>အဆိုေတာ္ မာမာေအး ဴမန္မာဴပည္ ဴငိမ္းခဵမ္းေရး ေစဵးပၾဲေတာ္ (အယ္လ္ေအ) သိုႚ တက္ေရာက္မည္

November 26, 2007

>

အဆိုေတာ္ မာမာေအး ဴမန္မာဴပည္ ဴငိမ္းခဵမ္းေရး ေစဵးပၾဲေတာ္ (အယ္လ္ေအ) သိုႚ တက္ေရာက္မည္

မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂

ႎို၀င္ဘာ ၂၅၊ ၂၀၀၇

ယခုအခဵိန္ အေမရိကန္ဴပည္နယ္မဵားတၾင္ သာသနာ့ေမာဠိ သာသနာဴပႂ ဆရာေတာ္မဵား၏ ဳသ၀ၝဒေပး တရားပၾဲမဵား အဴပင္ ဴမန္မာဴပည္အေရး ကူညီမႁ ရန္ပုံေငၾ လႁပ္ရႀားမႁမဵား၊ စာေပအႎုပညာရႀင္မဵား၏ စာေပေဆၾးေႎၾးပၾဲမဵားဴဖင့္ လႁပ္လႁပ္ရႀားရႀား ဴဖစ္လ႖က္ရႀိသည္ကို ေတၾႚရသည္။

အယ္လ္ေအ ဴမန္မာမိသားစုမဵား ၀ိုင္း၀န္း စီစဥ္ဳကေသာ ဴမန္မာဴပည္ ဴငိမ္းခဵမ္းေရး ရန္ပုံေငၾ ေစဵးေရာင္းပၾဲ ကဵင္းပသူမဵားက အဆိုေတာ္ မာမာေအးအား ဆက္သၾယ္ဴပီး ေရႀႚတပတ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္ေနႚတၾင္ ကဵင္းပမည့္ ေစဵးပၾဲေတာ္သိုႚ ဖိတ္ဳကားရာခဲ့ရာ၊ အဆိုေတာ္ မာမာေအးက ဴမန္မာဴပည္ ႎႀင့္ ဴပည္တၾင္းရႀိ ရဟန္းသံဃာ ေကဵာင္းသားဴပည္သူမဵား ဴငိမ္းခဵမ္းေရးအတၾက္ ရည္ရၾယ္ဴပီး မိမိ အႎုပညာဴဖင့္ ကုသိုလ္ဴပႂ ဂီတ အလႀႃဴပႂလုပ္ဴခင္းဴဖင့္ ရန္ပုံေငၾပၾဲေတာ္သိုႚ တက္ေရာက္မည္ ဴဖစ္ေဳကာင္း သိရႀိရသည္။ ဴမန္မာဴပည္ ဴငိမ္းခဵမ္းေရး ရန္ပုံေငၾ ေစဵးေရာင္းပၾဲ စီစဥ္သူမဵားက ရရႀိသည့္ အလႀႃေငၾ အားလုံးကို ဴမန္မာဴပည္တၾင္းသိုႚ လႀႃဒၝန္းမည္ ဴဖစ္သည္။

ယခု တပတ္ စေနေနႚ၊ ႎို၀င္ဘာ ၂၄ က အေမရိကန္ အေရႀႚပိုင္းႎႀင့္ အေနာက္ဴခမ္း ဴမိႂႚမဵားဴဖစ္သည့္ နယူးေယာက္ဴပည္နယ္၊ ဘတ္ဖဲလိုး ႎႀင့္ ကယ္လီဖိုးနီးယားဴပည္နယ္ ဖရီးေမာင့္ဴမိႂႚတိုႚတၾင္ စာေရးဆရာမဳကီး လူထုေဒၞအမာ ၉၂ ႎႀစ္ဴပည့္ အမႀတ္တရ ေမၾးေနႚပၾဲမဵား ကဵင္းပခဲ့ဳကသည္။

ဘတ္ဖဲလိုးဴမိႂႚတၾင္ ဴမန္မာ့အေရးလႁပ္ရႀားသူမဵား၊ စာေပခဵစ္သူမဵားက စာေရးဆရာဳကီးမဵားဴဖစ္ေသာ ေမာင္စၾမ္းရည္ ႎႀင့္ ေမာင္သာရ တိုႚကို ဖိတ္ဳကားဴပီး ကဵင္းပခဲ့ဳကရာတၾင္၊ သာသနာ့ေမာဠိ အဖၾဲႚခဵႂပ္ဳကီးမႀ သာသနာဴပႂ ဆရာေတာ္မဵား ဴဖစ္ဳကေသာ ဦးစေႎၬာဘာသ ႎႀင့္ ဦးေခမာစာရတိုႚကလည္း ၀ိုင္း၀န္း အားေပးခဵီးဴမႀင့္ခဲ့ဳကဴပီး၊ ဘုန္းေတာ္ဳကီးေကဵာင္းတၾင္ စည္ကားစၾာ ကဵင္းပႎိုင္ခဲ့ဳကသည္။ ဆရာေတာ္မဵားကိုယ္တိုင္က စာေပ ပညာရႀင္မဵား ႎႀင့္ စာေပလၾတ္လပ္ခၾင့္တိုႚကို ၀င္ေရာက္ ေဆၾးေႎၾး မိန္ႚဳကားခဲ့ဳကသည္ဟု ဆိုသည္။

ဖရီးေမာင့္ဴမိႂႚ ဘုန္ေတာ္ဳကီးေကဵာင္းတၾင္လည္း ဴမန္မာ ေကဵာင္းသားလူငယ္မဵားက ဒၝရိုက္တာ ၀င္းေဖ ႎႀင့္ အဆိုေတာ္ မာမာေအး တိုႚကို ဖိတ္ဳကားဴပီး ဆရာမဳကီး လူထုေဒၞအမာ ေမၾးေနႚ ႎႀင့္ စာေရးဆရာ လူထု စိန္၀င္း တိုႚ ကဵန္းမာသက္ရႀည္ေစေရး ဆုေတာင္းပၾဲကို ကဵင္းပခဲ့ဳကဴပီး၊ သာသနာ့ေမာဠိ အဖၾဲႚခဵႂပ္မႀ ဆရာေတာ္ ဦဉာဏိက ႎႀင့္ ဆရာေတာ္မဵားကလည္း အားေပးခဵီးဴမႀင့္ေပးခဲ့သည္။

ထို စေနေနႚတၾင္ပင္၊ ကေနဒၝႎိုင္ငံ၊ ဗန္ကူးပၝးဴမိႂႚ၊ ဴမန္မာမိသားစုမဵား ၀ိုင္း၀န္းဴပီး ဴမန္မာဴပည္တၾင္းရႀိ စစ္အစိုးရ ပိတ္ဆုိႚမႁမဵားေဳကာင့္ အတိဒုကၡေရာက္ေနေသာ သပိတ္ေမႀာက္သံဃာေတာ္မဵားအတၾက္ ေစဵးေရာင္းပၾဲကဵင္းပ ရန္ပုံေငၾ ရႀာခဲ့ဳကေဳကာင္း သိရႀိရသည္။ အဆိုပၝ ရန္ပုံေငၾမဵားကိုလည္း ဴပည္တၾင္းရႀိ ရဟန္းသံဃာေတာ္မဵားထံသိုႚ အဴမန္ဆုံး ေရာက္ရႀိေအာင္ ေပးပိုႚသၾားမည္ ဴဖစ္ေဳကာင္း မိုးမခ သိုႚ ေဴပာဳကားသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:Uncategorized

Comments are closed.

Archives