မွတ္စုုမွတ္တမ္း ရသေဆာင္းပါးစုံ

ျမတ္သိန္းထြန္း – ကုလားဟူသည္ ဤသို႔တည္း

 ျမတ္သိန္းထြန္း – ကုလားဟူသည္ ဤသို႔တည္း
(မုိးမခ) ေအာက္တုိဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၅

အခန္း (၁) နိဒါန္း  
ျမန္မာႏိုင္ငံအေၾကာင္းဆိုင္ရာ ပညာရပ္မ်ားဌာနခြဲသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသႏိုင္ငံမ်ားအေၾကာင္းဆိုင္ရာ ပညာရပ္မ်ား ဌာနငယ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။

ႏွစ္ေပါင္းအတန္ၾကာမွ် ျမန္မာႏိုင္ငံအေၾကာင္းဆိုင္ရာ ပညာရပ္မ်ားသုေတသီတစ္ဦးအေနျဖင့္ လုပ္ခ့ဲ့ဖူးေသာ မိမိ၏အေတြ႕ အၾကံဳအရ ႏိုင္ငံတကာသုေတသနစာေပမ်ားတြင္ အဆိုပါ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပမႈမ်ား၌ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔အေၾကာင္းကိုသာ အမ်ားအျပားေတြ႕ရျပီး အထူးသျဖင့္ ၎တို႔၏ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာ သာစကားမ်ားကို အေလးေပးေရးသားထားၾကသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စာေပ၊ ဘာသာစကားတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကို မ်ားမ်ားစားစား မေတြ႕ရေခ်။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံတကာ ပညာရပ္စာေပနယ္ပယ္၌ အနည္းငယ္မွ်သာရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေၾကာင္း ေရးသားထားသည့္ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားတြင္ အခ်ဳိ႕ေသာ အခ်က္အလက္ မ်ားသည္ မွားယြင္းေနသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ တိက်မႈမရွိ၊ အခ်ဳိ႕ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုအဓိပၸါယ္ လြဲမွားစြာ ေရးသားတင္ျပထားသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ အဆိုပါစာအုပ္စာတမ္းမ်ားထမဲွ မွားယြင္းေသာ(သို႔) လိုရာ ဆြဲတင္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထပ္ဆင့္ေလ့လာေရးသားသူမ်ားက မွီျငမ္းကိုးကား ေရးသားတင္ျပမႈမ်ား ရွိလာ သည့္အခါ အမ်ားညီ ဤကို ကြၽဲဟုဖတ္ဆိုသည့္ကိန္းမ်ဳိး ဆိုက္လုနီးနီး ျဖစ္ေနေၾကာင္းေတြ႕ရပါသျဖင့္ မွန္ကန္တိက်ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ေခ်ပေရးသားရမည့္ အေျခအေနသို႔ ဆိုက္ေရာက္လာခဲ့ပါေတာ့သည္။

ျမန္မာစာေပ၊ ဘာသာစကားႏွင့္ပတ္သက္၍ တိက်ေသာစာအုပ္စာတမ္းမ်ားစြာရွိေသာ္လည္း  ၎တို႔မွာ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ သာ ေရးသားထားေသာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ ျမန္မာလူမ်ဳိးမဟုတ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေၾကာင္း ေလ့လာေနၾကသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားသုေတသီ မ်ားအတြက္  အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိေနသည္။  ၎တို႔ထဲမွ အမ်ားစုမွာ ျမန္မာဘာသာစကားကို ကြၽမ္းကြၽမ္းက်င္က်င္ ေျပာဆို၊ ေရးသား၊ ဖတ္ရႈႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ဥေရာပဘာသာစကားတစ္ခုခုႏွင့္ ေရးသားထားသည့္ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကိုသာ အားကိုးေလ့လာေနရသည့္အေနအထားတြင္ ရွိေနသည္။

အထက္ပါအခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မိမိအေနျဖင့္  တိုင္းတစ္ပါး၌ ျမန္မာစာေပႏွင့္ ဘာသာစကားသင္ၾကားေရးတြင္ အေတြ႕အ ၾကံဳအရွိဆုံး ျမန္မာပညာရွင္မ်ားတြင္ပါဝင္သူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဆရာဦးတင္ေထြး၏ မွတ္ခ်က္အား ထုတ္ႏုတ္တင္ျပလိုပါသည္။

“ျမန္မာစာေပႏွင့္ ဘာသာစကားအား ေလ့လာဆည္းပူးေနၾကသည့္ ႏုိင္ငံျခားသားပညာရွင္မ်ား၊ သုေတသီမ်ား၊ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားအမ်ားအတြက္ အဆုိပါ ပညာရပ္နယ္ပယ္သည္ သာမန္ထက္က်ယ္ျပန္႔ၿပီး ေလ့လာရန္ အခ်က္အလက္ အရင္းအျမစ္ ေျမာက္မ်ားစြာရွိေနသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎ဂႏၱ၀င္စာေပလက္ရာမ်ားမွာ ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္သာ ေရးသား ထားသျဖင့္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ႏုိင္ငံျခားသားသုေတသီမ်ားအတြက္ ျမန္မာစာအုပ္စာတမ္းမ်ား၊ ဂႏၱ၀င္စာေပလက္ရာမ်ားမွာ ၎တုိ႔တတ္ကြၽမ္းေသာ ျမန္မာဘာသာစကားအဆင့္၏ အလွမ္းမမီရာတြင္ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း ၀မ္းနည္းစြာေတြ႕ရရွိရေပ သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၎တုိ႔ထဲမွာ အမ်ားစု၊ အားမနာတမ္းေျပာရလွ်င္ အားလုံးေလာက္နီးပါးမွာ ေဒသခံမ်ားထံမွ ၾကားဖူးနားဝ စကားမ်ား၊ ပါးစပ္ရာဇ၀င္မ်ားကိုသာကိုးကား၍ စာတမ္းမ်ားျပဳစုခဲ့ၾကၿပီး ၎တို႔၏စာတမ္းမ်ားကို ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တည္ ရွိေနခဲ့ေသာ ခိုင္မာသည့္ ျမန္မာစာေပရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိ /မရွိ ေသခ်ာစစ္ေဆးႏိုင္စြမ္းမရွိခဲ့သည္ကို ဝမ္းနည္းစြာ ေတြ႕ရွိရေလေတာ့၏။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အျငင္းပြားဖြယ္ရွိ ေနေသာစာတမ္းမ်ားအပါအ၀င္ အဆုိပါႏုိင္ငံျခားသားသုေတသီမ်ား ၏  ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားအားလံုးကို မိမိတို႔အေနျဖင့္ လွ်စ္လွ်ဴမရႈသင့္ပဲ အသိအမွတ္ျပဳသင့္ပါသည္။” (1)

“ျမန္မာဘာသာစကားႏွင့္ စာေပဆုိင္ရာစာအုပ္စာတမ္းအခ်ဳိ႕ကုိ ျမန္မာလူမ်ဳိး ပညာတတ္အခ်ဳိ႕က အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားျပဳစုထားသည္မ်ားရွိပါသည္။ ၎ပုဂၢဳိလ္မ်ားမွာ အဂၤလိပ္စာေပႏွင့္ ဘာသာစကားဆိုင္ရာ ပညာရပ္နယ္ပယ္မွ ပညာ ရွင္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ျမန္မာစာေပႏွင့္ ဘာသာစကားဆိုင္ရာ ပညာရပ္နယ္ပယ္မွ ပညာရွင္မ်ားမဟုတ္ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္   ျမန္မာစာေပထက္ အဂၤလိပ္စာေပႏွင့္ ပိုမိုရင္းႏွီးကြၽမ္း၀င္ၾကသည္။”

၎တုိ႔ေရးသားျပဳစုေသာ စာတမ္းမ်ားကုိ ႏုိင္ငံျခားသားသုေတသီမ်ားက ရည္ညႊန္းကုိးကားထည့္သြင္းေရးသားျခင္းမ်ား မၾကာခဏ ေတြ႕ရတတ္ၿပီး ရလဒ္အေနျဖင့္ အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူမႈ လြဲမွားျခင္း၊ ခန္႔မွန္းမႈ အလြဲမ်ား၊ လြဲမွားသည့္ ျခံဳငုံသုံးသပ္ ခ်က္မ်ားကုိ ေတြ႕ရေပးသည္။ (2)

အထက္ပါအခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာစာေပႏွင့္ဘာသာစကားထဲတြင္ အဓိပၸါယ္လြဲမွားစြာ ေကာက္ယူဘာသာျပန္ နားလည္ လွ်က္ရွိသည့္ Kula (ကုလား) ဟူေသာစကားလံုးကို ဥပမာတစ္ခုအေနျဖင့္ ထုတ္ႏုတ္တင္ျပလိုပါသည္။ အဆိုပါအေခၚ အေ၀ၚတြင္ တစ္ဖက္သားအား ထိခိုက္နစ္နာေစသည့္ အဓိပၸါယ္တစ္စံုတစ္ရာမပါ၀င္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံျခားသား ပညာရွင္ တခ်ဳိ႕က ထိုစကားလံုးအား အဓိပၸါယ္လဲြမွားစြာ ေကာက္ယူဘာသာျပန္ဆိုၾကျပီး  ခ်ိဳးႏွိမ္သည့္ သေဘာဆန္ေသာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ ဆိုမႈျဖင့္ ေရးသားတင္ျပလွ်က္ရွိၾကသည္။ မိမိအေနျဖင့္ ဤစာတမ္းတြင္ အဆိုပါစကားလံုးအား အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုပံုႏွင့္ စပ္ လ်ဥ္း၍ ခိုင္မာသည့္ ျမန္မာစာေပအရင္းအျမစ္မ်ား၊ ထင္ရွားသည့္ ျမန္မာစာေပပညာရွင္မ်ား၏ သံုးစဲြပံုမ်ားႏွင့္   သာမန္လူမ်ား ထံမွရေသာ  ၾကားဖူးနားဝ ပါးစပ္ရာဇ၀င္မ်ားကို အေျခခံကိုးကားျခင္း၏ရလဒ္အျဖစ္ ပညာရွင္အခ်ဳိ႕၏ သတိမမူပဲ လြဲမွားစြာ ဘာသာျပန္ဆို ေရးသားတင္ျပမႈမ်ားကို ထုတ္ႏုတ္တင္ျပလိုပါသည္။

အခန္း(၂) စာေပအေထာက္အထားမ်ားအရ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း
ကုလားဟူသည့္ အေခၚအေ၀ၚႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ၎စကားသည္ ကုလဟူေသာ ပါဠိစကားမွ ဆင္းသက္လာေၾကာင္း အယူအဆ တစ္ရပ္ရွိၿပီး ျမင့္ျမတ္ေသာအမ်ဳိးအႏြယ္ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ (ကုလပုတၱ-ျမင့္ျမတ္ေသာအမ်ဳိးအႏြယ္မွ ဆင္းသက္လာေသာ သား၊ အမ်ဳိးေကာင္းသား) အဆိုပါအေခၚအေ၀ၚျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေရွးဦး ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မြန္၊ ဗမာ၊ ရခိုင္၊ ရွမ္း၊ ကရင္ စသည့္ မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားက အိႏိၵယတိုက္ငယ္မွ မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားအား ခ်ီးေျမႇာက္ေခၚေ၀ၚၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဗုဒၶကိုယ္ေတာ္ တိုင္ပင္ အိႏိၵယတိုင္းသားတစ္ဦးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေပတည္း။

အဆိုပါယူဆခ်က္အား ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ စာေပမ်ားမွ အေထာက္အထားမ်ားအရ သိရွိရသည္။ (1) The Myanmar Language Commission, Myanmar-English Dictionary, Yangon, 1993, p. 10. ကုလား / kala/ n 1. native of the Indian subcontinent. 2. court-card; picture card. adj of foreign origin. See also သေဘၤာ [Pali ကုလ]

(2) The Myanmar Language Commission, ျမန္မာအဘိဓာန္  (Myanmar-Myanmar Dictionary), Yangon, 1991, p. 9 ကုလား /kla;/ n 1’ အိႏိၵယတိုက္ငယ္ေဒသမွ လာေသာသူမ်ား။ 2 သာမန္အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ဖက္ရွိ တိုင္း ႏိုင္ငံမ်ားမွ လာေသာသူမ်ား 3 စကၠဴဖဲတြင္ ဂ်က္၊ကြင္း၊ကင္း ဖဲခ်ပ္ကိုေခၚေသာစကား န၀ိ- ႏိုင္ငံျခားမွလာေသာ။ ႏိုင္ငံျခား မွျဖစ္ေသာ။ [ပါ၊ကုလ]

(3) ဦး၀န္-တကၠသိုလ္ျမန္မာ အဘိဓာန္၊ အပိုင္း(၁) (The University Burmese-Burmese Dictionary), Rangoon, 1952, vol.1, p. 22. ကုလား နံ ၁။  အိႏိၵယႏိုင္ငံသားမ်ား ၂။ သာမန္အားျဖင့္ကား ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ဖက္ေဒသမ်ားမွ လာသူ မ်ား—-နံ၀ိ  ႏိုင္ငံျခားမွျဖစ္ေသာ။ ႏိုင္ငံျခားမွလာေသာ။ [မြန္၊ဂလာ။ ပါ၊ကုလ]

(4) ဦးဟုတ္စိန္၊ ပါဠိျမန္မာအဘိဓာန္၊ ဒုတိယပိုင္း၊  ရန္ကုန္၊ ၁၉၅၆၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၂၉ ။(The PaliBurmese Dictionary), Rangoon, 1956, vol. 2, p. 329. ကုလ [ကုလ] (န) အမ်ဳိး။ ျမတ္ေသာအမ်ဳိး။ အိမ္။ မိဘအိမ္။ အလုပ္အေကၽးြ ဒါယကာ။
(5) Judson, A., Burmese-English Dictionary, Baptist Press, Rangoon, edited 1953. p. 173 (First Edition: 1836). ကုလား (Pali) n, a race အမ်ဳိး one whose race is distinctly marked, a caste person; a native of any country west of Burma; a foreigner …etc.

အမွန္မွာ ျမန္မာမ်ားသည္ ပါဠိစကား ကုလ(ျမင့္ျမတ္ေသာ၊ ႀကီးက်ယ္ေသာ၊ အမ်ဳိးျမင့္ျမတ္ေသာ၊ ထူးျခားသိသာေသာ  – meaning holy, great, noble, distinguished etc.) အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈျဖင့္ ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိး သံုးစဲြၾကသည္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အသံုးအႏႈန္းမ်ားအား ဥပမာအျဖစ္ထုတ္ႏုတ္တင္ျပလိုပါသည္။
(a) ကုလသမဂၢ (Kula Thamagga) great/noble organization United Nations
(b) ကုလားအုတ္ (ကုလၾသ႒) (Kula Oatta) distinguished camel camel, the distinguished animal
(c) ကုလကုမၼာရီ (Kula Kumari) noble young lady young lady of the noble race
(d) ကုလပဗၺတ (Kula Pabbata) great/distinguished mountain mountain range

ဒုတိယအယူအဆအေနျဖင့္ ကုလားဟူေသာေ၀ါဟာရသည္ မူလမြန္စကား ဂိုလ (ရႊံ႕ျဖင့္လုပ္ေသာအိမ္၊ ေျမျဖင့္လုပ္ေသာအိမ္ တြင္ေနသူမ်ား) မွဆင္းသက္လာေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အဆိုပါအယူအဆအား အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္ အေထာက္ အထားမ်ားအား တင္ျပလိုပါသည္။   (1) Yule, Henry, Col. and Burnell, A. C., Hobson-Jobson, Calcutta, 1990 (First Edition 1886), p. 495. “The true history of the word has for the first time been traced by Prof. Forchhammer to Gola , the name applied in old Pegu inscriptions to the Indian Buddhist immigrants, a name which he identifies with Sanskrit Gauda , the ancient name of northern Bengal, hence the famous city of Gaur”.

ယင္းေဝါဟာရ၏ သမိုင္းေၾကာင္း လမ္းစအမွန္ကို ပထမဆံုးရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သူမွာ ပါေမာကၡ Forchhammer  ျဖစ္သည္။   ၎က  ေရွးေဟာင္းပဲခူးေက်ာက္စာမ်ားတငြ္   ဂိုလာဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းသည္  လာေရာက္အေျခစိုက္သူ အိႏၵိယတိုင္းသား ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားကိုု ရည္ၫႊန္းေၾကာင္း၊ ေရွးေဟာင္း သသၤကရုိက္ဘာသာတြင္ ဘဂလၤားေျမာက္ပိုင္းကို “ေဂါဒ” ဟု ေခၚ ေၾကာင္း ယခုေခတ္တြင္ “ေဂၚရ္” အမည္ျဖင့္ ထင္ရွားေသာၿမိဳ႕ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖၚျပခဲ့ပါသည္။

(2) The Kalyani Inscription, Pegu, 14. Century, written in Mon language. (Translation): “The heroes Sona and Uttara were sent to Ramaña, which forms a part of Suvannabhumi, to propagate the holy faith …….. This town is called to this day Gola mattikanagara , because of the many houses it contained made of earth in the fashion of houses of the Gola people.”

မြန္ဘာသာျဖင့္ေရးထိုးသည့္ ကလ်ာဏီေက်ာက္စာ၊ ေအဒီ ၁၄ ရာစု၊ ပခဲူး။  “သူရေဲကာင္းသုႏၷႏွင့္ ဥတၱရတို႔ကို သာသနာျပဳရန္ သုဝဏၰဘုမၼိတိုင္းတြင္ပါဝင္ေသာာရာမည ေဒသသို႔ ေစလႊတ္လိုက္သည္။ ——– ယင္းၿမိဳ႕ကို ယေန႔အထိ “ဂိုလာမတၱိ ကာနာဂရ” ဟုေခၚသည္။ အေၾကာင္းမွာ အိမ္မ်ားကို “ဂိုလာ” တို႔၏မူရင္းပံုစံအတိုင္းရႊံ႕၊ ေျမတို႔ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္  ထားေသာ ေၾကာင့့္ ျဖစ္သည္။

(3)ဦး၀န္-တကၠသိုလ္ျမန္မာ အဘိဓာန္၊ အပိုင္း(၁) (The University Burmese-Burmese Dictionary), Rangoon, 1952, vol.1, p. 22. ကုလား နံ ၁။  အိႏိၵယႏိုင္ငံသားမ်ား ၂။ သာမန္အားျဖင့္ကား ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ဖက္ေဒသမ်ားမွ လာသူ မ်ား—- နံ၀ိ  ႏိုင္ငံျခားမွျဖစ္ေသာ။ ႏိုင္ငံျခားမွလာေသာ။ [မြန္၊ဂလာ။ ပါ၊ကုလ]

(4) ေခတ္သစ္မြန္ဘာသာစကားတြင္ အိႏိၵယတိုက္ငယ္မွလူမ်ဳိးမ်ားအား ေခၚေ၀ၚသည့္အမည္မွာ “ဂိုလာ” ျဖစ္သည္။ ပိုးက ရင္မ်ားက အိႏိၵယလူမ်ဳိးမ်ားအား  “ကူလား” ဟုေခၚဆိုျပီး စေကာကရင္မ်ားက “ကိုလား” ဟု ေခၚဆိုၾကသည္။ ထိုင္းလူမ်ဳိးမ်ား ကမူ အိႏိၵယတိုင္းသားမ်ားအား  “ကဲလ္” ဟု ေခၚေ၀ၚၾကသည္။

တတိယအယူအဆအေနျဖင့္ ကုလား(ကုလ)ဟူေသာ ေ၀ါဟာရသည္ ကိုလား/ ခိုလား Cola/Chola ဟူေသာ ေ၀ါဟာရမ်ားမွ ေျပာင္းလျဲဖစ္ေပၚလာသည္ဟု သိရွိရသည္။ အဆိုပါအယူအဆအတြက္္  အေထာက္အထားမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ သည္။

(1) Yule, Henry, Col. and Burnell, A. C., Hobson-Jobson, Calcutta, 1990 (First Edition 1886), p. 257. “Chola, as the name of Tamil people and their royal dynasty appears as Choda in one of Asoka’s inscriptions, and in the Telugu inscriptions of the Chalukya dynasty.” “ခိုလား” ဟူေသာေ၀ါဟာရႏွင့္ပတ္သက္၍ တမီလ္လူမ်ဳိးႏွင့္ မင္းဆက္အေၾကာင္းကို အာေသာကေက်ာက္စာႏွင့္ ကလုက် မင္းဆက္အတြင္းေရးထိုးသည့္ တယ္လ္လူဂူေက်ာက္စာမ်ား အရ  “ခိုဒါး”  ဟုလည္ းေရးထိုးထားေၾကာင္း သိရသည္။

(2) Myanmar-English Dictionary, Department of the Myanmar Language Commision, Ministry of Education, Union of Myanmar, “A History of the Myanmar Alphabet, p.iv. “အိႏိၵယႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းတြင္ ေမာရိယ (Maurya) မင္းဆက္ပ်က္သုဥ္းၿပီးေနာက္ အႏၶရ (Andhra) မင္းဆက္ေပၚထြန္းလာခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ပလႅဝါ (Pallava), ကဒမၺ (Kadamba), ကလုက် (Calukya), ရပ္စၾတကုတ (Rashtrakuta) ႏွင့္ ကိုလား (Cola) က့ဲသုိ႔ေသာ မင္းဆက္မ်ား ဆက္ လက္ေပၚထြန္းခဲ့သည္။ အဆိုပါမင္းဆက္မ်ား ထီးနန္းစိုးစံစဥ္ကာလအတြင္း ျဗဟၼီအကၡရာစာေပ (Brahmi) ထြန္းကားလာ ခဲ့ျပီး အေနာက္ပိုင္းတြင္ ပတ္ခ်ီမီ (Pacchimi) အေရးအသား၊ အလယ္ပိုင္းတြင္  မဓယပါရာဒက္ရွ္ (Madhya Pradesh) အ ေရးအသား၊ ေတာင္ပိုင္းတြင္ တယ္လဂူ (Telugu), ကနာတီ (Kanati), ကဝိသံုး ဂရႏၲ (academic Grantha) ႏွင့္ ကဒမၺ (Kadamba), ကလုက် (Calukya), ရပ္စၾတကုတ (Rashtrakuta) တို႔ပါ၀င္ေသာ တမီလ္ Tamil စသည့္ စာေပအေရး အသားတို႔ ထြန္းကားလာခဲ့သည္။ ျဗဟၼီစာေပမွဆင္းသက္လာေသာ ၎စာေပအေရးအသားတို႔သည္ အိႏိၵယမွ ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္မႈမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္အတူ ေအဒီတစ္ရာစုမွ ရွစ္ရာစုအတြင္း တိဗက္၊ သီရိလကာၤ၊ ျမန္မာ၊ ထိုင္း၊ ကေမၻာဒီး ယားႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားၿပီး  ၎ေဒသမ်ားမွ တိုင္းရင္းသားဘာသာ စာေပအေရးအသားတုိ႔ကုိ ဖံြ႔ျဖိဳးတိုး တက္ေစရန္ ကူညီေပးခ့ဲသည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသသို႔ အိႏိၵယေတာင္ပိုင္းသားမ်ား ေရေၾကာင္းခရီးျဖင့္ အိႏိၵယစာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈတို႔ကို တပါတည္းယူ ေဆာင္ကာ ေရာက္ရွိလာခ်ိန္မွစတင္၍ ေဒသခံမ်ားမွ ၎တို႔အား “ကိုလား” Cola (သို႔) “ခိုလား“ Chola လူမ်ဳိးမ်ားဟု ေခၚဆိုၾကမည္မွာ အလြန္ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါအေခၚအေ၀ၚသည္ မြန္တို႔၏မူလအသံုးအႏႈန္းျဖစ္ေသာ ဂိုလာ/ဂလာ၊ ကရင္လူမ်ဳိးတို႔၏ ကိုလား/ကူလားႏွင့္ ဗမာလူမ်ဳိးတို႔ေခၚေ၀ၚၾကသည့္ ကုလား/ကုလ စသည့္ အသံုးအႏႈန္း မ်ားႏွင့္   ဆက္စပ္မႈရွိႏုိင္ပါသည္။

မိမိထုတ္ႏုတ္တင္ျပခဲ့သည့္ စာေပမ်ားအရ ကုလားဟူေသာေ၀ါဟာရသည္ ပါဠိစာေပရွိ ကုလဟူေသာစကားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ ရွိျခင္း (သို႔) အိႏိၵယေတာင္ပိုင္းရွိ “ကိုလား”/“ခိုလား” Cola/Chola မင္းဆက္မွဆင္းသက္လာျခင္း (သို႔) ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိျပီး မြန္တို႔က ဂိုလာ/ဂလာ ဟု ေမြးစားယူကာ ဗမာမ်ားထံတြင္ ကုလားဟု အသံထြက္ေျပာင္းသြားေၾကာင္း ေတြ႕ ရွိႏိုင္သည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါယူဆခ်က္အားလံုးတြင္ ကုလားဟူေသာေ၀ါဟာရသည္ အဖ်က္သေဘာေဆာင္သည့္ အဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္မႈမ်ဳိး ခ်ိဳးႏွိမ္သည့္ သေဘာဆန္ေသာအဓိပၸါယ္သက္ေရာက္မႈမ်ဳိး  လံုး၀မရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလွ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ယင္းအသံုးအႏႈန္းကို ဧကူနျခင္းကင္းၿပီး လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုေရးသားသံုးႏႈန္းႏိုင္သည္သာမက ၎အသံုးအႏႈန္း သည္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အဓိပၸါယ္မ်ဳိးပါ သက္ေရာက္ေစေၾကာင္း ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုလားဟူေသာ ေ၀ါဟာရသည္ ေရွးေဟာင္းစကား အေခၚအေ၀ၚတစ္ခုျဖစ္သည္။ ပုဂံေခတ္ေက်ာက္စာ မ်ား (ေအဒီ၁၂ရာစု-ေအဒီ ၁၄ရာစု) တြင္ ကုလားဟူေသာ စကားလံုးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကုလားကေျခသည္၊ ကုလားပသာသည္ (ဗံုတီးသမား) စ သည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို ေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။ အိႏိၵယဗိသုကာပံုစံျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ေစတီပုထိုးမ်ားကိုပင္လွ်င္ ကုလားေက်ာင္းဟု ေခၚေ၀ၚၾကသည္။ (ဥပမာအာနႏၵာ၊ သေဗၺညဳ [ဘာသာျပန္သူ])။ အကယ္၍ ကုလားဟူေသာ ေ၀ါဟာရ သည္ ေခၚတြင္ခံရသည့္ ပုဂၢိဳလ္ (သို႔) အရာ၀ထၳဳအား ဂုဏ္သေရညိႇဳးႏြမ္းေစခဲ့လွ်င္  ခ်ိဳးႏွိမ္သည့္ သေဘာဆန္ေသာ အဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္မႈမ်ဳိးရွိႏိုင္ခဲ့လွ်င္ ျမန္မာတို႔အေနျဖင့္ ၎တို႔အျမတ္တႏိုးကိုးကြယ္ရာ ေစတီပုထိုးမ်ားကို ကုလားအမည္ေရွ႕မွ ထည့္၍ ေခၚဆိုလိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။

ပုဂံမင္းဆက္မွ အေလာင္းစည္သူမင္းႀကီး၏သားေတာ္ နရသူမင္းအား ရာဇ၀င္ဆရာတို႔က ကုလားက်မင္းဟုေခၚဆိုၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အဆိုပါမင္းအား အိႏိၵယလူမ်ဳိးတို႔က လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္ ေလာင္းၾကက္မင္းဆက္၏ ေနာက္ဆံုးဘုရင္၊ ေအဒီ ၁၄၃၀ တြင္ ေျမာက္ဦးျမိဳ႕ကို စတင္တည္ေထာင္သူ၊ ေျမာက္ဦး မင္းဆက္၏ ပထမဆံုးဘုရင္ျဖစ္သူ နရမိတ္လွ (မင္းေစာမြန္) အား ရာဇ၀င္ဆရာတို႔က ကုလားျပည္ေရာက္မင္းဟု နာမည္ ေျပာင္ ေပးခဲ့ၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မင္းေစာမြန္သည္ အင္း၀က်ဴးေက်ာ္စစ္ေၾကာင့္ ဘဂလၤားျပည္တြင္ ခိုလံႈခ့ဲရ ေသာေၾကာင့္ဟု  အခ်ဳိ႕ရာဇ၀င္ဆရာမ်ားက ေရးခဲ့ပါသည္။ (သို႔ေသာ္လည္း ေခတ္သမုိင္းဆရာအခ်ဳိ႕က ဘဂၤလီသမိုင္းႏွင့္ တိုက္ၾကည့္ၿပီး နရမိတ္လွ (မင္းေစာမြန္) ဘဂၤလားျပည္တြင္ ခိုလံႈခဲ့ရေၾကာင္းကို လက္မခံၾကပါ။ [ဘာသာျပန္သူ])  အကယ္၍ ကုလားဟူေသာေ၀ါဟာရသည္ သိမ္ဖ်င္းနိမ့္က်ေသာ အသံုးအႏႈန္းတစ္ခုျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ခ်ိဳးႏွိမ္သည့္ သေဘာဆန္ေသာ အဓိ ပၸါယ္သက္ေရာက္မႈမ်ဳိးရွိႏိုင္ခဲ့လွ်င္ ထိုေခတ္အခါက သက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္တည္းဟူေသာပုဂၢိဳလ္အား မည္သူတစ္ဦးတစ္ ေယာက္ကမွ် ထိုကဲ့သို႔ေသာ အတိုေကာက္အမည္ျဖင့္ အမွတ္သညာျပဳရဲလိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။ (ႏိႈင္းယွဥ္ရန္- ပုဂံေခတ္ နရသီဟပေတ့မင္းအား ရာဇ၀င္တြင္ တရုတ္ေျပးမင္းဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေအဒီ ၁၂၈၇ ခုႏွစ္ တငြ္ ကူဗလိုင္ခန္၏ တရုတ္တပ္မ်ား ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္သျဖင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အထင္ရွားဆံုး ရာဇ၀င္ဆရာမ်ားထဲမွာ တစ္ဦးျဖစ္သူ၊ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ အေရးပါဆံုး ရာဇ၀င္ က်မ္းသံုးေစာင္ကို ေညာင္ရမ္းေခတ္ (ဒုတိယအင္း၀မင္းဆက္) အတြင္း ေရးသားျပဳစုခဲ့သူ ရာဇ၀င္ဆရာ၏အမည္မွာ ဦးကုလားျဖစ္သည္။ အ ကယ္၍ ကုလားဟူေသာအမည္သည္ ေအာက္တန္းက်သည့္ အမည္နာမတစ္ခုျဖစ္ေနခဲ့ပါလွ်င္ ခ်ိဳးႏွိမ္သည့္ သေဘာဆန္ ေသာ အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္မႈမ်ဳိးရွိႏိုင္ခဲ့လွ်င္ အလြန္ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသည့္ အဆိုပါရာဇ၀င္ဆရာသည္ ၎၏အမည္ အား ေျပာင္းလဲပစ္မည္မွာ ေသခ်ာသည္။

ေရွးေခတ္အခါက ရခိုင္၊ ဗမာ၊ မြန္ဘုရင္မ်ားသည္ ၎တို႔ကိုယ္၎တို႔ ဗုဒၶ၏မ်ဳိးႏြယ္ျဖစ္သည့္ သက်သာကီ၀င္မ်ဳိးရိုးမွ ဆင္း သက္လာသည္ဟု ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ ယံုၾကည္ခဲ့ၾကသည္။ အထက္ပါအခ်က္အရ ထိုဘုရင္မ်ားသည္ ၎တို႔ကိုယ္၎တို႔ အိႏိၵယတိုင္းသားမ်ဳိးဆက္မ်ားအျဖစ္ ယံုၾကည္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိႏိုင္သည္။ အဆိုပါအခ်င္းအရာမ်ားကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္  အိႏိၵယ တိုက္ငယ္မွ မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံျခင္း (သို႔) လူမ်ဳိးေရးခြျဲခားျခင္းစသည့္ အခ်က္မ်ား ျမန္မာမ်ားတြင္  မရွိခဲ့ေၾကာင္း သိႏုိင္ပါသည္။

ျမန္မာဘာသာစကားတြင္ တစ္စံုတစ္ခုကို ကုလားဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းျဖင့္ ေရွ႕မွျဖစ္ေစ၊ ေနာက္မွျဖစ္ေစ ေပါင္းစပ္၍ အ မည္သစ္ဖန္တီးကာ အဆိုပါအရာသည္ မူလဘူတႏိုင္ငံျခားမွျဖစ္ေၾကာင္း (သို႔) ႏိုင္ငံျခားမွ၀င္ေရာက္လာေၾကာင္း (သို႔) ျမန္မာျပည္၏ အေနာက္ဖက္ရွိတိုင္းျပည္မ်ားမွျဖစ္ေၾကာင္းကို အလြယ္တကူသိရွိႏိုင္ရန္ ေခၚဆိုေလ့ရွိသည္။

ေရွ႕တြင္ကုလားထည့္သြင္းေခၚဆိုသည့္ နာမ္မ်ား
(1) ကုလားစပါး Indian rice/paddy rice/paddy of Indian origin wheat
(2) ကုလားတည္ Indian preserve/pickle pickle or preserve of fruits/vegetables in Indian style Chutney or Indian style pickle
(3) ကုလားထိုင္ Indian/foreigner sit the thing which foreigners use for sitting chair
(4) ကုလားပဲ Indian bean beans eaten by Indians passionately gram, chick pea
(5) ကုလားျဖဴ Indian white the foreigners who are white Europeans, Caucasian  ေနာက္တြင္ ကုလားထည့္သြင္းေခၚ ဆိုသည့္ နာမ္မ်ား
(1) ဆိတ္ကုလား (သိုးသတၱဝါ) goat Indian goat of Indian/foreign origin sheep
(2) ဒံုးကုလား lever Indian/foreign lever of foreign origin mechanical jack, motor car jack
(3) ငွက္ကုလား bird Indian/foreign bird of Indian/foreign origin black-necked stork ( Xenorhynchus asiaticus )
(4) ဗြတ္ကုလား bulbul (a kind of small bird) Indian/foreign bulbul of foreign origin Eurasian jay ( Garrulus leucotis )
(5) ေက်းကုလား parrot/parakeet Indian/foreign parrot/parakeet of Indian/foreign origin slaty-headed parakeet ( Psittacula himalayana )

အခန္း(၃) အဆင့္ျမင့္ျမန္မာစာေပမ်ားတြင္ ကုလားဟူေသာအသံုးအႏႈန္းအား သံုးစြဲပုံဥပမာမ်ား 

(1) ေယာအတြင္း၀န္ ဦးဖိုးလိႈင္-ဥတုေဘာဇနသဂဟၤက်မ္း၊    စာၿပီးႏွစ္ ၁၈၇၅ ခုႏွစ္၊ စာမ်က္ႏွာ-၈၉ [အေနာက္ျပည္သားမ်ားကို ျမန္မာတို႔က ကုလားေခၚသည္]

(1) ပုဂံ၀န္ေထာက္မင္း ဦးတင္-ျမန္မာမင္းမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ပံုစာတမ္း၊ ရန္ကုန္၊ ၁၉၃၁ခုႏွစ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၃-၃၅ [ကုလားမ်ဳိး ၆၀ ရွိေၾကာင္းကို …….]

(2) အေရးေတာ္ပံုငါးေစာင္တဲြ-သုဓမၼ၀တီပံုႏွိပ္တိုက္၊ ရန္ကုန္၊ ၁၉၂၀ခုႏွစ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၅၆ [ကုလားပန္းေသးၿမိဳ႕သားမ်ား ……]

(3) မန္လည္ဆရာေတာ္- မဟာသုတကာရီ မာဃေဒ၀လကၤာသစ္၊ ရန္ကုန္၊ ၁၉၀၄ခုႏွစ္ (ျပန္လည္ပံုႏွိပ္ျခင္း ၁၉၃၈ ခုႏွစ္)၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၇ [ကုလားပသီ ဘရင္ဂ်ီက ……….. ]

(4) ေတာ္စိန္ခို- လႊတ္ေတာ္မွတ္တမ္း၊ ရန္ကုန္၊ ၁၉၁၅ ခုႏွစ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၉  [သူပုန္ကုလား အဂၤလိပ္လူမ်ဳိးတို႔ကို … ] (5) က်ည္းကန္ရွင္ႀကီး- အမရပူရသို႔ေပး ေမတၱာစာ၊ ၁၈ရာစုအတြင္း ရန္ကုန္သို႔ အလည္အပတ္လာေရာက္စဥ္ ေရးစပ္ခဲ့သည္။ [အာရမဏီ ဘရင္ဂ်ီ၊ ကပၸလီခလာသီ၊ ေဇာ္ဂ်ီကလယ္၊ ကုလားႏြယ္တိုင္းမသိ၊ ထုပတိႏွင့္ ……… ]

အခန္း(၄) ထင္ရွားသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ကုလားဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းအား သံုးစြဲပုံဥပမာမ်ား 
(1) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၃ရက္ေန႔၊ လုပ္ၾကံျခင္းမခံရခင္ ၆ ရက္အလိုတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေနာက္ဆံုးေျပာၾကားခဲ့ေသာမိန္႔ခြန္းအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လက္ဖြာမႈမ်ား၊ ျဖဳန္းတီးမႈမ်ားကို ေထာက္ျပသြားျပီး  အဆိုပါစရိုက္မ်ားေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရးရရွိျပီးေနာက္ ျပည္ပတင္သြင္းကုန္ အေရအ တြက္္ကို ေလွ်ာ့ခ်သင့္သည္ဟု ေျပာၾကားသည့္ေနရာတြင္ ကုလားဟူေသာအသံုးအႏႈန္းအား ဤသို႔သံုးစြခဲဲ့သည္။ “ဆီကို ကုလားျပည္က ၀ယ္ရတယ္” အကယ္၍ ကုလားဟူေသာအသံုးအႏႈန္းသည္ တစ္စံုတစ္ရာအား ထိခိုက္ေစသည့္ ဆိုးရြား ေသာအဓိပၸါယ္သက္ေရာက္မႈမ်ဳိးရွိေနခဲ့လွ်င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအေနျဖင့္ အဆိုပါစကားလံုးအား သူ၏မိန္႔ခြန္းအတြင္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားလိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။

(2) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု Burma under the Japanese အမည္ျဖင့္ J. S. Furnival ဘာသာျပန္ ဆိုထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးႏု ျမန္မာဘာသာျဖင့္ မူရင္းေရးသားေသာ ငါးႏွစ္ရာသီ ဗမာျပည္ စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၁၇ တငြ္- “ကန္ထရိုက္တာကုလားသည္ သူ၏အလုပ္ကို ဆက္မလုပ္ေတာ့ဘဲ မႏၱေလးမွ ထြက္ေျပးျခင္းျဖစ္ေလသည္။”

စာမ်က္ႏွာ ၂၀၅ တြင္ တဖန္- “အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစီရင္မႈအဖြ႔ ဲ(preparatory Committee) ကိုဖဲြ႔ၿပီး၍ တစ္လေလာက္ရွိေသာအခါ တစ္ေန႔သ၌ လကၡဏာဖတ္တတ္ေသာ ကုလားနာမည္ၾကီးတစ္ဦးကို သူ၏ရံုးခန္းအတြင္း၌ ေဒါက္တာဘေမာ္သည္ ေခၚ၍ (သူသည္ ေခ်ာင္း၍ အသတ္ခံရမည္ေလာဟူ၍) တိုင္ပင္ဘူး၏။”

(3) ဗမာျပည္ကနြ္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အေထေြထအြတြင္းေရးမွဴး၊ သတင္းစာဆရာ၊စာေရးဆရာ ဦးသိန္းေဖျမင့္ သူ၏ထင္ရွားေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္သည့္ ဘံု၀ါဒႏွင့္တို႔ဗမာစာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ၁၇၀ တြင္ –  “ကုလားဆင္းရဲသားမ်ားကား ဗမာျပည္၌ လာ ေရာက္ေနထိုင္ရေသာေက်းဇူးကို ေမ့ဟန္မရွိ။ ဗမာမ်ားကို ရန္မမူ၊ တခါတခါ ဗမာမ်ားႏွင့္ ဆိုးတူေကာင္းဘက္ ေဆာင္ရြက္ၾက ေလသည္။ ေရနံေခ်ာင္း၊ တညင္စေသာ ေရနံေျမသပိတ္တို႔၌၎၊ အျခားသပိတ္တို႔၌၎၊ ကုလားအလုပ္သမားႏွင့္ ဗမာအ လုပ္သမားသည္ တပူးတေပါင္းတည္းရွိသည္မွာ ထင္ရွား၏။”

အခန္း (၅) အေရးႀကီးစာရြက္စာတမ္းမ်ားမွ ကုလားဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းအား သံုးစြဲပုံဥပမာမ်ား
(1) ဖက္ဆစ္တိုက္ဖ်က္ေရး ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရးအဖြ႔ခဲ်ဳပ္၏ ေၾကျငာစာတမ္း အမွတ္ (၁)၊ အပိုဒ္ (၂)၊ အပိုဒ္ခြဲ (ဏ)၊ ၁၉၄၄- ခု၊ ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္။ (3) “ကရင္၊ ရွမ္း၊ ပေလာင္၊ေတာင္သူ၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ တရုပ္၊ ကုလား စေသာလူနည္းစုမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈဆက္ဆံေရးအခြင့္အေရးမ်ားကို အစိုးရက အထူးေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း။” (2) ေျမေအာက္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ေၾကျငာခ်က္၊ ၁၉၄၅-ခု ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၇ ရက္။ အခဏ္း (၆)၊ အပိုဒ္ (၄)။(4) “ကုလားစစ္တပ္ကိစၥ။ (5) ကုလားစစ္တပ္သည္ ဂ်ပန္စစ္တပ္ႏွင့္အတူ ဆုတ္ခ်င္လည္းဆုတ္သြားမည္၊ သို႔မဟုတ္ ဗမာျပည္တြင္ ဖရိုဖရဲျဖစ္ခ်င္လည္း ျဖစ္သြားလိမ့္မည္၊ ကုလားစစ္တပ္ ဖရိုဖရဲျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ဗမာျပည္တြင္ အဓိကရုဏ္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္စရာလမ္းရွိသည္၊ ျဖစ္ႏိုင္ပါလွ်င္ ဂ်ပန္ကို ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္ေရးတြင္ ကုလားစစ္တပ္သည္ ငါတို႔ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္း၍လုပ္သည္အထိ ၾကိဳးစားၾကရမည္။”

အခန္း(၆) မွားယြင္းစြာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း
(က) အစြန္းေရာက္အမ်ိဴးသားေရး၀ါဒီမ်ား၏ ဖန္တီးမႈ 

ကိုလိုနီေခတ္အတြင္း အိႏိၵယတိုက္ငယ္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ေျပာင္းေရြ႕အေျခခ်ေနထိုင္သူဦးေရ အလနြ ္အမင္းမ်ားျပား လာသည့္ေၾကာင့္ အဆိုပါ အစြန္းေရာက္အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒီတို႔က ကုလား ဟူေသာေ၀ါဟာရအား အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈသစ္တစ္ရပ္ တီထြင္ဖန္တီးခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔က ကုလားဟူေသာ ေ၀ါဟာရသည္ “ကူး” (ျဖတ္သန္းျခင္း) ဟူေသာ ျမန္မာဘာသာစကားႏွင့္ “လာ” (၀င္ေရာက္ျခင္း) ဟူေသာ ျမန္မာစကားမွ ဆင္းသက္လာသည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ အျပည့္အစံု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုပါက ပင္လယ္ရပ္ျခားတိုင္းတပါးမွ ျဖတ္သန္း၀င္ေရာက္လာသူမ်ားဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။

၎အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္တြင္လည္း အဆိုးသေဘာ အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္မႈ တစံုတရာမပါရွိပဲအတင္း ျမန္မာမႈျပဳခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ယေန႔အခ်ိန္ထိ အခ်ဳိ႕ေသာေရွးေဟာင္းစာေပဗဟုသုတမႂကြယ္ဝသူမ်ားက ၎အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို ဝိၿဂိဳဟ္ျပဳ မူ အမွန္အျဖစ္ လဲြမွားစြာထင္မွတ္ေနၾကလ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို  ျမန္မာမႈပညာရွင္အသိုင္း အဝိုင္းက အေျခအျမစ္မရွိ၍ လံုး၀လက္မခံပါ။

အကယ္၍ “ကူးလာ” မွ ကုလားျဖစ္လာသည္ဆိုပါလွ်င္ အာဖရိကလူမည္းမ်ားကို ကပၸလီဟု ျမန္မာ ဘာသာျဖင့္ေခၚဆိုသည့္  အသံုးအႏႈန္းအားလည္း အတင္းျမန္မာမႈျပဳ၍  “ကပ္”(အနားသို႔တိုးသည္၊  အနီးတြင္ေနသည္)  ႏွင့္ “ပလီ”(ခြၽဲသည္[ဘန္းစကား]၊ ခ်ိဳသာစြာျဖားေယာင္းသည္) ဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုလိုက္ပါက “ကပၸလီ” ဟူေသာ အေခၚအေ၀ၚသည္ “အနီးတြင္ေန၍ ခြၽဲသူ”  ျဖစ္သြားပါေတာ့မည္။ အမွန္တြင္မူ ၎ေဝါဟာရသည္ အာရပ္ဘာသာစကား Kafir (Non Believer of Islam or infidel) “အစၥလမ္ဘာသာ မကိုးကြယ္ေသာ မိစၧာအယူဝါဒရွိသူ” မွ ဆင္းသက္လာေသာစကား ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကုလားဟူေသာ ေ၀ါဟာရသည္ “ကူးလာ” မွဆင္းသက္လာေၾကာင္း အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္သည္ မွားယြင္းေသာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အတင္း ျမန္မာမႈျပဳခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိႏိုင္သည္။

(ခ) ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အိႏိၵယ ႏြယ္ဖြားမ်ား ကိုယ့္အဓိပၸါယ္ႏွင့္ ကိုယ္ဖြင့္ဆိုၿပီးနာၾကည္းၾကျခင္း။ 
ကုလားဟူေသာ အေခၚအေ၀ၚသည္ တဖက္သားအား ထိခိုက္ေစာ္ကားသည့္အဓိပၸါယ္မ်ဳိး မသက္ေရာက္ေသာ္လည္း အိႏိၵယႏြယ္ဖြားမ်ားမွာ အဆိုပါအေခၚအေ၀ၚအား ႏွစ္သက္ျခင္းမရွိၾကေခ်။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ကုလားဟူေသာအေခၚ အေ၀ၚသည္ အိႏိၵယဘာသာစကားမ်ားျဖစ္ေသာ ဟင္ဒီ၊ အူရဒူ၊ ဘဂၤလီစသည့္ ဘာသာစကားမ်ားတြင္ အသားအေရာင္ရွိသူ (ဝါ) ငမဲ (သို႔) အသားမဲဟုအဓိပၸါယ္ရေသာ “ကာလာ” ေဝါဟာရႏွင့္ အသံထြက္ျခင္း နီးစပ္ေနေၾကာင့္ျဖစ္သည္။  ၎ျပင္ ကုိလိုနီအရွင္သခင္ ၿဗိတိသွ်တို႔က အိႏိၵယႏြယ္ဖြားမ်ားကို “Coloured” ဟု ႏွိမ့္ခ်ခြျဲခားဆက္ဆံခဲ့ၾကျခင္းေၾကာင့္လည္း နာ ၾကည္းခ်က္ရွိခဲ့ပါသည္။  ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းေနထိုင္ၾကေသာ အိႏိၵယ၊ ပါကစၥတန္ႏွင့္ ဘဂၤလီလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသားပညာရွင္မ်ား၊ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာတြင္  ကိုယ္လိုရာဆြၿဲပီး ကု လားဟူေသာအသံုးအႏႈန္းသည္ ဗမာ၊ ရခိုင္၊ မြန္စသည့္ လူမ်ဳိးမ်ားက ၎တို႔အား အသားမဲမ်ား (ဝါ) ငမဲမ်ားဟု ႏွိမ့္ခ်ခြျဲခား ဆက္ဆံသည့္ အသံုးအႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း ညည္းညဴေရရြတ္ၿပီး ေျပာဆိုေလ့ရွိၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ဗမာ၊ ရခိုင္၊ မြန္၊ ရွမ္း၊ ကရင္စသည့္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားအေနျဖင့္ ကုလားဟူေသာ အေခၚအေ၀ၚအား သံုးစဲြသည့္ေနရာတြင္ အထက္ပါအဓိပၸါယ္မ်ဳိးအား မည္သည့္အခါမွ ရည္ရြယ္ေျပာဆိုျခင္းမရွိခဲ့ေခ်။ အတိအက်ေထာက္ျပ ရမည္ဆိုပါလွ်င္ အိႏိၵယေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ပါကစၥတန္ေဒသမွ ဆင္းသက္လာေသာ အခ်ဳိ႕လူမ်ဳိးမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ မြန္၊ ဗမာ၊ ရခိုင္စသည့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသား အခ်ဳိ႕ထက္ အသားပိုျဖဴၿပီး ေခ်ာေမာလွပသည္ကို ၾကည့္လွ်င္သိရွိႏိုင္ပါသည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စာေရးသူ၏အယူအဆမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတငြ္းမွီတင္းေနထိုင္ၾကသည့္ အိႏိၵယ ႏြယ္ဖြားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ၎တို႔ေရာက္ရွိေနထိုင္သည့္ႏိုင္ငံ၏ ဘာသာစကားကို ေသခ်ာစြာ မေလ့လာသည့္အျပင္ ကိုယ္လို ရာဆြၿဲပီး  “ငါ့ျမင္းငါစိုင္း စစ္ကိုင္းေရာက္ေရာက္” လုပ္ေနခ်က္ သက္သက္သာျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္မိပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကို ထိုင္းလူမ်ဳိးမ်ားက ၎တို႔၏ ဘာသာစကားအရ Phama ဟုေခၚၾကသည္။ အဆိုပါ စကားလံုး၏ အ သံထြက္သည္ ျမန္မာေ၀ါဟာရ ထဲတငြ္ “ ဖာမ” သို႔မဟုတ္ “ဖားမ ” ဟူေသာ ေဝါဟာရႏွင့္ အသံထြက္ျခင္းနီးစပ္ေနပါသည္။ ကိုယ္လိုရာဆြၿဲပီး အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ့မဲည္ဆိုပါလွ်င္လဲြမွားစြာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္ျမန္မာလူမ်ဳိးကမွ် အဆိုပါအေခၚအေ၀ၚအတြက္္ ေစာဒကတက္ျခင္းမရွိခဲ့ေခ်။ (ထိုင္းလူမ်ဳိးမ်ားအေနျဖင့္ ဘုရင့္ေနာင္မင္းတရား ယိုဒယားကိုသိမ္းပိုက္ခဲ့သည္အခ်ိန္တငြ္ ျမန္မာတို႔အား Phama ဟုေခၚဆိုခဲ့သက့ဲ့သုိ႔ ယခုျမန္မာလူမ်ဳိးအမ်ားအျပား ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း ေအာက္ေျခသိမ္း အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနရသည့္ အခ်ိန္တြင္လည္း Phama ဟုသာ ဆက္လက္ေခၚေ၀ၚေနမည္သာျဖစ္သည္။ [ဘာသာျပန္သူ])

အခန္း(၇) အခ်ဳိ႕ေသာပညာရွင္မ်ား၏ သာမန္လူမ်ားထံမွရေသာ  ၾကားဖူးနားဝ ပါးစပ္ရာဇ၀င္မ်ားကို အေျခခံကိုးကားၿပီး လြဲမွားစြာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈျဖင့္ (သတိမမူပဲ) ေရးသားတင္ျပမႈမ်ား။

(1) Desai, W. S, India and Burma , Calcutta, 1954, p. 37-38. “Burmans call Indians Kalas . This term has been interpreted into two different ways. Ku in Burmese means to cross over; and la is to come. So Kala is the one who has crossed over and come into the country, that is, a foreigner. The other interpretation is that it is the Sanskrit Kula meaning clan or caste. Hence it is thought that the term was applied to Indians since they observe caste. Kalas therefore would mean “the caste people”. Most probably the first interpretation is the correct one. Kala simply means a foreigner.

Europeans are often called by Burmans Kala phyu , i.e. white foreigners. The term Kala has indeed become in Burma a term of reproach and should be banned. When the Japanese were in occupation of the country from 1942 to 1945, they forbade the use of this term, substituting Indos .”

“ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားသည္ အိႏိၵယလူမ်ဳိးမ်ားကို ကုလားဟုေခၚၾကသည္။ အဆိုပါအသံုးအႏႈန္းအား နည္းလမ္းႏွစ္မ်ဳိးျဖင့္ အဓိ ပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားသည္။ “Ku” သည္ ျမန္မာစကားတြင္ ျဖတ္သန္းျခင္း၊ “La” သည္ ဆိုက္ေရာက္သည္ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုလားဟူေသာ စကားသည္ တိုင္းျပည္တြင္းသို႔ျဖတ္သန္း၀င္ေရာက္လာသူ၊ ႏိုင္ငံျခားသားဟု အနက္အဓိပၸါယ္ရ သည္။

အျခားအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုနည္းတခုမွာ  သသၤကရိုက္ (ဝါ) သကၠတဘာသာစကားအရ ကုလား၏အဓိပၸါယ္သည္ လူမ်ဳိးစု (သို႔) ဇာတ္ခြထဲားေသာ၊ သီးသန္႔ခြဲျခားထားေသာ လူတစုဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုအသံုးအႏႈန္းသည္ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားက အိႏိၵယလူမ်ဳိးမ်ားအား ဇာတ္ခြဲတတ္ေသာ သီးသန္႔လူမ်ဳိးစုအျဖစ္ ထင္မွတ္ခဲ့ဟန္တူသည္။

အထက္ပါအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွစ္ခုထဲမွ ပထမတခုမွာ အမွန္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ကုလားသည္ ႏိုင္ငံျခားသား ကို ရည္စူးေခၚဆိုသည့္ အသံုးအႏႈန္းျဖစ္သည္။ ဥေရာပတိုက္သားမ်ားအားလည္း ျမန္မာမ်ားက ကုလားျဖဴ (အသားျဖဴႏိုင္ငံျခားသား) ဟု ေခၚေ၀ၚ ေလ့ရွိသည္။။ ကုလားဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းသည္ ျမန္မာျပည္တြင္ တဖက္သားအား ရံႈ႕ခ်ေစာ္ကားစရာစကားတခု အမွန္ျဖစ္ လာၿပီး လံုး၀ပိတ္ပင္သင့္ေသာ အသံုးအႏႈန္းတခုျဖစ္သည္။ ထိုတိုင္းျပည္အား ဂ်ပန္မ်ားသိမ္းပိုက္ခဲ့သည့္ ၁၉၄၂-၁၉၄၅ တြင္ အဆိုပါအသံုးအႏႈန္းကို တားဆီးပိတ္ပင္ခဲ့ျပီး အင္ဒိုဟူေသာစကားျဖင့္ အစားထိုးေခၚေ၀ၚေစခဲ့သည္။”

အထက္တြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ မူရင္းအတိုင္းတင္ျပထားေသာ ပါေမာကၡ Desai ၏ စာပိုဒ္၌ စာေရးသူက စာေၾကာင္း အခ်ဳိ႕ကို မ်ဥ္းသားထားလိုက္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ပါေမာကၡ Desai ၏တင္ျပခ်က္ တိက်မွန္ကန္မႈမရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။။ အဆိုပါေ၀ဖန္ခ်က္အတြက္ အေထာက္အထား၊ အကိုးအကားအျဖစ္ ဂ်ပန္ေခတ္ (၁၉၄၂-၁၉၄၅) ကာလအတြင္း ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ ျမန္မာသတင္းစာမ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္အခ်ဳိ႕ကို ဥပမာအျဖစ္ ထုတ္ႏုတ္တင္ျပလိုပါသည္။

အဆိုပါသတင္းစာေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ားကို လူထုဦးလွ၏ “သတင္းစာမ်ားက ေျပာျပတ့ဲ စစ္အတြင္း ဗမာျပည္” ဒုတိယတြဲ၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၉၊ ၄၆၊ ၉၂၊ ၁၈၆၊ ၂၉၂၊ ၃၀၈ စသည္တို႔တြင္လည္း ေလ့လာဖတ္ရႈႏိုင္သည္။

(က) ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ၊ ႏို၀င္ဘာလ ၅ ရက္၊ ၁၉၄၂၊ ၾကာသပေတးေန႔။ “ႏို၀င္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁ နာရီအခ်ိန္တြင္ ကုန္စည္ၾကီးၾကပ္ေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္က်င္းပရာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ျမန္မာ၊ တရုပ္၊ ကုလား ကုန္သည္ၾကီးမ်ား၊ ပြဲစားၾကီးမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရေၾကာင္း။”

(ခ) ဗမာ့ေခတ္သတင္းစာ၊ ႏို၀င္ဘာလ ၈ ရက္၊ ၁၉၄၂၊ တနဂၤေႏြေန႔။ “တရုပ္ကျပား၊ ကုလားကျပားမ်ားမွာ ဗမာမ်ားႏွင့္ ေနရာတိုင္းမွာလိုလို ၀င္ဆန္႔ႏိုင္ေစကာမူ အဂၤလိပ္ကျပားတို႔မွာ ခြဲခြဲျခားျခားေနတတ္၏။”

(ဂ) ဗမာ့ေခတ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၂၉ ရက္၊ တနဂေၤႏြေန႔။ (၀န္ၾကီး သခင္ဗစိန္၏ မိန္႔ခြန္း)။ “ဗမာပိုင္၊ ကုလားပိုင္ အစရွိတ့ဲသ ေဘၤာေတြကို သည္ဌာနက သာြးလာႏိုင္ဖို႔ အမိန္႔ေတြထုတ္ေပးမယ္။”

(ဃ) ျမန္မာ့အလင္း၊ ဇန္န၀ါရီလ ၈ရက္၊ ၁၉၄၃။ “ကုလား ဒုကၡသည္မ်ား………”
အကယ္၍ ပါေမာကၡ Desai ၏အဆိုမွန္ၿပီး ဂ်ပန္ေခတ္တြင္ ကုလားဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းအားပိတ္ပင္ကာ အင္ဒိုဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းျဖင့္ အစားထိုးခဲ့လွ်င္ အဆိုပါသတင္းစာမ်ား၌ သတင္းေရးသားေဖာ္ျပရာတြင္ ကုလားဟူေသာ စကားလံုးေနရာ တြင္ အင္ဒိုဟုအစားထိုးရံုမွလဲြ၍ တျခားနည္းလမ္းမရွိေခ်။ ထိုသို႔မဟုတ္လွ်င္ အဆိုပါသတင္းစာတိုက္မ်ားမွ အယ္ဒီတာမ်ားႏွင့္ သတင္းေထာက္မ်ားသည္ ကင္ေပတိုင္ ေခၚ ဂ်ပန္စစ္ပုလိပ္မ်ား၏ ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ျခင္းကို ခံရလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

(2) Esche, A., Wörterbuch Burmesisch – Deutsch (Burmese-German Dictionary), Leipzig, German Democratic Republic, 1976, p. 40: ကုလား <P> vulg Inder m ; Mann m aus dem Westen  Dr.Esche ၏အဆိုအရ ကုလား ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းသည္ ပါဠိစကားမွဆင္းသက္လာျပီး အေနာက္အရပ္မွလူ (သို႔) အိႏိၵယလူမ်ဳိးဟု အဓိပၸါယ္ရေၾကာင္း ႏွင့္ အဆိုပါအသံုးအႏႈန္းသည္ ရိုင္းစိုင္းေသာ စကားျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ဦးႏုႏွင့္ ဦးသိန္းေဖျမင့္တို႔၏ ကုလားဟူေသာအမည္ကို ထည့္သြင္းသံုးႏႈန္းပံု ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ Dr. Esche ၏ အဘိဓာန္ပါ ေကာက္ခ်က္ဆြမဲႈအရ အဆိုပါအဘိဓာန္ ကိုဖတ္ရႈသူမ်ားအျမင္၌ ထိုပုဂၢိဳလ္ၾကီး သံုးဦးသည္ လူမ်ဳိးေရးခြျဲခားသူမ်ားဟုယူဆမည့္အျပင္ အိႏိၵယလူမ်ဳိးမ်ားအေပၚ အဆိုးျမင္စိတ္ဓာတ္ရွိသည့္ လူမ်ားျဖစ္သြား ေပ ေတာ့မည္။

အကယ္စဥ္စစ္တြင္မူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ၎အားဆက္ခံသူ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးႏုတို႔သည္ မဟတၱမဂႏၵီ၊ ေနရူး၊ မိုဟာမက္ အလီဂ်င္းနားကဲ့သုိ႔ေသာ အိႏိၵယ၊ ပါကစၥတန္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အလြန္ရင္းႏွီးသူမ်ားျဖစ္ျပီး အဆိုပါ အိႏိၵယ၊ ပါကစၥတန္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚ အထူးေလးစားသူမ်ားလည္း ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကြန္ျမဴနစ္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးသိန္းေဖျမင့္ သည္လည္း အိႏိၵယကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ အလြန္နီးစပ္သူတဦးျဖစ္ျပီး ထိုပါတီမွ ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ားႏွင့္ အလြန္ရင္းႏွီး ကြၽမ္း၀င္ ေသာသူ ျဖစ္သည္။

အခန္း(၈) နိဂံုး

ခိုင္လံုေသာ ျမန္မာစာေပအေထာက္အထားမ်ားအရ “ကုလား” ဟူေသာအသံုးအႏႈန္းသည္ အိႏိၵယတိုက္ငယ္မွ လူမ်ဳိးမ်ား ကိုေခၚဆိုသည့္ စကားလံုးျဖစ္ျပီး ၎တြင္ တဖက္သားအား ထိခိုက္နစ္နာေစသည့္ အဓိပၸါယ္မပါရွိေခ်။   သို႔ပါေသာ္လည္းကိုလိုနီေခတ္ကာလအတြင္း၌ အမ်ဳိးသားေရးအစြန္းေရာက္သူတခ်ဳိ႕က “ကူးလာ” မွ ကုလားျဖစ္လာ သည္ဟုထငြ္ခဲ့ၾကျခင္း ေၾကာင့္၎၊ ကုလားဟူေသာအေခၚအေ၀ၚသည္ အိႏိၵယဘာသာစကားမ်ားျဖစ္ေသာ ဟင္ဒီ၊ အူရဒူ၊ ဘဂၤလီ စသည္တို႔တြင္ အသားအေရာင္ရွိသူ (ဝါ) ငမဲ (သို႔) အသားမဲဟု အဓိပၸါယ္ရေသာ “ကာလာ” ေဝါဟာရႏွင့္ အသံထြက္ျခင္းနီးစပ္ေနျခင္း ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အိႏိၵယႏြယ္ဖြားမ်ားက ကိုယ့္အဓိပၸါယ္ႏွင့္ ကိုယ္ဖြင့္ဆိုၿပီးနာၾကည္းၾကျခင္းေၾကာင့္၎၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္ၾကေသာ အိႏိၵယ၊ ပါကစၥတန္ႏွင့္ ဘဂၤလီလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္၊ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခား သားပညာရွင္မ်ား၊ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရာတြင္  ကိုယ္လိုရာဆြဲၿပီး ကုလားဟူေသာအသံုးအႏႈန္းသည္ ဗမာ၊ ရခိုင္၊ မြန္စသည့္ လူမ်ဳိးမ်ားက ၎တို႔အား အသားမဲမ်ား (ဝါ) ငမဲမ်ားဟု ႏွိမ့္ခ်ခြျဲခားဆက္ဆံသည့္ အသံုးအႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း ညည္းညဴေရရြတ္ၿပီးေျပာဆိုေလ့ရွိၾကျခင္းေၾကာင့္၎၊ အဆိုပါ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈလဲြမွားျခင္းသည္ ပညာအရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စံုသည့္ ျမန္မာစာေပပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆးြေႏြးျခင္းမရွိဘဲ ခိုင္မာေသာ ျမန္မာစာေပလက္ရာမ်ားကို တိတိက်က် ေလ့လာ ကိုးကားရန္ ပ်က္ကြက္ခ့ၾဲကသည့္ ႏိုင္ငံျခားသား သုေတသီမ်ား၊ ေလ့လာသူမ်ားမွတဆင့္ ခ်ဲ႕ကားပ်ံ႕ႏွံ႔ သြားခဲ့သည္။

စာေရးသူအေနျဖင့္ ဤစာတမ္းသည္ အဆင့္အတန္းျမင့္မားေသာ ျမန္မာ့ဂႏၲဝင္စာေပအမ်ားစုကို ေလ့လာရန္ လက္လွမ္း မမီၾကသည့္ ျမန္မာစာေပေလ့လာသူ ႏိုင္ငံျခားပညာရွင္မ်ား၊ သုေတသီမ်ား၊ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္္ အ ေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ သီးသန္႔ရည္စူး၍ ေစတနာအျပည့္ျဖင့္ အားထုတ္ျပဳစုခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္ဆံုးေျပာၾကားလိုသည္မွာ စာေရးသူအေနျဖင့္ ဤစာတမ္း ေရးသားျပဳစုသည့္အခ်ိန္တြင္  ေမတၱာ၊ ဂရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥပကၡာတည္းဟူေသာ ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး ႏွလံုးသြင္း၍ ေရးသားျပဳစုခဲ့ပါသည္။ (၁) ျမန္မာ့စာေပနယ္ပယ္အတြင္း ေလ့လာလိုက္စားသူမ်ား အားလံုးအား ေမတၱာပို႔ပါသည္။ (၂) သတိမမူပဲ လဲြမွားစြာအဓိပၸါယ္ေကာက္ယူ ေရးသားမိခဲ့သူမ်ား ကိုလည္း ဂရုဏာသက္မိပါသည္။ (၃) စာေပေလ့လာ လိုက္စား ေရးသားျပဳစုသူမ်ား၏ ႀကိဳးစားမႈရလဒ္အျဖစ္ ရရွိလာေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို မိမိ၏ေအာင္ျမင္မႈကဲ့သုိ႔ ႏွလံုးသြင္း၍ မုဒိတာပြားခဲ့ပါသည္။ (၄) တိက်မွန္ကန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ကို လက္သင့္မခံလိုပဲ မွားယြင္းေသာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားကိုသာ စြျဲမဲစြာယံုၾကည္ေနၾကသူမ်ား  ရွိေနေသးပါကလည္း ၎တို႔အား ဥပကၡာျပဳထားပါမည္။

Notes:
1 U Tin Htway, ” Trash from Treasure, In the Case of Judson’s Burmese English Dictionary “, in “Tradition and Modernity in Myanmar”, The International Conference on Myanmar, Berlin, 1993. 2 See and compare: U Tin Htway, A Glimpse of General Observations on Burmese pum , South Asian Digest of Regional Writing, Heidelberg, Vol. 9, pp. 16, 25-27. 3 See also Thakhin Tin Mya, Anti – Fascists Revolution, Head Quarter and Ten Divisions , (in Burmese), Rangoon, 1968, p. 21. 4 Ibid, p. 51. 5 Japanese trained Indian National Army (INA) headed by Subhas Chandra Bose. 6 Dr. Annemarie Esche was the chief supervisor and consultant on Mr. Jens Lorenz’s thesis on Gen. Aung San; Dr. Esche and Jens Lorenz translated Gen. Aung San’s speeches from Burmese into German. U Thein Pe Myint was a communist who was to become a close friend of both Dr. A. Esche and her husband Dr. Otto Esche, who served as first secretary of the then East German Embassy in Rangoon (1962-66 and 1975-79). U Thein Pe Myint’s wife, Daw Khin Kyi Kyi, was also mentioned by Dr. A. Esche as one of the consultants in her foreword to her above-mentioned dictionary. One wonders from which informant Dr. A. Esche received her information? Certainly, neither from the scholars mentioned in her foreword nor from the standard literature would substantiate such an interpretation. One can only assume that she obtained this interpretation either from the Indian (people from the subcontinent) community living in Rangoon or some “hearsay scholars”.

(Dr. Annemarie Esche သည္ Mr. Jens Lorenz ၏ မဟာဝိဇၨာဘြဲ႕ရရန္တင္သငြ္းေသာ “ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပဲြ” အမည္ရွိက်မ္းအတြက္ တာဝန္ခံ ႀကီးၾကပ္ စစ္ေဆးခဲ့သူျဖစ္သည့္အျပင္  Dr. A. Esche ႏွင့္ Mr. Jens Lorenz တို႔သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ မိန္႔ခြန္းမ်ားကိုလည္း ဂ်ာမန္ဘာသာသို႔ျပန္ဆိုခဲ့ၾကပါ၏။ ကြန္ျမဴနစ္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးသိန္းေဖျမင့္သည္  Dr. A. Esche ၎၏ခင္ပြန္းသည္ ထိုစဥ္က ရန္ကုန္ရွိအေရွ႕ဂ်ာမနီသံရုံးမွ  ပထမအတြင္းဝန္  (၁၉၆၂ – ၆၆  ႏွင့္ ၁၉၇၅–၇၉)  Dr. Otto Esche တို႕ ႏွင့္အလြန္ရင္းႏွီး ကြၽမ္း၀င္ေသာသူ ျဖစ္ပါသည္။ ဦးသိန္းေဖျမင့္၏ ဇနီး(ဆရာမ) ေဒၚခင္ၾကည္ၾကည္၏အမည္ကိုလည္း  Dr. A. Esche က ၎ႏွီးေႏွာတိုင္ ပင္ေဆြးေႏြးသူ ပညာရွင္မ်ားစာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။ သို႔ပါလ်က္ Dr. A. Esche သည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ မွားယြင္းေသာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို သံုးခဲ့မိပါသနည္း၊ အဘယ္သို႔ေသာ “မဟာ ပ်င္ျငာယွိ” ထံမွ မွားယြင္းေသာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို ရခဲ့ပါသနည္းဟ ုစာ႐ႈသူတို႔ အံ့ဩစြာ စဥ္စားေနၾကပါလိမ့္မည္။  အထူးစဥ္စားစရာမလိုပါ။ Dr. A. Esche သည္ ၎ႏွီးေႏွာတိုင္ပင္ေဆးြေႏြးသူ ပညာရွင္မ်ားစာရင္း ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္လည္း တိုင္ပင္ေဆးြေႏြးခဲ့ဟန္မတူပါ။ ခိုင္မာသည့္ ျမန္မာစာေပ အရင္းအျမစ္မ်ားတြင္လည္း ရွာေဖြျခင္းမျပဳခဲ့ပဲ သာမန္လူမ်ားထံမွရေသာ  ၾကားဖူးနားဝ ပါးစပ္ရာဇ၀င္မ်ားကို အေျခခံကိုးကားျခင္း၏ရလဒ္တစ္ခုျဖစ္လွ်င္ျဖစ္မည္၊ သို႔မ ဟုတ္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းေနထိုင္ၾကေသာ အိႏိၵယ၊ ပါကစၥတန္ႏွင့္ ဘဂၤလီလူမ်ဳိးမ်ား၏ ကိုယ္လိုရာဆဲြၿပီး ကုလားဟူေသာ အသံုး အႏႈန္းသည္  အသားမဲမ်ား(ဝါ) ငမဲမ်ားဟု ႏွိမ့္ခ်ခြျဲခားဆက္ဆံသည့္ အသံုးအႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း ညည္းညဴေရရြတ္ၿပီး ေျပာဆိုေလ့ရွိၾကသည္ကို နားေယာင္မိသြားရွာသည္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါေၾကာင္း။)

U Khin Maung Saw (Berlin) ၏ (Mis) Interpretations of Burmese Words:Part 1.In the case of the term Kala (Kula)

ျမတ္သိန္းထြန္း
(၈၊ ၁၁၊ ၂၀၁၂)   


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts

One thought on “ျမတ္သိန္းထြန္း – ကုလားဟူသည္ ဤသို႔တည္း
  1. ေစာင္းေကာက္ကိုဝႈက္တဲ့စကားထာမွာ
    ေျမမသက္ ငွက္လည္းမဟုတ္။
    ရင္ဝယ္ထား သားလည္းမဟုတ္။
    မုတ္ဆိတ္ဖားလ်ား ကုလားလည္းမဟုတ္။ လို႔ဆိုထားပါတယ္။

    တကယ္လို႔သာ “ကုလား”ဆိုတားႏိွမ့္ခ်၊ ခ်ိဳးႏိွမ္ေခၚတဲ့စကားဆိုရင္ ဘယ္သူကမွအေရးလုပ္ၿပီးစကားထာထဲထည့္ဖြဲ႔မွာမဟုတ္ပါဘူး။

Comments are closed.