သတင္းေဆာင္းပါး ေမာင္ေမာင္စိုုး

ေမာင္ေမာင္စိုး – ဝမ္ဟိုင္းေဒသႏွင့္ စစ္ေသနဂၤဗ်ဴဟာ အေရးပါမွဳ


၂၀၁၃ ျမန္မာစစ္တပ္ စစ္ဆင္ေရး ျပဳခဲ့စဥ္က ေျမပုံ (သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္)

 

ေမာင္ေမာင္စိုး – ဝမ္ဟိုင္းေဒသႏွင့္ စစ္ေသနဂၤဗ်ဴဟာ အေရးပါမွဳ

(မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၄၊ ၂၀၁၅
ဝမ္ဟိုင္းေဒသ

လက္ရွိ SSPP/SSA ဌာနခ်ဳပ္ရံုးစိုက္ရာဝမ္ဟိုင္းရြာရွိရာေဒသ သည္ အေရွ့ဖက္ သံလြင္ျမစ္ ေျမာက္ဖက္ သီေပါ မိုင္းရယ္ တန့္ယန္းကားလမ္း ေတာင္ဖက္ ေတာင္ျကီး လြိဳင္လင္ ခိုလမ္ ကြန္ဟိန္း ကားလမ္း ႏွင့္ အေနာက္ဖက္ ရပ္ေစာက္ ေက်ာက္ဂူ ေနာင္ဝိုး ေဒသတိ့ုျကား ရွိေဒသျဖစ္သည္။ ထိုေဒသတြင္ အေရွ့ဖက္ရွိ သံလြင္ျမစ္အျပင္ နမ့္ပန္္ နမ့္ဆန္ နန့္လန္ ဒုတၳဝတီ ျမစ္မ်ား ေျမာက္မွေတာင္သုိ့စီးဆင္းေနသည္။ ရွမ္းကုန္းေျမျမင့္ေဒသဟူ၍ ေခၚဆိုသည္ႏွင့္အညီ ျမင့္မားမတ္ေစာက္ေသာ ေတာင္တန္းမ်ားရွိသက့ဲ့သုိ့ ေျပျပစ္ေသာ ကုန္းေျမျမင့္မ်ားလည္း ရွိသည္။

ထိုေဒသရွိ ရွမ္းရြာျကီးမ်ားမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းေကာင္း မြန္ေသာ ရွမ္းရြာျကီးမ်ား ရွိသက့ဲသုိ့ အထင္ကရအေနႏွင့္ မိုင္းရွဴးရတနာေျမ ရွိ္သည္။ ေဒသတြင္းေကာင္းမြန္ေသာ ကားလမ္းမ်ား မရွိေသာ္လည္း ေဆာင္းဦးေပါက္ပြင့္လင္းရာသီ ီေရာက္လ်င္ ထိုေျမျပန့္ေဒသ ေျမလမ္းမ်ားတြင္
ေမာ္ေတာ္ယဥ္မ်ား သြားလာရလြယ္ကူသည္။

ဝမ္ဟိုင္းသည္ သံလြင္ျမစ္အနီးရွိ မိုင္းရွဴးတန့္ယန္းအနီးရွိ မိုင္းရယ္ႏွင့္ ခိုလမ္အေပၚရွိ မိုင္းေနာင္ျကားတြင္ ရွိသည္ဟု ဆိုရမည္။ မူလက အစိုးရႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးယူထားသည္ SSPP/SSA ဌာနခ်ဳပ္သည္ သီေပါအနီး စိန္ေက်ာ့ တြင္ အေျချပဳေသာ္လည္း ၂၀၀၉ တြင္ နအဖမွ SSAအား ျပည္သူ့စစ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းရာတြင္ ျပည္သူ့စစ္အျဖစ္ လက္ခံသည့္ ဦးကိုင္ဖ၊ ဦးလြယ္ေမာင္းတိ့ု အဖြဲ့သည္ စိန္ေက်ာ့တြင္ ဆက္လက္အေျချပဳ ျပီး
ျပည္သူ့စစ္ဖြဲ့စည္းေရး လက္မခံခ့ဲသည့္ ဦးပန္ဖႏွင့္အင္အားစုမ်ား သည္ SSPP/ SSA အျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ျပီး ဝမ္ဟိုင္းေဒသသိ့ု ေျပာင္းေရႊ့အေျခစိုက္ခ့ဲသည္။ သုိ့ေသာ္ ဝမ္ဟိုင္းသည္ SSA ဌာနခ်ဳပ္အျဖစ္ေျပာင္းေရႊ့ အေျခစိုက္ျခင္း မျပဳ မွီကပင္ SSA တပ္ဖြဲ့မ်ား ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေျချပဳ လွဳပ္ရွားခ့ဲသည့္ေဒသျဖစ္သည္။ ထိ့ုျပင္ အျခားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ့မ်ားသည္ SSPP/SSA ႏွင့္ ညိွႏွဳိင္းျပီး ျဖတ္သန္းသြားလာ လွဳပ္ရွားသည့္ေဒသျဖစ္သည္။

ကာလရွည္ စစ္လမ္းေျကာင္း

တကယ္တမ္းဆိုလ်င္ ဤေဒသသည္ SSP/SSA တိ့ု ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ အေျချပဳ လွဳပ္ရွားခ့ဲသည့္ေဒသ ျဖစ္သက့ဲသု့ိ SSPP/SSA မဟာမိတ္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ့မ်ား ျဖစ္သန္းလွဳပ္ရွားသည့္ နယ္ေျမလည္း ျဖစ္သည္။ ထိ့ုအတူ ျမန္မာစစ္တပ္မွ စစ္ေျကာင္းမ်ား မျပတ္လွဳပ္ရွား စစ္ဆင္ခ့ဲေသာ ေဒသလည္းျဖစ္သည္။

ဝမ္ဟိုင္းေဒသ အေနာက္ဖက္ရွိ ရပ္ေစာက္ ေက်ာက္ဂူ ေနာင္ဝိုးနယ္ေျမသည္၎၊ အင္းေလးေဒသသည္၎ ၁၉၅၀ ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအေျခစိုက္ လွဳပ္ရွားခ့ဲေသာ ေဒသမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုေဒသတြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္း ဟူ၍ ခြဲ၍ လွဳပ္ရွားခ့ဲျကသည္။ ၁၉၇၀ ေနာက္ပိုင္း ရွမ္းျပည္ရွိ ဗကပ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ျ့ကေသာ သခင္တင္ထြန္း ဗိုလ္စုိးေမာင္ ဗိုလ္ပုတိ့ုက်ဆုံးျပီးေနာက္ အေရွ့ေျမာက္ေဒသတြင္ ျပန္လည္အားေကာင္းလာေသာ ဗကပ ဗဟိုမွ ၎ေဒသအား ၁၀၈ စစ္ေဒသအျဖစ္ ျပန္လည္ဖြဲ့စည္းခ့ဲျပီး ၁၉၈၀ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဗကပ အလယ္ပိုင္းဗ်ဴရို အျဖစ္ တိုးခ်ဲ့ ဖြဲ့စည္းခ့ဲသည္။

ဤသုိ့ ဗကပအေနႏွင့္ဤသုိ့ တိုးခ့်ဲဖြဲ့စည္းလာနိုင္သည္မွာ အေရွ့ေျမာက္ ဗကပအေနႏွင့္ SSPP/SSA ႏွင့္ ေကာင္းစြာတပ္ေပါင္းစုဖြဲ့နိုင္ခ့ဲျခင္း စစ္လက္နက္ကူညီပ့ံပို့ေပးျခင္း တိ့ုေျကာင့္ျဖစ္သည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ SSPP/SSA အေနႏွင့္လည္း သံလြင္အေရွ့ျခမ္းမွ ဗကပတပ္ဖြဲ့မ်ား ရွမ္းျပည္အလယ္ပိုင္းသု့ိ ထိုးေဖါက္ဝင္ေရာက္ျခင္းကို အကူအညီေပးခ့ဲသည္။ ဤသုိ့ျဖင့္ ဗကပ တပ္မဟာ ၆၈၃ ႏွင့္ အလယ္ပိုင္းဗ်ဴရို ဗကပ တပ္မ ၆၈ မွတပ္မ်ား ဝင္ေရာက္ လာနိုင္ခ့ဲသည္။ ထိုစဥ္က သံလြင္အေရွ့ျခမ္းမွ ရွမ္းျပည္အလယ္ပိုင္းသုိ့ ထိုးေဖါက္ဝင္ေရာက္ခ့ဲေသာ ဗကပ တပ္မွဴးမ်ားတြင္ လက္ရွိ UWSA ၏ အဓိက တပ္မွဴးျကီးျဖစ္သူ ေပါက္ယိုခ်မ္းသည္၎ ဒုတပ္မွဴးျကီး ျဖစ္သည့္ ေက်ာက္က်ဳံးတန္း သည္၎ ပါဝင္ခ့ဲျကသည္။

ဝမ္ဟိုင္းေဒသ မိုင္းရွဴး အေရွ့ဖက္ သံလြင္ျမစ္အေရွ့ဖက္ ကမ္း သည္ ဝေဒသျဖစ္ေပရာ ၎ေဒသမွ တပ္ဖြဲ့မ်ား သံလြင္ျမစ္ အေနာက္ဖက္ကမ္းသုိ့ျဖတ္သန္းကူးသန္းျကသည့္ေနရာမွာ တန့္ယန္းမိုင္းရွဴး တေျကာမွျဖစ္သည္။ ထို့ျပင္္ ထိုေဒသသည္ ဗကပတိ့ု ျဖတ္သန္းသြားရာေဒသသက္သက္သာ မဟုတ္ေပ။ ဝ နယ္သုိ့ ျမန္မာစစ္ဖက္မွျကီးမားေသာ ျကီးမားေသာစစ္ဆင္ေရးမ်ား လုပ္လာစဥ္ကလည္း ဝနယ္ရွိ ဗကပတပ္မ်ား သံလြင္ျမစ္ အေနာက္သုိ့ကူး၍ စစ္ကစား တိုက္ခိုက္သည့္ေနရာလည္းျဖစ္သည္။ အစိုးရစစ္ဖက္အား စစ္ေရးအရ ျခိမ္းေျခာက္လွဳပ္ရွားနိုင္ေသာ ေဒသျဖစ္သည္။

ထိ့ုျပင္ ဝမ္ဟိုင္းဌာနခ်ဳပ္အေျခစိုက္ရာ မိုင္းရယ္မိုင္းရွဴး မိုင္းေနာင္ ေက်းသီးနယ္၏ ေျမာက္ဖက္ ေက်ာက္မဲနယ္သည္ TNLA /KIA တိ့ုႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ ထိုမွတဆင့္ ေျမာက္ဖက္ရွိ MNDAA/
AA တိ့ုႏွင့္လည္း တဆက္စပ္တည္း ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ထြက္ေပၚေနသည့္ အတည္မျပဳနိုင္ေသးသည့္ သတင္းမ်ားအရ UWSA ေဒသရွိ လက္နက္စက္ရံုမ်ားမွ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားအေန ႏွင့္ ဝ နယ္မွတဆင့္ အဆိုပါ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ့မ်ားထံသုိ့ ပ့်ံႏွံ့ ေရာက္ရွိနိုင္ေသာလမ္းေျကာင္းလဲ ျဖစ္နိုင္ေပသည္။ ထိုအဖြဲ့အားလုံးမွာလည္း NCA လက္မွတ္ထိုးရာတြင္ ပါဝင္ျခင္းမရွိရာ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ျမန္မာစစ္ဖက္စစ္ေရးအရ ဖိအားေပးျခင္း တိုက္ခိုက္ျခင္း ျပဳလုပ္နိုင္သည္ဟု တြက္
ဆေနေသာ အဖြဲ့မ်ား ျဖစ္သည္။

သုိ့ျဖစ္ရာ လက္ရွိ SSPP/SSA အေျခစိုက္ရာဝမ္ဟိုင္းေဒသ သည္ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ့တစ္ဖြဲ့ထဲအတြက္သာ မကဘဲ လက္ရွိ NCA လက္မွတ္ မထိုးေသးသည့္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ့မ်ားအတြက္ စစ္ေရးအရ ေသနဂၤဗ်ဴဟာ က်သည့္ ေနရာတခုဟုဆိုရေပမည္။

ထို့ျပင္ ဝမ္ဟိုင္းေဒသသည္ UWSA ၏ အျပင္စည္းလုံျခံဳေရး အတြက္ အေရးပါေသာ ေဒသတခုျဖစ္ေနသည္။ ဝမ္ဟိုင္းေဒသ အေရွ့ဖက္တေျကာ သံလြင္ျမစ္ အေနာက္ဖက္ကမ္းတြင္ မိုင္းရွဴး ဝမ္ကန္ေတာင္ေျကာ၊ ၎၏ေျမာက္ဖက္တြင္ လြယ္လန္း ေတာင္ေျကာတိ့ုရွိသည္။ ဝမ္ကန္ေတာင္ေျကာ၏ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ သံလြင္အေရွ့ဖက္ကမ္းတြင္ ဝနယ္ ေမာ္ဖါေဒသရွိျပီး လြယ္လန္းႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္တြင္ သံလြင္အေရွ့ဖက္ကမ္း၌ UWSA တိ့ုအေျချပဳရာ ပန္ယန္းရွိသည္။ပန္ယန္း၏ အေရွ့စူးစူးတြင္ UWSA ဌာနခ်ဳပ္ ပန္ဆန္း ေခၚ ပန္ခမ္းရွိသည္။

သံလြင္ျမစ္အေနာက္ဖက္ကမ္းရွိ အထူးသျဖင့္ လြယ္လန္း ေတာင္ေျကာသည္ ျမင့္မားရွည္လ်ားျပီး တဖက္ကမ္းရွိ ဝ နယ္ ေတာင္တန္းမ်ားကို စိုးမိုးထားသည္။ သုိ့ျဖစ္ရာ ျမန္မာစစ္ဖက္ အေနႏွင့္ဝမ္ဟိုင္းေဒသကို ခ်ဳပ္ကိုင္နိုင္ျပီး လြယ္လန္း ေတာင္ေျကာေပၚတြင္ လက္နက္ျကီးမ်ား အေျမာက္စခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားရွိနိုင္ပါက UWSA ကို ေကာင္းစြာျခိမ္းေျခာက္ နိုင္မည္ျဖစ္သည္။သုိ့ျဖစ္ရာ ဝမ္ဟိုင္းေဒသသည္ UWSA အတြက္လည္း အေရးပါေသာေနရာ ျဖစ္ေနေပေတာ့သည္

ျမန္မာစစ္ဖက္၏အေလးထားမွဳ

တကယ္တမ္းအားျဖင့္ဆိုလ်င္ ဤေဒသႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ျမန္မာစစ္ဖက္၏ အေလးထားမွဳကို ေစာစီးစြာကပင္ ျပခ့ဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္၌ ျမန္မာစစ္ဖက္၏ ပထမဦးဆုံး စစ္ဌာနခ်ဳပ္ကို ရွမ္းျပည္နယ္၏ျမိဳ့ေတာ္ ေတာင္ျကီးတြင္ အေရွ့ပိုင္း တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ဟူ၍ ဖြင့္လွစ္ခ့ဲသည္။ ၎ေနာက္ ၁၉၆၈ ေနာက္ပိုင္း အေရွ့ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ဗကပတိ့ု အင္အားေကာင္း လာသည္ အေျခအေနတြင္ ရွမ္းေျမာက္ လားရွဳိးျမိဳ့တြင္ အေရွ့ေျမာင္ပိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ကို ဖြင့္လွစ္ခ့ဲသည္။ ၁၉၈၈
ေနာက္ပိုင္းတြင္ က်ိဳင္းတုံအေျခစုိက္ ျတိဂံတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ကို ဖြင့္လွစ္ထားသည္။ ျပီးခ့ဲေသာႏွစ္မ်ားအတြင္း အေရွ့လယ္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ကို ခိုလန္၌ အေျချပဳဖြင့္လွစ္ခ့ဲသည္။

ထိုအေရွ့လယ္ပိုင္းစစ္ဌာခ်ဳပ္ေခၚ ရလခ သည္ ယခင္ အေရွ့ေျမာက္စစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ အေရွ့ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ျကားတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ဝမ္ဟိုင္းကို ဗဟိုျပဳထားသည့္ အဆိုပါေဒသကို
ထိမ္းခ်ဳပ္နိုင္ရန္ ျပင္ဆင္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။တဖက္က ထိုေဒသအား ထိမ္းခ်ဳပ္ျခင္းျဖင့္ ထိုေဒသရွိ SSPP/SSA သာမက ထိုေဒသတြင္းျဖတ္သန္းလွဳပ္ရွားမည့္ အျခားအဖြဲ့မ်ား ထိမ္းခ်ဳပ္နိုင္ေအာင္ ေျခလွမ္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိ့ုျပင္ သံလြင္ျမစ္ အေရွ့ဖက္ျခမ္းရွိ UWSA တပ္မ်ားအား ပိတ္ဆိ့ု ထိမ္းခ်ဳပ္နိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို့ျပင္ သံလြင္အေနာက္ျခမ္းရွိ တန့္ယန္း မိုင္းရွဴး မိုင္းေနာင္၊ ကြန္ဟိန္းအေရွ့ဖက္ ေတာင္ေျကာမ်ားတြင္ လက္နက္ျကီးစခန္းမ်ား ထားရွိျပီး သံလြင္ အေရွ့ျခမ္းရွိ UWSA အားလည္း ထိမ္းခ်ဳပ္နိုင္မည္ျဖစ္သည္။

UWSA ေဒသ၏ ေျမာက္ဖက္တြင္ လားရွဳိး အေျခစိုက္ ရမခမွ ကြန္လုံ၊ ဟိုပန္၊ ပန္လုံေဒသ၊ မုန္းက်က္ မိုင္းေရာ္၊ လြယ္ေမာ္ေဒသ တိ့ုမွ တားဆီးပိတ္ဆိ့ု ေနရာယူထားသက့ဲသိ့ု ေတာင္ဖက္တြင္ လည္း က်ိဳင္းတုံအေျခစိုက္ ျတိဂံတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ ပိတ္ဆိ့ုရင္ဆိုင္ထားသည္။ ယခု ေနာက္ပိုင္း ခိုလန္အေျခစိုက္ ရလခ မွ မိုင္းရွဴးမွ ကြန္ဟိုင္းတေျကာ၊ သံလြင္ျမစ္အေနာက္တေျကာ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားနိုင္ပါက UWSA အား ပိတ္ဆိ့ု ထိမ္းခ်ဳပ္ ထားနိုင္မည္ဟု တြက္ဆထားပုံရသည္ဟု သုံးသပ္ရသည္။

သုိ့ျဖစ္ရာ ဝမ္ဟိုင္းေဒသသည္ SSPP/SSA သာမက UWSA ႏွင့္အျခားေျမာက္ပိုင္းရွိအဖြဲ့မ်ားအတြက္ အေရးပါေသာေနရာ ျဖစ္ေပရာ ျမန္္မာစစ္ဖက္အေနႏွင့္လည္း လစ္လ်ဴမရွဳဘဲ အေလးထား
ေနသည္ဟု ဆိုရေပမည္။

SSPP/ SSA လက္ရွိအေျခအေန

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ျပည္သူ့စစ္ဖြဲ့စည္းရန္ လက္မခံေသာ စဝ္ပန္ဖ ဦးစီး SSPP/ SSA အဖြဲ့သည္ အစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ္လည္း ၂၀၁၂ဇႏၷဝါရီ ၂၈ တြင္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ထိုးနိုင္ခ့ဲသည္။ ဤသုိ့ လက္မွတ္ထိုးရာတြင္၊ အစိုးရဖက္မွ ဦးေအာင္ေသာင္း ဦးသိန္းေဇာ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ျကီးခ်ဳပ္ စဝ္ခြန္ျမတ္၊ ရမခတိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ေက်ာ္ေဇာ၊ ရလခတိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ျမထြန္းဦးတိ့ု ပါဝင္ လက္မွတ္ေရးထိုးျကျပီး SSPP မွ ဒု-အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ စဝ္ေခးတိုင္း ဦးေဆာင္၍ လက္မွတ္ေရးထိုးခ့ဲသည္။

၎လက္မွတ္ေရးထိုးခ့ဲျကေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန္ ပဏာမသေဘာတူညီခ်က္ အပိုဒ္ ၁ ပိုဒ္ခြဲ ( ခ ) တြင္ SSPP/SSA တပ္ဖြဲ့မ်ားကို ဝမ္ဟိုင္းတြင္အေျချပဳ၍ လက္ရွိျဖန့္ခြဲထားေသာ
ေနရာမ်ားတြင္ ယာယီအေျချပဳ ေနထိုင္ရန္ သေဘာတူပါသည္ ဟုပါရွိသည္။ ဤ သေဘာတူညီခ်က္အရေရာ လက္ေတြ့အရပါ SSPP/SSA တပ္ဖြဲ့မ်ားအေနႏွင့္ ဝမ္ဟိုင္းတြင္ ဌာနခ်ဳပ္ အေျချပဳ ျပီး တပ္မ်ားကို ျဖန့္ခြဲထားသည္ကို သိရွိရသည္။ အလြန္ေယဘူယ်က်ေသာ တပ္ျဖန့္ခြဲမွဳဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္ျပီး ႏွစ္ဖက္နားလည္မွဳ မရွိက အျငင္းပြါးနိုင္လြယ္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္
ျဖစ္ေပသည္။

လက္ရွိတိုက္ပြဲမ်ားမွာ SSA စခန္းခ် တပ္စြဲထားသည့္ စခန္းတခုအား ျမန္မာစစ္ဖက္မွဖယ္ရွား ခိုင္းရာ ေအာက္တိုဘာ ၆၊ ၂၀၁၅ မွစတင္ျပီး တိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြါးခ့ဲသည္။ တိုက္ပြဲစ
တင္ရာမွစ၍ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ အတြင္း SSA စခန္း ၄ ခု အား ျမန္မာစစ္ဖက္မွ သိမ္းပိုက္ခ့ဲသည္ဟုဆိုပါသည္။ SSA ကလည္း ေအာက္တိုဘာ ၂၈ တြင္ ၎တိ့ု စြန့္လႊတ္ခ့ဲရသည့္ စခန္းငယ္တခု ကို ျပန္လည္သိမ္းပိုက္နိုင္ခ့ဲသည္ဟု ဆိုပါသည္။အက်အဆုံး စာရင္းမ်ားေတာ့ အတည္ျပဳ၍ မရပါ။

တိုက္ပြဲမ်ားသည္ တစ္လနီးပါးမ်ွျကာျမင့္သည္အထိ ျဖစ္ပြါးေနျပီး ျမန္မာစစ္ဖက္မွ စကခ ႏွစ္ခုမ်ွ အသုံးျပဳ စစ္ဆင္ေနသည္ဟု အတည္မျပဳႏိုင္ေသးသည့္ ေျမျပင္သတင္းမ်ားမွ ဆိုပါသည္။ တိုက္ပြဲမ်ား အတြင္း ျမန္မာစစ္ဖက္မွ လက္နက္ျကီး ပစ္ခတ္မွဳ  ျပင္းထန္၍ အရပ္သားမ်ား အုိးအိမ္စြန့္ခြါ ထြက္ေျပးျကရျပီး၊ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ ၃၀၀၀ မွအထက္သုိ့ ေရာက္ရွိေနျပီဟု ဆိုပါသည္။ စြန့္ခြါခ့ဲရေသာ အရပ္သားေက်းရြာမ်ား၌လည္း ပ်က္စီးဆုံးရွံဳးမႈ ၾကီးမားသည္ဟု ဆိုပါသည္။

SSPP/SSA မွာ EAOs ညီလာခံတြင္ပါဝင္ခ့ဲျပီး UNFC အဖြဲ့ဝင္တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ NCA လက္မွတ္ထိုးရာတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့အားလုံး ပါဝင္ေရးကို ဆုပ္ကိုင္ထားျပီး ေလာေလာဆယ္ NCA လက္မွတ္မထိုးေသးသည့္ အဖြဲ့လည္းျဖစ္သည္။ ထိ့ုျပင္ SSPP/SSA သည္ UWSA ႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရးရွိေသာ အဖြဲ့ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္
၂၀၁၅ နိုဝင္ဘာ ၁ ရက္မွ ၃ ရက္ေန့ထိ ပန္ဆန္းတြင္ က်င္းပေနေသာ NCA လက္မွတ္မထိုးရာတြင္ ပါဝင္ေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့မ်ားညီလာခံတြင္ SSPP နာယက စဝ္ေဆထင္
ဦးစီး၍ တက္ေရာက္ေနလ်က္ရွိသည္။

နိဂံုး

NCA လက္မွတ္ထိုးရာတြင္မပါဝင္ေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ့မ်ားအား ျမန္မာစစ္ဖက္က ဖိအားေပး တိုက္ခိုက္လာနိုင္ဘြယ္ရာရွိသည္ကို အမ်ားက တြက္ဆထား ျပီးျဖစ္သည္။သုိ့ေသာ္ အမ်ား၏တြက္ဆခ်က္အရ NCA လက္မွတ္ထိုးရာတြင္ အားလုံး ပါဝင္ေရးမူကို ေရွ့ေဆာင္၍ ေခါင္းမာမာႏွင့္ ရပ္ခံသည့္ KIA အား အဓိကဦးတည္ျပီး စစ္ေရးအရ ဖိအားေပးနိုင္သည္ဟု တြက္ဆထားျကေသာ္လည္း လက္ေတြ့တြင္ျပင္းထန္ေသာ တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားမွာ SSPP/SSA ဌာနခ်ဳပ္ရွိရာ ဝမ္ဟိုင္းေဒသတြင္ ျဖစ္ပြါးလ်က္ ရွိသည္ကို ေတြ့ေနရသည္။

ထို့ေျကာင့္ ဤေဒသတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြါး ေနရျခင္းမွာ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းရွိ NCA လက္မွတ္မထိုး သည့္ အဖြဲ့မ်ားအတြက္ စစ္ေရးအရ ေသနဂၤဗ်ဴဟာက်သည့္အတြက္ ေျကာင့္ေလာဟု စဥ္းစား သုံးသပ္ ရေပသည္။

ႏွစ္ဖက္စစ္ဆင္ေနေသာသူမ်ားအဖိ့ု သာမန္ေနရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေလးမထားျကေသာ္လည္း ေသနဂၤဗ်ဴဟာက်သည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေလးထားေလ့ရွိသည္။ ထိ့ုအတူ တိုက္ပြဲမ်ားလည္း ပိုမိုျပင္းထန္ေလ့ရွိပါသည္။

ထိ့ုျပင္ နိုင္ငံေရးအကဲခတ္မ်ား၏အဆိုအရ ဝမ္ဟိုင္းေဒသအပါအဝင္ျဖစ္ေသာ မိုင္းရွဴး၊ မိုင္းေနာင္ ေက်းသီးျမိဳ့နယ္မ်ားသည္ SNLD ပါတီ အားေကာင္းရာေဒသမ်ား ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကာလက အနိုင္ရခ့ဲေသာ က်ားျဖဴ အမတ္မ်ားႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ားမွာလည္း SNLD သုိ့ ကူးေျပာင္းခ့ဲျကျပီျဖစ္သည္။ ထိ့ုေျကာင့္ ထိုျမိဳ့နယ္မ်ား၌ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ SNLD မွာ နိုင္ေခ်အျမင္ဆုံးဟု သုံးသပ္ခံရသည့္ ပါတီျဖစ္သည္။ သုိ့ေသာ္ ယခု ဝမ္ဟိုင္းေဒသစစ္ပြဲမ်ားေျကာင့္ ၎ျမိဳ့နယ္မ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပရန္ ေျကျငာခ့ဲသျဖင့္ SNLD အတြက္ နိုင္ငံေရးအရ ထိခိုက္နစ္နာေစခ့ဲသည္ဟု သုံးသပ္ျကသည္။

သုိ့ျဖစ္ရာ နိုင္ငံေရးအရေရာ စစ္ေရးအရေရာ အေရးပါသည့္ ဝမ္ဟိုင္းေဒသႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ အေလးထား ေစာင့္ျကည့္သြားရအုံးမည္ဟု သုံးသပ္ရပါသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts