သတင္းေဆာင္းပါး ေဒါက္တာဓမၼပီယ

ေဒါက္တာဓမၼပိယ – ႏုိင္ငံေတာ္မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သုံးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္း

ေ၀ဖန္ေရးရာ ေဒါက္တာဓမၼပီယ

ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU) – ျမန္မာ့သမိုင္း စာမ်က္ႏွာအခ်ဳိ႔္ကို ဗိုင္းရပ္စ္ပုိး အကိုက္ခံရျခင္း

သူတိုု႔အာေဘာ္ ေဒါက္တာဓမၼပီယ

ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU) – မဟာသႏၱိသုခေက်ာင္း ပဋိပကၡရဲ့ ေနာက္ကြယ္မွာ ဘာေတြျဖစ္လာႏုိင္သနည္း