သူတိုု႔အာေဘာ္

အမၺနဒီေက်ာ္စြာ ● ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ ဘယ္သူ႔လက္ထဲမွာ အာဏာရွိသလဲ

အမၺနဒီေက်ာ္စြာ ● ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ ဘယ္သူ႔လက္ထဲမွာ အာဏာရွိသလဲ
(မုိးမခ) ေမ ၁၄၊ ၂၀၁၈

ယခုလပိုင္းတြင္ ဆႏၵျပပြဲေတြဆက္တိုက္ဆိုသလိုျဖစ္လာၿပီး ဆႏၵျပပြဲအမ်ားစုမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စစ္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔ေပး ၾကဖိ႔ု လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းအားလံုးကို ေတာင္းဆိုဆႏၵျပၾကျခင္းျဖစ္ကာ ဓါးမဦးခ် ဘိုးဘြားပိုင္ ေျမ ယာမ်ားအတြက္ သီလဝါဆိပ္ကမ္းစက္မႈဇုန္တြင္ ျဖစ္ပြားၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို တားဆီးျခင္း ပိတ္ပင္ျခင္း ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ားရွိခဲ့ၿပီး သီလဝါတြင္ ပစ္ခတ္ဖမ္းဆီးႏွိမ္ႏွင္းမႈမ်ားအထိ ရွိခဲ့သည္။  ထိုဆႏၵျပပြဲမ်ားကို တားဆီးပိတ္ပင္ေနရသည့္ ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို ျပည္သူလူထုတို႔က တင္ေျမႇာက္ေရြးေကာက္ထား ေသာ ျပည္သူ႔အစိုးရက စီမံခန္႔ခြဲရန္တာဝန္ရွိသလား ျပည္ထဲေရးဌာနက စီမံခန္႔ခြဲရန္ တာဝန္ရွိသလား ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္ က စီမံခန္႔ခြဲရန္တာဝန္ရွိသလားဆိုတာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသားတိုင္းက သိနားလည္ထားသည့္ အရာတခုရွိ သည္မွာ ျပည္သူလူထုတို႔က စုေပါင္းထည့္ဝင္ထားေသာ အခြန္ေငြမ်ားက ေပးေခ်ေနေသာ  ႏိုင္ငံေတာ္၏လစာမ်ား ရိကၡာမ်ား က်န္းမာ ေရး ပညာေရး လူမႈဖူလံုေရးကိစၥမ်ားကို ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ခံယူကာ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနသူ အားလံုးတို႔သည္ ျပည္သူလူထုအေပၚတြင္သာ သစၥာခံရမည္ သစၥာရွိၾကရမည္ျဖစ္သည္။

တနည္းအားျဖင့္ ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ တိုက္႐ိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း သြယ္ဝိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း အခြန္ ေဆာင္ထားေသာ အခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ားပင္ျဖစ္သည္။  ထိုသူတို႔၏ အခြန္ေငြေၾကးမ်ားသည္ အခြန္ဦးစီးဌာနသို႔ေရာက္သည္။  ထိုမွတဆင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ေရာက္သည္။  ထိုမွ အျခားေသာဌာနေပါင္းစံုသို႔ ဘတ္ဂ်က္မ်ားခ်ေပးၿပီး ယူနီေဖာင္း မ်ား စရိတ္စကမ်ား သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးကိစၥမ်ား လစာမ်ား ရိကၡာမ်ား ပင္စင္မ်ား လူမႈဖူလံုေရးမ်ား ျဖစ္လာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းအားလံုးတို႔သည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလံုးတို႔၏ အခြန္ေငြမ်ားကို စားသံုးကာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားတို႔၏ ကိစၥအဝဝကို တာဝန္ယူေျဖရွင္းေပးရန္ ဂ်ဴတီမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား အာဏာမ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးထားျခင္းကို ရရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။

ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းျဖစ္ေသာ ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႔တို႔သည္ ဆႏၵျပသူတို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္သည္။ ဒါဆိုလွ်င္ ျပည္သူလူထုတို႔ကို ကာကြယ္ေပးရမည္လား အထက္အမိန္႔အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ လားဆိုတာ စဥ္းစားစရာျဖစ္သည္။  ထိုအထက္အရာရွိကိုေရာ မည္သူက ခန္႔အပ္ထားသနည္းဆိုလွ်င္ ျပည္သူက ခန္႔အပ္ ထားၿပီး ျပည္သူတို႔၏ အခြန္အခမ်ား ေထာက္ပံ႔ေပးျခင္းမ်ားကို ရရွိထားသူပင္ျဖစ္သည္။  အေျဖက ထိုမွာပင္ရွင္းၿပီျဖစ္သည္ အာဏာရအစိုးရအဖြဲ႔အစည္း တရားေရးအဖြဲ႔စည္း ဥပေဒျပဳေရး လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းအားလံုးတို႔သည္ ျပည္သူတို႔ထံမွ ေပါက္ဖြားဆင္းသက္လာကာ ျပည္သူလူထုတို႔က ေပးေဆာင္ေသာ အခြန္ေငြျဖင့္ရပ္တည္ရကာ ျပည္သူလူထု တို႔၏ အေရးကိစၥအလံုးစံုအတြက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေပးရန္ တာဝန္ယူေပးရန္ တာဝန္ခံေပးရန္ ျပည္သူလူထုကပင္ ခန္႔ အပ္ထားျခင္း ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္မွာ လွည္းေနေလွေအာင္း ျမင္းေဇာင္းမက်န္ ကေလးအစ ေခြးအ ဆံုး အားလံုးအသိပင္ျဖစ္သည္။

ယခုလို ျပည္သူလူထုတို႔၏ လိုအင္ဆႏၵမ်ား အခက္အခဲမ်ား အခြင့္အေရးမ်ား အေျခခံဥပေဒစာအုပ္ပါ ႏိုင္ငံသားတဦး၏ ရပိုင္ခြင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားေျပာဆိုခြင့္ စသည္တို႔ကို အသံုးျပဳခ်ိန္တြင္ ထို ျပည္ သူလူထုကပင္ ခန္႔အပ္ထားေသာ ႏိုင္ငံံ့ဝန္ထမ္းမ်ားက တားဆီး၍ရသလားဆိုသည္မွာ ေဆြးေႏြးရမည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေအာက္ေျခဝန္ထမ္းမ်ားကေတာ့ တာဝန္အရမို႔ လုပ္ရသည္ အမိန္႔ကိုလြန္ဆန္၍မရေသာေၾကာင့္ လုပ္ရသည္ဟု အေျဖထြက္ေကာင္း ထြက္လာႏိုင္သည္။  ထိုအမိန္႔မ်ားသည္ မည္သည့္ေနရာမ်ား မည့္သည္ပုဂိၢဳလ္မ်ားထံက ေပၚထြက္ လာၾကပါသနည္း။  နယ္ေျမမ်ား ခ႐ိုင္မ်ား တိုင္းမ်ား အဆင့္ဆင့္ လိုက္လံၾကည့္လွ်င္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံသို႔ ေရာက္ မည္ျဖစ္သည္။  ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးကို ဘယ္သူခန္႔အပ္တာဝန္ေပးသလဲ။  ေသခ်ာတာကေတာ့ ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵမဲမ်ားျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားျပဳလႊတ္ေတာ္အမတ္တဦးျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ ျပည့္သူ႔ကိုယ္စားျပဳ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမတ္တဦး မဟုတ္ပါက ျပည္သူတို႔၏ဆႏၵမ်ားအရ ျပည္သူထူထုတို႔၏အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေပးသည္ဟုေျပာဆို၍ ရမည္ မဟုတ္ပါ။  ဥပမာအားျဖင့္ ျပည္သူလူထု အနည္းငယ္က သူတို႔၏ ေမြးရာပါရပိုင္ခြင့္မ်ား လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ေျပာေရးဆိုခြင့္မ်ား အရ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆို ေရးသားၾကသည္ဆိုလွ်င္ ျပည္သူအမ်ား၏ဆႏၵမ်ားက မည္သို႔မည္ပံုရွိသည္ တားဆီးမည္ ဖမ္းဆီးမည္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ျပဳမည္ စသည္တို႔ကို ထိုျပည္သူအမ်ားစုကပင္ ဆံုးျဖတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့ သို႔ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား တာဝန္မ်ား ဝတၱရားမ်ားကို ျပည္သူ လူထုကိုယ္စား ဆံုးျဖတ္စီရင္ႏိုင္ေစရန္ ျပည္သူလူထုက တင္ေျမွာက္ ေရြးေကာက္ထားေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ရွိၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုျပည့္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈ ဆံုးျဖတ္စီရင္မႈမ်ား မပါဝင္ဘဲ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္း ပုဂိၢဳလ္ တဦး တေယာက္ကမွ် တားဆီးပိတ္ပင္ျခင္း ဖမ္းဆီးျခင္း ခြင့္ျပဳေပးျခင္းတို႔ကို မျပဳလုပ္ႏိုင္အပ္ေပ။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ သည္ရွိေသာ္ ျပည္သူလူထုတို႔၏ဆႏၵတို႔ကို အေလးအျမတ္မျပဳရာ ဂရုမစိုက္ရာေရာက္ၿပီး ျပည္သူလူထုႏွင့္ စင္ျပိဳင္အစိုးရကဲ့ သို႔ေသာ အေနအထားတရပ္ကိုျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္သူလူထုကိုပုန္ကန္မႈ ျပည္သူလူထုကို ဂုဏ္သိကၡာ ညွိဳးႏြမ္းေစ မႈျဖစ္ၿပီး ထိုပုဂိၢဳလ္တို႔သည္ ျပည္သူလူထုတို႔၏ဆႏၵတို႔ကို အလြဲသံုးစားလုပ္ေနျခင္းသာ ျဖစ္ေပလိမ္႔မည္။

အာဏာဆိုေသာအျမဳေတသည္ မည္သည့္ေနရာကျဖစ္တည္လာသလဲဆိုလွ်င္ ျပည္သူလူထု တဦးခ်င္းစီတို႔၏ ေမြးရာပါ လူ႔အခြင့္အေရး ရပိုင္ခြင့္မ်ား အျခားသူမ်ားကို မထိခိုက္ေစေသာ လြတ္လပ္စြာ ေျပာေရးဆိုခြင့္မ်ား တာဝန္မ်ား ဝတၱရားမ်ား က်င့္ဝတ္မ်ား ကိုယ္က်င့္တရားမ်ား စည္းကမ္းမ်ား ဂုဏ္သိကၡာမ်ားစုေပါင္းကာ တဦးခ်င္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရပိုင္ခြင့္ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈမ်ားမွ အခြင့္အေရး ႏွင့္ တာဝန္မ်ားမွ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ ထို တဦးတေယာက္ခ်င္းစီတို႔၏ အခြင့္အေရး ႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို စုေပါင္းကာ ဆႏၵမဲမ်ားျဖင့္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကို တာဝန္ေပးထားျခင္းမွ အာဏာ ဆိုေသာအရာျဖစ္တည္ေပၚေပါက္လာရျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုက တင္ေျမွာက္ေရြးေကာက္ထားမွသာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ ကိုယ္စားအျဖစ္ကိုေရာက္ရွိ ရရွိၿပီး ျပည္သူလူထု တို႔က ယံုၾကည္စြာ ေပးအပ္ထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ရပိုင္ခြင့္မ်ား စီရင္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္မ်ား တာဝန္မ်ား ဝတၱရားမ်ားကို ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ႔ကိုယ္စား ေဆာင္ရြက္ သည္ဟု ေျပာဆို လုပ္ကိုင္၍ရမည္ ျဖစ္သည္။

အစပိုင္းတြင္ေျပာခဲ႔ေသာ ဆႏၵျပပဲြမ်ားအေၾကာင္းကိုျပန္ေကာက္ရလွ်င္ ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ ဘာကိုဆႏၵျပၾကသလဲ ဘယ္လို ဆႏၵျပၾကသလဲ ဆႏၵျပသူေတြရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ကဘာလဲ ဘာအတြက္ဆႏၵျပၾကသလဲ ဆႏၵျပျပည္သူလူထု အေရအတြက္ ဘယ္ေလာက္လဲ ျပည္သူလူထု အေရအတြက္ ဘယ္ေလာက္ရဲ႕ဆႏၵေတြကို ကိုယ္စားျပဳသလဲ ဆႏၵျပမႈရည္ရြယ္ခ်က္ေတြဟာ မွန္ကန္မႈ ရွိသလား မရွိဘူးလား စသည္ျဖင့္ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ ဆံုးျဖတ္ကာ ျပည္သူလူထု အမ်ားစုက ထိုကဲ႔သို႔ေသာ ႏိုင္ငံ ေတာ္၏ အေရးကိစၥမ်ားကို စီရင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ရွိပါတယ္။ ျပည္သူလူထု အမ်ားစုက ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို တာဝန္မ်ား ေပးအပ္ထားတဲ႔အတြက္ ဒီတာဝန္ေတြဟာ လႊတ္ေတာ္နဲ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြအေပၚမွာသာ ေရာက္ရွိ ရရွိေနျပီျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ကိစၥအဝဝကို ျပည္သူ႔ကိုယ္စား ေဆာင္ရြက္ ေျဖရွင္းေပးျခင္း တာဝန္ယူေပးျခင္း တာဝန္ခံေပးျခင္း ညိႇႏႈိုင္းေပး ျခင္းတို႔ကို မျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္ေပးရမွာျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း အဖြဲ႔အစည္း ဌာနဆိုင္ရာအားလံုးတို႔ကိုလည္း ညႊန္ၾကားႏိုင္ခြင့္ ရွိရပါမည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးကလည္း ျပည္သူ႔ကိုယ္စား တင္ေျမႇာက္ထားေသာ ကို္ယ္စားလွယ္မ်ား၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ညွိႏႈိင္းခ်က္မ်ားကို လက္ခံနာယူၿပီး လိုက္နာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ ၾကက္ေျခနီ ျမန္မာႏိုင္ငံ အရန္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ စသည္ျဖင့္ ရပ္ရြာ ၿမိဳ႕နယ္ ခရိုင္တိုင္းတို႔တြင္ အေျခစိုက္ ေသာ အဖြဲ႔အစည္းတိုင္းတို႔သည္ ျပည္သူတို႔၏ သို႔မဟုတ္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္တို႔၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကိုသာ အထူးဂရုျပဳ လိုက္နာကာ သစၥာေစာင့္သိရိုေသရမည္ျဖစ္ၿပီး ပုဂိၢဳလ္တဦး အသင္းအဖြဲ႔တခု ဌာနတခု၏ အမိန္႔အာဏာ အက်ိဳးအျမတ္ အတြက္ ေစခိုင္းခ်က္ ဟုတ္ မဟုတ္ကို ကိုယ္တိုင္ဆံုးျဖတ္ကာ တာဝန္ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံသားေကာင္း ႏိုင္င့ံဝန္ထမ္းေကာင္းမ်ား ျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ ဘာကိုဆႏၵျပၾကသလဲ (စစ္ပြဲမ်ားကို ဆႏၵျပၾကျခင္းျဖစ္သည္) ဘယ္လိုဆႏၵျပၾကသလဲ (ျငိမ္းခ်မ္းစြာ လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵျပၾကမည္ျဖစ္သည္) ဆႏၵျပသူေတြရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ကဘာလဲ (စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုေတြ ဒုကၡ ေရာက္သျဖင့္ စစ္ပြဲမ်ားရပ္တန္႔ေပးေစလိုျခင္းျဖစ္သည္) ဘာအတြက္ဆႏၵျပၾကသလဲ (စစ္ပြဲမ်ားၾကားမွ စစ္ေဘးေရွာင္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ျဖစ္သည္) ျပည္သူလူထု အေရအတြက္ ဘယ္ေလာက္လဲ ခန္႔မွန္းေျခ ၁၀၀ေက်ာ္ရွိသည္) ျပည္သူလူထု အေရအတြက္ ဘယ္ေလာက္ရဲ႕ဆႏၵေတြကို ကိုယ္စားျပဳသလဲ (ခန္႔မွန္းေျခ တရာခန္႔ျဖစ္ၿပီး မိသားစု ေမာင္ႏွမမ်ားမရွိသည့္တိုင္ မိဘမ်ား၏အသိအမွတ္ျပဳမႈကို တြက္ခ်က္လွ်င္ ဆႏၵျပျပည္သူ ၁၀၀ တို႔သည္ အနည္းဆံုး ျပည္သူ ၃၀၀ ခန္႔၏ဆႏၵတို႔ကို ကိုယ္စားျပဳပါသည္) ဆႏၵျပမႈ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြဟာ မွန္ကန္မႈ ရွိသလား မရွိဘူးလား (ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔၏ အတိဒုကၡမ်ားကို ဖန္တီးေပးေသာ စစ္ပြဲမ်ားကို မရွိေစလိုေသာ ဆႏၵျဖစ္သျဖင့္ မွန္ကန္မႈရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္) စသည္ျဖင့္ ယခုလို သံုးသပ္ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူလူထုတို႔၏ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္းကို တားဆီးျခင္း ပိတ္ပင္ျခင္း ျပဳလုပ္မႈ မ်ားႏွင့္ ေျပာင္းျပန္အခ်ိဳးခ်ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ (စစ္ပြဲမ်ားကို ဆႏၵမျပရ) (ျငိမ္းခ်မ္းစြာ လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵမျပရ) (စစ္ပြဲမ်ား ေၾကာင့္ ျပည္သူလူေတြ ဒုကၡမေရာက္သျဖင့္ စစ္ပြဲမ်ားရပ္တန္႔ေပးစရာမလို) (စစ္ပြဲမ်ားၾကားမွ စစ္ေဘးေရွာင္ ျပည္သူမ်ား အတြက္ မဟုတ္ပါ) (ျပည္သူလူထု အေရအတြက္ ၁၀၀ မရွိ) (ျပည္သူမ်ား မည္သူ႔ကိုမွ် ကိုယ္စားမျပဳ) (ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔၏ အတိဒုကၡမ်ားကို စစ္ပြဲမ်ားက ဖန္တီးေပးျခင္းမရွိ ထို႔ေၾကင့္ ဆႏၵျပျခင္းသည္ မွန္ကန္မႈ မရွိ) ဟု အေျဖ ထြက္ပါလိမ္႔မည္။ ဆႏၵျပမႈတိုင္းကို ထိုသို႔ နည္းစနစ္တက် ထို႔ထက္ နည္းစနစ္တက် ေလ႔လာသံုးသပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးမွသာ တားဆီးျခင္း ပိတ္ပင္ျခင္း ခြင့္ျပဳေပးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ျခင္းက ပိုမိုကာ သင့္ေတာ္ မွန္ကန္ေပလိမ္႔မည္။ (အမွန္တကယ္ေတာ့ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံစစ္မွန္လွ်င္ေတာ႔ ခြင့္ျပဳျခင္းကိုေတာင္းခံစရာ မလိုအပ္သလို ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားလည္း တင္စရာမလိုအပ္ေပ ဤ ကား စကားခ်ပ္)အျခားေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတို႔တြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူ ျပည္သူလူထုကို အကူအညီေပးရန္ အလို႔ငွာ လမ္း တြင္ၾကံဳေတြ႔ရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ေျပလည္ေစရန္ အလို႔ငွာ ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ား ၾကက္ေျခနီမ်ား လူမႈအသင္းအဖြဲ႔မ်ားက ေဘးမွဝန္းရံလိုက္ပါကာ ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း ကူညီေပးျခင္း ေဖးမေပးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးေသာ အေလ႔အထေကာင္းမ်ားကို က်င့္သံုးေလ႔ရွိသည္။

ျပည္သူလူထု တဦးခ်င္းစီတို႔ကလည္း မိမိကိုယ္တိုင္ မိမိကိုယ္စား ေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပးထားေသာ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ အမတ္မ်ား တဦးခ်င္းစီကိုေသာ္လည္းေကာငး္ မိမိကိုယ္တိုင္ ခန္႔အပ္ထားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခြန္ေငြျဖင့္ေပးအပ္ေသာ လစာ ရိကၡာျဖင့္ ႏိုင္ငံတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ေနသူ ႏိုင္ငံ႔ဝန္ထမ္း တဦးခ်င္းစီကို ေသာ္လည္းေကာင္း မိမိတို႔ေပးအပ္ထားေသာ တာဝန္မ်ား ဝတၱရားမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ရပိုင္ခြင့္မ်ား ေျပာပိုင္ခြင့္မ်ား စီရင္ပိုင္ခြင့္မ်ား ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္မ်ား အမိန္႔ေပးပိုင္ခြင့္ မ်ားကို မွန္ကန္စြာ တရားမွ်တစြာ တိက်ေသဝပ္စြာ စည္းကမ္းလိုက္နာမႈရွိစြာ တပည့္ေကာင္း ဆရာေကာင္းပီသစြာ ႏိုင္ငံဝန္ ထမ္းေကာင္းပီသစြာ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈရွိစြာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသလားဆိုတာ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် ေလ႔လာေစာင့္ၾကည့္ရ မယ့္ တာဝန္ရွိပါတယ္။

အာဏာဆိုသည္မွာ မည္သူ တဦး တေယာက္ တသင္း တဖြဲ႔ တပါတီ တို႔တြင္ မရွိေပ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ ႏိုင္ငံသားတဦးခ်င္းစီတို႔၏ အျမဳေတမ်ားကို စုေပါင္းလိုက္ေသာအခါမွသာ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူတဦးခ်င္းစီက မိမိကိုယ္တိုင္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ထားေသာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ လႊတ္ ေတာ္ အမတ္မ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ထားေသာ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ ႏိုင္ငံ႔ဝန္ထမ္းမ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း ထိုပုဂိၢဳလ္တို႔ ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ျပႆနာအရပ္ရပ္တိုင္းတြင္ မွန္သည္ မွားသည္ ဆိုးသည္ ေကာင္းသည္ ယုတိၱတန္သည္ မတန္သည္တို႔ကို ဆင္ျခင္သံုးသပ္ကာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၿပီး ေဝဖန္ခြင့္ႏွင့္ ေျပာေရး ဆိုခြင့္ ရွိၿပီးျဖစ္သည့္အတိုင္း ထိန္းကြပ္ၾကပ္မတ္ေပးရန္ တာဝန္ရွိသည္မွာ ဒီမိုကေရစီ၏ အႏွစ္သာရပင္ျဖစ္ေလသည္။

အမၺနဒီေက်ာ္စြာ


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts