သတင္းေဆာင္းပါး ေမာင္ေမာင္စိုုး

ေမာင္ေမာင္စုိး ● ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပႆနာ – အပိုင္း (၁)

ေမာင္ေမာင္စုိး ● ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပႆနာ – အပိုင္း (၁)
(မုိးမခ) ဇြန္ ၁၈၊ ၂၀၁၇

ယေန႔ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အမ်ားဆံုးဝင္ေရာက္ေနၿပီးျဖစ္သည့္ျပင္ ဝင္ေရာက္ရန္ တာစူေနဆဲမွာ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားဟု ဆိုရမည္။ ကမ္းလြန္ေရႊသဘာဝဓါတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္မွ ဓါတ္ေငြ႕တူးေဖၚသည့္လုပ္ငန္းတြင္ ကိုရီးယား အိႏၵိယ စသည့္နိုင္ငံမ်ား အစုရွယ္ရာပါဝင္ၾကေသာ္လည္း ရခိုင္လူထုႏွင့္ ဗမာျပည္္မလူထု၏အျမင္တြင္ တ႐ုတ္တုိ႔ကိုသာ အာ႐ုံစူးစိုက္ထားျခင္းခံရ သည္မွာလည္း တ႐ုတ္တုိ႔၏ ထူးျခားခ်က္ဟု ဆိုရပါမည္။

ထိုထူးျခားခ်က္ကို တ႐ုတ္တုိ႔ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ရန္လိုအပ္ေပသည္။ ထိုသုိ႔ တ႐ုတ္တုိ႔အား အာ႐ုံစိုက္ျခင္း တ႐ုတ္ ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမ်ားဆန္႔က်င္ေနျခင္းသည္ တ႐ုတ္တုိ႔အား လူမ်ဳိးေရးအရ ဆန္႔က်င္ျခင္းေတာ့မဟုတ္ေပ။ အဓိကအားျဖင့္ နိုင္ငံ ေရးအရ ယုံၾကည္မႈကင္းမဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးအခင္းအၿပီး နဝတ စစ္အစိုးရတက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း
တ႐ုတ္အစိုးရသည္ စစ္အစိုးရႏွင့္ေပါင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ခ့ဲသည္။ တဖက္ကလည္း စစ္အစိုးရအား စစ္လက္နက္ ပစၥည္း ေရာင္းခ်ေပးခ့ဲသည္။ နိုင္ငံေရးအရ ကုလသမဂၢတြင္ ဗီတိုအာဏာသုံး၍ ျမန္မာစစ္အစိုးရအား က်ားကန္ေပးခ့ဲသည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ ဗမာျပည္လူထု ရခိုင္လူထုၾကားတြင္ တ႐ုတ္တုိ႔သည္ သူတုိ႔၏အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အာဏာရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အာဏာရွင္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ လူထု၏ ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ေကာင္း၊ လူအခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူထု၏အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ မ်က္ ကြယ္ျပဳကာ အာဏာရွိသူမ်ားႏွင့္သာ ပူးေပါင္း၍ စီးပြားရွာၾကသူမ်ား လူထုအက်ဳိးစီးပြားကို မ်က္ကြယ္ျပဳထားၾကသူမ်ားအ ျဖစ္ လူထုက ျမင္ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္လည္း လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကသည့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားအား ရခိုင္လူထုက အေလးထား အာ႐ုံစိုက္ေနၾကျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ထုိ႔ျပင္ အျခားတိုင္းရင္းသားျပည္နယ္တခုျဖစ္ေသာ ကခ်င္ ျပည္နယ္တြင္ တ႐ုတ္တုိ႔တည္ေဆာက္ရန္ၾကံရြယ္သည့္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း လူထုဆန္႔က်င္မႈဂယက္က ႀကိီးမားသည့္အျပင္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း၌သာမက လက္ပေတာင္းေတာင္းေၾကးနီစီမံကိန္းတြင္လည္း တ႐ုတ္ကုမၸဏီတုိ႔ လူထု ၾကားတြင္ နာမည္ေကာင္းရရွိထားျခင္းမရွိေပ။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ရခိုင္တြင္ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ၾကံရြယ္ေနသည့္ လုပ္ကိုင္ေနၾက သည့္ တ႐ုတ္အစိုးရကုမၸဏိီႀကီးမ်ားအေနႏွင့္ ဤအေျခအေနကို ေကာင္းစြာ ေလးေလးနက္နက္ သေဘာေပါက္ၾကရန္ လို အပ္သည္။

ဤအခ်က္ကို တ႐ုတ္တုိ႔သည္လည္း သေဘာေပါက္ပုံရသည္။ ယခင္ တ႐ုတ္-ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရးအသင္းအစီအစဥ္ျဖင့္ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအား တ႐ုတ္ျပည္သုိ႔ အတတ္ပညာဆိုင္ရာသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ ၄ ႏွစ္ပညာေတာ္သင္ေစလႊတ္ေရးအစီအစဥ္တခုအား ျမန္မာျပည္ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ၂၀၁၅/၁၆ အတြင္းကေဆာင္ရြက္ခ့ဲ သည္ကိုေတြ႕ရသည္။ အလားတူ လက္ရွိ ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာ တ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီး မစၥတာဟုန္လ်န္၏အစီအစဥ္ျဖင့္ တ ႐ုတ္ – ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရး စာသင္ေက်ာင္းမ်ားဟူသည့္အမည္ျဖင့္ ျမန္မာျပည္ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသုိ႔ စာသင္ေက်ာင္း ၁၃ ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္လွဴ ဒါန္းသည့္အစီအစဥ္တရပ္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ယခုအခါ စာသင္ေက်ာင္း ၉ ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္လွဴ ဒါန္းၿပီးျဖစ္သည္။ လက္ရွိလုပ္ငန္းလုပ္ေနသည့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားကလည္း လူမႈေရးလုပ္ငန္းကို ေခါင္းစဥ္တခု ဘတ္ဂ်က္ တခုသတ္မွတ္၍ လုပ္ကိုင္ေနသည္ကိုေတြ႕ရသည္

တကယ္တမ္းအားျဖင့္ ရခိုင္ကမ္းလြန္တြင္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေနေသာ အျခားနိုင္ငံတကာကုမၸဏီမ်ားစြာရွိပါေသးသည္။ စြမ္းအင္က႑၌ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ Stat Oil Myanmar Private Ltd ႏွင့္ Conocophillips MyanmarE&P Pte.Ltd က ရခိုင္ကမ္းလြန္ေဒသ ေရနက္ပိုင္းလုပ္ကြက္ AD 10 တြင္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ ရွာေဖြေရး အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၃၂၃.၆၅ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ လုပ္ကိုင္ေနသည္။

အလားတူပင္ Woodside Energy Myanmar Pte.Ltd ႏွင့္ BG Exploration & Production Myanmar Ltd တုိ႔ပူးေပါင္းၿပီး ရခိုင္ကမ္းလြန္တြင္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ ရွာေဖြေရးအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ၂၉၀.၁ သန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုပ္ကိုင္ လ်က္ရွိသည္။

၂၀၁၆/၁၇ အတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း နိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေနျဖင့္ စြမ္းအင္ကဏၰ၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၂၇ ခု၊ သတၲဳ တူးေဖၚေရးလုပ္ငန္းတခုႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းတခု စုစုေပါင္း ၂၉ ခုတြင္ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၂၅၉.၄၈၃ သန္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ အဓိက ရခိုင္ကမ္းလြန္ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းတြင္ တ႐ုတ္တုိ႔သာမက အျခားနိုင္ငံမ်ားမွလည္း မ်ားစြာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုရမည္။ သုိ႔ေသာ္ ထိုကုမၸဏီအမ်ားစုသည္ ကမ္းလြန္ ပင္လယ္ျပင္အတြင္း၌သာ ရွိေန ေသးၿပီး ေဒသခံလူထုႏွင့္ ထိပ္တိုက္ဆက္စပ္မႈမရွိေသးဘဲ တ႐ုတ္ကုမၸဏီတုိ႔သာ ေဒသခံတုိ႔ႏွင့္ဆက္စပ္ေန၍ ရခိုင္ေဒသ ခံတုိ႔အဖို႔ တ႐ုတ္တုိ႔အေပၚ ပို၍အာ႐ုံစိုက္ေနသည္ဟု ဆိုရပါမည္။ သုိ႔ေသာ္ ရခိုင္ေဒသခံတုိ႔ႏွင့္ ထိေတြ႕ေနေသာ ကိုရီးယား ေဒဝူးကုမၸဏီသည္ တ႐ုတ္ ကုမၸဏီက့ဲသု္ိ႔ လူထုအာ႐ုံစိုက္ျခင္းမခံရေပ။

● ေရႊသဘာဝဓါတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း
ရခိုင္ျပည္နယ္ ကမ္းလြန္တြင္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းသည္ ရခိုင္တြင္ ေရွးဦးေရာက္ရွိလာေသာ နိုင္ငံ ျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ေရႊသဘာဝဓါတ္ေငြ႕စီမံကိန္းတြင္ ေရႊ၊ ေရႊျဖဴႏွင့္ ျမကမ္းလြန္လုပ္ကြက္မ်ားပါရွိၿပီး ကမ္း လြန္လုပ္ကြက္ A1 ႏွင့္ A3 တုိ႔တြင္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါလုပ္ကြက္မ်ားသည္ စစ္ေတြ အေနာက္ဖက္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အတြင္း၌ တည္ရွိသည္။ အဆိုပါလုပ္ကြက္အား POSCO subsidairy DAEWOO International မွ ေခါင္းေဆာင္ၿပီး ကုမၸဏီ ၆ ခုပါဝင္သည္။ ၎ကုမၸဏီမ်ားမွာ ကိုရီးယားမွ DAEWOO International ၊ MyanmarOil and Gas Enterprise (MOGE)၊ Oil and Gas Corporation (ONGC)Videsh ၊ Gas Authority of India (GAIL) ၊ Korea Gas Corporation KOGAS ႏွင့္ China National Prtroleum Corporation (CNPC) တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း သဘာဝဓါတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္မွ ဓါတ္ေငြ႕အား ပိုက္လိုင္းသြယ္တန္း၍ ရမ္းျဗဲကြၽန္းေပၚသုိ႔ ေက်ာက္ျဖဴ ၿမိဳ႕အနီးမွ ကုန္းေပၚသုိ႔သြယ္တန္းယူၿပီး OGT ေခၚ Offshore Gas Terminal အထိ အဆိုပါ ကုမၸဏီ ၆ ခု ရွယ္ရာပါဝင္သည့္ ကုမၸဏီႀကီးမွ တာဝန္ယူခ့ဲသည္။

ထိုအဆိုပါကမ္းလြန္ ေရႊသဘာဝဓါတ္ေငြအား ဝယ္ယူသည္မွာ CNPC မွ ျဖစ္သည္။ ကမ္းလြန္မွထုတ္လုပ္ေသာ ဓါတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္းကို ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕အနီးရွိ Offshore Gas Terminal (OGT) သုိ႔ ပင္လယ္ၾကမ္းျပင္အတိုင္း သယ္ယူလာၿပီး ထိုမွ တဆင့္ တ႐ုတ္ျပည္သုိ႔ ပို႔လႊတ္သည္။ အဆိုပါ ဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာ့ MOGE ႏွင့္ တ႐ုတ္ CNPC တုိ႔ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္သည္။ ၂၀၀၄ ေရႊသဘာဝဓါတ္ေငြ႕ေတြ႕ရွိၿပီး ၂၀၀၈ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္တုိ႔က ဓါတ္ေငြ႕ဝယ္ယူရန္ အႏွစ္ ၃၀ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခ့ဲၿပီးေနာက္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းေပၚလာခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိ မေဒးကြၽန္းရွိ Gas Terminal တြင္ CNPC ႏွင့္ MOGE တုိ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ဆိုသည္။ လက္ရွိတြင္ မေဒးကြၽန္းေပၚရွိ ပိုက္လိုင္းသြယ္တန္းျခင္းလုပ္ငန္းၿပီးစီးသြားျပီျဖစ္၍ အိႏၵိယကုမၸဏီမွာ မေဒးကြၽန္းမွ ျပန္လည္ထြက္ခြာ သြားၿပီျဖစ္၍ လက္ရွိ မေဒးကြၽန္း၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုပ္ကိုင္ေနေသာ နိုင္ငံျခားကုမၸဏီမွာ တ႐ုတ္အစိုးရပိုင္ CNPC ကုမၸဏီသာ ရွိေပေတာ့သည္။ ကိုရီယား အိႏၵိယ တ႐ုတ္ႏွင့္ျမန္မာအစိုးရပိုင္ MOGE အပါ ကုမၸဏီ ၆ ခု၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုပ္ကိုင္ေနမႈမွာ ကမ္းလြန္သဘာဝလုပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴအနီးရွိ OGT တုိ႔ျဖစ္သည္ဟု ပိုင္းျခားေတြ႕ရွိနိုင္သည္။

ေက်ာက္ျဖဴမွ တ႐ုတ္ျပည္ ေရႊလီအထိ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ပို႔လႊတ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ျမန္မာ အစိုးရပိုင္ MOGE ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းႏွင့္တြဲ၍ တ႐ုတ္အစိုးရပိုင္ CNPC က အဓိက လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိေပသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလအတြင္ တ႐ုတ္ျမန္မာသေဘာတူညီခ်က္အရ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၀၄ ဘီလ်ံတန္ဖိုး ရွိသဘာဝဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ခ့ဲသည္။ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းသည္ ေက်ာက္ျဖဴမွ တ႐ုတ္ျပည္အထိ ၄၇၉ မိုင္ (၇၇၁ ကီလိုမိုင္) ရွည္လ်ားသည္။ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းသည္ ၂၀၁၃ ဇြန္ ၁၂ ရက္တြင္ ၿပီးစီးၿပီး ဓါတ္ေငြ႕ပုိ႔လႊတ္မႈ ကို ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၁ ရက္တြင္ စတင္ခ့ဲသည္။

ထို ေရႊ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းမွ တႏွစ္လွ်င္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ ၁၂ ဘီလီလ်ံ ကုဗေပ ပို႔ေဆာင္နိုင္ၿပီး ေရာင္းရေငြႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္ကုဗမီတာ ယူနစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇.၇၂ ေဒၚလာႏႈန္းျဖင့္ ေရႊဂက္စ္ လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔၏ တြက္ခ်က္ ထားမႈအရ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁.၈၇ ဘီလ်ံခန္႔ ႏွစ္ ၃၀ ရရွိမည္ဟု ဆိုပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ျမန္ မာျပည္အတြက္ ထိုသဘာဝဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းမွ ေန႔စဥ္ ကုဗေပ သန္း ၁၀၀ ဝယ္ယူခြင့္ရယူထားၿပီး ေက်ာက္ျဖဴေက်ာက္ဆည္ ေတာင္သာတုိ႔တြင္ စက္႐ံု ၃ ႐ံု တည္ေဆာက္၍ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူလွ်က္ရွိသည္။

အဆိုပါ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ခြဲတမ္း ကုဗသန္း ၁၀၀ ခြဲတမ္းမွ ထုတ္ယူသုံးစြဲမႈမွာ ေက်ာက္ျဖဴ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ထုတ္ယူေရးခဲြ႐ံုမွ တရက္လွ်င္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ ကုဗမီတာ ၅ သိန္း ၈ ေသာင္း၊ မႏၲေလးထုတ္ယူေရးခြဲ႐ုံမွ တရက္လွ်င္ ကုဗမီတာ ၇ သိန္း ၄ ေသာင္း၊ ေတာင္သာထုတ္ယူေရးခြဲ႐ုံမွ တရက္လွ်င္ ကုဗမီတာတသန္း၊ ေရနံေခ်ာင္းထုတ္ယူေရးခြဲ႐ံုမွ တရက္လွ်င္ ကုဗမီ တာ ငါးေသာင္းေျခာက္ေထာင္ ထုတ္ယူသုံးစြဲေနသည္။

ထုတ္လုပ္ေနေသာ သဘာဝဓါတ္အားပမာဏမ်ားမွာ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္တြင္ V Power ကုမၸဏီမွ ၆၀ MW (၉၀ MW ထိ ထုတ္လုပ္နိုင္သည္ဟုဆို) ထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ုံ ၁ ႐ုံ၊ ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္တြင္ V Power ကုမၸဏီမွ ၁၃၃ MW ထုတ္လုပ္ သည့္စက္႐ုံ ၁ ႐ုံႏွင့္ Agrico ကုမၸဏိီမွ ၉၀ MW ထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ုံ ၁ ႐ုံ၊ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၈၀ MW ထုတ္လုပ္ သည့္စက္႐ုံ ၁ ႐ုံ တည္ေဆာက္ၿပီးစီး၍ အသုံးျပဳေနျပီျဖစ္၍ ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္တြင္ Semp Corp က တည္ေဆာက္ေနဆဲ ၂၂၅ MW စက္႐ုံ ၁ ႐ုံရွိၿပီး ေရႊသဘာဝဓါတ္ေငြ႕သုံးစြဲထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ုံမ်ားထဲတြင္ အၾကီးဆံုးျဖစ္သည္။ ထိုစက္႐ုံသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ၿပီးစီးမည္ဟု သိရသည္။

● ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ေရနံပိုက္လိုင္း
ရခိုင္ကမ္းလြန္မွ ထြက္ရွိေသာ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕အား ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕လိုင္းသြယ္တန္းျခင္းသည္ သဘာ ဝက်သည္ဟု ဆိုနိုင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေရနံပိုက္လိုင္းသြယ္တန္းျခင္းႏွင့္ ေရနံတင္သေဘၤာဆိုက္ကပ္ႏုိင္ေအာင္ ဆိပ္ကမ္း ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳျခင္းသည္ တ႐ုတ္တုိ႔၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ရခိုင္ေဒသတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေပးျခင္းသက္သက္ျဖစ္ သည္။ အဆိုပါေရနံသည္ ရခိုင္ေဒသထြက္ပစၥည္းမဟုတ္ေပ။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသရွိ ေရနံထြက္နိုင္ငံမ်ားမွ ဝယ္ယူလာ ေသာေရနံမ်ားအား တ႐ုတ္တုိ႔ ပင္လယ္ျပင္အား တေကြ႕တပတ္ျဖတ္၍ သယ္ေဆာင္စရာမလိုဘဲ ျဖတ္သန္းပို႔ေဆာင္နိုင္ရန္ခြင့္ျပဳ ေပးခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္တုိ႔အတြက္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းႏွင့္အတူ ေရနံပိုက္လိုင္းပါ တပါတည္းသြယ္တန္းခြင့္ရသျဖင့္ တည္ေဆာက္ ေရး စားရိတ္ ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းရာ နယ္ေျမတေလ်ာက္ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးေပးရာတြင္လည္း သက္သာခ့ဲသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဤသုိ႔ေရနံပိုက္လိုင္း ျဖတ္သန္းခြင့္ေပးျခင္းအတြက္ ျမန္မာဖက္က ထပ္မံ၍ မေဒးကြၽန္းတြင္ ေရနံတန္ခ်ိန္သိန္းခ်ီ တင္ေဆာင္ နိုင္သည့္ ေရနံ တင္သေဘၤာ မ်ား ဆိုက္ကပ္နိုင္သည့္ ဆိပ္ခံတခုေဆာက္လုပ္ခြင့္ ျပဳ ခ့ဲရသည္။ ျမန္မာပင္လယ္ေရပိုင္နက္အျပင္ ပင္လယ္မွ မေဒးကြၽန္းသုိ႔ဝင္ေရာက္သည့္ ေက်ာက္ျဖဴျမစ္ သံစိုက္ျမစ္ ေရလမ္းေၾကာင္းအား ထိုပင္လယ္ကူးေရနံတင္ သေဘၤာႀကီးမ်ား ဝင္ေရာက္ခြင့္ေပးခ့ဲရသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလအတြင္ တ႐ုတ္ျမန္မာသေဘာတူညီခ်က္အရ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၅ ဘီလီလ်ံ တန္ဖိုးရွိ ေရနံပိုက္ လိုင္းအား သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းႏွင့္အတူ တည္ေဆာက္ခ့ဲသည္။ ေရနံပိုက္လိုင္းမွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္း ၿပီးစီးခ့ဲသည္။ ေရနံပို႔ေဆာင္ျခင္းကို ၂၀၁၇ ေမလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ေရနံ စတင္ပို႔လႊတ္ခ့ဲသည္။

ေရနံပိုက္လိုင္းမွ တရက္လ်င္ ၂၄၀၀၀၀ စည္ တႏွစ္လ်င္ တန္ခ်ိန္ ၁၃ သန္း ပို႔ေဆာင္နိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။(တည္ေဆာက္ ရာတြင္ တန္ခ်ိန္ ၂၂ သန္းခန္႔ ပို႔ေဆာင္နိုင္ရန္ ရည္ရြယ္တည္ေဆာက္ခ့ဲသည္ဟု ဆိုသည္) ေရနံပို႔ေဆာင္ ျဖတ္သန္းခအေနႏွင့္ တတန္လ်င္ ၁ ေဒၚလာႏႈန္းႏွင့္ တႏွစ္လွ်င္ ေဒၚလာ ၁၃.၆ သန္း ျမန္မာျပည္က ရရွိမည္ဟုဆိုသည္။ ထိုျပင္ ပိုက္လိုင္းျဖတ္ သန္းခအျဖစ္ တႏွစ္လ်င္ ေဒၚလာ ၆.၀၉ သန္းအျပင္ ေရနံစိမ္းပို႔ေဆာင္ခ တတန္လွ်င္ ၃၁.၅၆ ေဒၚလာမွ ျမန္မာျပည္ MOGE ထည့္ဝင္အခ်ဳိးအတိုင္း ရရွိမည္ဟု ဆိုပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ အဆိုပါေရနံပိုက္လိုင္းမွ ပို႔ေဆာင္သည့္ ေရနံပမာဏ၏ ၁၀% ခန္႔ကို (တန္ခ်ိန္ ၂ သန္းခန္႔ကို) ႏွစ္စဥ္ ျမန္မာနိုင္ငံက ဝယ္ယူသုံးစြဲႏ္ိုင္မည္ဟုဆိုပါသည္။

သုိ႔ေသာ္ ေရနံတင္ဆိပ္ခံေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳျခင္း အသုံးျပဳျခင္း၊ ေရေၾကာင္း အသုံးျပဳျခင္းတုိ႔အတြက္ ျမန္မာဖက္မွ မည္မွ် ရသည္ဆိုသည္ကို ေဖၚျပျခင္းမေတြ႕ရပါ။ လက္ရွိေဖၚျပထားေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ တႏွစ္လွ်င္ ေရနံတန္ခ်ိန္ အနည္းဆံုး တန္ခ်ိန္ ၁၃ သန္းခန္႔ပို႔လႊတ္မည္ဟုဆိုရာ ေရနံတန္ခ်ိန္ တသိန္းတင္ေဆာင္နိုင္သည့္ ေရနံတင္သေဘၤာ အစီး ၁၃၀ ခန္႔ ႏွစ္စဥ္ ျမန္မာ့ေရလမ္းေၾကာင္းအတြင္း ဝင္ထြက္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းသေဘာတူညီခ်က္အား ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာတြင္ရရွိခ့ဲၿပီး ထိုတည္ေဆာက္မႈ သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးမႈအား ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ မတ္လမွာ ျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွာ ေရနံပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ေရးသေဘာတူညီခ်က္ ရရွိခ့ဲၿပီး ပိုက္လိုင္းစတင္တည္ေဆာက္သည့္အခန္းအနားကိုအား ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္ ေန႔တြင္ မေဒးကြၽန္း၌ ျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲအေနႏွင့္ တ႐ုတ္ျမန္မာဆက္ဆံေရးတြင္ ျမင္ရသည္မွာ ၂၀၁၀ ဧျပီ လတြင္ တ႐ုတ္အစိုးရက ျမန္မာနိုင္ငံကို ႏွစ္ ၃၀ အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄.၂ ဘီလီယံတန္ေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းရန္ သ ေဘာတူခ့ဲသည္။ ထိုေခ် းေငြမ်ားကို ျမန္မာက ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ုံစီမံကိန္းမ်ား ၊ ကားလမ္း ရထားလမ္းတည္ေဆာက္ေရးမ်ား သတင္းနည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳမည္ဟု ဆိုပါသည္။ အထက္ပါ အတိုးမ့ဲေခ်းေငြဆိုင္ရာ သ ေဘာတူညီခ်က္သည္ ေရနံပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ေရး သေဘာတူညီခ်က္၏ေနာက္ဆက္တြဲ သေဘာတူညီခ်က္ ျဖစ္ပုံရ သည္ဟု ခန္႔မွန္းသုံးသပ္ရပါသည္။

ေရနံပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ၿပီးစီး၍ ေရနံစမ္းသပ္ပို႔လႊတ္ျခင္းကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္းက ျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။ ၂၄၊ ၁၊ ၂၀၁၅ တြင္ မေဒးကြၽန္းသ ုိ႔ေရနံတင္သေဘၤာ Xin Run Yang ဆိုက္ကပ္ၿပီး ေရနံစမ္းသပ္ ပို႔လႊတ္ခ့ဲသည္။ တရားဝင္ ေရနံပို႔လႊတ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို သမတဦးထင္ေက်ာ္၏ ၂၀၁၇ ဧျပီလ တ႐ုတ္ျပည္ခရီးစဥ္တြင္ ခ်ဳပ္ဆိုနိုင္ခ့ဲသည္။ ၉ ၄၊ ၂၀၁၇  တြင္ေရနံတင္သေဘၤာ United Dynamic ဆိုက္ကပ္ၿပီး ေရနံပို႔လႊတ္ျခင္းကို၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၂ ရက္ေန႔က စတင္ျပဳ လုပ္ခ့ဲသည္။ ျမန္မာ တ႐ုတ္ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္း နမ့္ခမ္း (တ႐ုတ္ျမန္မာနယ္စပ္သုိ႔) ၂၀၁၇ ဧၿပီ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ေရာက္ရွိၿပီး ၁၇ ရက္ခန္႔ၾကာျမင့္ခ့ဲသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေရနံတင္သေဘၤာမ်ား မေဒးကြၽန္းသုိ႔ ဆက္တိုက္ဆိုက္ကပ္လာရာ ၂၀၁၇ ေမလမွစ၍ ယခုအခ်ိန္ထိ ၆ စီး ဆက္လက္ဝင္ေရာက္ခ့ဲသည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။
ေမာင္ေမာင္စိုး

ဆရာေမာင္ေမာင္စုိး၏ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေပၚမွ ျပန္လည္ကူးယူပါသည္။ (ဧရာဝတီျမန္မာပိုင္း၌လည္း ၁၇၊ ၆၊ ၂၀၁၇ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္သည္။)

Photo credit : www.news.cn


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts