>ဆန္ဖရန္စစၤကိုတကၠသိုလ္က ဴမန္မာဗုဒၭဘာသာ ရဟန္းေတာ္မဵားကို ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘၾဲႚ ခဵီးဴမႀင့္

>

ဆန္ဖရန္စစၤကိုတကၠသိုလ္က ဴမန္မာဗုဒၭဘာသာ ရဟန္းေတာ္မဵားကို ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘၾဲႚ ခဵီးဴမႀင့္
သာသနာ့ဥေသ႖ာင္ ပဓာနေစရ မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဳကီး ဦးေကာ၀ိဒ တက္ေရာက္လက္ခံမည္

မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂

ႎို၀င္ဘာ ၁၆၊ ၂၀၀၇

အေမရိကန္ ကယ္လီဖိုးနီးယား၊ ေဘးဧရိယာရႀိ ဆန္ဖရန္စစၤကိုတကၠသိုလ္က ၎တိုႚ၏ ဘၾဲႚႎႀင္းသဘင္တၾင္ ဆရာေတာ္ဘုရားဳကီးအား ဴမန္မာဴပည္ရႀိ ဗုဒၭဘာသာ ရဟန္းေတာ္မဵားကိုယ္စား ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘၾဲႚ ေပးအပ္လိုပၝသဴဖင့္ ႔ကေရာက္ ခဵီးဴမႀင့္ေပးပၝရန္ ဖိတ္ဳကားလိုက္ပၝသည္။

ဴမန္မာဴပည္ စစ္အစိုးရ၏ မတရားအုပ္ခဵႂပ္ေနမႁမဵားကို အဳကမ္းမဖက္ဘဲ ဴငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬဴပခဲ့ဳကေသာ ရဲရင့္သည့္ ေထာင္ႎႀင့္ခဵီေသာ ဴမန္မာဗုဒၭဘာသာ ရဟန္းေတာ္မဵားကို အေလးအနက္ဴပႂသည့္ အေနဴဖင့္၎၊ ယခုႎႀစ္တၾင္ ဘၾဲႚယူဳကမည့္ ေကဵာင္းသူ ေကဵာင္းသားမဵားအတၾက္လည္း ဘ၀တၾင္ ထာ၀ရ စံဴပႂစရာ အထိမ္းအမႀတ္ဴဖစ္သၾား ေစေရးအတၾက္၎ ဆရာေတာ္ဳကီးက ဘၾဲႚႎႀင္းသဘင္အဖၾင့္မိန္ႚခၾန္း မိန္ႚဳကားေပးပၝရန္လည္း ေတာင္းပန္ထားသည္။

အဆိုပၝ ဘၾဲႚႎႀင္းသဘင္ကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၄၊ ၂၀၀၇ တၾင္ ကဵင္းပမည္ ဴဖစ္ဴပီး၊ ဆရာေတာ္ဘုရားဳကီး ဆန္ဖရန္စစၤကိုသိုႚ ႔ကေရာက္စဥ္အတၾင္း၊ ဆန္ဖရန္စစၤကို ေဘးဧရိယာ ႎႀင့္ ေလာ့အိန္ဂဵလိစ္ ေဒသေန ဴမန္မာမိသားစုမဵားကလည္း ၀ိုင္း၀န္း ဳကိႂဆို၍ သာသနာ့ဥေသ႖ာင္ ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္ဘုရားဳကီးထံမႀ ဳသ၀ၝဒခံယူသည့္ တရားပၾဲမဵား ကဵင္းပဳကရန္ စီစဥ္ဳကလိမ့္မည္ ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ အဴခား ဘာသာေရးအဖၾဲႚအစည္းမဵား၊ ဗုဒၭဘာသာ အသင္းအဖၾဲႚမဵားကလည္း ဆရာေတာ္ဳကီးႎႀင့္ ေတၾႚဆုံႎိုင္ရန္ ဳကိႂးစားဳကမည္ ဴဖစ္ေဳကာင္း သိရႀိရပၝသည္။

သာသနာ့ဥေသ႖ာင္အဖၾဲႚဳကီး၏ အမႁေဆာင္မဵားဴဖစ္ဳကေသာ ဖရီးေမာင့္ ေမတၨာနႎၬ၀ိဟာရေကဵာင္းမႀ အရႀင္ဉာဏိက၊ အယ္လ္ေအ ဓမၳေဇာတိေကဵာင္းမႀ အရႀင္ဂုဏိသရ တိုႚကို အမႁးဴပႂဴပီး ဆရာေတာ္ဳကီး၏ ခရီးစဥ္ကို အဆင္ေဴပေစရန္ ဴမန္မာဥပၝသကာ၊ ဥပၝသိေကမဵားက တုိုင္ပင္ေဆာင္ရၾက္ဳကမည္ဟု ဳကားသိရပၝသည္။

သာသနာ့ဥေသ႖ာင္အဖၾဲႚခဵႂပ္၏ အင္တာနက္စာမဵက္ႎႀာတၾင္ ဖိတ္စာအဴပည့္အစုံကို သၾားဳကည့္ႎိုင္ပၝသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts