သူတိုု႔အာေဘာ္ ေမာင္ေမာင္စိုုး

ေမာင္ေမာင္စုိး ● အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး ျငိမ္းခ်မ္းေရး

ေမာင္ေမာင္စုိး ●  အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး ျငိမ္းခ်မ္းေရး

(မုိးမခ) ေမ ၉၊ ၂၀၁၆

 

● အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး

အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးသည္ ဒီခ်ဳပ္၏ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီကတည္းက ေႂကြးေၾကာ္သံျဖစ္သည္။ ဒီခ်ဳပ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္အနိုင္ရရွိပါက အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကိုဦးတည္လုပ္ေဆာင္မည္ဟုဆိုခ့ဲသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲအနိုင္ရျပီးေသာအခါ၌လည္း ထိုေျခလွမ္းမ်ား စတင္လွမ္းခ့ဲသည္ဟု ဆိုနိုင္သည္။

ျမန္မာျပည္၏ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးတြင္ အပိုင္း ၂ ပိုင္း ပါဝင္သည္။ တပိုင္းမွာ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားႏွင့္ စစ္ေခါင္း ေဆာင္မ်ားၾကားျဖစ္သည္။ ေနာက္တပိုင္းကား တိုင္းရင္သားမ်ားႏွင့္ ရင္ၾကားေစ့နိုင္ေရးျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲအျပီးမွစ၍ ျမန္မာစစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ရင္ၾကားေစ့လုပ္ေဆာင္မႈ ေျခလွမ္းမ်ားစတင္ခဲ့သည္။ ၎ျပႆနာမွာ ဦးစြာကိုင္တြယ္ရ မည့္ျပႆနာျဖစ္ေပရာ အျငင္းပြားဖြယ္မရွိေပ။ ၎အပိုင္းမွာလည္း တထိုင္တည္း ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းနိုင္မည္ေတာ့ မဟုတ္။ တဆင့္ျခင္းသာ သြားရမည့္သေဘာရွိသည္ဟုဆိုရမည္။

တိုင္းရင္းသားအေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ ယခင္အစိုးရေဟာင္းလက္ထက္မွ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ကို ဆက္ခံထားျပီး အခိုင္အမာေျခလွမ္းမ်ားကိုမူမ်ားမၾကာမွီေတြ႕ရမည့္ အလားအလာရွိသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလာမည့္ ႏွစ္လ သုံးလအတြင္း ၂၁ ရာစု ပင္လုံကို ေဖၚေဆာင္သြားမည္ဟုဆိုခ့ဲသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မီတီ NRPC အား ေဒါက္တာတင္မ်ဳိးဝင္းအား စတင္တာဝန္ေပးခ့ဲသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ေနာက္ထပ္ေျခလွမ္းမ်ားလည္း မၾကာ မွီေတြ႕ရမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

● တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ရင္ၾကားေစ့ေရး

တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ရင္ၾကားေစ့ေရးအပိုင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အပစ္ရပ္လက္မွတ္မထိုးေသးေသာအဖြဲ႕ႏွင့္ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ထိုးျပီးအဖြဲ႕မ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံမဟုတ္ဟု ဆိုခ့ဲသည္။ ထို႔ျပင္ သူမေျပာဆိုျခင္းမရွိေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားျပႆနာကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္သာမက တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ပါ အဆိုပါညီလာခံ တြင္ ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းသြားဖြယ္ရာရွိသည္ဟူ၍သာ ခန္႔မွန္းရသည္။

ထို႔အတူ ၿမိဳ႕ေပၚတရားဝင္တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မွီကေရာ ေရြးေကာက္ပြဲအျပီး ယခုအခ်ိန္ထိပါ မည္သည့္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမွမရွိေပရာ တိုင္းရင္းအေရးႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အားလုံးအတူတကြ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခ်ိန္မွသာ ၿမိဳ႕ေပၚတိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား ပါဝင္လိမ့္မည္ဟုသာေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

သုိ႔ေသာ္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးျခင္းမရွိေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား ေခါင္းေဆာင္တခ်ဳဳိ႕အား လႊတ္ ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္တာဝန္ေပးခ့ဲသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ဤသုိ႔တာဝန္ေပးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းျခင္းမရွိခ့ဲ၍ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားက ေက်လည္မႈ မရွိခ့ဲသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ NLD အေနႏွင့္ မိမိပါတီဝင္တေယာက္ ပါတီဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို မနာခံဘဲ မိမိသေဘာႏွင့္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ပါက လိုအပ္သလို ကိုင္တြယ္အေရးယူေနသည္မွာ ပါတီ စည္းရံုးေရးစည္းကမ္းအရ မူျပႆနာအျဖစ္ သေဘာထားသက့ဲသုိ႔ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားမွ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို တဦးခ်င္း ေခၚယူတာဝန္ေပးျခင္းမွာ ထိုပါတီမ်ားအတြက္ စည္းရံုးေရးစည္းကမ္းျပႆနာျဖစ္သည္ကို အထူးသတိျပဳသင့္သည္။

● ၂၁ ရာစုပင္လုံ

လပိုင္းအတြင္းက်င္းပနိုင္ရန္ ေဆာ္ၾသခ့ဲ့ေသာ ဒုတိယပင္လုံႏွင့္ပတ္သက္၍ မတူေသာအျမင္မ်ားရွိသည္မွာ အ့ံၾသဖြယ္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ ပုံမွန္အားျဖင့္ အပစ္ရပ္သေဘာတူညီခ်က္ရယူျပီးမွ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးရမည္ဟု ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ခ် မွတ္ထားေသာ သေဘာထားျဖစ္ေပရာ ယခုအပစ္မရပ္ေသးေသာအဖြဲ႕မ်ား အခ်ိန္တိုတြင္း အပစ္ရပ္နိုင္မည္ေလာ ေမးခြန္း မ်ားေပၚလာသည္။

တကယ္တမ္းအားျဖင့္ဆိုလ်င္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ျပသနာမွာ နိုင္ငံေရးျပႆနာျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာမွသာ ေျဖရွင္းနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ နိုင္ငံေရးအရ မေျဖရွင္းနိုင္ပါက အပစ္ရပ္အေနအထားလည္း ပ်က္ျပယ္ မည္သာျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ တိုင္းရင္းသားေျဖရွင္းရာတြင္ နိုင္ငံေရးျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းကို အေလးတင္းသင့္သည္။ ျပီးခ့ဲ ေသာဦးသိန္းစိန္၏ သမၼတသက္တမ္းတြင္ အပစ္ရပ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္ရေရးႏွင့္သာ အခ်ိန္ကုန္ခဲ့သည္။ နိုင္ငံေရး ေဆြး ေႏြးပြဲမ်ား မျပဳလုပ္နိုင္ခ့ဲေပ။ ဤျဖတ္သန္းခ့ဲမႈ သခၤန္းစာယူသင့္သည္။

အပစ္ရပ္သေဘာတူညီခ်က္ရေရးအတြက္ နယ္ေျမ တပ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍သာ အခ်ိန္ကုန္မခံသင့္ေပ။ ထို႔ျပင္ အ ပစ္ရပ္သေဘာတူညီခ်က္အရ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား တပ္အင္အားမတိုးခ်ဲ႕ေရးအတြက္ ထိမ္းခ်ဳပ္မႈသည္ လည္း နိုင္ငံေရးအရျပႆနာမရွင္းဘဲ ေအာင္ျမင္နိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ လက္ေတြ႕တြင္ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ထိုးသည္ျဖစ္ေစ မထိုးသည္ျဖစ္ေစ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕တိုင္းသည္ မိမိတပ္ဖြဲ႕ အင္အားေတာင့္တင္းေရးကို ေရွ႕႐ႈ လုပ္ေဆာင္ ေနၾကသည္မွာ ျငင္းမရသည့္အခ်က္ျဖစ္ေနသည္။ နိုင္ငံေရးအရ ျပႆနာေျဖရွင္းသေဘာတူျပီးသည့္အခ်ိန္မွ ၎ လက္နက္ ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ျပႆနာကို မည္သုိ႔ေျဖရွင္းမည္ဆိုသည္ကို သေဘာတူညီခ်က္ရယူရန္ ပိုမိုလြယ္ကူမည့္အျပင္ ပိုမိုအဆင္ေျပလ်င္ ျမန္စြာလည္းေျဖရွင္းနိုင္ေပမည္။ သုိ႔မဟုတ္က နိုင္ငံေရးျပႆနာဆီ မေရာက္နိုင္ မေျဖရွင္းနိုင္ဘဲ လက္နက္ကိုင္တပ္ကိစၥႏွင့္ ျငင္းခုံၾကရင္း ပဋိပကၡျပန္လည္ျဖစ္ပြားရင္း သံသရာလည္ဖြယ္ရွိသည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ ၂၁ ရာစုပင္လုံကို အျမန္ဆုံးက်င္းပနိုင္ဖို႔ တိုင္းရင္းသားျပႆနာကို နိုင္ငံေရးအရ ေဆာလ်င္စြာေျဖရွင္းနိုင္ဖို႔ဆို လ်င္ လိုရင္းေရာက္ဖို႔ အခ်ဳိ႕အဆင့္မ်ားက္ို ေက်ာ္လႊားရမည္ဟု သုံးသပ္ရပါသည္။

● အပစ္မရပ္ဘဲ ေဆြးေႏြး၍ မရနိုင္သေလာ

တကယ္တမ္းဆိုလ်င္ အပစ္ရပ္သေဘာတူညီခ်က္ရေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ အပစ္မရပ္ဘဲ ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ ျဖစ္ရာ အပစ္မရပ္ဘဲ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြး၍ မရစရာမရွိေပ။ သက္ဆိုင္သူမ်ား စစ္ရွိန္ေလွ်ာ့ခ်ရန္သာ လိုသည္။ နယ္ေျမဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ား တိုက္ပြဲငယ္မ်ားျဖစ္ပြားမႈမ်ားသည္ နိုင္ငံေဆြးေႏြးပြဲအားေကာင္းလာေလ ေလွ်ာ့ခ်နိုင္ေလသာ ျဖစ္ေပမည္။ ျပႆနာဇစ္ျမစ္ျဖစ္ေသာ နိုင္ငံေရးအရေဆြးေႏြးေရးကို ျမန္ဆန္စြာေျဖရွင္းနိုင္ေရးအတြက္ ရွိေနသည့္အတားအဆီးမ်ားကို ေက်ာ္လႊားသြားရန္လိုသည္။ နိုင္ငံေရးျပႆနာကို ေျဖရွင္းနိုင္ပါက လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡကို ပို၍လြယ္ကူစြာေျဖရွင္းနိုင္ သည္ဟူေသာ သေဘာထားရွိပါက မျဖစ္ႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိဟု ဆိုရပါမည္။

ထိုသုိ႔သာေဆာင္ရြက္နိုင္မည္ဆိုပါက အပစ္ရပ္ေရးအတြက္ အခ်ိန္ကုန္ေနမည့္အစား နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ လ်င္ျမန္စြာ ေရာက္ရွိသြားနိုင္ေပမည္။

● နားလည္မႈ တည္ေဆာက္ေရး

လက္ရွိ တိုင္းရင္းသားျပႆနာကို ေျဖရွင္းရာတြင္ အဓိကက်သည့္ ျပႆနာတရပ္မွာ ႏွစ္ဖက္နားလည္မႈ ယုံၾကည္မႈ တည္ ေဆာက္ေရးျဖစ္သည္။ တဖက္ႏွင့္တဖက္ မတူသည့္ ၾကည့္ျမင္သုံးသပ္ပုံမ်ားကို အျပန္အလွန္နားလည္ ေဆြးေႏြးနိုင္ဖို႔ အ ေရးႀကီးသည္။ တဖက္ႏွင့္တဖက္ ယုံၾကည္မႈ နားလည္မႈ မတည္ေဆာက္နိုင္ပါက ၾကည့္ျမင္သုံးသပ္ပုံျခင္းပုံျခင္း မတူပါက သေဘာတူညီမႈတခုရရွိရန္ ခက္ခဲေပလိမ့္မည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ၂၀၁၆ ေမလ ၄ ရက္ေန႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီး ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးစိန္ဝင္း၏ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးခ်က္အရ ျမန္မာစစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက လက္ရွိအစိုးရတပ္အား ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္အျဖစ္ ခံယူသည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားက သူတို႔၏တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ သူတို႔၏တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည္ဟု ယူဆသည္။

ျမန္မာစစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနႏွင့္ AA က့ဲသုိ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕တခု၏ ပုန္ကန္တိုက္ခိုက္မႈသည္ အစိုးရလႊတ္ေတာ္ တရားစီရင္ေရးစသည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို တိုက္ခိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ႐ႈျမင္သည္။ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕ မ်ားကမူ သူတို႔ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအက်ဳိးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္သည္ဟု ခံယူသည္။

ျမန္မာစစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္တစ္ခုတည္းရွိရမည္ဟု ခံယူသည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားက မိမိတိုင္းရင္းသားမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳကာကြယ္သည့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ရွိရမည္ဟု ယူဆၾကသည္။

ျမန္မာစစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက လက္ရွိဒီမိုကေရစီစနစ္အရ မိမိတို႔လိုလားခ်က္ကို ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိေနသည္ျဖစ္ရာ ေက် နပ္မႈ မရွိတိုင္း လက္နက္ကိုင္ပုန္ကန္တိုက္ခိုက္ျခင္းႏွင့္ ထိုအဖြဲ႕မ်ားအား လိုက္လံအသိမွတ္ျပဳျခင္းသည္ မလိုအပ္ဟု ယူဆသည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ားကမူ လြတ္လပ္ေရးရျပီးကထဲက တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးမ်ားမရခ့ဲသျဖင့္ အခြင့္အခါသင့္ သလို တုန္႔ျပန္တိုက္ခိုက္ခြင့္ရွိသည္ဟု ယူဆၾကသည္။

ျမန္မာစစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္မည္ဟူ၍ ရပ္ခံၾကသည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားက ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ တိုင္းရင္းသားမ်ား ျပည္နယ္အလိုက္ အစိုးရဖြဲ႕စည္းခြင့္ဥပေဒျပဳခြင့္ တရားစီရင္ခြင့္ မရွိသျဖင့္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဆင္ရန္လိုသည္ဟု ယူဆၾကသည္။

အဆိုပါအခ်က္မ်ားသည္တဖက္ႏွင့္တဖက္ မတူကြဲျပားသည့္မျမင္မ်ားျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔ ကြဲျပားေသာအျမင္မ်ားအား တဖက္ ႏွင့္တဖက္နားလည္မႈရွိေအာင္ ေဆြးေႏြးတည္ေဆာက္မွသာ နိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းနိုင္ေပလိမ့္မည္။ တဖက္ႏွင့္ တဖက္ နိုင္ငံေရးအရ ၾကည့္ျမင္ပုံမတူပါက ညိႇိႏႈိင္းသေဘာတူညီမႈ ရရန္ခက္ခဲေပသည္။

● ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရး

ရွည္ၾကာေသာစစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္၎ လြတ္လပ္ေရးရျပီးေနာက္ပိုင္းတိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ နိမ့္ပါးျခင္း ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ရပိုင္ခြင့္မ်ားဆုံး႐ႈံးသည္ဟု ခံစားခ့ဲၾကရ၍လည္းေကာင္း၊  တိုင္းရင္းသားမ်ားအေန ႏွင့္ ျပည္မအစိုးရအေပၚလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာစစ္ဖက္အေပၚလည္းေကာင္း ယုံၾကည္မႈပ်က္ျပားခ့ဲၾကသည္။

အလားတူပင္ ျမန္မာစစ္ဖက္ေခါင္းမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ ျပည္မနိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားသည္လည္း တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ပုန္ကန္တိုက္ခိုက္မႈ တိုင္းရင္းသားအခ်ဳိ႕၏ခြဲထြက္လိုမႈေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ရွည္ၾကာေသာစစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္လည္း ေကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ ယုံၾကည္မႈ ေလ်ာ့က်ခ့ဲသည္။

အထူးသျဖင့္ ရွည္ၾကာေသာစစ္ပြဲအတြင္း အသက္အိုးအိမ္မ်ားစြာ ထိခိုက္ ဆုံး႐ႈံးရမႈ မ်ားျပားခ့ဲ့သျဖင့္ နားက်ည္းမႈ မုန္းတီးမႈ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားစြာျဖစ္ေပၚခ့ဲျပီး တဖက္ႏွင့္တဖက္ အလြယ္တကူယုံၾကည္ရန္မျဖစ္နိုင္ေပ။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာျပည္အားႏွစ္ရွည္အုပ္ခ်ဳပ္ခ့ဲျပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စစ္ပြဲဆင္ႏႊဲခ့ဲသည့္ ျမန္မာစစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ရန္ အတန္ငယ္ခက္ခဲသည္ဟုဆိုနိုင္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ထားၾကသည္မွာ သူမရပ္တည္ျဖတ္သန္းမႈေၾကာင့္အျပင္ သူမႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားအၾကား ယခင္ ယုံၾကည္မႈ ပ်က္ျပားခ့ဲသည့္ ကိစၥရပ္မ်ဳိးမရွိခ့ဲ၍ျဖစ္သည္ဟု ဆိုရမည္။

မည္သုိ့ဆိုေစ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ရင္ၾကားေစ့ေရး ျငိမ္းခ်မ္းေရးေအာင္ျမင္ရန္ တစ္ဖက္ႏွင့္တဖက္ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ ရန္ လိုအပ္ေပလိမ့္မည္။ တဖက္ႏွင့္တဖက္ယုံၾကည္မႈမရွိဘဲ ညိႏွဳိင္းသေဘာတူညီမႈရရန္မလြယ္ကူလွေပ။

● ၂၁ ရာစု ပင္လုံႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕၏အျမင္

SNLD ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ ခြန္ထြန္းဦးက ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံမွာပင္လုံ၏အေျခခံအခြင့္အေရးေတြကို တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ေပးအပ္ရန္လိုသည္ဟုဆိုခ့ဲသည္။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္သူ နိုင္ဟံသာက ၂၁ ရာစုပင္လုံညီ လာခံ က်င္းပမည္ဆိုပါက အေထြေထြလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေၾကျငာေပးရန္လိုေၾကာင္း ဆိုခ့ဲသည္။ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီေခါင္း ေဆာင္ေဒါက္တာေအးေမာင္က ပင္လုံညီလာခံဆိုလ်င္ ခြဲထြက္ခြင့္ပါေၾကာင္း ဆိုခ့ဲသည္။

သုိ႔ေသာ္ တရားဝင္တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအေနႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ NLD အား အားကိုးရန္သိပ္မလြယ္ ေတာ့ဟု SNLD ေခါင္းေဆာင္ ခြန္ထြန္းဦးက တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအစည္းအေဝးတြင္ ရခိုင္ျပႆနာကို ေထာက္ျပ၍ ဆိုခ့ဲသည္။ ဦးေအးသာေအာင္ကလည္း ၂၁ ရာစု ပင္လုံေခၚရင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္လာနိုင္ဖို႔ မလြယ္ ေသးေၾကာင္း တိုင္းရင္းသားေတြ အားမေလ်ာ့ဘဲ ထပ္မံၾကိဳးစားရန္လိုေၾကာင္းဆိုခ့ဲသည္။

NLD ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မွီက၎ ေရြးေကာက္ပြဲျပီး ယခုအခ်ိန္ထိလည္းေကာင္း၊ မည္သည့္တိုင္း ရင္းသားပါတီႏွင့္မွ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိရာ ၿမိဳ႕ေပၚတိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအေနႏွင့္ NLD အ ေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ ယုံၾကည္မႈ အေတာ္ပင္ေလ်ာ့ပါးသြားပုံရသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲအျပီးတြင္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအေနႏွင့္ NLD ပါတီပူးေပါင္းေဆြးေႏြးမႈကို ေမွ်ာ္လင့္ခ့ဲၾကေသာ္လည္း ယေန႔ ၆ လခန္႔ၾကာသည္အထိျဖစ္ေပၚမလာ၍ စိတ္ပ်က္ေနၾက သည္ဟုဆိုရမည္။ ဤအခ်က္ကား စိတ္မသက္သာစရာပင္ျဖစ္သည္။

ဦးေအးသာေအာင္၏ ယခုအၾကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လုံေခၚျဖစ္လည္း ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ေပၚလာရန္မလြယ္ေသးဆို သည္မွာလည္း တပ္၏ရပ္ခံမႈႏွင့္ NLD ေက်ာ္လႊားနိုင္စြမ္းကို ေဝဖန္သုံးသပ္ပုံရသည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ေျခလွမ္းမ်ားေတာ့ လွမ္းရမည္သာျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လက္ရွိတိုင္းရင္းသားျပႆနာျပႆနာကို ေျဖရွင္းၾကမည္မွာ ဘက္ ၂ ဘက္ထဲသာမဟုတ္ေခ်။ ျပည္မဒီမိုကေရစီအင္အားစု ျမန္မာစစ္ဖက္ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား မ်ား စသည့္ ၃ ပြင့္ဆိုင္ျပႆနာျဖစ္ေန ၍ ျဖစ္ပါသည္။

● နိဂံုး

စားပြဲဝိုင္းတြင္ နိုင္ငံေရးအရေဆြးေႏြးေျဖရွင္းျခင္းကို အျမန္ဆုံးလုပ္ေဆာင္နိုင္မွာ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး ျငိမ္းခ်မ္းေရးအ တြက္ ေကာင္းမြန္ေသာရလဒ္မ်ား ထြက္ေပၚလာေပလိမ့္မည္။ ေသာင္းက်န္းသူ အျမစ္ျဖဳတ္ေရးေရာ စစ္အစိုးရအျပဳ တ္တိုက္ ေရးပါ အလုပ္မျဖစ္ခ့ဲသည္ကေတာ့ ျမန္မာျပည္၏ ျငင္းမရေသာ သမိုင္းျဖစ္ပါသည္။ တိတိက်က်ေျပာရလ်င္ မည္သည့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မွ အစိုးရကို ျပဳတ္ေအာင္မတိုက္နိုင္ခ့ဲ့သက့ဲသုိ႔ ဗိုလ္ေနဝင္း ဗိုလ္သန္းေရႊ ဗိုလ္သိန္းစိန္တို႔သည္ လည္း တိုင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္မ်ားကို အျမစ္ျပတ္ မေခ်မႈန္းႏိုင္သည္ကေတာ့ ျဖစ္ရပ္မွန္ျဖစ္သည္။

Mg Mg Soe (ေမာင္ေမာင္စုိး)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts