အရွင္ဇ၀န (ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း) အေတြးအျမင္

အရွင္ဇဝန (နိုင္ငံေရးအက်ဉ္းသားေဟာင္း) – အနနၱစျကာဝဠာတို့ ျပိုလဲခန္း

အရွင္ဇ၀န (ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း) ျပန္လည္ဆန္းသစ္ျခင္း

ဦးဇဝန (ႏိုုင္က်ဥ္းေဟာင္း) – ရြက္လွပန္း ကိုစည္သူ ႏွင့္ ယံုၾကည္ခ်က္ေမာ္ကြန္း