သတင္းေဆာင္းပါး ေမာင္ေမာင္စိုုး

ေမာင္ေမာင္စိုး – ျငိမ္းခ်မ္းေရးေလာ စစ္ပြဲေလာ – အပိုင္း ( ၂ )

ေမာင္ေမာင္စိုး – ျငိမ္းခ်မ္းေရးေလာ စစ္ပြဲေလာ – အပိုင္း ( ၂ )
(မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၁၊ ၂၀၁၅

ခ်န္ထားသည့္အဖြဲ့မ်ား

NCA လက္မွတ္ထိုးခ်န္ထားသည့္ ၆ ဖြဲ့အနက္ ANC/ WNO/ LDU သုံးဖြဲ့မွာ လက္နက္ကိုင္တပ္ႏွင့္ နယ္ေျမမရွိသျဖင့္ အပစ္ရပ္ေရးလက္မွတ္ထိုးရန္ အေျကာင္းမရွိဟု MPC ကဆိုပါသည္။ က်န္ ၃ ဖြဲ့ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျသဂုတ္ ၂၄ ရက္ေန့ ကာခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ ယာယီ တိ့ုေတြ့ဆုံရာတြင္ ကာခ်ဳပ္က ေအာက္ပါအ တိုင္း ရွင္းလင္းခ့ဲသည္။

MNDAA ကိုးကန့္အဖြဲ့အား အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါး၍ တိုက္ခိုက္ရျခင္း ျဖစ္ေျကာင္း ကိုးကန့္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ အစိုးရ အဖြဲ့ႏွင့္ ေလာက္ကိုင္ေဒသကြပ္ကဲေရး စစ္ဌာနခ်ဳပ္ အား စတင္တိုက္ခိုက္လာျခင္းျဖစ္ရာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္၍ မရေျကာင္း လက္နက္စြန့္ရမည္ျဖစ ္ေျကာင္း လက္နက္ႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးလဲလွယ္ရမည ္ဟု သမၼတကလည္း ညႊန္ျပထားေျကာင္း MNDAAကိုကူညီခ့ဲသည့္ TNLA ႏွင့္ KIA တပ္မဟာ ၄ တိ့ု လည္း လက္နက္စြန့္ရမည္ျဖစ္ေျကာင္း ၊ AA မွာ လည္း KIA ကေမြးထားသည့္အဖြဲ့ျဖစ္ေျကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း ဝင္လာ၍ မိမိတိ့ု တိုက္ထုတ္ လိုက္ေျကာင္း စစ္ဖက္သေဘာထားအား ရွင္းလင္းေျပာျပခ့ဲသည္။

ကိုးကန့္အဖြဲ့ကမူ ကိုးကန့္တရုတ္မ်ားအေနႏွင့္ ကိုးကန့္ေဒသတြင္ ႏွစ္ေပါင္းရာေပါင္းမ်ားစြာေနခ့ဲ ေသာမ်ိဳးဆက္ျဖစ္ျပီး ၎တိ့ုအဖြဲ့မွာလည္း ၂၀၀၉ တြင္ ျမန္မာစစ္ဖက္မွ အင္အားသုံးဖယ္ရွားျခင္း ခံခ့ဲရရာမွ မိမိတိ့ုအိမ္္ျပန္လာျခင္း ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

TNLA ဥကၠဌ ကေတာ့ သူတိ့ုအေနႏွင့္ အားလုံးပါဝင္ေရးမူေပၚ အေျခခံျပီး အျခားတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ့မ်ားႏွင့္အတူ NCA လက္မွတ္ထိုးဘို့ တင္ျပထားေျကာင္း အကယ္၍ သူတိ့ုအဖြဲ့ေတြကို ခ်န္လွပ္ထားခ့ဲပါကရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းမွာ စစ္ပြဲအရွိန္ ျပန္လည္ ျမင့္မားလာနိုင္သည္ဟုဆိုပါသည္။

AA အေနႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ ျမန္မာ စစ္ဖက္က ျပန္လည္ေမာင္းထုတ္ခ့ဲျပီ ဆိုေသာ္ လည္း ျပီးခ့ဲရက္ပိုင္းသတင္းမ်ားအရ ျမန္မာ ဘဂၤလားဒက္ရွ္ နယ္စပ္တြင္ AA ႏွင့္ ျမန္မာစစ္ ္ဖက္တိ့ုသည္၎ AA ႏွင့္ ဘဂၤလားဒက္ရွ္ BGF တိ့ုတိုက္ပြဲျဖစ္ပြါးသည္ကို၎ သတင္းမ်ားတြင္ ေတြ့ေနရသည္။

ရွမ္းေျမာက္တြင္ KIA အေနႏွင့္ တပ္မဟာ ၄ႏွင့္ လက္ေအာက္ခံ ရင္း 2/8/9 တိ့ုသာမက ေနာက္ထပ္ တပ္ရင္း ၃ ရင္းအထက္ တိုးခ့်ဲဖြဲ့စည္းထားရွိေျကာင္း ေျမျပင္သတင္းမ်ားအရ ဆိုပါသည္KIA အေနႏွင့္ ၎ လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း တပ္ မဟာမ်ားအား သီးျခားခြဲထုတ္၍ စဥ္းစားရန္ ျဖစ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။

ဆိုလိုသည္မွာ ၎တပ္ဖြဲ့မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ႏွစ္ဖက္အျမင္ မည္သုိ့ရွိေစပါကာမူ လက္ေတြ့ျဖစ္ နိုင္ဘြယ္ကို ျကည့္ပါက ျမန္မာစစ္ဖက္က ေတာင္း ဆိုထားေသာ ထိုတပ္ဖြဲ့မ်ား လက္နက္ခ်ေရး လက္နက္အပ္ေရးမွာ ေလာေလာဆယ္ ျဖစ္နိုင္ေခ်မရွိေခ်။ ထို့ျပင္ ျမန္မာ့စစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္၏ သေဘာ ထား အရဆိုလ်င္ လာမည့္ေနျပည္ေတာ္ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ NCA လက္မွတ္ထိုးရာတြင္ အားလုံးပါဝင္ေရးသည္၎ အကယ္၍ အခ်ိဳ့အဖြဲ့က်န္ပါက ထိုအဖြဲ့မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး နိုင္ငံေရး စစ္ေရးကတိကဝတ္မ်ား အစိုးရႏွင့္စစ္ ္ဖက္မွေပးရန္ဆိုသည္မွာ၎ ျဖစ္နိုင္ေခ် အလြန္နည္းသည္ဟု ဆိုၤေပမည္။ မည္သုိ့ရလဒ္ထြက္လာမည္ကား စိတ္ဝင္စားဘြယ္ရာျဖစ္ေပေတာ့သည္။

က်န္ေနမည့္အဖြဲ့မ်ား

NCA လက္မွတ္ထိုးရးတြင္ EAOs တြင္မပါဘဲ အစိုးရႏွင့္ သီးျခားေဆြးေႏြးသေဘာတူထားေသာ အဖြဲ့ ၄ ဖြဲ့အနက္ RCSS ဦးရြက္ဆစ္တိ့ုအဖြဲ့ကမူ NCA လက္မွတ္ထိုးရာတြင္ပါဝင္မည္ဟု KNU ႏွင့္ အတူ ေျကျငာခ့ဲ့ျပီးျဖစ္သည္။

နာဂအဖြဲ့အေနႏွင ့္လည္း လက္မွတ္ထိုးရာတြင္ မပါဝင္စရာ အေျကာင္းမရွိေပ။

သုိ့ေသာ္ UWSA ေခၚ ဝအဖြဲ့ကေတာ့ တမ်ိဳး တဘာသာျဖစ္သည္။ UWSA အေနႏွွင့္ အစိုးရႏွင့္ အပစ္ရပ္ေရးတျကိမ္ထိုးျပီးျပီ ျဖစ္၍ ထပ္မံထိုးရန္ မလိုအပ္ဆိုသည့္ ရပ္ခံခ်က္အတိုင္းသာ ဆက္ လက္ရပ္ခံေနျပီး လာမည့္ NCA လက္မွတ္ထိုးပြဲ တြင္ ပါဝင္မည္မဟုတ္ဟုဆိုသည္။ UWSA ႏွင့္ အတူ စစ္ေရးအရပူးတြဲရပ္တည္ေနသည့္ NDAA မိုင္းလားအဖြဲ့အေနႏွင့္လည္း UWSA ပါဝင္ျခင္း မရွိပါက NCA တြင္ပါဝင္ရန္ မလြယ္ကူေပ။ လက္ရွိ အေနထားတြင္ UWSA အားနားခ်နိုင္ရန္ ျကိဳးစား ေနျကေသာ္လည္း ပါဝင္လာဘိ့ု ရာႏွံဳးအလြန္နည္း သည္ဟု သုံးသပ္ရေပသည္။

အစိုးရက ပါဝင္ေစ ခ်င္ေသာ္လည္း က်န္ေနခ်င္သည့္အဖြဲ့မ်ားဟု ဆို ရေပမည္။

NCA လက္မွတ္ထိုးျပီးဆက္လက္လုပ္ ေဆာင္မည့္ DDR အား UWSA အေနႏွင့္လက္ခံဘိ့ု အလွမ္းေဝးမည္ထင္ပါသည္။

လက္နက္ကိုင္တပ္ျပသနာ

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျပသနာတြင္ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ အျမဲတမ္းလိုကြဲလြဲမွဳရွိသည္။လက္ ရွိျမန္မာစစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အေလးေပး သည္မွာ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းေရး လက္နက္စြန့္ ေရးျဖစ္သည္။

ကာခ်ဳပ္မွလည္း ျသဂုတ္ ၁၉ ရက္ေန့ ျဗိတိသ်ွ သံအမတ္ အင္ဒရူး ပက္ထရစ္ႏွင့္ ေတြ့ဆုံရာတြင္ ၎ ျသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန့ ျမန္မာနိုင္ငံစာနယ ္ဇင္းေကာင္စီ ယာယီႏွင့္ ေတြ့ခ်ိန္တြင္၎ NCAလက္မွတ္ထိုးျပီးလ်င္ လက္နက္ကိုင္ထား၍ မရလက္နက္စြန့္ရမည္။ DDR/SSR အတိုင္းသြား ရ မည္။ လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္စြန့္ရမည္ဟုဆိုသည္။ NCA လက္မွတ္မထိုးသည့္ အဖြဲ့မ်ားသည္လည္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအတိုင္းမလိုက္နာပါက အေရးယူမည္ဟု ကာခ်ဳပ္က ဆိုခ့ဲပါသည္။ ကာခ်ဳပ္ေျပာဆိုမွဳႏွင့္ပတ္သက္ျပိး တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္မ်ားမွ သေဘာမတူသည့္ တုန့္ ျပန္မွဳမ်ားကို ေဖၚျပခ့ဲျကသည္။

ပအို႔ဝ္အဖြဲ့မွ ခြန္ ဥကၠာ KNU မွ ေနာ္စီဖိုးရာစိန္ ဖဒိုေစာကြယ္ထူး ဝင္း တိ့ုက NCA လက္မွတ္ေရးထိုးျပီးေနာက္ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းရမည္ဆိုသည္ကို လက္မခံေျကာင္း နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအရင္လာရမည္ ျဖစ္ ျပီး နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ အညီသြားရမည္ျဖစ္ေျကာင္း ေျပာဆိုခ့ဲျကသည္။ UPWC မွ ဦးေအာင္မင္းကမူ NCA ဟာ အပစ္ ခတ္ရပ္စဲေရးသာမက ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တခါး ေပါက္ျဖစ္၍ အားလုံးျကိဳးစားဘိ့ုလိုေျကာင္း NCA မွာ DDR ေရာ SSR ပါ ႏွစ္ခုစလုံးပါေျကာင္း DDR ကို လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းေရးသက္သက္လိ့ု အဓိပၸါ ယ္ဖြင့္၍ မရေျကာင္း SSR ဆိုသည္မွာလည္း ျငိမ္း ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေျကာင္း ျကား ခ်၍ ရွင္းလင္းသည္ကို ေတြ့ရသည္။

NCA လက္မွတ္မထိုးနိုင္မွီမွာပင္ ျမန္မာစစ္ ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းေရး ကို ထပ္ခါထပ္ခါေျပာေနျခင္းသည္ သူတိ့ုသြားခ်င္ သည့္ပုံစံကို ရွင္းလင္းစြာ ေဖၚျပေနျခင္းျဖစ္သည ္ဟု ယူဆရမည္သာျဖစ္သည္။ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနႏွင့္ ျပီးခဲ့ ေသာ နဝတ ကာလမွစ၍ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ့မ်ားႏွင့္ အ့စ္ရပ္ထားသည့္ အေတြ့အျကံဳ အရ ေကာက္ခ်က္ဆြဲထားပုံရသည္။

နဝတ လက ္ထက္ ျပည္တြင္းနိုင္ငံေရး တင္းမာေနခ်ိန္တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ အပစ္ရပ္ထား သည့္ အေတြ့အျကံဳ နွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ရွိခ့ဲသည္။

ထိုကာလအတြင္း ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ အခ်င္း ခ်င္း သေဘာထားကြဲလြဲေနေသာ မုန္ဆာလ ဦးစီး ေသာ MDA မုန္းကိုးကာကြယ္ေရးတပ္အား အင္အားသုံး ျဖိဳခြဲနိုင္ခ့ဲသည္။

၂၀၀၅ တြင္ အင္အားခ်ိန့ဲ့လာေသာ ဦးအိုက္မုန္း ဦးစီးသည့္ PSLO/ PSLA အား လက္နက္အပ္ႏွံခိုင္းနိုင္ခ့ဲသည္။

၂၀၀၉ တြင္ ဖုန္ျကားစင္းဦးစီးကိုးကန့္အဖြဲ့အား အင္အားသုံး ေမာင္းထုတ္နိုင္ခ့ဲသည္။

ထိုျပင္အင္အားနည္းလာေသာ DKBA မွ ေစာခ်စ္ သူအဖြဲ့အား၎ ကလလတ ဦးထြန္းေက်ာ္ အဖြဲ့အား၎ NDAK ဦးဇခုန္တိန့္ယိန္းအဖြဲ့အား ၎ BGF နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ့စည္းနိုင္သက့ဲသုိ့ KDA မထုေနာ္တိ့ုအားလည္း ေကာင္းခါးျပည္သူ့စစ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ့စည္း နိုင္ခ့ဲျပီး စစ္တပ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳေအာက္သုိ့ ထည့္ သြင္းနိုင္ခ့ဲသည္။ျမန္မာစစ္ဖက္၏ ေအာင္ျမင္မွဳဟုဆို၍ ရသည္။

သုိ့ေသာ္ အခ်ိဳ့အဖြဲ့မ်ားမွာ ပို၍ သီးျခားဆန္ လာသည္။ ပို၍ အင္အားပိုေကာင္းလာသည္။ ပို၍ခ်ဲ့ထြင္လာနိုင္သည္။

ဥပမာ UWSA ဝ အဖြဲ့ဆိုလ်င္စစ္အင္အားေရာ လက္နက္ခဲယမ္းပါ ပိုမိုေတာင့္တင္းလာျပီး ၎တိ့ု ဝ ေဒသမွာလည္း ပို၍ သီးျခား ဆန္လာေပသည္။ တကယ္ေတာ့ ဝ ေတာင္တန္း ေဒသသည္ လြတ္လပ္ေရးရျပီးကထဲက ျပည္မ အစုိးရ ျသဇာသက္ေရာက္မွဳ မရွိေပ။ အထူးသျဖင့္ ၁၉၇၀ ေလာက္ကစျပီး ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အေရွ့ေျမာက္စစ္ေဒသျဖစ္ခ့ဲျပီးခ်ိန္မွစျပီး ျပည္မ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မွဳေအာက္တြင္ ရွိမေနခ့ဲေတာ့ ၁၉၈၉ – ဝ တိ့ု ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ခြဲထြက္ျပီးေနာက္ UWSA အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ဝ အထူးေဒသကာလတြင္ သီးျခားရပ္တည္ခ့ဲသည္။ UWSA ဝ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားသည္ ျပည္မနွင့္အဆက္အဆံ အသြားအလာ သိပ္မရွိခ့ဲေပ။ အထူးေဒသကာလက ေဒသဖြံ့ျဖိဳး ေရး အတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာအစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား လက္ခံခ့ဲေသာ္လည္း ၂၀၀၉ခုႏွစ္ BGF နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ဖြဲ့စည္းေရးလက္ မခံျခင္းေျကာင့္ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္တင္းမာျဖစ္ပြါး ျပီးေနာက္ ၎ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံးလိုလို ျပန္လည္ ထြက္ခြါခ့ဲရသည္။ ေနာက္ဆက္ဆံေရးျပန္ေကာင္း မြန္လာေသာ္လည္း အဆိုပါဝန္ထမ္းမ်ားကုိ ဟက္ဟက္ပက္ပက္ ျပန္လက္ခံျခင္း မျပဳေတာ့ဟုဆိုသည္။ သုိ့ျဖင့္ UWSA ႏွင့္ ဝေဒသသည္ ျပည္မအစိုးရ၏ ထိမ္းခ်ဳပ္မွဳေအာက္မွ ကင္းလြတ္ခါ သီးျခားလို စုစုစည္းစည္း ရပ္တည္လာနိုင္ခ့ဲသည္မွာ ၄၅ ႏွစ္ခန့္ရွိျပီဟု ဆိုရမည္။ ထိ့ုျပင္ UWSA အေနႏွင့္ ဝ ျပည္နယ္အဆင့္ေတာင္းဆိုထားေပရာ ဤသည္ ္မွာလည္း နိုင္ငံေရးအရ လြန္စြာ အျကိတ္အနယ္အျငင္းပြါးဘြယ္ရာ ျပသနာျဖစ္ေပေတာ့သည္။ သုိ့ျဖစ္ရာ အပစ္ရပ္ေရးျကာျမင့္ျပီး နိုင္ငံေရး ျပသနာကို မေျဖရွင္းဘဲထားခ့ဲရာမွ ျကာေလရွင္းရ ခက္ေလ ျဖစ္ေသာျပသနာျဖစ္သည္။

ထို့ျပင္ နဝတ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအစီအစဥ္ျဖင့္ မူလ ဝ ေဒသ မဟုတ္ေသာ တာခ်ီလိတ္ေအာက္ဖက္ လြယ္လန္း ေဒသသုိ့ ခြန္ဆာအဖြဲ့တိုက္ခိုင္းရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ ္ျဖင့္ ေစလႊတ္ခ့ဲသည့္ UWSA တပ္ဖြဲ့မ်ားမွာ ၎ေဒ သမွ ခြန္ဆာတိ့ု တိုက္ခိုက္အနိုင္ယူျပီးေနာက္ ျပန္ လည္ထြက္ခြါျခင္း မျပဳဘဲ ၁၇၁ စစ္ေဒသအျဖစ္ အေျခစိုက္ေနျကရာ ဤျပသနာမွာလည္း ရွမ္းျပည္နယ္အတြက္ နယ္ေျမပိုင္ဆိုင္မွဳဆိုင္ရာျပသနာတခုအျဖစ္ ရွင္းရန္ပိုမိုခက္ခဲလာေပေတာ့သည္။

ထိုျပင္ အပစ္ရပ္ကာလအတြင္း အင္အားျကီး မားလာသည့္ အဖြဲ့တခုမွာ KIO/KIA ျဖစ္သည္။ နယ္ေျမအားျဖင့္ UWSA လိုတစုတစည္းတည္း မရွိေသာလည္း တပ္ဖြဲ့အင္အားကို အပစ္မရပ္မွီ ထက္ ပို၍ တိုးခ့်ဲလာနိုင္သလို ကခ်င္လူထု၏ ေထာက္ခံမွဳအားလည္း ပိုမိုရယူနိုင္ခ့ဲသည္။

ထိ့ုျပင္ AA ရခိုင္တပ္မေတာ္ PSLF/ TNLA ပေလာင္တပ္ ္ဖြဲ့မ်ားအား ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳေပးနိုင္ခ့ဲ သည္။ ထိုျပင္ MNDAA ကိုးကန့္တပ္ဖြဲ့လွဳပ္ရွားမွဳ တြင္ KIA တပ္မဟာ ၄ မွေထာက္ကူမွဳေပးခ့ဲသည္ ဟု ျမန္မာစစ္ဖက္မွ ယုံျကည္ယူဆခ့ဲသည္။ ျမန္မာစစ္ဖက္အေနႏွင့္ ဤသုိ့ အပစ္ရပ္ျကာ သြားျပီး နိုင္ငံေရးအရမေျဖရွင္းဘဲ ျကာလာပါက ဤက့ဲသုိ့ အင္အားျကီးထြားလာျခင္း ပို၍သီးျခား ျဖစ္လာျခင္းတိ့ုကုိ လက္သင့္ခံလိုေတာ့ပုံမရဟု ယူဆရသည္။

ထိုေျကာင့္လည္း NCA လက္မွတ္ထိုးျပီးသည္ႏွင့္ လက္နက္စြန့္ရမည္လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ စြန့္ရမည္ဟု တြန္းတြန္း တိုက္တိုက္ ေျပာဆိုလာပုံရသည္ဟု ဆိုရေပမည္။ သုိ့ေသာ္စဥ္းစားဘြယ္ရာမွာ ဤေဆးနည္းသည္ အနာႏွင့္ တည့္မတည့္ ဆိုသည္ပင္ျဖစ္ေပသည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
Advertise on MoeMaKa

Similar Posts