>သာသနာ့ဥေသ႖ာင္အဖၾဲႚခဵႂပ္ႎႀင့္ သံဃာေတာ္မဵားဳကား ေသၾးခၾဲရန္ဳကိႂးပမ္းလဵက္ရႀိ

>

သာသနာေရး၀န္ဳကီးဆိုသူႎႀင့္ အေပၝင္းအပၝမဵား
သာသနာ့ဥေသ႖ာင္အဖၾဲႚခဵႂပ္ႎႀင့္ သံဃာေတာ္မဵားဳကား ေသၾးခၾဲရန္ဳကိႂးပမ္းလဵက္ရႀိ

မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂

ႎို၀င္ဘာ ၉၊ ၂၀၀၇

ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ေနႚစၾဲဴဖင့္ သာသနာ့ဥေသ႖ာင္အဖၾဲႚခဵႂပ္ဳကီးကို သာသနာဴပႂဆရာေတာ္ဳကီးမဵားက ဖၾဲႚစည္းခဲ့အဴပီး၊ အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္သူ သံဃာေတာ္မဵား၊ ဆႎၬဴပႂေပးဳကသူ သံဃာေတာ္မဵားထံသိုႚ ဖုန္းမဵား၊ ဖက္စ္မဵားဴဖင့္ ဆက္သၾယ္ကာ ဴပည္တၾင္း ဴပည္ပရႀိ သံဃာအခဵင္းခဵင္း ဂိုဏ္းကၾဲ၊ ေသၾးကဲၾေစရန္ စစ္အစိုးရဖက္မႀ သာသနာေရး ၀န္ဳကီးဆိုသူႎႀင့္ အေပၝင္းအပၝတစ္စုက ဳကံစည္လုပ္ကိုင္လာဳကသည္ဟု သိရႀိရသည္။

အယ္လ္ေအမႀ ပီနန္ဆရာေတာ္ဘုရားဳကီး အေမရိကန္အေရႀႚပိုင္းသိုႚ မ႔ကခဵီမီ၊ ဘုန္းေတာ္ဳကီးေကဵာင္းသိုႚ ဖက္စ္ဴဖင့္ စာပိုႚဴပီး ဆရာေတာ္ဳကီးအေနဴဖင့္ စစ္အစိုးရကို ဆန္ႚကဵင္ေနသည့္ မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဘုရားဳကီးႎႀင့္ ပူးေပၝင္းေဆာင္ရၾက္ဴခင္း မဴပႂရန္၊ ဴပည္တၾင္းမႀ သံယာနာယကအဖၾဲႚမဵားကို မဴဖိႂခၾဲရန္ စသည္ဴဖင့္ ေရးသားထားေသာ သာသနာေရး၀န္ဳကီးထံမႀ ဆိုသည့္ စာကို လက္ခံရရႀိခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ပီနန္ဆရာေတာ္ဘုရားဳကီး၏ ဴမန္မာသတင္းစာမဵက္ႎႀာမဵား၊ ေရဒီယိုမဵားမႀတဆင့္ ေမတၨာရပ္ခံရႀင္းဴပခဵက္မဵားအရ၊ ဴပည္တၾင္းဴပည္ပရႀိ ရဟန္းရႀင္လူဴပည္သူမဵား၏ ေလ႖ာက္ထား ေတာင္းပန္ခဵက္မဵားကို အေဴခခံဴပီး၊ ေဘးအႎၨရာယ္ ကဵေရာက္ေနေသာ သာသနာကို ကာကၾယ္ရန္ ေဆာင္ရၾက္သည့္အမႁဴဖစ္ဴခင္း၊ စစ္အစိုးရ၏ ဖိႎႀိပ္ခဵႂပ္ခဵယ္မႁကို ခံစားေနရေသာ သံဃာနာယကအဖၾဲႚအေပၞ မိမိတိုႚဖက္က စာနာဂရုဏာထားေဳကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုဴပီး ဴဖစ္ဴခင္း တိုႚေဳကာင့္ သာသနာေရး၀န္ဳကီးဆိုသူ၏ စာပၝအေဳကာင္းအရာမဵားကို ပယ္ရႀားရႀင္းလင္းဴပီး ဴဖစ္သည္ဟု မိုးမခသိုႚ ကဗဵာဆရာ ေမာင္စၾမ္းရည္က ဖၾင့္ဆိုရႀင္းလင္းခဲ့ပၝသည္။

ထိုႚအဴပင္ သာသနာႚဥေသ႖ာင္အဖၾဲႚခဵႂပ္ဳကီး ဖၾဲႚစည္းစဥ္က သံဃာ့အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ခဲ့ဳကေသာ ေဒသအသီးသီးမႀ သာသနာဴပႂဆရာေတာ္မဵားအနက္ သံဃာေတာ္ ၉ ပၝး ဆန္ဖရန္စစၤကို ေဘးဧရိယာသိုႚ ႎို၀င္ဘာ ၇ ရက္ေနႚက လာေရာက္ဴပီး ေမတၨာနႎၬ၀ိဟာရေကဵာင္းတိုက္တၾင္ ဌာေနသံဃာေတာ္ ၅ ပၝးႎႀင့္ အလၾတ္သေဘာ ေတၾႚဆုံဳကစဥ္ကလည္း မိမိတိုႚ ေကဵာင္းတိုက္မဵားသိုႚ အမည္မေဖာ္လိုသူမဵားက ဆက္သၾယ္ဴပီး သာသနာ့ဥေသ႖ာင္အဖၾဲႚခဵႂပ္ဳကီးတၾင္ ၀င္ေရာက္ ေဆာင္ရၾက္ဴခင္း မဴပႃရန္၊ ရဟန္းသံဃာမဵား ႎိုင္ငံေရး၀င္လုပ္ပၝက တိုင္းဴပည္သိုႚ ဴပန္ရန္ခက္လိမ့္မည္ စသည္ဴဖင့္ ေသၾးခၾဲစကားမဵား၊ ဴခိမ္းေဴခာက္စကားမဵား ေဴပာလာဳကေဳကာင္း မိုးမခ သိုႚ တရား၀င္ မိန္ႚဳကားသၾားခဲ့ဳကပၝသည္။

ဆရာေတာ္ ဦးဉာဏိက ကေဴပာဴပရာတၾင္ ဖုန္းဆက္သူက အမည္ႎႀင့္ေနရပ္ကို ထုတ္မေဴပာသည့္အတၾက္ ဆရာေတာ္အေနဴဖင့္ ဘာမ႖ဴပန္လည္ရႀင္းဴပရန္မလိုဟု မိန္ႚဳကားလိုက္သည္ဟု ဆိုပၝသည္။ ဆရာေတာ္ ဦးဳသသဓက မိန္ႚရာတၾင္ – ဦးဇင္းကို ဖုန္းဆက္သူက ကိုယ့္ကိုယ္ကို မိတ္ဆက္မႀ စကားေဴပာမည္ဟု ေတာင္းဆိုသဴဖင့္၊ ဖုန္းဆက္သူက မိမိအမည္မႀာ “ေအာင္” ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ အသက္ ၂၈ ႎႀစ္သာ ရႀ္ိေသးေဳကာင္း၊ စစ္တပ္က သံဃာေတာ္မဵားကို ႎႀိမ္ႎႀင္းတာကို မဳကိႂက္ပၝေဳကာင္း၊ ထိုႚအတူ သံဃာေတာ္မဵားက လမ္းေပၞထၾက္ဴပီး လူေတၾႎႀင့္အတူ ဆႎၬဴပေနတာကိုလည္း မဳကိႂ္က္ပၝေဳကာင္း ဟူ၍ တင္ေလ႖ာက္သည္ဟု ဆိုပၝသည္။

ဆရာေတာ္က ဖုန္းဆက္သူ ပုဂၢႂိလ္ကိုယ္တိုင္မႀာ ေရႀႚေနာက္မညီညၾတ္ေသာ ေတၾေ၀မႁ သံသယထဲ ေရာက္ေနသည္ဟု ဴမင္ေဳႛကာင္း၊ သံဃာေတာ္မဵားကို ႎႀိပ္စက္တာကိုလည္း မဳကိႂက္၊ အႎႀိပ္စက္ခံရသည့္ သံဃာေတာ္မဵားအတၾက္၊ ရဟန္းရႀင္လူတိုႚက ဆႎၬဴပဳကရသည္ကိုလည္း မဳကိႂက္ဴပန္ဟု ဆိုသဴဖင့္၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ထိုေတၾေ၀သံသယ ရႁပ္ေထၾးေနမႁမဵားဳကားမႀ ရုန္းထၾက္ဳကည့္ဖိုႚ တိုက္တၾန္းလိုေဳကာင္း ရႀင္းဴပလိုက္သည္ဟု ဆရာေတာ္က မိုးမခ သိိုႚ ဴပန္လည္ ရႀင္းဴပသည္။

ထုိသိုႚ ဖုန္းဆက္ဴပီး ေသၾးတိုးစမ္း ဴခိမ္းေဴခာက္ဴခင္းမဵားကို အမည္မေဖာ္ဘဲ ကဵႃးလၾန္ေနဳကသဴဖင့္ ဆရာေတာ္မဵားအခဵင္းခဵင္း သိသာထင္ရႀားစၾာ သတိေပးအေဳကာင္းဳကားဳကဴပီး၊ မိမိတိုႚ ဆရာ၊ တကာ မိသားစုမဵားကိုလည္း ပၾင့္ပၾင့္လင္းလင္း ရႀင္းလင္းတင္ဴပထားဳကဖိုႚ လိုအပ္သည္ဟု ဆရာေတာ္မဵားက ၀ိုင္း၀န္းေဆၾးေႎၾးဳကသည္ကို ေတၾႚရႀိရပၝသည္။ ထင္ရႀားသည္ကေတာ့ ဴမန္မာသံဃာေတာ္မဵား ဴပည္တၾင္းဴပည္ပတၾင္ စည္းလုံးညီညၾတ္စၾာဴဖင့္ သာသနာထၾန္းကားေရးကို ေဆာင္ရၾက္လာဳကမည္ကို နအဖ စစ္အာဏာပိုင္မဵား၊ ၎တိုႚအေပၝင္းအပၝမဵားက အထူးစိုးရိမ္ပူပန္ေနဳကသည္မႀာ မဴငင္းႎိုင္သည့္ အခဵက္ဴဖစ္သည္ဟု ပရိသတ္မဵားက သုံးသပ္လ႖က္ ရႀိပၝသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts