သတင္းေဆာင္းပါး ေအာင္ဒင္

ေအာင္ဒင္ -အပိုင္း (၇၉) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ တတိယလိႈင္း (စ)


ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္

ေအာင္ဒင္ -အပိုင္း (၇၉) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ တတိယလိႈင္း (စ)

#ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ ကန္႕ကြက္ခ်က္အေပၚ ဝန္ၾကီး႒ာနမ်ား၏ တုန္႕ျပန္မႈ

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္က သူ႕ရဲ့ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြကို ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားကို မလိုက္နာပဲ သုံးစြဲေနတာ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြေတြ နစ္နာဆုံးရွုံးေနတာ၊ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား အရွုံးေပၚေနတာ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြကို အလြဲသုံးစားလုပ္ေနတာေတြကို သက္ဆိုင္ရာဝန္ၾကီး႒ာနမ်ားထံ ကန္႕ကြက္ခ်က္ေတြေပးပို႕ပါတယ္။ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရဲ့ ကန္႕ကြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ ဝန္ၾကီး႒ာနမ်ားရဲ့ တုန္႕ျပန္မႈက အားနည္းလွပါတယ္။

က်န္းမာေရးဝန္ၾကီး႒ာနရဲ့ တုန္႕ျပန္ခ်က္ေတြမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ “ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္”။ “ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ညႊန္ၾကားထားျပီး ျဖစ္ပါသည္”။ “ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အေၾကာင္းၾကားျပီးျဖစ္ပါသည္”။ “ညႊန္ၾကားခ်က္ေပးပို႕ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။” စတာေတြပဲ ျဖစ္ျပီး တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈမရွိပါ။ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ (၁) ခုသာရွိပါတယ္။

သတၱဳတြင္းဝန္ၾကီး႒ာနရဲ့ တုန္႕ျပန္ခ်က္ေတြမွာလည္း “ေပးသြင္းရန္က်န္ရွိေသာ ေျမငွါးရမ္းခမ်ားရရွိေရး သက္ဆိုင္ရာကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္”။ “စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္”။ က်န္ေရႊစင္မ်ားကို ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ထားသည့္ စာခ်ဳပ္အရ လစဥ္အခ်ိန္မီ ေပးသြင္းရန္ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္”။ “က်န္ရွိေနသာ ေရႊစင္ေႂကြးက်န္မ်ားကို ဆက္လက္ေကာက္ခံလ်က္ရွိပါသည္”။ “အစိုးရအဖြဲ႕သို႕ ဆက္လက္တင္ျပရန္ ဆုံးျဖတ္ျပီး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္”။ ” စာခ်ဳပ္တြင္မပါဝင္ေသာ အေဆာက္အဦကို သုံးစြဲေနျခင္းအတြက္ သက္ဆိုင္ရာကုမၸဏီ၏ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာႏွင့္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္” စတဲ့ ေယဘူယ်အေၾကာင္းျပန္ခ်က္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ပ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာနစ္နာဆုံးရွုံးမႈ၊ အလြဲသုံးစားျပဳမႈမ်ားအတြက္ မည္သူကမွ တာဝန္မခံပါ။ မည္သူ႕ကိုမွ အေရးမယူပါ။ မည္သည့္ ကုမၸဏီႏွင့္မွ အဆက္အသြယ္မျဖတ္ပါ။

ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီး႒ာနရဲ့ တုန္႕ျပန္မႈေတြမွာလည္း “စည္းၾကပ္ႏွစ္အတြင္း အခြန္စည္းၾကပ္ေကာက္ခံမႈ ျပီးျပတ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အခြန္ကင္းလြတ္ျခင္းမရွိေစရန္ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္”။ “အခြန္မႉးမ်ားအေနျဖင့္ ယခင္ႏွစ္က စည္းၾကပ္ခဲ့သည့္ ေရာင္းရေငြအေပၚ ခ်င့္ခ်ိန္၍ ခန္႕မွန္းစည္းၾကပ္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဆိုင္တစ္ဆိုင္ႏွင့္တစ္ဆိုင္ ေရာင္းအားခ်င္းကြာျခားတတ္သျဖင့္ ပကတိအေျခအေနကို ကာယကံရွင္အခြန္ထမ္းမွလြဲ၍ အခြန္မႉးမွ တိက်စြာမသိႏိုင္သည့္အတြက္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ဥပေဒ ပုဒ္မ (၁၄) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင္႕အညီ စည္းၾကပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္” စတာေတြပဲ ေတြ႕ရပါတယ္။ ေရႊဆိုင္ပိုင္ရွင္အခ်ိဳ႕က စစ္အစိုးရသက္တမ္းကာလတေလွ်ာက္လုံး သူတို႕ရဲ့ ဝင္ေငြကို အနည္းဆုံးေလာက္ေၾကညာျပီး အခြန္ေပးဖို႕ ေရွာင္ခဲ့ၾကတာပါ။ အမွန္ေရာင္းရေငြကို မသိႏိုင္လို႕ ယခင္ႏွစ္က စည္းၾကပ္ခဲ့တဲ့ အတိုင္းခန္႕မွန္းျပီး အခြန္ေကာက္ခံရပါတယ္ဆိုတာ အင္မတန္ တာဝန္မဲ့တဲ့ တုန္႕ျပန္မႈပါ။ အခြန္မႉးတစ္ေယာက္ရဲ့  တာဝန္က အင္မတန္ၾကီးမားပါတယ္။ လစဥ္ ဝင္ေငြနည္းျပီး ထြက္ေငြမ်ားလို႕ ခက္ခက္ခဲခဲရုန္းကန္ရပ္တည္ေနၾကရတဲ့ သာမန္ျပည္သူမ်ား၊ သာမာန္ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚမွာ အခြန္ေငြဝန္ထုတ္ဝန္ပိုးၾကီး မသက္ေရာက္ေစေအာင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ဖို႕နဲ႕ အျမတ္ေငြ၊ဝင္ေငြအေျမာက္အမ်ားရွိရက္နဲ႕  အခြန္ေငြေရွာင္ဖို႕၊ အနည္းဆုံးေလာက္ပဲ ဝတၱရားေက်ေပးေဆာင္ဖို႕ ၾကိဳးစားေနတဲ့ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားရဲ့  ဝင္ေငြမွန္ကို ေဖာ္ထုတ္ျပီး တိတိက်က် အခြန္စည္းၾကပ္ဖို႕ တာဝန္ရွိပါတယ္။ အခြန္ေရွာင္သူမ်ားကိုလည္း တရားဥပေဒနဲ႕ အညီအေရးယူဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။ အဂတိလိုက္စားတဲ့ အခြန္ဝန္ထမ္းမ်ားကိုလည္း ျပတ္ျပတ္သားသားအေရးယူသင့္ပါတယ္။

အျခားေသာ ဝန္ၾကီး႒ာနမ်ားရဲ့  တုန္႕ျပန္မႈမ်ားကလည္း အထက္ပါတုန္႕ျပန္မႈမ်ားနည္းတူ ဝတၱရားေက်တုန္႕ျပန္မႈမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြအလုံးအရင္းနဲ႕ သုံးစြဲရတဲ့ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းၾကီးမ်ားကို ဝန္ၾကီး႒ာနမ်ားက သမၼတရဲ့  အမိန္႕”ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံး ညႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္ (၁/၂၀၁၃)” ကို ဆန္႕က်င္ျပီး တင္ဒါမေခၚယူပဲ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီရဲ့  အတည္ျပဳခ်က္မယူပဲ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ႒ာနပိုင္ အေဆာက္အဦနဲ႕ ေျမေနရာမ်ားကို ပုဂၢလိကအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႕ “ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္” ကို အေၾကာင္းမၾကားပဲ ငွါးရမ္းခဲ့ပါတယ္။ လုပ္ငန္းစာခ်ဳပ္ေတြ၊ ပစၥည္းဝယ္စာခ်ဳပ္ေတြ ခ်ဳပ္ဆိုတဲ့အခါ သတ္မွတ္ရက္မွာ လုပ္ငန္းမျပီးဆုံးရင္၊ ပစၥည္းမသြင္းႏိုင္ရင္ ဒဏ္ေၾကးေငြေပးေဆာင္ဖို႕ မထည့္သြင္းပဲ ခ်ဳပ္ဆိုၾကပါတယ္။ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားအေပၚ ႐ိုး႐ိုးသားသားျဖစ္ေစ၊ မ႐ိုးမသားျဖစ္ေစ အထူးအခြင့္အေရးေတြ ေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္က ေငြကို မသက္ဆိုင္တဲ့ ကိစၥမွာသုံးစြဲထားၾကျပီး လုပ္ငန္းမွ ပိုလွ်ံေငြေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္သို႕ အခ်ိန္မီျပန္မအပ္ပဲ လက္ဝယ္ကိုင္စြဲထားခဲ့ၾကပါတယ္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ၊ စီမံခန္႕ခြဲမႈေတြမွားယြင္းလို႕ ႏိုင္ငံေတာ္စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ား အရွုံးေပၚရပါတယ္။

အဲဒီလို ၾကီးမားတဲ့ အမွားအယြင္းေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက က်ဴးလြန္ေနၾကျပီး ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာနစ္နာဆုံးရွုံးမႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ား ဘယ္လိုမွ အေရးယူမခံၾကရတာ အံ့ဩစရာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအမွားအယြင္းေတြအတြက္ တာဝန္အရွိဆုံးပုဂိၢဳလ္မ်ားဟာလည္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး၊ ဒုဝန္ၾကီး၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉးစတဲ့ ႒ာနအၾကီးအကဲမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒီလို တာဝန္ရွိသူမ်ားနဲ႕ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ အစိုးရဟာ သန္႕ရွင္းေသာအစိုးရ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာအစိုးရျဖစ္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါ။

#စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ စာရင္းမစစ္ႏိုင္တဲ့ ႒ာန

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရဲ့  အစီရင္ခံစာအရ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ပထမ (၆) လအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံး၊ လႊတ္ေတာ္ရုံး (ျပည္သူ႕၊ အမ်ိဳးသား၊ ျပည္ေထာင္စု)၊ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုရုံး၊ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕၊ ဗဟိုဘဏ္ စတဲ့ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အဖြဲ႕အစည္း (၉) ခု၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး႒ာန (၂၉) ခု နဲ႕ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ တို႕ရဲ့  ေငြစာရင္းမ်ားကို စစ္ေဆးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမည့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး႒ာနတစ္ခုျဖစ္တဲ့ “ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီး႒ာနနဲ႕ လက္ေအာက္ခံ ႒ာနမ်ား” ကိုေတာ့ မစစ္ေဆးႏိုင္ပါ။ စစ္ေဆးခြင့္လည္း မရွိပါ။ စစ္ေဆးခြင့္မရွိေအာင္လည္း ဥပေဒနဲ႕ တားဆီးထားပါတယ္။

နအဖစစ္အစိုးရလက္ထက္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးသန္းေရႊ လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ “၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ဥပေဒ”၊ ပုဒ္မ (၃၉) မွာ “ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီး႒ာနႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိေစရ။” လို႕ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းတဲ့ “၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ” မွာလည္း အဲဒီ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို ဆက္လက္အတည္ျပဳထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုလုံး စုစုေပါင္းအသုံးစားရိတ္ရဲ့  ၁၂ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း (သို႕မဟုတ္) ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး႒ာနမ်ားအားလုံး စုစုေပါင္းအသုံးစားရိတ္ရဲ့ ၂၃ ဒသမ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္တဲ့ က်ပ္သန္းေထာင္ေပါင္း ၂,၃၆၅ ဒသမ ၈၁၃ (က်ပ္ ၂,၃၆၅ ဒသမ ၈၁၃ ဘီလ်ံ) ခြဲေဝရရွိတဲ့ ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီး႒ာနက ရရွိတဲ့ ရန္ပံုေငြေတြကို ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားနဲ႕ အညီသုံးစြဲျခင္းရွိမရွိဆိုတာကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မသိရွိႏိုင္ပါ။ ဘ႑ာေငြခြဲေဝသတ္မွတ္ေပးတဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ကေတာင္ ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီး႒ာနကို စာရင္းစစ္ေဆးဖို႕ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ကို တာဝန္မေပးႏိုင္တဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြရဲ့ ၾကီးမားတဲ့ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုကို ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး႒ာနတစ္ခုက ဘယ္လိုဘယ္ပံုသုံးစြဲေနတယ္ဆိုတာ ဘယ္သူမွ မသိၾကရပါ။ ဒါေၾကာင့္လည္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရရဲ့  တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈကို အားနည္းေစျပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ သန္႕ရွင္းမႈဆိုတာကို သံသယျဖစ္စရာရွိပါတယ္။

#ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ သမၼတ၏ တာဝန္

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္က တာဝန္ေက်ေက်နဲ႕ သူ႕ရဲ့  စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္ေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတနဲ႕ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထံ တင္သြင္းခဲ့ပါျပီ။ ဒီအစီရင္ခံစာအေပၚ၊ ဒီအစီရင္ခံစာပါ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအေပၚ သမၼတနဲ႕ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဘယ္လိုအေရးယူမလဲဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္ရပါမယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကေရာ ဝန္ၾကီး႒ာနမ်ားက တုန္႕ျပန္သလို ဝတၱရားေက် “ေဟ့၊ မင္းတို႕ ျပင္စရာေလးေတြ ျပင္ၾကကြ” ေလာက္ပဲေျပာျပီး ဒီလြဲေခ်ာ္မႈေတြနဲ႕ တာဝန္ရွိသူေတြကို တိတိက်က်ျပတ္ျပတ္သားသားအေရးမယူရင္ သူအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး တတိယအဆင့္ဟာလည္း ေအာင္ျမင္ႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမျမင္ပါ။ သမၼတရဲ့  အစိုးရအဖြဲ႕ထဲက တာဝန္ရွိသူအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အာဏာရွင္ေခတ္ကအတိုင္း အမူအက်င့္ေတြ မေျပာင္းမလဲရပ္တည္ေနၾကတာကို စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရဲ့ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္ေတြက သက္ေသျပေနပါတယ္။

ဒီအစီရင္ခံစာကပဲ သမၼတရဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ပထမဆင့္၊ ဒုတိယအဆင့္ေတြ မေအာင္ျမင္ခဲ့ဘူးဆိုတာ ေထာက္ျပေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြေတြကို ဆုံးရွုံးနစ္နာေစတဲ့သူေတြ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြေတြကို အလြဲသုံးစားလုပ္ေနသူေတြ၊ ခရိုနီသူေ႒းၾကီးမ်ားနဲ႕ အေပးအယူတည့္ေနဆဲသူေတြ၊ ဦးေဆာင္မႈအရည္အခ်င္းမရွိသူေတြ၊ စီမံခန္႕ခြဲမႈညံ့ဖ်င္းသူေတြ၊ အဂတိလိုက္စားသူေတြ၊ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈကင္းမဲ့သူေတြ အစိုးရအဖြဲ႕ထဲမွာ ပါဝင္ေနရာယူထားျခင္းျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ၾကီးမားေသာ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မေအာင္ျမင္ရျခင္းဟာ စီးပြါးေရးပိတ္ဆို႕မႈေၾကာင့္၊ ႏိုင္ငံတကာဖိအားေတြေၾကာင့္၊ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္၊  အတိုက္အခံေတြေၾကာင့္ဆိုျပီး အေၾကာင္းျပလို႕လည္းမရေတာ့ပါ။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား မေအာင္ျမင္ရျခင္းဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသူမ်ားရဲ့  အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္သာျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကလည္း အေရးယူဖို႕ တာဝန္ရွိပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ့  ဘ႑ာတိုက္ၾကီးကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေနတာပါ။ ဒီအစိုးရ႒ာနမ်ားရဲ့  တစ္ႏွစ္တာအသုံးစားရိတ္ကို ခြဲေဝသတ္မွတ္ေပးသူပါ။ အစိုးရ႒ာနမ်ားမွ ရွာေဖြေပးရန္ တာဝန္ရွိေငြမ်ားကို သတ္မွတ္ျပီး ရရွိေငြမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာတိုက္ထဲမွာ ထည့္သြင္းသိမ္းဆည္းျပီး တိုင္းျပည္အတြက္ အလိုရွိသလို သုံးစြဲဖို႕ အဓိကတာဝန္ရွိတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္မွ ခြဲေဝေပးတဲ့ ရန္ပံုေငြကို တိုင္းျပည္အတြက္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေအာင္ မသုံးစြဲပဲ တိုင္းျပည္အတြက္ အက်ိဳးမဲ့ေစတာကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္က ဥပေဒျပ႒ာန္းအေရးယူဖို႕၊ ဒါမွမဟုတ္ရင္ လႊတ္ေတာ္မွ သမၼတအား တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ထိထိေရာက္ေရာက္အေရးယူရန္ ဖိအားေပးေတာင္းဆိုဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။ အစိုးရ႒ာနမ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြမ်ားကို နစ္နာဆုံးရွုံးေစတာကို ဘယ္လိုမွအေရးမယူပဲ ဒီအတိုင္း သတိေပး႐ံုေလာက္နဲ႕ ေက်နပ္ေနမယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြဆုံးရွုံးမႈမ်ား၊ အလြဲသုံးစားျပဳမႈမ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာပါ သြယ္ဝိုက္ျပီး တာဝန္ရွိပါတယ္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာလည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတနဲ႕ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီးမ်ားကို စြပ္စြဲျပစ္တင္ျခင္းအတြက္ ပုဒ္မေတြ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရဲ့ ေနာက္ထပ္အေရးၾကီးတဲ့ တာဝန္က ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ကို ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီး႒ာနအား စာရင္းစစ္ခြင့္အာဏာအပ္ႏွင္းဖို႕ပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာရဲ့  ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ကို မွန္မွန္ကန္ကန္သုံးစြဲျခင္းရွိမရွိ စစ္ေဆးႏိုင္ခြင့္မရွိတာ အင္မတန္မွားယြင္းတဲ့ ကိစၥပါ။ တိုင္းျပည္ရဲ့  ဘ႑ာေငြေတြကို တပ္မေတာ္က ဘယ္လိုသုံးစြဲေနတယ္ဆိုတာ ျပည္သူလူထု သိခြင့္ရွိပါတယ္။ ျပည္သူလူထုသိေအာင္ရွင္းျပဖို႕ တပ္မေတာ္မွာလည္း တာဝန္ရွိပါတယ္။ အဲဒီလို သိခြင့္ရေအာင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ဥပေဒမွ “ပုဒ္မ (၃၉) ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီး႒ာနႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိေစရ” ဆိုတဲ့ ပုဒ္မကို ဖ်က္သိမ္းသင့္ပါတယ္။

(စာျပီးရက္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ ၂၅)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts