သူတိုု႔အာေဘာ္ ေမာင္ေမာင္စိုုး

ေမာင္ေမာင္စုိး ● ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ UWSA

ေမာင္ေမာင္စုိး ● ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ UWSA
(မုိးမခ) ဇန္နဝါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၇

● UWSP/UWSA
ျမန္မာျပည္အေရွ့ေျမာက္ပိုင္း သံလြင္ျမစ္အေရွ႕ဖက္ျခမ္းေဒသအားဝ နယ္ဟုလူသိမ်ားသသည္။ ျမန္မာျပည္အတြင္းရွိ ထို ေဒသကိုခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည္မွာ ဝ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ UWSP ႏွင့္ အဆိုပါ ပါတီ၏ေခါင္းေဆာင္မႈေအာက္ရွိ ဝ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္ UWSA တို႔ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါအဖြဲ႕၏ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားတြင္ အဆိုပါ ပါ တီႏွင့္တပ္အမည္အျပင္ “ျမန္မာနိုင္ငံ အထူးေဒသ ၂၊ ‘ဝ’ ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔အစိုးရ” ဟုလည္း သုံးစြဲေလ့ရွိပါသည္။

၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္ အေရွ႕ေျမာက္ ဗကပ CPB အား ပုန္ကန္ၿပီးေနာက္ ဝ တုိ႔သည္ UWSP/UWSA နာမည္ႏွင့္ ခြဲထြက္ ရပ္တည္ခ့ဲၿပီး နဝတအစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ၍ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူလိုက္္သည္။ နဝတ အစိုးရက အထူးေဒသ ၂ အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးခ့ဲသည္။ ယခု ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ UWSA ခ်ဳပ္ကိုင္ရာ ဝ ေဒသသည္ ဝ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ တိုင္းထဲတြင္ ပါဝင္သည္။ အဆိုပါတိုင္းတြင္ ၆ ၿမိဳ႕နယ္ပါဝင္ရာ ဟိုပန္ၿမိဳ႕နယ္မွအပ က်န္ ၅ ၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္သည့္ မိုင္းေမာၿမိဳ႕နယ္ ပန္ဝိုင္ၿမိဳ႕နယ္ နားဖန္းၿမိဳ႕နယ္ မက္မန္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပန္ဆန္း (ပန္ခမ္း) ၿမိဳ႕နယ္အမ်ားစုသည္ UWSA ၏ထိမ္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ တြင္ရွိသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္အေျခခံဥပေဒအသက္ဝင္လာၿပီးေနာက္ သမတေဟာင္းဦးသိန္းစိန္လက္ထက္မွစ၍ “အထူးေဒသ” ဆိုသည္တို႔ ကို သုံးစြဲအသိအမွတ္ျပဳ ျခင္းမရွိေတာ့ေသာ္လည္း UWSA အေနႏွင့္ ဆက္လက္သုံးစြဲလ်က္ရွိၿပီး၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲေရာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲပါ က်င္းပနိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒေအာက္က ကင္းလြတ္ေနေသာ ေဒသျဖစ္သည္ဟု ဆိုရပါမည္္။

● UWSA ႏွင့္ NCA
သမတေဟာင္းဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္စတင္ခ်ိန္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၌ UWSA သည္ အစိုးႏွင့္ ျပည္ နယ္အဆင့္ေရာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ပါ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ျငိမ္းခ်မ္းေရးလက္မွတ္ ထပ္မံ ေရးထိုးခ့ဲသည္။ အျခားတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တြဲ၍ NCA ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးရာတြင္ UWSA မပါဝင္ခ့ဲေပ။ ထို႔ျပင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရကဖိတ္ေခၚသည့္အခါ UWSA အေနႏွင့္ NCA လက္ မွတ္ထိုးရန္မလိုေၾကာင္း ျငင္းပယ္ခ့ဲၿပီး NCA လက္မွတ္မထိုးဘဲ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္ဟု ဆိုရမည္။ NCA လက္မွတ္ထိုးရန္ ယေန႔တိုင္လည္း ျငင္းပယ္ေနဆဲျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ NLD အရပ္သားအစိုးရတက္ၿပီးေနာက္ UWSA ႏွင့္ NDAA တုိ႔အား ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ သီးျခားဖိတ္ေခၚေတြ႕ဆံု၍ ၎တုိ႔အား အေလးထားမႈႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးပါဝင္ေရး စည္းရံုးလုပ္ေဆာင္ခ့ဲ့ေသာ္လည္း NCA လက္မွတ္ထိုးရန္မလိုဟု ျငင္းဆန္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။

● UWSA ၏သီးျခားရပ္တည္မႈ
အျခားတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ယခင္ “မဒတ” ယခု UNFC အေနျဖင့္ မဟာမိတ္တပ္ေပါင္းစုမ်ား ဖြဲ႕ စည္း၍ စုေပါင္းရပ္ခံရန္ဖြဲ႕စည္းမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း UWSA သည္ ၿပီးခ့ဲေသာ အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္အတြင္း ပါဝင္ခ့ဲျခင္းမရွိေပ။ ၎ႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္ ဗကပတြင္ တဖြဲ႕တည္းျဖစ္ခ့ဲေသာ NDAA မိုင္းလားအဖြဲ႕ႏွင့္ပင္ ညီေနာင္ဆက္ဆံေရးပုံစံသာရွိခ့ဲၿပီး ခိုင္မာစြာဖြဲ႕စည္းထားေသာ မဟာမိတ္တပ္ေပါင္းစုပုံစံ မရွိခ့ဲေပ။

ဤသုိ႔ UWSA အေနႏွင့္ တေလ်ွာက္လုံး သီးျခားစြာ ရပ္တည္ခ့ဲျခင္းမွာ ၎၏တစုံတရာေတာင့္တင္းေသာအင္အား လူဦးေရ ၆ သိန္းခန္႔ရွိေသာေဒသကို ထိမ္းခ် ဳပ္ထားနိုင္သည့္အေနအထား သီးျခားက့ဲသုိ႔ ျဖစ္ေနေသာ သူတုိ႔၏ေဒသအေနအထားအျပင္ ၂၀၀၉ ကာလအထိ အႏွစ္ ၂၀ ခန္႔ အစိုးရ ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ခ့ဲသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ဟု ယူဆရသည္။ ၎တုိ႔အေနႏွင့္ နဝတအစိုးရ၏သေဘာတူ အားေပးမႈႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလက္မွတ္ထိုးထားသည့္ကာလ၌ပင္ မိုင္းဆတ္ ခရိုင္အတြင္း လြယ္လန္းေဒသရွိ ခြန္ဆာ၏ MTA တပ္ဖြဲ႕မ်ားအားတိုက္ထုတ္၍ ဝ လူဥိီးေရ သိန္းခ်ီ၍ အေျခခ်နိုင္သည့္ ၁၇၁ စစ္ေဒသဟုလည္းေကာင္း၊ ဝ ေတာင္ပိုင္းဟုလည္းေကာင္း ေခၚဆိုသည့္ေဒသတခုပင္ ရရွိခ့ဲေပသည္။ ဤသုိ႔ေသာ အေျခ အေနေအာက္တြင္ ဝ တုိ႔ သီးျခားရပ္တည္ေနျခင္းမွာ ထူးဆန္းသည္ဟု မဆိုသာေပ။

ထုိ႔ျပင္ ဝ တုိ႔ထိမ္းခ်ဳပ္ထားေသာ ေဒသတုိ႔မွာလည္း ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း သံလြင္ျမစ္အေရွ႕ဖက္ကမ္း၌ရွိၿပီး ျပည္မရွိ အျခားေဒသမ်ားႏွင့္ သီးျခားက့ဲသုိ႔ျဖစ္ေနျခင္းကလည္း ၎တုိ႔ တသီးတျခားရပ္တည္ေနႏိုင္ျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းတခုျဖစ္ခ့ဲ သည္။

သုိ႔ရာတြင္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ အစိုးရက နယ္ျခားေစာင့္တပ္ BGF ဖြဲ႕စည္းရန္ ဖိအားေပးသည္မွစ၍ အစိုးရႏွင့္တင္းမာမႈ စတင္ခ့ဲ သည္ဟုဆိုရမည္။ ထို႔ေနာက္ပိုင္းတြင္း UWSA  ႏွင့္ အျခားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ဆက္ဆံေရးကိုပို၍ ပို၍ ေတြ႕ျမင္လာရသည္ ဟု ဆိုရပါမည္။ ထို႔အတူ အစိုးရ/တပ္မေတာ္ႏွင့္UWSA ၾကား အဖုအထစ္မ်ားလည္း တစတစေပၚလာသည္ကိုကိုေတြ႕ရသည္။

● အစိုးရ / တပ္မေတာ္ႏွင့္ UWSA ၾကား တင္းမာမႈမ်ား
UWSA ႏွင့္ တင္းမာမႈ မ်ားသည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ BGF ဖြဲ႕ရန္ ဖိအားေပးေတာင္းဆိုသည္မွ အစျပဳသည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ BGF ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းရန္ျငင္းပယ္ခ့ဲေသာ ကိုးကန္႔အဖြဲ႕အား တပ္အင္အားသုံး၍ေျဖရွင္းလိုက္ေသာအခါ UWSA တုိ႔ႀကီးစြာ သတိ ထားလာခ့ဲေတာ့သည္။ ထို႔ေနာက္ပိုင္းတြင္ UWSA တုိ႔ စစ္အင္အားျပမႈ စစ္လက္နက္အင္အားျပမႈမ်ားက္ို အမ်ားသတိျပဳ မိေအာင္ျပဳလုပ္လာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

စစ္ေရးအရထိပ္တိုက္ေတြ႕လုနီးပါးအေျခအေနမ်ား ေနာက္ပိုင္းတြင္ေတြ႕လာရေတာ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႔ တြင္ မိုင္းဆတ္ခရိုင္မိုင္းတုံႏွင့္ပုံပါက်င္ၾကားတြင္သစ္ခုတ္ေနေသာ UWSA တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၁၆ ဦးအား တပ္မေတာ္၏အကူအညီျဖင့္ ရဲႏွင့္သစ္ေတာမွဖမ္းဆီးလိုက္ရာမွ တပ္မ်ားအျပန္အလွန္ဝိုင္းၾကၿပီး တင္းမာမႈျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေသနတ္သံမထြက္ ေအာင္ ၾကိဳးစားေျဖရွင္းခ့ဲၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ အျပန္အလွန္စစ္ အင္အားျပခ့ဲၾကသည္။

အဆိုပါကိစၥျဖစ္ပြါးၿပီးမၾကာမွီပင္ ဒုတိယအၾကိမ္ မိုင္းဆတ္ခရိုင္တြင္း၌ ေျမကိစၥအျငင္းပြားၿပီး တပ္မေတာ္ဖက္မွ စရဖ အ ရာရွိတဦးႏွင့္ UWSA တပ္တုိ႔ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားခ့ဲရာ UWSA မွ ၂ ဦး ဒဏ္ရာရရွိၿပီး စရဖအရာရွိလည္း ေသနတ္ ထိမွန္၍ မိုင္းဆတ္ေဆးရံုတြင္ ကြယ္လြန္ခ့ဲသည္။ ၎ကိစၥအားလည္း ေသနတ္သံ ထပ္မထြက္ေအာင္ ေျဖရွင္းနိုင္ခ့ဲသည္။

တတိယအၾကိမ္ျဖစ္ပြားသည္မွာ ၂၀၁၆ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္တြင္ UWSA တပ္ဖြဲ႔ဝင္အင္အား ၆၀၀ ခန္႔ မိုင္းလားေဒသ တြင္း ဝင္ေရာက္လာၿပီးက်ဳိင္းတံု တာပင္းဂိတ္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ရွိ မိုင္းလားဝင္ေပါက္ လြယ္က်ဴ ဆိုင္းလြယ္ဆမ္ဆံု ( ရင္ ကြဲေတာင္တဝိုက္) အား ထိမ္းခ်ဳပ္လိုက္သည္။ ထိုသုိ႔သုိ႔ဝင္ေရာက္လာေသာ UWSA တပ္ဖြဲ႕မ်ားအား တပ္မေတာ္မွ ဖယ္ရွား ရန္ေျပာဆိုေသာ္လည္း ဖယ္ရွားျခင္းမရွိသျဖင့္ က်ဳိင္းတံုမွ မိုင္းလားသြားသည့္ တာပင္းဂိတ္အား ပိတ္ဆို႔လိုက္သည္။ တဖက္ က ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ညိႇႏႈိင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း UWSA တပ္ဖြဲ႕ဝင္ အခ်ဳိ႕ဆုတ္ခြာမႈရွိေသာ္လည္း အားလုံး ဆုတ္ခြာျခင္းမရွိသက့ဲသုိ႔ တာပင္းဂိတ္အားလည္း တပ္မေတာ္မွ ပိတ္ပင္ထားဆဲျဖစ္သည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ တပ္မေတာ္ ဘက္က တင့္ကားမ်ား အေျမာက္တပ္မ်ား ေလေၾကာင္းပ်ံသန္းမႈမ်ားျဖင့္ စစ္အင္အားျပခဲ့ၿပီး UWSA ကလည္း သူတုိ႔က စ၍တိုက္မည္မဟုတ္ေသာ္လည္း အတိုက္ခိုက္ခံရပါက ျပန္လည္တုန့္ျပန္သြားမည္ဟု ဆိုခ့ဲသည္။

● UWSA ႏွင့္ တက္ႂကြေသာမဟာမိတ္ဆက္ဆံေရးမ်ား
UWSA သည္ အျခားတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားနည္းတူ NCA ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္မပါေသာ္လည္း အဆို ပါတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ပန္ဆန္း (ပန္ခမ္း) ဌာနခ်ဳပ္တြင္ဖိတ္ေခၚ၍ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ညီလာခံ ၂ ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလ ၁ ရက္ေန႔မွ ၆ ရက္ေန႔အထိ ပထမအၾကိမ္ျပဳလုပ္ခ့ဲၿပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ၁၂ ဖြဲ႕တက္ေရာက္ခ့ဲသည္။၂၀၁၅ နိုဝင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွ ၃ ရက္ေန႔အထိ ဒုတိယအၾကိမ္ က်င္းပခ့ဲၿပီးတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကို္အဖြဲ႕ ၁၁ ဖြဲ႕ တက္ေရာက္ခ့ဲသည္။ ထိုစဥ္ကတည္းက ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ကိုးကန္႔၊ တအန္းပေလာင္၊ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ၃ ဖြဲ႕ဖိတ္ေခၚျခင္းမျပဳရန္ သတိေပးခ့ဲေသာ္လည္း UWSA က ပယ္ ခ်ခ့ဲသည္။ ထုိ႔ျပင္ ထိုပန္ဆန္းညီလာခံက်င္းပစဥ္က ပူးတြဲကမကထျပဳသူမ်ားမွာ UWSA ႏွင့္ NDAA မိုင္းလားတုိ႔အျပင္ KIA လည္းပါဝင္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ NCA လက္မွတ္ထိုးပြဲတြင္ MNDAA/TNLA /AA အဖြဲ႕ ၃ ဖြဲ႕ ပါဝင္ေရးအား ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ျငင္းပယ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း MNDAA ႏွင့္ TNLA က UNFC မွ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္တင္သက့ဲသုိ႔ (UNFC မွ တရားဝင္ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳ ျခင္းေတာ့ မေတြ႕ရေသးေပ) ULA/ AA မွာလည္း UNFC အဖြဲ႕ဝင္မျဖစ္ေသးရာ အဆိုပါ အဖြဲ႕ ၃ သည္ UWSA ႏွင့္ပို၍ နီး ကပ္လာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔က ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ အဆိုပါ MNDAA/TNLA/AA အဖြဲ႕ ၃ ဖြဲ႕ မိုင္းလား ၌ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရာတြင္ UWSA သည္ အဆိုပါ ၃ ဖြဲ႕ဘက္မွ ရပ္ခံခ့ဲသည္ဟု ၾကားသိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၂၀၁၆ နိုဝင္ဘာ ၂၀ ရက္ ေန့မွစ၍ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕၄ ဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ KIA/TNLA/MNDAA/AA တုိ႔ႏွင့္ ရွမ္း ျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ျပင္းထန္ေသာ စစ္ပြဲေပၚလာေသာအခါ UWSA က သေဘာထားေၾကညာခ်က္ ၂ ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခ့ဲ သည္။ ၂၀၁၆ နိုဝင္ဘာ ၂၄ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔တုိ႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ UWSA ၏ ေၾကညာခ်က္ ၂ ေစာင္စလုံးတြင္ အဆိုပါ အဖြဲ႕ ၄ ဖြဲ႕ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ တိုက္တြန္းရပ္ခံထားၿပီး အဆိုပါ အဖြဲ႕ ၄ ဖြဲ႕အား အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းကို ျပင္းျပင္းထန္ကန္႔ကြက္ထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္ေန့က တရုတ္ျပည္၏ စီစဥ္ေပးမႈ အရျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုမည့္ အဖြဲ႕ ၆ ဖြဲ႕တြင္ UWSA လည္းပါဝင္ခ့ဲၿပီး UWSA ႏွင့္ NDAA သည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ သီးျခားေတြ႕ဆံုခ့ဲသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထိုစဥ္က ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕ ၄ ဖြဲ႕ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ ေတြ႕ဆံုနိုင္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ယခုအခါ ျပန္လည္ေတြ႕ဆံုရန္ စီစဥ္ေန သည္ဆိုသည့္ သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနသည္။ ထိုသတင္းႏွင့္အတူ ေျမာက္ပိုင္း အဖြဲ႕ ၄ ဖြဲ႕အျပင္ UWSA ပါ သက္ေသအျဖစ္ ပါဝင္ခြင့္ရရန္ေတာင္းဆိုထားသည္ဟု ဆိုေပရာ UWSA အေနႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ ၄ ဖြဲ႕ႏွင့္ပတ္သက္သည့္အေရးကိစၥမ်ားတြင္ ေရွ႕တလွမ္းတိုး၍ ပါဝင္လာသည္ဟုဆိုရမည္။

ထုိ႔ျပင္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕မွ KIA ဥကၠဌ အျဖစ္တာဝန္ယူေနသည့္ UNFC မွ ဒုဥကၠဌ ႏိုင္ဟံသာႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားလည္း ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာ၂၂ ရက္ေန႔က ပန္ဆန္းဌာနခ်ဳပ္တြင္ UWSA မွ ေပါက္ယိုခ်မ္းႏွင့္ အဓိကေခါင္းေဆာင္မ်ားက လက္ခံ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခ့ဲသည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သီးသန္႔ရပ္တည္လာခ့ဲေသာ UWSA အေနႏွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ ဆက္ ဆံလာသည့္အျပင္ ထိုအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ ျပတ္ျပတ္သားသား ရပ္ခံလာသည္မွာ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုသည္ကို စဥ္းစားသုံးသပ္ ဘြယ္ရာ ေကာင္းလွေပသည္။

● ျဖစ္ႏိုင္ဘြယ္မ်ား
ပထမအေၾကာင္းအခ်က္မွာ စစ္ေရးအရျပင္ဆင္လာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆရသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ကိုးကန့္ေဒသစစ္ဆင္ေရး ၂၀၁၁ မွစ၍ KIAႏွင့္ SSPP/SSA ေဒသ စစ္ဆင္ေရးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေသာအခါ ထိုစစ္ျမားဦးသည္ ဝ ေဒသသုိ႔ ဦးလွည့္လာ နို္င္သည္ကို UWSA အေနႏွင့္ ဂရုျပဳ လာမိပုံရသည္။ ထုိ႔ျပင္ ကိုးကန္႔ေဒသႏွင္ ဝမ္ဟိုင္း (SSPP ေဒသ ) တိုက္ပြဲမ်ားသည္UWSA ၏ တံခါးေပါက္ကို လာ၍ေခါက္ေနသည္ မဟုတ္ပါေလာ။

ေနာက္ထပ္စစ္ေရးအေျခအေနတခုမွ ပန္ဆန္းဗဟိုျပဳ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ဝ ေဒသႏွင့္ ေဟြေအာတြင္ ဌာနခ်ဳပ္ထားရွိသည့္ မိုင္း ဆတ္ခရိုင္တြင္းရွိ UWSA ၁၇၁ စစ္ေဒသရွိရာ ေတာင္ပိုင္း ဝ ေဒသတုိ႔ၾကားတြင္ ဆက္စပ္မေနဘဲ တပ္မေတာ္၏ ႀတိဂံတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ ထိမ္းခ်ဳပ္ထားသည့္ က်ဳိင္းတုံမိုင္းယန္း မိုင္းေယာင္း တာခ်ီလိတ္ မိုင္းဆတ္ေဒသက ျခားထားေပရာUWSA အတြက္ စစ္ေရးအရ ျပန္လွန္ထိမ္းခ်ဳပ္ရန္ အကန္႔အသတ္ရွိသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ မဟာမိတ္မ်ား ရွာေဖြအင္အားစုလာသက့ဲသုိ႔ မိုင္းလားေဒသတြင္း၌ ဝင္ေရာက္တပ္စြဲမႈတုိ႔ ျပဳလုပ္လာျခင္း ျဖစ္ပုံရသည္။

ဒုတိယအေၾကာင္းအခ်က္မွ နိုင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆိုင္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔၌ထုတ္ျပန္ေသာ UWSA ၏ေၾကညာခ်က္တြင္အေမရိကန္ ဥေရာပႏွင့္ အေနာက္အုပ္စုမ်ား ေျမာက္ပိုင္းပဋိပကၡတြင္ မပါဝင္ရန္အတိအလင္း ထုတ္ ျပန္ခ့ဲသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ လက္ရွိ ျမန္မာျပည္ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အေနာက္အေျခစိုက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ရံပုံေငြအပါအင္တိုက္အားတိုက္ကူညီေနၾကေပရာ အေနာက္အုပ္စု၏ ျသဇာ တရုတ္နယ္စပ္ရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္လာမည္ကိုလက္သင့္ခံႏိုင္ပုံမရေပ။ ဘာေတးလင္နာသုံးသပ္သက့ဲသုိ႔ တ႐ုတ္တုိ႔အေနႏွင့္ နယ္စပ္ တည္ျငိမ္ေရးကိုလိုလားေသာ္လည္း အေနာက္အုပ္စုၾသဇာ တရုတ္နယ္စပ္ရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားေပၚသု္ို ေရာက္လာမည္ကိုလိုလားမည္ မဟုတ္ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း UWSA သည္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပို၍ နီးနီးကပ္ကပ္ ဆက္ဆံပုံရသည္ဟု သုံးသပ္ၾကသည္။

ထုိ႔ျပင္ လက္ရွိ ေျမာက္ပိုင္း ၄ ဖြဲ႕ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ UWSA ပါဝင္လာျခင္းသည္ စစ္အင္အားခ်ိန္ခြင္လွ်ာညိႇရန္ ျဖစ္နိုင္ေခ် ရွိသည္ဟုလည္း ယူဆဘြယ္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ စစ္ပြဲျဖစ္ပြဲေနေသာ ေျမာက္ပိုင္း ၄ ဖြဲ႕ႏွင့္ ေဆြးေႏြးေရးကို UWSA က ေတာင္းဆိုထားသက့ဲသုိ႔ ေျမာက္ပိုင္း ၄ ဖြဲ႕ကလည္း ၎တုိ႔ႏွင့္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ UWSA အား အသိသက္ေသအျဖစ္ ပါဝင္ ေရးကို ေတာင္းဆိုထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၂၀၁၆ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔က ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံအားသပိတ္ေမွာက္ထြက္ခြါခ့ဲသည့္ UWSA သည္ ၄ လခန္႔ အၾကာ ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ရန္ပုံေငြ ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးကစၿပီး ျပန္လည္ပါဝင္လာခ့ဲသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ လာမည့္ကာလမ်ားတြင္လည္း ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕မ်ား တိက်စြာေျပာရလ်င္ တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွိ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းရပ္ခံ၍ ဆက္လက္၍ တက္ႂကြစြာပါဝင္သြားဖြယ္ ရွိသည္။

UWSA သည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ရွိသည္ဟု ျပည္တြင္း ျပည္ပ အကဲခတ္အားလုံးလိုလိုက သံုးသပ္ထားၾကသည္။ လက္ရွိ တရုတ္နယ္စပ္ရွိ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ လက္တြဲ၍ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တက္ႂကြစြာပါဝင္လာျခင္းသည္ တရုတ္တုိ႔၏သေဘာထားႏွင့္ဆက္စပ္ပတ္သက္မႈ ရွိသည္ (သုိ႔မဟုတ္) မရွိ ဟုဆိုသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ယတိျပတ္ေျပာရန္ ခက္ခဲ လွေသာ္လည္း UWSA အေနႏွင့္ ေရွ႕လာမည့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တြဲ၍ တက္ ႂကြစြာ ပါဝင္လာေတာ့မည္ဆိုသည္ အခ်က္ကေတာ့ ေသခ်ာသေလာက္ရွိသည္ဟု သုံးသပ္ရေပသည္။

အထက္ပါ နိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး၊ သံတမန္ေရး အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သီးျခားေနခ့ဲေသာ UWSA အား အ ျခားတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ျပဳရန္ တြန္းထုတ္လိုက္သည္ဟု ဆိုရပါမည္။

ၿပီးပါၿပီ
ေမာင္ေမာင္စိုး ( Mg Mg Soe )

(ဇန္န၀ါရီ ၈ ရက္ ၂၀၁၇ ရက္ေန႔က ဧရာဝတီျမန္မာပိုင္းတြင္ေဖၚျပၿပီးျဖစ္သည္။)

.


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts