကလည္း ဆန္ဖရန္ေရာက္ေနခဵိန္၊ အယ္လ္ေအက ဴမန္မာဴပည္ ဴငိမ္းခဵမ္းေရး ရန္ပုံေငၾပၾဲ မိသားစုေတၾက တေလးတစား လႀမ္းဖိတ္ေတာ့ ခဵက္ခဵင္းပဲ ဂီတနဲႚ အလႀႃပၾဲကို ဴဖည့္ေပးမယ္ဆိုဴပီး ထလိုက္လာေတာ့ ကဵေနာ္တိုႚမႀာ ပို၀မ္းသာရတာေပၝ့။ မိုးမခ စာနယ္ဇင္းအဖၾဲႚရဲႚ အတိုင္ပင္ခံ လူဳကီး၊ ဴပီးေတာ့ သပိတ္ေမႀာက္သံဃာေတာ္ေတၾကို ေထာက္ခံတဲ့ သပိတ္ေမႀာက္ စာနယ္ဇင္း အႎုပညာရႀင္လူဳကီးေတၾအဴဖစ္ ေရႀႚက ရပ္တည္တဲ့သူ၊ မိုးမခက ဒီမိုကေရစီေရး ရန္ပုံေငၾ စတည္ေထာင္ေတာ့၊ မကဵန္းမာတဲ့ဳကားက သူ အကန္ေတာ့ခံရတဲ့ ဆရာဦးတင္မိုး ၆လဴပည့္ စာမူခကေလးကိုေတာင္ ဴပန္ဴပီး အလႀႃထည့္တဲ့သူ ဆိုေတာ့ဗဵာ – မိုးမခ ၀ိုင္းေတာ္သားေတၾက ဂုဏ္ယူ အားရ စရာေတၾခဵည္းပဲေပၝ့။

Sample Image
မုန္ႚဟင္းခၝး နဲႚ အေဳကာ္စုံ ဆိုင္တန္း

ပန္းဴခံထဲက ဇရပ္ဳကီးတခုမႀာ ကဵင္းပတဲ့ ေစဵးေရာင္းပၾဲမႀာ မုန္ႚပဲသေရစာ၊ အသုံးအေဆာင္၊ အ၀တ္အထည္ ဖၾယ္ဖၾယ္ရာရာ ဆိုင္ေပၝင္း ၂၀ ခင္းဴပီး ေရာင္းဳကပၝတယ္။ ေရာင္းေနဳကဆိုင္ေတၾလည္း ပၝသလို၊ တခၝမႀ ေစဵးမေရာင္းဖူးေပမယ့္၊ ဴမန္မာဴပည္ ဴငိမ္းခဵမ္းေရး အလႀႃပၾဲကို ေငၾအားေကာ၊ လုပ္အားေကာ ထည့္လႀႃမယ္ဆိုဴပီး ဆိုင္ခင္းတဲ့ အလႀႃရႀင္ေစဵးသည္အသစ္ေတၾလည္း ေပဵာ္ေပဵာ္ပၝးပၝးေတၾႚရပၝတယ္။ ေရာင္းေနဳက ဆိုင္ေတၾေကာ၊ ေစဵးသည္ အသစ္ေတၾေကာ မိသားစုေတၾ၊ သူငယ္ခဵင္းေတၾ တစုတေ၀း တဴပႂံတမဳကီး ေခၞလာဳကေတာ့ ေစဵးေရာင္းပၾဲ မဖၾင့္ခင္ မနက္ေစာေစာကတည္းက စည္ကားေနေတာ့တာပၝပဲ။

Sample Image
စက္ဆရာ ကိုသူရတိုႚအဖၾဲႚ

ကုိသူရတိုႚ၊ မေလးႎိုင္အိတိုႚ၊ ေတးသံရႀင္ ကိုေလး(ေဘာ္စတၾန္)၊ ကုိမင္းဟန္တိုႚ မိသားစုေတၾက ဂီတပၾဲ အခမ္းအနားကုိ တာ၀န္ယူ ဴပင္ဆင္ပၝတယ္။ ဴမန္မာအေရး စိတ္၀င္စားသူေတၾ ဴမန္မာေတၾေကာ၊ ဴမန္မာမဟုတ္သူေတၾပၝ တဖၾဲဖၾဲနဲႚ ေရာက္လာဳကေတာ့ ရန္ပုံေငၾပၾဲဳကီးက သက္၀င္လိုႚလာတာေပၝ့ခင္ဗဵာ။ ဴမန္မာမိသားစုေတၾကလည္း အားမေပးလိုက္ရ မရႀိေစရေအာင္ ဆိုင္ေပၝက္ေစ့၀င္ဴပီး ေရာင္းသမ႖ အားေပး သုံးေဆာင္ ေနတာ ဴမင္ရတာကလည္း ထူးဴခားလႀပၝတယ္။ က႗တ္က႗တ္အိပ္ေတၾ ဘယ္ညာဆၾဲဴပီး အိမ္ဴပန္ဳကတာဆိုေတာ့ တပတ္စာေတာ့ ဟင္္းခဵက္စရာ လိုမည္ မထင္ပၝ။

Sample Image
ဆူရႀီဆိုင္ ေဳကာ္ဴငာ

ဆူရႀီဆိုင္က မိတ္ေဆၾ ႎႀစ္ဦးကေတာ့ ကိုယ္တိုင္ ဆူရႀီလိပ္၊ ဗူးသၾတ္၊ ဴပီးတာနဲႚ သဒၬာသေလာက္ အလႀႃေပးပၝတဲ့၊ အဲသလို ေစဵးေရာင္းဴပီး လႀႃတာပၝဗဵာ။ ေရမုန္ႚေရာင္းတဲ့ မိသားစု သူငယ္ခဵင္းေတၾကေတာ့ ေရမုန္ႚအစမ္းလုပ္ဳကည့္ေနရတာနဲႚ ညမအိပ္လိုက္ရဘူးတဲ့။ သိုႚေသာ္လည္း ရန္ပုံေငၾပၾဲမႀာေတာ့ သူတိုႚေရမုန္ႚက အစစ္နဲႚ ခၾဲမရဘူးနဲႚတူပၝရဲႚ၊ ေတာ္ေတာ္ ေရာင္းရပၝတယ္။ ေရာင္းရဆို အိမ္သူက ေဳကာ္လိုက္၊ အိမ္သားကို ေခၞေက႗းလိုက္နဲႚ ဆိုေတာ့ ေကာင္းတယ္လိုႚ ေဴပာတာကို ယုံရခက္ခက္ပၝပဲေလ။

Sample Image
ဒန္ေပၝက္ဆိုင္ ေဳကာ္ဴငာ

ဒန္ေပၝက္ေရာင္းတာကေတာ့ ကဵေနာ္တိုႚ မိတ္ေဆၾတစုပၝပဲ။ မနက္အေစာဳကီး ဒန္ေပၝက္ေတၾ အိမ္အေရာက္ အခဵိန္မီ၊ လာပိုႚတဲ့ ကိုေမာင္ေမာင္ မဵက္ႎႀာဳကီးက မဴပႂံးဘဲနဲႚေတာင္ အရမ္းခဵစ္စရာေကာင္းေဳကာင္း ေဴပာဴပီးေရာင္းလိုက္တာ သူတိုႚ အရင္ကုန္တယ္လိုႚ သတင္းဳကားပၝတယ္။ အဴခား ဆိုင္ေတၾက မိသားစုေတၾက ဴမန္မာမုန္ႚေတၾ အစုံအလင္နဲႚ ေရာင္းခဵဳကတာမိုႚလိုႚ ေတာ္ေတာ္ ေရာင္းရတယ္လိုႚ ေဴပာဳကပၝတယ္။ ေမာင္ရစ္ကေတာ့ ဳကက္ဆီထမင္းဆိုင္အတၾက္ ဳကက္ေကာင္ေလး ထမင္းပန္းကန္ေပၞ ဴပံႂးဴပီး ထိုင္ေနတဲ့ ကာတၾန္းပုံ ဆၾဲေပးလိုက္မိတာ၊ သူတိုႚ မကုန္ကုန္ေအာင္ ေတာ္ေတာ္ ေရာင္းလိုက္ရတယ္တဲ့။ လူေတၾက ဳကက္ကေလးကို သနားသၾားသလား မသိ။

Sample Image
ဳကက္ဆီထမင္းဆိုင္က စားခဵင္စဖၾယ္ ေဳကာ္ဴငာ

ေဒၞမာမာေအးက ကဵန္းမာေရး မေကာင္းပၝ။ မေလးႎိုင္အိလည္း ေနမေကာင္းပၝ။ တခဵႂိႚဆိုင္က မိခင္ေလာင္းမဵားကလည္း ေနႚေစ့လေစ့နဲႚ ဒီရန္ပုံေငၾပၾဲကို အလႀႃလာ အားေပးဳကတာပၝ။ စာေမးပၾဲေတၾ၊ အေ႔ကးေတၾ၊ အလုပ္ေတၾ၊ မိသားစုေတၾ၊ လူမႁေရး၊ စီးပၾားေရး ဟိုအေရး ဒီအေရးေတၾ ဴပီးေတာ့ ေဳကာက္တဲ့စိတ္ေတၾကို ပစ္ဴပီး ဒီရန္ပုံေငၾပၾဲကို လာအားေပးဳကတာကို ေတၾႚေနရေတာ့ ေမာင္ရစ္လည္း ၀မ္းေဴမာက္မိပၝတယ္။ မိုင္ ေထာင္ခဵီတဲ့ အေ၀းက ဴမန္မာဴပည္မႀာ အသက္၊အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္ေတၾ စၾန္ႚဴပီး၊ ဘ၀ေတၾ၊ မိသားစုေတၾ သာယာမႁေတၾကို ပစ္ဴပီး၊ သပိတ္ေမႀာက္ေနဳကတဲ့ သံဃာေတၾ၊ လူေတၾကို ဴမင္ေယာင္ဳကည့္တဲ့အခၝ သူတိုႚ မဵက္ႎႀာကို ေမာ္မဳကည့္ရဲေသးရင္ေတာင္ သူတိုႚ ေဴခဖ၀ၝးေလာက္ေတာ့ ကဵေနာ္တိုႚ ေစ့ေစ့ ငုံဳကည့္ႎိုင္ရင္ ေတာ္ေသးတာေပၝ့ေလ။

Sample Image
ေဒၞမာမာေအး

ကိုေမာ္ဳကီးက ေမာင္ရစ္ကို မိုးမခ၀ိုင္းေတာ္သားမဵား ကိုယ္စား၊ ဴမန္မာဴပည္ ဒီမိုကေရစီေရး ရန္ပုံေငၾအတၾက္ အလႀႃေငၾ ေကာက္ခံရရႀိသမ႖ အေမရိကန္ ေဒၞလာ ၂ ေထာင္ေကဵာ္ ေပးအပ္ပၝတယ္။ ေနာက္ထပ္ အလႀႃလာထည့္ဳကတဲ့ ေငၾသားကလည္း ၄၀၀ ေကဵာ္ ရပၝေသးတယ္။ မိုးမခကလည္း စက္တင္ဘာ အေရးေတာ္ပုံ ရုပ္သံမႀတ္တမ္း သီခဵင္း ဒီဗီဒီေတၾကို အလႀႃရႀင္မဵားကို ဒၝန ဴပႂလိုက္ပၝေသးတယ္။ ဴပီးရင္ ရပ္နီး ရပ္ေ၀းက မိတ္ေဆၾသဂႆဟေတၾဆီ ပိုႚေပးမႀာပၝ။

Sample Image
ဒီမိုကေရစီအေရး တီရႀပ္မဵား အေရာင္းဆိုင္

အရင္လက မိုးမခက ေကာက္ခံရတဲ့ အလႀႃေငၾက ေဒၞလာ ၆၀၀၀ ေကဵာ္ ရႀိခဲ့ပၝတယ္။ ဒီလ ဒီဇင္ဘာကိုေတာ့ အယ္လ္ေအက ေစဵးေရာင္းပၾဲ အလႀႃေငၾ ၂၅၀၀ ေကဵာ္နဲႚ စတင္ ဖၾင့္လႀစ္လိုက္ပၝတယ္။ ဴပည္တၾင္းက အလႀႃေတၾက ဘယ္လိုလဲ။ ဘာလဲ လိုႚ ေမးခဵင္ဳကပၝတယ္။ ေမာင္ရစ္တိုႚလည္း ေဴဖႎုိင္သေလာက္ ၀မ္းသာေအာင္ ေဴဖလိုက္ပၝရေစ။

Sample Image
ကုန္စုံဆိုင္

မိုးမခကေတာ့ ဆက္ဴပီး လႀႃေနတာပၝပဲဗဵာ။ ေထာင္၀င္စာေတၾထဲမႀာ၊ ဘုန္းဳကီးေကဵာင္း အလႀႃေတၾထဲမႀာ၊ ေဴပးေနရတဲ့ သံဃာေတၾ၊ ေကဵာင္းသားေတၾ စာရိတ္ေတၾထဲမႀာ၊ သတင္းေမး အားေပးေနသူေတၾ လက္ထဲမႀာ မိုးမခကေတာ့ အလႀႃေငၾကို တတ္ႎိုင္သေလာက္ ထည့္ေပးလိုက္ပၝတယ္။ သူတိုႚရဲႚ စၾန္ႚလၿတ္မႁေတၾ၊ စၾန္ႚစားမႁေတၾနဲႚ မိုးမခရဲႚ အလႀႃရႀင္ေတၾရဲႚ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ တေယာက္တလက္ အလႀႃဒၝနေတၾရဲႚ ဳကားမႀာ မိုးမခကေတာ့ ေ၀ယဵာ၀စၤ လုပ္အား၀င္လႀႃတဲ့ ေပၝင္းကူးတံတားေလး တစင္းပၝပဲ။ ဴမန္မာဴပည္သူ လူထုဳကီးအားလုံးရဲႚ တိုင္းဴပည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ တတ္စၾမ္းသေလာက္ လႀႃဒၝန္း စၾန္ႚလၿတ္ဳကသမ႖ကို မိုးမခက သာဓု ေခၞပၝတယ္ခင္ဗဵာ။ ကဵေနာ္တိုႚ လုပ္အားနဲႚ ေ၀ယဵာ၀စၤအလႀႃကိုလည္း အမ႖ ေပးလိုက္ပၝရဲႛ။

Sample Image
အုံးႎိုႚေခၝက္ဆၾဲဆိုင္

လူမိုက္ေတၾကို မေပၝင္းရ၊ မေဳကာက္ရ၊ အားမနာရတဲ့ ဘ၀၊ လူလိမၳာေတၾနဲႚ ဆုံဆည္း ေပၝင္းသင္းရတဲ့ ဘ၀ဟာ ရခဲလႀတယ္ဆိုတာ ခုမႀ ေမာင္ရစ္ တေယာက္ သေဘာေပၝက္တာကလား။ အရင္က လူမိုက္ေတၾ၊ လူလိမၳာေတၾက ေရာေနေတာ့၊ ငရဲသၾားေနသလား နတ္ဴပည္ပဲတက္ေနမိသလား မသိဘူးေလ။ ခုေတာ့ ရန္ပုံေငၾပၾဲ ဴပီးတဲ့အထိ ေစာင့္ဴပီး တံပဵက္စည္းလႀဲ၊ အမိႁက္ေတၾေကာက္ဴပီးမႀ အိမ္ဴပန္သၾားဳကရတဲ့ ကိုမိုးတိုႚ၊ ဘဳကီးေအာင္တိုႚကေတာ့ လူလိမၳာေတၾပဲ ဆိုတာ ေသခဵာသၾားပၝဴပီေလ။ သာဓု သာဓု သာဓု ။

Sample Image
ဴမန္မာမုန္ႚမဵႂိးစုံဆိုင္

Sample Image
တိုႚဟူးဆိုင္ ႎႀင့္ ဴမန္မာ လဘက္ရည္ဆိုင္

Sample Image
မုန္ႚဟင္းခၝးဆိုင္

Sample Image

ပရိသတ္မဵား

Sample Image
ေဒၞမာမာေအး၊ ဆရာဦးတင္မိုး ပုံတူ ပန္းခဵီကားေရႀႚ


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts