မွတ္စုုမွတ္တမ္း သန္း၀င္းလႈိင္

သန္းဝင္းလိႈင္ – ႃဗိတိသွ်စစ္ေသနာပတိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႄကီး ဆာဝီလ်ံစလင္း

သန္းဝင္းလိႈင္ – ႃဗိတိသွ်စစ္ေသနာပတိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႄကီး ဆာဝီလ်ံစလင္း

(မိုးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၁၉၊ ၂၀၁၈

ရန္ကုန္ႃမိဳ႕ ႂကည့္ႁမင္တိုင္ႃမိဳ႕နယ္ရွိ အားကစားကြင္းကို တစ္ခ်ိန္က ႃဗိတိသွ်စစ္ေသနာပတိ ဆာဝီလ်ံ၊ ေဂ်၊ စလင္းကို ဂုဏ္ႁပဳေသာအားႁဖင့္ ”စလင္းကြင္း”ဟု အမည္မွည့္ေခၚခဲ့ ႂကသည္။ ဆာဝီလ်ံဂ်ိဳးဇက္စလင္း (Sir William Joseph Slim KG, GCB, GCMG, GCVO, GBE, DSO, MC, K St.J) ၁၈၉၁ ခုႏွစ္ ႂသဂုတ္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ဖြားႁမင္၍ ဘာမင္ဂမ္ႃမိဳ႕ ကင္းအက္ဒဝပ္ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ႂကားခဲ့ သည္။ ေက်ာင္းမွထြက္ေသာအခါ အႁခားအဆင့္႐ိုး႐ိုးစစ္သည္ အႁဖစ္ စစ္ထဲသို႔ ဝင္ေရာက္အမႈထမ္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ မႂကာ မီပင္ ဗိုလ္သင္တန္းသို႔ တက္ခြင့္ရႃပီး ဝါစစ္႐ိႈင္းယားတပ္ရင္း တြင္ ဗိုလ္အဆင့္ရာထူး တိုးႁမႇင့္ခံရသည္။

ပထမကမၻာစစ္ႄကီးအတြင္း ဂလစ္ပိုလီ၊ ႁပင္သစ္ႏွင့္ မက္ ဆိုပိုေတးမီးယား စစ္ေႁမႁပင္မ်ား၌ ရြပ္ရြပ္ရြံ႕ရြံ႕ သက္စြန္႔ႄကိဳးပမ္း အမႈထမ္းရြက္ခဲ့သႁဖင့္ ဘြဲ႕တံဆိပ္မ်ား ခ်ီးႁမႇင့္ခံရသည္။ ပထမကမၻာစစ္ႄကီး အႃပီးတြင္ အိႏိၵယႁပည္သို႔ သြား ေရာက္၍ ေဂၚရခါးေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း (General Rifles) အမွတ္ (၇) တြင္ ထမ္းရြက္ခဲ့ရသည္။ စစ္ႄကီးႏွစ္ခုႂကားကာလ တြင္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၌သာ စစ္မႈထမ္းရြက္ရေသာ္လည္း ၁၉၃၄ မွ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္အထိ ကမ္ဘာေလဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္း၌ နည္းႁပဆရာအႁဖစ္ ထမ္းရြက္ခဲ့ရသးသည္။
ဒုတိယကမၻာစစ္ႄကီး ၁၉၃၉ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ တြင္ ႁဖစ္ပြားလာေသာအခါ အာဖရိကတိုက္ရွိ ဆူဒန္နယ္တြင္ ေႁခလ်င္တပ္မဟာ အမွတ္ ၁၀ ကို အုပ္ခ်ဳပ္ကြပ္ကဲရႃပီးလွ်င္ အီရစ္ထရီးယားတိုက္ပြဲတြင္ ပါဝင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ရသည္။

ထို႔ေနာက္ ဗိုလ္မွဴး၊ ဗိုလ္မွဴးႄကီး၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အဆင့္ဆင့္ တိုးႁမႇင့္ခံရႃပီးေနာက္ DSO (Distinguished Service of Order)) ေခၚ စစ္မႈထမ္းေကာင္းတံဆိပ္ကို ရရွိခဲ့ သည္။ ယင္းေနာက္ အာရွအေရွ႕ေတာင္ပိုင္း ႁမန္မာႁပည္ စစ္ မ်က္ႏွာသို႔ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္တြင္ ေစလႊတ္ခံရႃပီးေနာက္ ဆာဝီလ်ံ စလင္းသည္ အမွတ္ ၁၄ ႃဗိတိသွ်တပ္မဟာကို ကြပ္ကဲအုပ္ခ်ဳပ္ ခဲ့ရသည္။

အမွတ္(၁၄) ႃဗိတိသွ်တပ္မေတာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႄကီးဝီလ်ံစလင္း ၏ စစ္ဌာနခ်ဳပ္သည္ မိတၳီလာႃမိဳ႕တြင္ တပ္စြဲေနစဥ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းသည္ ၁၉၄၅ ခု၊ ေမလ ၁၆ ရက္ေန႕တြင္ စစ္ေရး ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဝီလ်ံစလင္းထံ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုေလ သည္။ ထိုသို႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သြားေရာက္ရာတြင္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႄကီးစလင္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ပံုရိပ္ကို သူ ေရးသားခဲ့ေသာ ”အ႐ံႈးမွအႏိုင္သို႔” (Defeat into Victory)) စာအုပ္၌ ေအာက္ပါအတိုင္း ေရးသားေဖာ္ႁပခဲ့ေလသည္။

”ကြ်ႏု္ပ္အတြက္ ေႁဖရွင္းရန္ ႁပႆနာမ်ား က်န္ေနေသး သည္။ ႁပႆနာတစ္ခုမွာ ဗမာႁပည္ ႃမိဳ႕ႁပအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႁဖစ္၍၊ အႁခားႁပႆနာမွာ ဂ်ပန္တို႕အား ႁပန္လည္၍ တိုက္ခိုက္ေနေသာ ဗမာ့အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္အား မည္ကဲ့သို႕ သေဘာထား၍ မည္ကဲ့သို႕ ဆက္ဆံရမည္ဆိုေသာ ႁပႆနာပင္ ႁဖစ္၏။ ဤတပ္မေတာ္သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႕၏ ရန္သူအား ဒုကၡေပးႏိုင္ လိမ့္မည္ဟု ကြ်ႏု္ပ္သည္ ဗမာႁပည္တိုက္ပြဲ အစကပင္ ယံုႂကည္ ေနခဲ့၏။ သို႕ေသာ္ ဤတပ္မေတာ္၏ လႈပ္ရွားမႈမွန္သမွ်ကို ကြ်ႏု္ပ္တို႕၏ လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ပူးတြဲ၍ မထားခဲ့ပါမူ၊ ဤတပ္မေတာ္ သည္ ဂ်ပန္တို႕အား ဒုကၡေပးခဲ့သလိုပင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႕အားလည္း ႁပန္၍ဒုကၡေပးႏိုင္သည္ကို ကြ်ႏု္ပ္ သိႃပီး ႁဖစ္သည္။ ထို႕ေႂကာင့္ ဤဗမာ့အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္တြင္ ပါဝင္ေသာ စစ္သည္ေတာ္ တို႕အား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ႏွစ္သက္ေက်နပ္စြာ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားႏိုင္မည့္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းမွာ သူတို႕၏ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႁဖစ္ေသာ ေအာင္ဆန္းအား ကြ်ႏု္ပ္၏ အမိန္႕မ်ားကို လိုက္နာေအာင္ ႁပဳလုပ္ ေရးပင္ ႁဖစ္၏။

ေအာင္ဆန္းအေႂကာင္းကို ကြ်ႏု္ပ္သိထားသမွ်ႏွင့္ ဗမာ့ မ်ိဳးခ်စ္မ်ား အေႂကာင္းကို ကြ်ႏု္ပ္နားလည္ထားသမွ် အေႂကာင္း အခ်က္မ်ားအရ ေအာင္ဆန္းအား ကြ်ႏု္ပ္၏အမိန္႕ကို နာခံရန္ ႁပဳလုပ္ေရးမွာ လြယ္ကူမည္မဟုတ္ေႂကာင္း ကြ်ႏု္ပ္သေဘာ ေပါက္ထားသည္။ သို႕ေသာ္ တတ္ႏိုင္သမွ် ႄကိဳးစားႂကည့္မည္ ဟု ဆံုးႁဖတ္ထားသည္။

ေအာင္ဆန္းသည္ ႁဖစ္ေပၚလာေသာ အေႁခအေနကို လက္ေတြ႕သံုးသပ္၍ လုပ္ေဆာင္တတ္သူႁဖစ္သည္။ ၁၉၃၀ ႁပည့္ႏွစ္က ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားနည္းတူ ႏိုင္ငံေရးတြင္ တက္တက္ျြကျြက ပါဝင္ခဲ့သည္။ အခါေပါင္း မ်ားစြာပင္ ႁပင္းထန္ေသာ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္သို႕ ေရာက္ေသာအခါ သူသည္ အယူသည္း ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု (ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂိုဏ္း)တြင္ အတြင္း ေရးမွဴး ႁဖစ္လာႃပီးေနာက္ သူ၏ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေႂကာင့္ ေထာင္ ၁၅ ရက္ခန္႕ က်ခံခဲ့ရသည္။
ဤအခ်ိန္ေလာက္တြင္ပင္ စိတ္ဓာတ္တက္ျြကသေလာက္ ထြန္းထြန္းေပါက္ေပါက္ လုပ္ႏိုင္ေသာ လူငယ္ႏိုင္ငံေရး မ်ိဳးခ်စ္ ႁဖစ္သူ ေအာင္ဆန္းအား ဂ်ပန္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက သူတို႕ လုပ္ငန္းတြင္ လက္ကိုင္တုတ္အႁဖစ္ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသံုးႁပဳႏိုင္မည္ဟု ယူဆကာ ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ ယူေတာ့သည္။

၁၉၄၀ ႁပည့္ႏွစ္တြင္ ေအာင္ဆန္း ပါဝင္ေသာ အစည္း အ႐ံုးမွာ မတရားသင္းအႁဖစ္ ေႂကညာႁခင္းခံရႃပီး ေအာင္ဆန္း ႏွင့္တကြ ေနာင္တြင္ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ဝင္ႁဖစ္မည့္သူတို႕သည္ ပုလိပ္မ်ားကို လွည့္စားကာ ဂ်ပန္သို႕အေရာက္ ကိုယ္ေရာင္ ေဖ်ာက္ႏိုင္ခဲ့ႂက၏။ ဂ်ပန္တြင္ ေအာင္ဆန္းႏွင့္ သူ၏ရဲေဘာ္မ်ား ကို စစ္သင္တန္းတက္ေစႃပီးေနာက္ ဂ်ပန္သည္ မႂကာမီပင္ ဗမာ့ေႁမႄကီးေပၚမွ အဂၤလိပ္မ်ားကို အယံုသြင္းလိုက္ေတာ့သည္။

ဂ်ပန္က ဗမာႁပည္ကို တိုက္ခိုက္ေသာအခါ ေအာင္ဆန္း ႏွင့္ သူ႕ ရဲေဘာ္မ်ားလည္း တစ္ပါးတည္း ပါလာႂကသည္။ သူတို႕အဖြဲ႕သည္ တိုက္ပြဲႁဖစ္ပြားရာ ေဒသတစ္ေလွ်ာက္၌ ဗမာ ေႁပာက္က်ားတပ္မ်ား ဖြဲ႕ရန္ႏွင့္ ပဥၥမံတပ္မ်ား ဖြဲ႕ရန္အတြက္ အႁမဳေတအဖြဲ႕ ႁဖစ္လာေတာ့၏။ ဤေႁပာက္က်ား တပ္ႏွင့္ ပဥၥမံတပ္ဖြဲ႕မ်ားမွာ သူတို႕၏ အရွင္သခင္မ်ားႁဖစ္ေသာ ဂ်ပန္မ်ား အတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အပံ့ႁဖစ္သည္ကို ယံုမွားဖြယ္ မရွိ။ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ ကြ်ႏု္ပ္တို႕ ႁမန္မာႁပည္မွ ဆုတ္ခြာရစဥ္က ဤ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႕အား တစ္ခါႏွစ္ခါမွ် ရဲဝံ့စြာ လာေရာက္တိုက္ခိုက္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ဉာဏ္စြမ္းႏွင့္ ရဲစြမ္းေႂကာင့္ ေရွ႕တန္းေခါင္းေဆာင္ ႁဖစ္ လာေသာ ေအာင္ဆန္းသည္ ဗမာ့အစိုးရဖြဲ႕ရန္ မ်ားစြာ လိုလား လ်က္ ရွိေသာ္လည္း ေအာင္ဆန္းမွာ သူတို႕ႄကိဳးဆြဲသည့္အတိုင္း ‘က’မည့္ ႐ုပ္ေသး မဟုတ္ေႂကာင္းကို အနံ႕ခံမိလာေသာ ဂ်ပန္ အာဏာပိုင္တို႕က ေအာင္ဆန္းအား ဗမာအစိုးရအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ အႁဖစ္ မတင္ေႁမႇာက္လိုဘဲ ရွိေနႂကသည္။
ဂ်ပန္အာဏာပိုင္တို႕သည္ သူတို႕ႄကိဳးဆြဲရာ ‘က’ မည့္ ‘ေဒါက္တာဘေမာ္’အား ႏိုင္ငံေတာ္အဓိပတိအႁဖစ္ တင္ေႁမႇာက္ လိုက္ႃပီးေနာက္ ေအာင္ဆန္းအား ‘ဗမာ့ကာကြယ္ေရးတပ္ မေတာ္’ (BDA) ဟု အမည္ေႁပာင္းလိုက္ေသာ ဗမာ့အမ်ိဳး သား တပ္မေတာ္၏ ေသနာပတိအႁဖစ္သာ ခန္႕ထားလိုက္ေတာ့ သည္။

သို႕ေသာ္ ေအာင္ဆန္းအဖို႕ ဂ်ပန္ကေပးေသာ လြတ္လပ္ ေရး ဆိုသည္မွာ မည္ကဲ့သို႕ေသာ အဓိပၸာယ္ေဆာင္သည္ ဆိုသည္ကိုသိရန္ အခ်ိန္မ်ားစြာ မလိုပါေခ်။ က်ားေႂကာက္၍ ရွင္ႄကီးကိုး၊ ရွင္ႄကီးက်ားထက္ ဆိုးသည္ကို ေအာင္ဆန္း သိလာေတာ့သည္။ ေအာင္ဆန္း၏ ထင္ရွားေသာ ေနာက္လိုက္ တစ္ဦးက ကြ်ႏု္ပ္အား တစ္ခါကေႁပာဖူးေသာ စကားမွာ ”အဂၤလိပ္ေတြက ကြ်န္ေတာ္တို႕ေသြးကို စုပ္တယ္ဆိုရင္ ဂ်ပန္ေတြက ကြ်န္ေတာ္တို႕ခ်ဥ္ဆီ ေတြကိုပါ စုပ္တယ္” ဟူ၍ ႁဖစ္ပါသည္။

ေအာင္ဆန္းသည္ ဂ်ပန္တို႕ႏွင့္ ပို၍ပို၍ အေပါက္ အလမ္းမတည့္ ႁဖစ္လာသည္။ ၁၉၄၃ ခု ေစာေစာပိုင္းတြင္ပင္ ေအာင္ဆန္းက ဂ်ပန္အေပၚတြင္ ထားရွိေသာ သေဘာထား မ်ားမွာ ေႁပာင္းလဲေနေႂကာင္းႁဖင့္ ေတာင္ေပၚ ကရင္အမ်ိဳးသား မ်ားအႂကားတြင္ စြန္႕စား၍ က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ ‘ဆီးဂရင္းမ္’ ထံမွ သိရွိရသည္။

၁၉၄၄ ခု၊ ႂသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပေသာ လူထုအစည္း အေဝးပြဲတစ္ခု၌ ေအာင္ဆန္းသည္ ဂ်ပန္တို႕က ေပးေသာ လြတ္လပ္ေရး ဆိုသည္မွာ အတုအေယာင္မွ်သာ ဆိုသည္ကိုပင္ ေႁပာင္ေႁပာင္တင္းတင္း ေႁပာဆိုလာေတာ့၏။ ဤအခ်က္ႁဖင့္ပင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႕အတြက္ အသံုးဝင္မည့္ လူတစ္ ေယာက္ ႁဖစ္လာေတာ့မည္မွာ ေသခ်ာလွသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႕၏ အမွတ္ ၁၃၆ ေထာက္လွမ္းစံုစမ္းေရး အဖြဲ႕သည္ အေထာက္အထားမ်ားမွတစ္ဆင့္ အဆက္အသြယ္ ရွိခဲ့ႃပီးႁဖစ္ရာ ဗမာ့အမ်ိဳးသား တပ္မေတာ္က ဂ်ပန္အား ထ၍ ေတာ္လွန္ ပုန္ကန္လိုက္ေသာအခါ ေအာင္ဆန္းသည္ ေႁပာသည့္ အတိုင္းပင္ ႁပတ္ႁပတ္သားသား လုပ္လာႃပီကို ေတြ႕ရွိရသည့္ အတိုင္း သူႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ ဆက္သြယ္ရန္အခ်ိန္သို႕ ေရာက္ လာခဲ့ေတာ့သည္။
ထို႕ေႂကာင့္ အာရွအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းဆိုင္ရာ စစ္ဌာနခ်ဳပ္၏ ေသနာပတိႄကီးႁဖစ္သူ ေရေႂကာင္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ႄကီး ေလာ့ဒ္လူဝီ ေမာင့္ဘက္တန္ (Admiral Lord Louis Mountbatten) ၏ သေဘာတူခြင့္ႁပဳခ်က္အရ အမွတ္ ၁၃၆ တပ္ဖြဲ႕က ေအာင္ဆန္း အား ကြ်ႏု္ပ္ထံသို႕ ၁၉၄၅ ခု၊ ဧႃပီလ ၂၁ ရက္ေန႕တြင္ လာ ေရာက္ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးရန္ စီစဥ္ေပးသည္။

ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႕ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရာ၌ ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီမႈ ရသည္ႁဖစ္ေစ၊ မရသည္ႁဖစ္ေစ ကြ်ႏု္ပ္ က ေအာင္ဆန္းအား ေဘးမသီ ရန္မခေစဘဲ သူ႕လူမ်ားထံ ႁပန္၍ လႊတ္ေပးပါမည္ဟု ကတိေပးခဲ့ရသည္။

ေအာင္ဆန္းသည္ ေမလ ၁၄ ရက္ေန႕အထိ ကြ်ႏု္ပ္ႏွင့္ လာေရာက္ ေတြ႕ဆံုႁခင္း မရွိဘဲ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႕သို႕ ေရာက္ေသာအခါမွ သူႏွင့္ သူ၏အမႈေဆာင္ အရာရွိတစ္ဦးသည္ ဧရာဝတီႁမစ္ကို အာလံ (ေအာင္လံ) မွေန၍ ႁဖတ္ကူးလာႃပီး ကြ်ႏု္ပ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ေပးပါဟု ေတာင္းဆိုလာေႂကာင္းဆိုင္ရာမွ သတင္းပို႕လာသည္။ ကြ်ႏု္ပ္သည္ ကြ်ႏု္ပ္၏ ဌာနခ်ဳပ္ ရွိရာ မိတၳီလာမွ ေလယာဥ္တစ္စင္း ေစလႊတ္၍ ေအာင္ဆန္းႏွင့္ သူ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိအား ေနာက္တစ္ေန႕ (ေမလ ၁၆ ရက္ေန႕) တြင္ အေခၚ လႊတ္လိုက္၏။

ဂ်ပန္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ေကာင္းေကာင္းႄကီးတူေသာ ေမဂ်ာဂ်င္ နရယ္ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကေလး) စစ္ဝတ္စံုကို ဝတ္ကာ၊ ခါးတြင္ ဆာမူ႐ိုင္းဓားရွည္ ခ်ိတ္ထားေသာ ေအာင္ဆန္းကို ႐ုတ္တရက္ ေတြ႕လိုက္ႂကရေသာ ကြ်ႏု္ပ္၏ ဌာနခ်ဳပ္မွ အဖြဲ႕သားတစ္ဦး ႏွစ္ဦးမွာ ပထမတြင္ အေတာ္ပင္ ထိတ္လန္႕ တုန္လႈပ္သြား ႂက၏။ မည္သို႕ပင္ႁဖစ္ေစ ေအာင္ဆန္းသည္ အယဥ္ေက်းဆံုး ႁပဳမူဆက္ဆံ ေႁပာဆိုသည္။ ကြ်ႏု္ပ္ကလည္း သူ႕လိုပင္ ယဥ္ေက်းစြာ ဆက္ဆံသည္။

လူလတ္ပိုင္း အရြယ္ေလာက္ရွိေသာ ေအာင္ဆန္းသည္ ကိုယ္ခႏၶာ ေတာင့္ေတာင့္တင္းတင္းႏွင့္ စစ္သားဥပဓိ႐ုပ္ကို ေဆာင္ထားသူႁဖစ္သည္။ မ်က္ႏွာအသြင္အႁပင္မွာ ႐ိုး႐ိုးဗမာ တစ္ေယာက္၏ အသြင္အႁပင္ပင္ ႁဖစ္ေသာ္လည္း ေအးေဆး တည္ႃငိမ္သည့္ အမူအရာ (သို႕မဟုတ္) ဟာသဉာဏ္ႏွင့္ ဇဝန ဉာဏ္တို႕ ရွင္သန္ေပါင္းစပ္ထားသည့္ အမူအရာရွိသည္ဟု ဆို ႏိုင္သည္။ သူသည္ အဂၤလိပ္စကားကို ေကာင္းစြာေႁပာႏိုင္ ေႂကာင္း ေတြ႕ရ၏။ သူဝတ္စားထားပံုမွာ ေသသပ္သည္။ သူသည္ အကင္းပါးသူႁဖစ္ႃပီး ႁမန္မာတို႕ ဓေလ့အတိုင္း ရယ္ စရာ၊ ေမာစရာ ထည့္၍ စကားေႁပာတတ္သည္။ သူႏွင့္ အတူပါလာေသာ အမႈေဆာင္အရာရွိမွာလည္း အဂၤလိပ္စကား ကို ေရလည္စြာ ေႁပာႏိုင္သည္။ ဤအမႈေဆာင္ အရာရွိႁဖစ္သူ၏ ဖခင္မွာ ႃဗိတိသွ်အမ်ိဳးသား အထက္တန္း အရာရွိႄကီးတစ္ဦး ႁဖစ္ႃပီး၊ ဗမာအမ်ိဳး သမီးတစ္ဦးႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့သည္ဟု ကြ်ႏု္ပ္ ႂကားသိရသည္။ ဟုတ္မဟုတ္ကား မေႁပာတတ္ေပ။

ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္ ပထမအႄကိမ္ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ေအာင္ဆန္းက သူသည္ ဖက္ဆစ္တိုက္ဖ်က္ေရး ႁပည္သူ႕လြတ္ လပ္ေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႄကီးမွတစ္ဆင့္ ဗမာႁပည္သူလူထုက ဖြဲ႕စည္း ထားေသာ ဗမာႁပည္ယာယီအစိုးရအဖြဲ႕၏ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ ႁဖစ္ေႂကာင္း၊ သူႏွင့္တကြ သူ၏ ဗမာ့အမ်ိဳး သားတပ္မေတာ္ သည္ ဤအစိုးရအဖြဲ႕၏ အမိန္႕ကို နာခံေဆာင္ရြက္ရေႂကာင္း၊ သူသည္ မဟာမိတ္ စစ္ေသနာပတိတစ္ဦး ႁဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ကြ်ႏု္ပ္ ႏွင့္ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္လိုေသာ ဆႏၵရွိေႂကာင္း ကြ်ႏု္ပ္၏ လက္ေအာက္ခံ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္အႁဖစ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ ေႂကာင္း တင္ႁပေႁပာဆိုသည္။

ကြ်ႏု္ပ္က သူေႁပာႁပေသာ ဖက္ဆစ္တိုက္ဖ်က္ေရး ႁပည္သူ႕လြတ္လပ္ ေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဆိုသည္ကို နားမလည္ေႂကာင္း၊ ထို႕ေႂကာင့္ ထိုအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ကိုယ္စားလွယ္ဆိုသည္ကိုလည္း သေဘာမေပါက္ေႂကာင္း၊ ကြ်ႏု္ပ္ႏွင့္တကြ တစ္ကမၻာလံုးက နားလည္သိရွိေနသည္မွာ ဗမာႁပည္အစိုးရဟု ဆိုသည္ႏွင့္ တစ္ႃပိဳင္နက္ ဘုရင့္အစိုးရကိုသာ ဆိုလိုသည္ကို နားလည္ ေႂကာင္း၊ ယခု အခ်ိန္၌ ဘုရင့္အစိုးရသည္ အာရွအေရွ႕ ေတာင္ပိုင္းဆိုင္ရာ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္မွတစ္ဆင့္ ဗမာႁပည္ ဆိုင္ရာ ကိစၥအရပ္ရပ္ကို ေဆာင္ရြက္ေနေႂကာင္း၊ ထို႕ေႂကာင့္ ဗမာႁပည္ ယာယီအစိုးရ၏ ကိုယ္စားလွယ္ဆိုသည္မွာ မရွိေတာ့ ေႂကာင္း ေအာင္ဆန္းအား ေႁပာႁပပါသည္။

သူသည္ ကြ်ႏု္ပ္ထံမွ ႂကားရေသာ စကားေႂကာင့္ စိတ္ ပ်က္သြား ပံုရေသာ္လည္း သူ႕အား မဟာမိတ္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ တစ္ဦးအႁဖစ္ ဆက္ဆံရန္ ထပ္မံ၍ တင္ႁပေတာင္းဆိုႁပန္သည္။ ကြ်ႏု္ပ္သည္ ေအာင္ဆန္း၏ ရဲဝံ့ပံုကို စိတ္ထဲမွ အံ့ႂသ လိုက္မိႃပီး ႏႈတ္မွလည္း ဤအတိုင္း ေႁပာႁပလိုက္ႃပီး ”ႃဗိတိသွ် အစိုးရရဲ႕ လက္ေအာက္ခံ တိုင္းရင္းသားႁဖစ္တဲ့ ခင္ဗ်ားဟာ ႃဗိတိသွ်အစိုးရကို ႁပန္ႃပီး ပုန္ကန္တိုက္ခိုက္တဲ့ကိစၥကို ေဘးဖယ္ ထားလိုက္ဦး။ ခင္ဗ်ားကို လူသတ္မႈနဲ႕ အေရးယူဖို႕ ေႁပာေနတဲ့ လူေတြ က်ဳပ္ ဌာနခ်ဳပ္ထဲမွာ ရွိေနတယ္။ သက္ေသေတြေရာ၊ သက္ေသခံပစၥည္းေတြေရာ အားလံုးအသင့္ပဲ။ ခင္ဗ်ားတို႕ကို က်ဳပ္ ဌာနခ်ဳပ္က ႁပန္လႊတ္ဖို႕ဆိုတာ ႂကားလူတစ္ေယာက္က ေႁပာခဲ့တဲ့စကားပဲ ႁဖစ္တယ္။ ခင္ဗ်ားဆီမွာ ဘာမွ စာနဲ႕ ေပနဲ႕ ဝန္ခံထားတာ မရွိဘူးမဟုတ္လား။ ဒီေတာ့ ဒီကိုလာႃပီး ဒီလိုေတာင္းဆိုခ်က္ေတြ လုပ္ေနတာဟာ ခင္ဗ်ား အႏၱရာယ္ကို ခင္ဗ်ား ရွာေနတာနဲ႕ တူမေနဘူးလား” ဟု ေမးလိုက္၏။
”မတူပါဘူး”
ေအာင္ဆန္းက တိုတိုတုတ္တုတ္ပင္ အေႁဖေပးေလသည္။
”ဘာႁဖစ္လို႕လဲ”
”ဘာႁဖစ္လို႕လဲဆိုေတာ့ ခင္ဗ်ားဟာ ႃဗိတိသွ်စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ တစ္ေယာက္ ႁဖစ္ေနလို႕ပါပဲ” (ႃဗိတိသွ်တို႕သည္ ကတိတည္ သည္ဟူေသာ အဓိပၸာယ္ပင္ ႁဖစ္သည္)

ေအာင္ဆန္းသည္ ဤစကားတစ္ခြန္းႁဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္အေပၚ တြင္ အႏိုင္ႄကီး ႏိုင္သြားေတာ့သည္။
ကြ်ႏု္ပ္သည္ ေအာင္ဆန္း ႁပန္၍ ေႁဖလိုက္ပံုကို သေဘာ က်ကာ ဟက္ဟက္ပက္ပက္ ရယ္လိုက္မိႃပီး-
”ႃဗိတိသွ်ေတြကို ဒါေလာက္အထင္ႄကီးေနရင္လည္း ဘာႁဖစ္လို႕ ႃဗိတိသွ်ေတြကို ေမာင္းထုတ္ဖို႕ ဒါေလာက္ႄကိဳးပမ္း ေနရတာလဲ”
ဟု ေမးလိုက္၏။
ေအာင္ဆန္းက သူသည္ ႃဗိတိသွ်မ်ားကို မုန္း၍ ဤကဲ့သို႕ တိုက္ထုတ္ရန္ ႄကိဳးစားေနႁခင္း မဟုတ္ေႂကာင္း၊ သူ႕တိုင္းႁပည္ ကို ႃဗိတိသွ်ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဂ်ပန္ေသာ္လည္းေကာင္း အႁခား မည္သည့္ႏိုင္ငံမဆိုေသာ္လည္းေကာင္း လာ၍ အုပ္စိုး ေနႁခင္းကို မလိုလား၍သာႁဖစ္ေႂကာင္း ေႁပာႁပသည္။

ကြ်ႏု္ပ္က သူ႕သေဘာထားကို နားလည္ေသာ္လည္း ကြ်ႏု္ပ္မွာ စစ္သားတစ္ေယာက္သာႁဖစ္၍ ဗမာႁပည္၏ အနာဂတ္အစိုးရအေႂကာင္းကို ေဆြးေႏြးပိုင္ခြင့္ မရွိေႂကာင္း၊ ႃဗိတိသွ်အစိုးရသည္ ဗမာႁပည္အား ႃဗိတိသွ်ဓနသဟာယ အတြင္းတြင္ ကိုယ္ပိုင္ႁပ႒ာန္းႏိုင္ခြင့္ရွိေသာႏိုင္ငံအႁဖစ္ ထူ ေထာင္ေပးရန္ ဆႏၵရွိေႂကာင္းကို ထုတ္ေဖာ္ေႁပာဆိုထားႃပီး ႁဖစ္ရာ ကြ်ႏု္ပ္တို႕အတြက္ ေဆြးေႏြးစရာအခ်က္မွာ ဗမာႁပည္ အတြင္းရွိ ဂ်ပန္မ်ားအား မည္သည့္နည္းႁဖင့္ ေမာင္းထုတ္ႁခင္း သည္ အေကာင္းဆံုးဆိုသည္ကို ေဆြးေႏြးရန္ပင္ ႁဖစ္ေႂကာင္းႁဖင့္ ေႁပာဆိုသည္။

ကြ်ႏု္ပ္ႏွင့္ေအာင္ဆန္းသည္ စိတ္ထားႏွလံုးထားေကာင္း ေကာင္းႁဖင့္ ဆက္၍ ေဆြးေႏြးႂကသည္။
ကြ်ႏု္ပ္က သူ ဦးစီးေသာ ဗမာ့အမ်ိဳးသား တပ္မေတာ္၏ လူအင္အားႏွင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ သူ၏တပ္ဖြဲ႕မ်ား စခန္းခ်ထား ေသာ ဌာနမ်ား၏ စာရင္း ကိုေပးရန္ ေတာင္းဆိုသည္။ သူသည္ ဤစာရင္းကို မေပးလိုဟူ၍လည္း ေကာင္း၊ မေပးႏိုင္ဟူ၍ လည္းေကာင္း ကြ်ႏု္ပ္ ယူဆထားသည့္အနက္ အေႂကာင္းႏွစ္ရပ္ စလံုးပင္ အနည္းငယ္စီ အက်ံဳးဝင္လိမ့္မည္ဟု ထင္ရ၏။ ကြ်ႏု္ပ္တို႕သည္ ဤစာရင္းကို ရရွိရန္အတြက္ အေတာ္ပင္ ဖိ၍ေႁပာ သည္။ သို႕ေသာ္ ေအာင္ဆန္းထံမွ အေႁဖဟူ၍ တိတိက်က် မရ။ သူသည္ သူ႕တပ္မေတာ္၏ အင္အား ယခု အခ်ိန္၌ မည္မွ်ရွိသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ တပ္မေတာ္မွ တပ္ဖြဲ႕ မ်ား မည္သည့္ေဒသသို႕ ေရာက္ရွိေနသည္ကိုလည္း ေကာင္း၊ သို႕မဟုတ္ အခ်ိဳ႕ေသာတပ္ဖြဲ႕မ်ား မည္သို႕ႁပဳလုပ္ေနသည္ကို လည္းေကာင္း၊ ဂဃနဏ သိရွိထားႁခင္းမရွိဟု ကြ်ႏု္ပ္က ထင္ႁမင္ယူဆမိေလ သည္။

ကြ်ႏု္ပ္က သူ၏ ဗမာ့အမ်ိဳးသား တပ္မေတာ္ဟူေသာ အမည္ကို ခံယူလ်က္၊ လက္နက္စြဲကိုင္ကာ ဗမာ ဗမာခ်င္း လုယက္တိုက္ခိုက္ေနေသာအဖြဲ႕မ်ား ရွိေနသည္ကို သတင္း ရေႂကာင္း၊ ထိုအဖြဲ႕မ်ားသည္ ဓားႁပမ်ားထက္ မသာေႂကာင္းကို ေႁပာႁပလိုက္ေသာအခါ ေအာင္ဆန္းက သူႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႕သည္ ထိုကဲ့သို႕ေသာ အဖြဲ႕မ်ားကို ႁပင္းႁပင္းထန္ထန္ ႏွိပ္ကြပ္ ရမည္ႁဖစ္ေႂကာင္းႁဖင့္ ခ်က္ခ်င္းပင္ ဝန္ခံလိုက္သည့္အတြက္ ထိုသို႕အလြယ္တကူ ဝန္ခံပံုကို ကြ်ႏု္ပ္ အံ့ႂသရႁပန္ေတာ့သည္။

သူသည္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေႂကာင္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ရင္း ဂ်ပန္က တကယ့္လြတ္လပ္ေရး အစစ္အမွန္ကို ေပးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ေႂကာင္း၊ သို႕ေသာ္ ဂ်ပန္က တကယ့္ အစစ္အမွန္ လြတ္လပ္ေရးကို ေပးမည့္အစား ပိုမိုႏွိပ္ကြပ္လာ သည္ကို ေတြ႕လာရေသာအခါ ကြ်ႏု္ပ္တို႕ ႃဗိတိသွ်တို႕က ေပး ေသာ ကတိကို ယံုႂကည္၍ ကြ်ႏု္ပ္တို႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္ ဆႏၵရွိ လာေႂကာင္းႁဖင့္ ေႁပာႁပေနသည္။
ကြ်ႏု္ပ္တို႕က သူ႕စကားကိုႁဖတ္ကာ-
”ဒါႁဖင့္ ခင္ဗ်ားက ကြ်ႏု္ပ္တို႕ အႏိုင္ရေနတာ ေတြ႕ေန ေတာ့မွ က်ဳပ္တို႕ဆီ လာတာေပါ့ ဟုတ္လား”
ဟု ေမးလိုက္ပါသည္။
ဤတြင္ ေအာင္ဆန္းက-
”ခင္ဗ်ားတို႕ ႐ံႈးေနတုန္း၊ ခင္ဗ်ားတို႕ဆီ က်ဳပ္တို႕လာလို႕ ဘယ္လိုလုပ္ႃပီး အက်ိဳးရွိမွာလဲခင္ဗ်ာ” ဟု ႐ိုး႐ိုးပင္ အေႁဖေပး လိုက္ပါသည္။

သူ ေပးလိုက္ေသာအေႁဖမွာ ေသြးထြက္ေအာင္ မွန္ေနႁပန္ သည္။ သည္ တစ္ခ်ီတြင္လည္း ေအာင္ဆန္းသည္ ကြ်ႏု္ပ္အေပၚ တြင္ အႏိုင္ရသြားခဲ့ႁပန္ ေလႃပီ။ ကြ်ႏု္ပ္သည္ သူ၏႐ိုးသားမႈကို သေဘာက်ေနမိသည္။ အမွန္ေတာ့ ကြ်ႏု္ပ္သည္ ေအာင္ဆန္းကို အလြန္ပင္ သေဘာက်ေနမိႃပီ ႁဖစ္သည္။

ကြ်ႏု္ပ္က စစ္ႄကီးႃပီးသည့္အခ်ိန္တြင္ ယခင္က ရွိေနခဲ့ ေသာ ႃဗိတိသွ် အရာရွိမ်ား ဦးစီးသည့္ တပ္မေတာ္ကို ယခုရွိ ေနဆဲ လက္နက္ကိုင္တပ္ရင္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းသည့္မူအတိုင္း ႁပန္လည္ဖြဲ႕စည္းသင့္ေႂကာင္း၊ ထိုအခ်ိန္တြင္ ေအာင္ဆန္း၏ ဗမာ့အမ်ိဳးသား တပ္မေတာ္အတြက္ ေနရာရွိလိမ့္မည္ မဟုတ္ ေတာ့ေႂကာင္း ရွင္းလင္းႁပလိုက္ေသာအခါ ေအာင္ဆန္းက သူ၏ တပ္မ်ားကို အသစ္ဖြဲ႕စည္းေသာ တပ္မေတာ္တြင္ အဖြဲ႕လိုက္ ထည့္သြင္းေပးရမည္ဟု ခ်က္ခ်င္းပင္ ေတာင္းဆိုလာေတာ့၏။

ဤေတာင္းဆိုခ်က္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တစ္ေယာက္က မိမိ၏ ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ား အလုပ္လက္မဲ့ မႁဖစ္ေစရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား မဟုတ္ဘဲ၊ ႏိုင္ငံေရး ေတာင္းဆိုခ်က္ ႁဖစ္သည္မွာ ထင္ရွားလွ ပါသည္။
ႁမန္မာ့အမ်ိဳးသား တပ္မေတာ္မွ တပ္သားမ်ားအား ဗမာ ႁပည္အစိုးရက အဖြဲ႕လိုက္လက္ခံမည္ မဟုတ္သည္မွာ ေသခ်ာ လွေႂကာင္း၊ တစ္ေယာက္ခ်င္းအေနႁဖင့္ ေရွးက ကိုယ္ေရးကိုယ္ တာ ရာဇဝင္မ်ားကို စစ္ေဆး၍ လက္ခံစရာရွိေႂကာင္းကို ေႁဖႂကားလိုက္ေသာအခါ ေအာင္ဆန္းက သူ႕တပ္မ်ားကို အဖြဲ႕လိုက္ လက္ခံရန္သာ ထပ္၍ ေတာင္းဆိုေနပါသည္။

သို႕ေသာ္ သူ႕ေတာင္းဆိုခ်က္မွာ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ႁဖစ္လာႏိုင္စရာ မရွိသည္ကို ကြ်ႏု္ပ္သိႃပီး ႁဖစ္ပါသည္။
ထို႕ေနာက္ ေအာင္ဆန္းက စစ္ေႁမႁပင္တြင္ ဂ်ပန္မ်ားအား တိုက္ခိုက္ လ်က္ရွိေသာ တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ရိကၡာေထာက္ပံ့ပါ မည္လား၊ လစာေပးပါမည္လားဟု ေမးႁမန္းသည္။ ကြ်ႏု္ပ္က ေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြ ေအာင္ဆန္း၏ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ကြ်ႏု္ပ္ လက္ေအာက္သို႕ လာေရာက္ အမႈမထမ္းမခ်င္း၊ လစာႏွင့္ရိကၡာ ေထာက္ပံ့ေရးႁပႆနာကို စဥ္းစားႏိုင္မည္ မဟုတ္ဟု ေႁဖေပး လိုက္သည္။ ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႕၏ ပထမဆံုးအႄကိမ္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေအာင္ဆန္းသည္ သူ႕ တပ္မေတာ္၊ သူ႕အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ တကယ့္ အေႁခအေနမွန္ကို ပို၍ ႁမင္လာဟန္တူသည္။ သို႕ေသာ္ သူသည္ သူ႕ ‘အစိုးရ အဖြဲ႕’ ႏွင့္ တိုင္ပင္ပါဦးမည္။ တစ္ပတ္အတြင္း ကြ်ႏု္ပ္ႏွင့္ ထပ္၍ေတြ႕ ဆံု ပါဦးမည္ဟု မယုတ္မလြန္ေႁပာသႁဖင့္ သူႏွင့္ သူ႕အမႈေဆာင္ အရာရွိမ်ားအား ၄င္းတို႕စီးလာေသာ ေလယာဥ္ႁဖင့္ပင္ ႁပန္လည္ ပို႕ေပးလိုက္ပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္သည္ ေအာင္ဆန္းအား တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း ေတာင္းဆိုတတ္ေသာ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္း၍ မရႏိုင္ေသာ ေႁပာက္ က်ားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးသာ ႁဖစ္လိမ့္မည္ဟု အစက ေမွ်ာ္လင့္ ထားခဲ့ရာ သူႏွင့္ ပထမအႄကိမ္ ေတြ႕ဆံုရသည္ႏွင့္ သူသည္ ကြ်ႏု္ပ္ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ႏိႈင္းႏိႈင္း ခ်ိန္ခ်ိန္ ေဆာင္ရြက္တတ္သူႁဖစ္ေႂကာင္း ေတြ႕လာရႃပီး ေအာင္ ဆန္း အေပၚတြင္ မ်ားစြာ အထင္ႄကီး၍ သြားမိပါေတာ့၏။ သူသည္ အမ်ိဳးကို အခ်စ္ႄကီးခ်စ္သူ ႁဖစ္ေသာ္လည္း မိမိ၏ ဗမာလူမ်ိဳးသာ ေကာင္းသည္ဟု ထင္ေနေသာ ဗမာစစ္ဝါဒီ သမား မဟုတ္။ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုကို ႐ိုေသေလးစားေသာ လူမ်ိဳး ေပါင္းစံုဝါဒကို လက္ခံထားရွိသူသာ ႁဖစ္သည္။ ထို႕ေႂကာင့္ လည္း သူ၏ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ တစ္ဖက္ ေစာင္းနင္း မဟုတ္ဘဲ တရားမွ်တမႈ ရွိခဲ့သည္။ ေအာင္ဆန္း၏ ‘စ႐ိုက္’မ်ိဳးကား ရွားပါဘိေတာင္း။

ေအာင္ဆန္းအေပၚတြင္ ကြ်ႏု္ပ္ အထင္ႄကီးမိေသာ အဓိက အခ်က္မွာ သူ၏ ႐ိုးသားပြင့္လင္းမႈပင္ ႁဖစ္၏။ သူသည္ ကြ်ႏု္ပ္ႏွင့္ ပထမအႄကိမ္ ေတြ႕ဆံုခဲ့စဥ္က ကြ်ႏု္ပ္တို႕ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးကို အလြယ္တကူ လက္ခံခဲ့ႁခင္း မရွိေသာ္လည္း သူသည္ ကတိတစ္လံုး ေပးႃပီးေနာက္ ထိုကတိဖ်က္မည့္ လူစား မ်ိဳးကား မဟုတ္ပါေခ်။ ကြ်ႏု္ပ္သည္ ေအာင္ဆန္းႏွင့္တြဲ၍ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေပေတာ့မည္။

ဤအခ်ိန္၌ ကြ်ႏု္ပ္တို႕သည္ ေနရာအႏွံ႕အႁပားတြင္ ဂ်ပန္ႏွင့္ တိုက္ပြဲ ႁဖစ္လ်က္ရွိသည္။ ကြ်ႏု္ပ္၏ တပ္မ်ားႏွင့္ ေအာင္ဆန္း၏တပ္မ်ား ပဋိပကၡ မႁဖစ္ပြားမီ ေအာင္ဆန္းတပ္မ်ား ၏ ‘အခန္း’ ကို ႁပတ္ႁပတ္သားသား ႁဖစ္ထားဖို႕လိုသည္။

ကြ်ႏု္ပ္သည္ ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲအေႂကာင္းကို လည္းေကာင္း၊ ေအာင္ဆန္းအေပၚတြင္ ကြ်ႏု္ပ္က ယံုႂကည္ စိတ္ခ်သည့္အေႂကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ အထက္ အရာရွိထံသို႕ အစီရင္ခံလိုက္ႃပီးေနာက္ ေအာင္ဆန္းအလာကို မေစာင့္ေတာ့ဘဲ တိက်ႁပတ္သားေသာ အဆိုႁပဳခ်က္မ်ားပါ သည့္ စာတစ္ေစာင္ကို သူ႕ထံသို႕ ေပးပို႕လိုက္၏။

ကြ်ႏု္ပ္၏ အဆိုႁပဳခ်က္တြင္ ဂ်ပန္ကို ယခုတိုက္ခိုက္ လ်က္ရွိေသာ ဗမာ့အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္မွ တပ္ဖြဲ႕တိုင္းသို႕ လစာႏွင့္ရိကၡာမ်ား ထုတ္ေပးမည္။ တပ္ဖြဲ႕တိုင္းသည္ နီးစပ္ရာ  ႃဗိတိသွ်တပ္မွဴးမ်ားထံသို႕သြား၍ သတင္းပို႕ႃပီးေနာက္ ထိုႃဗိတိ သွ် တပ္မွဴးမ်ား၏ အမိန္႕ကို နာခံ၍ မိမိတို႕ တာဝန္ဝတၲရား မ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ဗမာ့အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္မွ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အား ေနာင္ဖြဲ႕စည္းမည့္ ဗမာ့ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ေအာင္ ကြ်ႏု္ပ္က ေထာက္ခံေပးမည္။ ကြ်ႏု္ပ္၏ အဆိုႁပဳခ်က္မ်ားကို ေအာင္ဆန္းက မ်ားစြာ ေဈးဆစ္မေနဘဲ လြယ္လြယ္ကူကူပင္ လက္ခံသည္။ အႁမဲတမ္း တပ္မေတာ္ဖြဲ႕စည္းရာ၌ ဗမာ့အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္မွ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားကို လက္ခံရာတြင္ အေရးႄကီးေသာ ကိစၥမ်ား၌ သူ႕ကို တိုင္ပင္ႃပီးမွ ဆံုးႁဖတ္ပါဟု ေတာင္းဆိုသည္။

ေမလ ၃၀ ရက္ေန႕တြင္ ကြ်ႏု္ပ္၏ ႃမိဳ႕ႁပေရးရာ လက္ ေထာက္အရာရွိႄကီးက ကြ်ႏု္ပ္ႏွင့္ ေအာင္ဆန္းတို႕၏ သေဘာ တူညီခ်က္ကို စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ထံ တင္ႁပထားေႂကာင္း၊ ထို သေဘာတူညီခ်က္ကို အေကာင္အထည္လည္း ေဖာ္ေနေႂကာင္း ေအာင္ဆန္းအား ေႁပာႁပလိုက္သည္။

ရက္အနည္းငယ္အတြင္းတြင္ပင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႕၏ တပ္မွဴးမ်ား သည္ ဂ်ပန္ယူနီေဖာင္း ဝတ္ဆင္ထားေသာ ဗမာအမ်ိဳးသား တပ္မေတာ္မွ တပ္ဖြဲ႕ မ်ားသည္ တာဝန္အတြက္ လာေရာက္ သတင္းပို႕သည္ကို အံ့ႂသစြာ ေတြ႕ေနႂကေတာ့၏။ သူတို႕သည္ ေအာင္ဆန္းကတိေပးထားသည့္အတိုင္း ႃဗိတိသွ် အရာရွိမ်ား၏ အမိန္႕ကို ေကာင္းစြာ လိုက္နာသည္ကို ေတြ႕ရ၏။

ဗမာ့အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္မွ တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ရန္သူ သတင္းကို ေထာက္လွမ္းရာ၌လည္းေကာင္း၊ ရန္သူအုပ္စု ကေလးမ်ားကို ေခ်မႈန္းရာ၌ လည္းေကာင္း မ်ားစြာ ‘လက္သံ ေႁပာင္’ လွေပသည္။
ကြ်ႏု္ပ္ အဂၤလန္သို႕ ခြင့္ႏွင့္ႁပန္ေနစဥ္ ဗမာ့မ်ိဳးခ်စ္ တပ္မေတာ္မွ လူ ၄၀ဝ ခန္႕စီ အင္အားရွိေသာ တပ္ရင္း ၅ ရင္းသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႕၏ အမွတ္ ၄ တပ္မႄကီးႏွင့္ လက္တြဲလ်က္ ပဲခူး႐ိုးမ ႁဖတ္ေက်ာ္ဆုတ္ေႁပးမည့္ ရန္သူဂ်ပန္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ ေနေလသည္။


”ေအာင္ဆန္းကား ေပးခဲ့ေသာကတိ တည္ခဲ့ေလသည္ တကား” ဟူ၍ သူ၏ ”အ႐ံႈးမွ အႏိုင္သို႕”(Defeat into Victory) စာအုပ္ စာ မ်က္ႏွာ ၄၃၂ တြင္ ေရးသားခဲ့ေလသည္။

ဤသည္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအေပၚ ႃဗိတိသွ်စစ္ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ႄကီးတစ္ဦး၏အႁမင္ ႁဖစ္သည္။
ဝီလ်ံစလင္းသည္ ႁမန္မာႁပည္ကို ဂ်ပန္မ်ားလက္မွ ႁပန္လည္သိမ္းပိုက္ႃပီးေနာက္ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ တြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွမဟာမိတ္ေႂကးတပ္မ်ား၏ ေသနာပတိ အႁဖစ္ခန္႔ထားႁခင္းခံရသည္။ ဒုတိယကမၻာအတြင္းမွာပင္ ၁၉၄၄ ခုႏွစ္ ”ဆာ” (SIR) ဘြဲ႕ႁဖင့္ သူေကာင္းႁပဳခံရသည္။ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ႄကီး ႃပီးဆံုးသြားေသာအခါ ႃဗိတိသွ်စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အႁမင့္ဆံုးရာထူးႁဖစ္ေသာ ဖီးလ္မာရွယ္ (Field Marshal) ေခၚ စစ္သူႄကီးရာထူး တိုးႁမႇင့္ေပးအပ္ႁခင္းခံရသည့္အႁဖစ္ CIGS ေခၚ ႃဗိတိသွ်အင္ပါယာလံုးဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္အႁဖစ္ ခန္႔ထားတာဝန္ေပးႁခင္းခံရသည္။ သူသည္ ၁၉၄၆ တြင္ အဂၤလန္ႁပည္ ဘုရင့္စေကာလိပ္ေက်ာင္း၌ ေက်ာင္းအုပ္အႁဖစ္ တစ္ႏွစ္ခန္႔ အမႈထမ္းခဲ့ရေသးသည္။
ထို႔ေနာက္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ ဆ႒မေႁမာက္ေဂ်ာ့ဘုရင္၏ ကိုယ္ရံေတာ္ဗိုလ္အႁဖစ္ ထမ္းရြက္ခဲ့ရသည္။ ထိုႏွစ္မွာပင္ ႁပည္သူပိုင္ႁပဳလုပ္ထားႃပီးႁဖစ္ေသာ မီးရထားသယ္ယူပို႔ေဆာင္ ေရးလုပ္ငန္း၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ဝင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ စစ္တပ္မွ အနား ယူလိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ တြင္ ႃဗိတိသွ်စစ္တပ္မွ ႁပန္လည္ေခၚယူ၍ စစ္သူႄကီး ေမာင္ဂိုမာရီ၏ေနရာတြင္ ႃဗိတိသွ်တပ္မေတာ္စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္အႁဖစ္ ဆက္ခံထမ္း ရြက္ခဲ့ရသည္။

ယင္းတာဝန္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း အႁပည္ႁပည္ ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အစည္းအေဝးမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ရ သည္။ ၁၉၅၀ တြင္ အက္တလီႏွင့္တစ္ႄကိမ္၊ ၁၉၅၂ တြင္ ခ်ာခ်ီႏွင့္တစ္ႄကိမ္ ဝါရွင္တန္ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ လိုက္ပါခဲ့ရသည္။ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ စလင္းသည္ ဆာဝီလ်ံမက္ကဲ (Sir William McKell) ၏ေနရာကို ဆက္ခံ၍ ႂသစႄတီး ယားႏိုင္ငံ၏ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္အႁဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရေလသည္။
သူသည္ ၁၉၁၄ ခုႏွစ္မွ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္အထိ စစ္မႈထမ္း ခဲ့ႃပီးေနာက္ အႃငိမ္းစားယူကာ အသက္ ၇၉ ႏွစ္အရြယ္ ၁၉၇၀ ႁပည့္ႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္တြင္ အဂၤလန္ႁပည္ လန္ဒန္ႃမိဳ႕၌ ကြယ္လြန္ ခဲ့ေလသည္။

ဇနီးႁဖစ္သူမွာ အိုင္လင္းေရာဘတ္ဆန္ ((Aileen Robertson) ႁဖစ္ႃပီး သမီး Mary Slim (ေနာင္ ဒုတိယေႁမာက္ ဗိုင္းေကာင့္စလင္း) ထြန္းကားခဲ့သည္။
ဆာဝီလ်ံစလင္းသည္ အေမရိကန္ႁပည္ေထာင္စုမွ ခ်ီးႁမႇင့္ ေသာ Chief Commander of the Legion of Merit  ဘြဲ႕တံဆိပ္ကိုလည္း ရရွိခဲ့သည္။

စာကိုး
(1)    Richard Mead, Churchill’s Lions: A biographical guid to World War II. Stroud (US): Spellnont. 2007.
(2)    Gerlard Weinberg, A World in Arm A Global History of World War II. Cambridge University Press. 2005.
(3) Field Marchal Sir William Slim, Defeat into Victory, Cassell and Company, 1956.
(၄) သန္းဝင္းလွိဳင္၊ သူတို႔ႁမင္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရန္ကုန္၊ မိုးေက်ာ္စာေပ၊ ၂၀၁၀။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts