ရသေဆာင္းပါးစုံ အခန္းဆက္မ်ား ေမာင္ေမာင္စိုုး

ေမာင္ေမာင္စုိး – မႈိင္းျပျပ ဝ နယ္ေတာင္တန္းမ်ားဆီမွ ဝ တိုင္းရင္းသား စစ္သည္မ်ား၏ ပုံရိပ္မ်ား – အပိုင္း (၈)

ေမာင္ေမာင္စုိး – မႈိင္းျပျပ ဝ နယ္ေတာင္တန္းမ်ားဆီမွ ဝ တိုင္းရင္းသား စစ္သည္မ်ား၏ ပုံရိပ္မ်ား – အပိုင္း (၈)
(မုိးမခ) မတ္ ၁၃၊ ၂၀၁၆

● ဝ နယ္ျပႆနာ
လက္ရွိတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ျပႆနာမ်ားထဲတြင္ ဝ ျပႆနာသည္ အႀကီးဆုံးျဖစ္ေနသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ဝ တုိ႔အေနႏွင့္ လက္နက္တပ္ဖြဲ႕အင္အားအႀကီးဆုံးရွိေနၿပီး ၎တပ္ဖြဲ႕က ထိမ္းခ်ဳပ္ထားရာနယ္ပယ္မွာလည္း အက်ယ္ဆုံးျဖစ္ေန၍ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ပီးခ့ဲေသာကာလတေလွ်ာက္လုံးတြင္ ျမန္မာစစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ဂ႐ုတစိုက္ကိုင္တြယ္ခ့ဲေသာျပႆနာျဖစ္သည္။ လြယ္လင့္တကူ စစ္ေရးအရေျဖရွင္းရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မခ်နိုင္သည့္ ျပႆနာ လည္း ျဖစ္သည္။

ၿပီးခ့ဲေသာျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ၾကည့္ပါက MNDAA/KIA/TNLA/AA/DKBA/SSPP-SSA စသည့္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ ဆတ္ဆတ္ထိမခံ တုန္႔ျပန္ေလ့ရွိေသာ ေလေၾကာင္းပစ္ကူ လက္နက္ႀကီးပစ္ကူမ်ားပါသုံး၍ အင္အားသုံးတိုက္ခိုက္ေလ့ရွိေသာ ျမန္မာစစ္ဖက္သည္ UWSA ႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ ေသနတ္တစ္ခ်က္မေဖါက္ဘဲ ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးစားေလ့ရွိသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ဤသည္မွာ လက္ရွိျမန္မာစစ္ဖက္၏ UWSA ႏွင့္ NDAA ေပၚထားသည့္သေဘာထားျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္တျပည္၏ စစ္ တပ္တခုလည္းျဖစ္၊ တိုင္းျပည္၏ဘဏၰာႏွင့္ သာလြန္ေသာစစ္မက္အင္အားကို ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ ျမန္မာစစ္ဖက္အေနႏွင့္ စစ္ပြဲမဆင္ႏႊဲႏိုင္စရာအေၾကာင္းေတာ့ မရွိေပ။ ျဖစ္လာမည့္အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ေနျခင္းသာျဖစ္လိမ့္ မည္။

UWSA အား စစ္အင္အားသုံး၍ ျမန္မာ့အခ်ဳပ္အျခာအာဏာေအာက္တြင္ ထည့္သြင္းရန္စဥ္းစားမႈမ်ားအားလည္း ေတြ႕ရ သည္။ စစ္အင္အားသုံး၍ စစ္ေရးအရ ေျဖရွင္းရန္ၾကိဳးစားလို သူမ်ားအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားစရာလိုသည့္အခ်က္မ်ားစြာ ရွိသည္။

ပထမအခ်က္မွာ စစ္မ်က္ႏွာမ်ားစြာေပၚလာမည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ ကြန္လုံ ဟိုပန္ေဒသမန္မန္းဆိုင္ ေမာ္ဖါေဒသ မိုင္းေယာင္း မိုင္းယန္းေဒသ မိုင္းဆတ္ခရိုင္တုိ႔တြင္ စစ္မ်က္ႏွာျဖစ္သြားေပလိမ့္မည္။ မိုင္းေယာင္း မိုင္းယန္းဘက္တြင္UWSA ေရာ NDAA ေရာ တပ္ဖြဲ႕ ၂ ခု စစ္မ်က္ႏွာ၂ ခု ရင္ဆိုင္ရမည္။

ဒုတိယအခ်က္အေနႏွင့္ စစ္မ်က္ႏွာတခုခုသည္ အဓိကစစ္မ်က္ႏွာျဖစ္နိုင္ေသာ္လည္း က်န္ေသာစစ္မ်က္ႏွာမ်ားကို လက္ လႊတ္မရ၍ စစ္မ်က္ႏွာတိုင္းတြင္း တပ္အင္အားအလုံအေလာက္ခ်ထားရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ တပ္အင္အား အမ်ား အျပားလိုအပ္သည္။ သုိ႔မဟုတ္ပါက တပ္အင္အားနည့္သည့္ေနရာမွ ထိုးေဖါက္ခံရမည့္အႏၲရာယ္ရွိသည္။

တတိယအခ်က္အေနႏွင့္ အခ်ဳိ႕စဥ္းစားသက့ဲသုိ႔ ေလေၾကာင္းႏွင့္ လက္နက္ႀကီးပစ္ကူအျပည့္အဝသုံးၿပီး UWSA စစ္စခန္း မ်ားအား တိုက္ခိုက္မည္ဆိုလွ်င္လည္း အခ်ိန္တိုအတြင္း သိမ္းပိုက္ရနိုင္မည္ဟု စိတ္ကူးမယဥ္သင့္ေပ။ ကိုးကန္႔ကဲ့သုိ႔ယခုမွ တပ္စြဲသည့္ ေတာင္ကုန္းစခန္းမ်ားပင္အခ်ိန္ယူတိုက္ရေပရာ UWSA က့ဲသုိ႔ အခ်ိန္ယူျပင္ဆင္ထားသည့္ ေတာင္ကုန္းမ်ားကို လြယ္လင့္တကူ လ်င္ျမန္စြာ သိမ္းပိုက္ရရွိရန္မလြယ္ကူေပ။

စတုတၳအခ်က္အေနႏွင့္ လက္ရွိ UWSA စစ္အင္အားႏွင့္ဆိုလွ်င္ တိုက္ပြဲမ်ားသည္ ေျပာက္က်ားတိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္မည္မဟုတ္ဘဲ ပုံမွန္စစ္တိုက္ပြဲႀကီးမ်ားျဖစ္လိမ့္မည္။ ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာစစ္ဖက္မွထိုးစစ္ဆင္ဆင္သည္ကို ခံစစ္သက္သက္ျဖင့္သာ ခုခံဖြယ္မရွိဘဲ ျမန္မာစစ္ဖက္ထိမ္းခ်ဳပ္ရာ ၿမိဳ႕မ်ားစခန္းမ်ားအား တိုက္ခိုက္နိုင္သက့ဲ့သုိ႔ အခ်ဳိ႕နယ္ေျမမ်ားသုိ႔ ထိုးေဖါက္ဝင္ေရာက္လႈပ္ရွားလာနိုင္သည္။

ပဥၥမအခ်က္အေနႏွင့္ စစ္ပြဲတြင္ UWSA ၏ မဟာမိတ္မ်ား ပါဝင္လာနိုင္သက့ဲသုိ႔ ျမန္မာစစ္ဖက္အင္အားဟာေနသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ထႂကြလာနိုင္သည္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ပါက စစ္ပြဲသည္ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္အားလုံးသုိ႔ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားၿပီး ၁၉၈၉ မတိုင္မွီအေျခအေနသုိ႔ ျပန္ေရာက္သြားနိုင္သည္။

ဆဌမအခ်က္အေနႏွင့္ ႏွစ္ဖက္အက်အဆုံးသည္ လိုင္ဇာထိုးစစ္ ကိုးကန္႔စစ္ပြဲမ်ားထက္ မ်ားစြာပိုလာေတာ့မည္ကို ထည့္ သြင္းတြက္ခ်က္ရန္လိုသည္။

သတၱမအခ်က္အေနႏွင့္ တ႐ုတ္နယ္စပ္တြင္ျဖစ္ပြားသည့္စစ္မည္ျဖစ္ရာ တ႐ုတ္ႏွင့္ သံတမန္ေရး အေခ်အတင္ျဖစ္ဖြယ္ရာ မ်ားေပလိမ့္မည္။

အဌမအခ်က္အေနႏွင့္ ကိုးကန္႔စစ္ပြဲအသုံးစားရိတ္ပင္ ေဒၚလာ သန္း ၁၅၀၀ ခန္႔ကုန္သည္ဟု တြက္ခ်က္ေနၾကရာ UWSA ႏွင့္စစ္ဆင္လွ်င္ ထုိ႔ထက္အဆမ်ားစြာကုန္က်လိမ့္မည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာတိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတိုးတက္ေရးကိုထိခိုက္ၿပီး နလံမထူနိုင္သည့္တိုင္းျပည္ျဖစ္သြားနိုင္သည္။

နဝမအခ်က္အေနႏွင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ သိန္းႏွင့္ခ်ီ၍ေပၚလာမည္ျဖစ္ရာ တိုင္းျပည္၏ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားစုမ်ား ဆုံး႐ႈံးမည့္ အျပင္ ဆင္းရဲေသာတိုင္း္ျပည္တြင္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ားပိုလာမည္။ ေျပေပ်ာက္ရန္ အခ်ိန္မ်ားစြာယူရမည့္ အမုန္းရန္ျငိဳး သံသယ မ်ားေပၚေပါက္လာၿပီး တဖက္ႏွင့္တဖက္ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ရန္ ခက္ခဲလိမ့္မည္။

စစ္ပြဲတြင္ အနိုင္အ႐ႈံးဆုံးျဖတ္သည္မွာသာ လြန္ေသာစစ္လက္နက္အင္အားဟု အခ်ဳိ႕က ယုူဆၾကသည္။ အာဖဂန္စစ္ပြဲ အီ ရတ္စစ္ပြဲမ်ားတြင္ ကမၻာ့လက္နက္အင္အားအေကာင္းဆုံး အေမရိကန္သည္ သာလြန္သည့္ စစ္လက္နက္ဆန္းမ်ားစြာကို အ သုံးျပဳခ့ဲသည္။ ထိုေၾကာင့္ အေမရိကန္သည္ စစ္ပြဲကိုအနိုင္ရခ့ဲသည္ဆိုေသာ္လည္း စစ္ပြဲကို အဆုံးမသတ္နိုင္ခ့ဲေပ။ ယေန႔ တိုင္ အာဖဂန္အီရတ္တုိ႔တြင္ ျပည္တြင္းစစ္မီးေတာက္ေလာင္ဆဲျဖစ္သည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ UWSA ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဝ နယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပႆနာကို စားပြဲဝိုင္းေပၚထိုင္၍ နိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းျခင္း သာလွ်င္ သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္သည့္လမ္းေၾကာင္းျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးသည္ဆိုရာ၌လည္း လြယ္ကူလွမည္တာ့ မဟုတ္ေပ။ လက္ရွိတြင္ အခ်ဳိ႕က ျငိမ္းခ်မ္းေရးျပႆနာကို ၃ ႏွစ္ႏွင့္ ၅ ႏွစ္ၾကားတြင္ေျဖရွင္းမည္ဟုဆိုၾကသည္။ လုပ္ငန္း တခုႏွင့္ပတ္သက္၍ စီမံကိန္းထားရွိျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သေႏၶတည္ခ့ဲ့ေသာျပႆနာ မ်ားကို အခ်ိန္တိုတြင္း ေျဖရွင္းနိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္၍ မရနိုင္ေပ။ ၁၉၈၉ မွစ၍ ျငိမ္းခ်မ္းေရးယူခ့ဲေသာ UWSA ႏွင့္ ၿပီးခ့ဲ့ေသာ ၂၇ ႏွစ္အတြင္း နိုင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းရန္ႀကိဳးစားခ့ဲျခင္းမေတြ႕ရေပ။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က ျမန္မာစစ္ဖက္လိုလားသည့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ BGF ဖြဲ႕စည္းေရးကိုလည္း ဝ တုိ႔ လက္မခံခ့ဲေပ။ လက္ရွိျမန္မာစစ္ဖက္ကတင္ျပထားေသာ DDR ဆိုသည့္ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းေရးဆိုသည္မွာလည္း ဝ တုိ႔ လက္ခံရန္ခက္ခဲေပလိမ့္မည္။

နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆိုသည္မွာ ႏွစ္ဖက္သေဘာထားမ်ားအျပန္အလွန္ညိႇႏႈိင္း၍ အားလုံးလက္ခံႏိုင္သည့္ အေျဖတခုရွာ ေရးျဖစ္သည္။ မိမိျဖစ္ေစခ်င္သည္ကိုသာ တဖက္အားလက္ခံခိုင္းျခင္းသည္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမည္ မည္မဟုတ္ေပ။

လက္ရွိ UWSA ႏွင့္ပတ္က္၍ ေျဖရွင္းသည္္ျဖစ္ေစ အျခားတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရာ တြင္ျဖစ္ေစ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးသည္ အေရးပါေသာအခန္းကပါဝင္ေနသည္ဟုဆိုရပါမည္။

UWSA ႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ားစြပ္စြဲသည့္အခ်က္တခုရွိသည္။ ၎မွာ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ပတ္သက္၍ျဖစ္သည္။ UWSA က ေတာ့ ၎တုိ႔နယ္မ်ားတြင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈကင္းစင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း UN ကလည္း အသိအမွတ္ျပဳထားျပီျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၄ က ေၾကျငာထားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ UWSA မွ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းအခ်ဳိ႕သည္ ယာမ ေခၚ မူးယစ္ေဆးျပားထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ပတ္ သက္ေနေၾကာင္းစြပ္စြဲမႈမ်ားရွိသည္။ အေမရိကန္ မူးယစ္ေဆးေဝါးတိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕မွလည္း ေဝေရွာက္္ကမ္းတုိ႔ညီအကို ၃ ေယာက္အပါ ဝ ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕အား နံမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းထားသည္။ သုိ႔သာ္ ယခင္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ နံမည္ႀကီးေသာ
စဝ္ရြက္ဆစ္ပင္ NCA လက္မွတ္ထိုးၿပီး ဥေရာပသုိ႔ဖိတ္ေခၚခံရသည္ဟု သတင္းမ်ားေပၚထြက္ရာ အခ်ိန္အခါမေရြး လွည့္ ေျပာင္းနိုင္သည့္ ျပႆနာမ်ဳိးလိုျဖစ္ေနသည္။ မည္သုိ႔ဆိုေစ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ျပႆနာႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာသည္ အတူတြဲ ေျဖရွင္းရမည့္ျပႆနာမ်ားျဖစ္ေပသည္။

● နိဂံုး
ဝ နယ္ေတာင္တန္းမ်ားေပၚမွ ဝ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားသည္ ျပည္မအစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္မရွိဘဲႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကင္းလံတ္ေနခ့ဲသည္ေဒသမ်ားျဖစ္သည္။ သူတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔တိုင္းျပည္၏ ညီေနာင္တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္သည္ဆိုလွ်င္ သူတုိ႔၏ျပႆနာေျဖရွင္းေရး ေပါင္းစည္းေရးျပႆနာတို႔သည္ နိုင္ငံေရးအရ စားပြဲဝ္ိုင္းေပၚတြင္ ေျဖရွင္းရမည့္ ျပႆနာျဖစ္ေပ လိမ့္မည္။

အင္အား ၂၀၀၀၀ ခန္႔ရွိေသာ နယ္ေျမကြၽမ္းက်င္သည့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားပါဝင္ေသာ စစ္ရည္ဝေသာထို ဝ တိုင္းရင္း သားတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ျပည္ပက်ဴးေက်ာ္မႈရန္ကို အတူတကြကာကြယ္သည့္ အင္အားႀကီးတရပ္ျဖစ္လာပါက တိုင္းျပည္အ တြက္ မည္မွ်ေကာင္းလိုက္ပါမည္နည္း။ ပုံစံခြက္တခုအတြင္း ဇြတ္အတင္းသြပ္သြင္းျခင္းမျပဳဘဲ ဖိနပ္ႏွင့္ေတာ္ေအာင္ ဖေနာင့္ မလွီးဘဲ သင့္ေတာ္သည့္နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားကို နိုင္ငံေရးနည္းအရ အေျဖရွာရန္လိုအပ္ေပသည္။

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ မိမိလက္လွမ္းမွီသမ်ွ မႈိင္းျပျပ ဝ နယ္ေတာင္တန္းမ်ားဆီက ဝ စစ္သည္မ်ား၏ ပုံရိပ္မ်ားသည္ ဝ ျပႆနာ ႏွင့္ပတ္သက္၍ အနည္းငယ္မွ်ဆိုေစကာမူ စဥ္းစားေထာက္ခ်င့္နိုင္ရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

ၿပီးပါၿပီ

Photo credit : Getty Images


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
Advertise on MoeMaKa

Similar Posts