သတင္းေဆာင္းပါး ေအာင္ဒင္

ေအာင္ဒင္ – အပိုင္း (၇၈) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ တတိယလိႈင္း (င)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္

ေအာင္ဒင္ – အပိုင္း (၇၈) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ တတိယလိႈင္း (င)

#အခြန္စည္းၾကပ္မႈအားနည္း၍ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာ ဆုံးရွုံးမႈမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အခြန္အေကာက္မ်ား စည္းၾကပ္ ေကာက္ခံဖို႕ အဓိကတာဝန္ရွိတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းက ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီး႒ာနျဖစ္ပါတယ္။ ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီး႒ာနက အခြန္စည္းၾကပ္ေကာက္ခံမႈအားနည္းတဲ့အခါ (သို႕မဟုတ္) အခြန္စည္းၾကပ္သူနဲ႕ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္တာဝန္ရွိသူအၾကား နားလည္မႈေတြ တည္ေဆာက္ၾကတဲ့အခါ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အခြန္အေကာက္ေလ်ာ႕နည္းရရွိျပီး ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြဆုံးရွုံးရပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရဲ့ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံျပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီး႒ာနရဲ့  အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဝဘန္ေထာက္ျပပါတယ္။

စဥ္

ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီး႒ာန၏ အားနည္းခ်က္

ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီး႒ာန (ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး) သည္ ကုမၸဏီမ်ားဆိုင္ရာအခြန္ရုံးတြင္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ပထမ (၆) လတြင္ ဝင္ေငြခြန္အမ်ားဆုံးေပးေဆာင္ရမည့္ ကုမၸဏီမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာစည္းၾကပ္ႏွစ္အလိုက္ အခ်ိန္မီ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံႏိုင္မႈ မရွိျခင္း။ ယခင္ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံရမည္ကို လက္ရွိ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္မွ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံသည့္အတြက္ အခြန္ေငြအျပည့္အဝေကာက္ခံရရွိျခင္းမရွိပဲ ေပးသြင္းရန္ မ်ားစြာက်န္ရွိေနျခင္း။

ကုမၸဏီမ်ားဆိုင္ရာအခြန္ရုံးသို႕ သက္ဆိုင္ရာကုမၸဏီမ်ားက ဝင္ေငြေၾကျငာလႊာတင္ျပရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ျပင္ပစာရင္းစစ္အဖြဲ႕မ်ား၏ ႏွစ္ခ်ဳပ္စာရင္းမ်ားအရလည္းေကာင္း ေလ်ာ့နည္းတင္ျပမႈမ်ားေၾကာင့္ ဝင္ေငြခြန္ရရွိမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းေနျခင္း။

၁-၄-၂၀၁၃ ေန႕အထိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီး႒ာနတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္  ကုမၸဏီေပါင္း ၃၄,၀၇၆ ရွိေသာ္လည္း ကုမၸဏီမ်ားဆိုင္ရာအခြန္ရုံးတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ကုမၸဏီေပါင္း ၁၆,၅၉၈ သာရွိ၍ ကုမၸဏီေပါင္း ၁၇,၄၇၈ သည္ ဝင္ေငြေၾကျငာျခင္း၊ အခြန္ထမ္းေဆာင္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေနျခင္း။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ လသာ ျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေရႊဆိုင္မ်ား၏ ေရာင္းရေငြ၊ ပုဂၢလိကေဆးခန္းမ်ား၏ ဝင္ေငြေဖာ္ျပရာတြင္ ပကတိအေျခအေနႏွင့္ ဆီေလ်ာ္မႈမရွိပဲ ေလ်ာ့နည္းေၾကျငာျခင္းေၾကာင့္ ဝင္ေငြခြန္ ေလ်ာ့နည္းရရွိျခင္း။

လသာျမိဳ႕နယ္ အခြန္ဦးစီးမႉးရုံးမွ စူပါမားကတ္ ဆိုင္ (၁) ဆိုင္၏ ဝင္ေငြခြန္ကို တြက္ခ်က္စည္းၾကပ္ရာတြင္ ဥပေဒအရအေျခခံ သက္သာခြင့္ျပဳေငြမွာ က်ပ္ (၁၀) သန္းထက္ မပိုရမည့္အစား က်ပ္ သန္းေပါင္း ၂၆ ဒသမ ၀၆၇ အထိ သက္သာခြင့္ျပဳထားျခင္း။

ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီး႒ာန (ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး)၊ ေရႊေတာင္ျမိဳ႕နယ္အခြန္ဦးစီးမႉးရုံး၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို စစ္ေဆးရာတြင္ ျမိဳ႕နယ္တြင္း အခြန္စည္းၾကပ္မႈမရွိေသာ လုပ္ငန္းရွင္ (၄၇၅) ဦး ရွိေနျခင္း။

ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီး႒ာန (မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး)၊ ေအာင္ေျမသာဇံျမိဳ႕နယ္အခြန္ဦးစီးမႉးရုံးမွ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ေရးႏွစ္၊ ပထမ (၆) လအတြင္း စည္းၾကပ္ေကာက္ခံခဲ့ေသာ အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ ေရာင္းဝယ္မႈ (၁၁) မႈအနက္ (၈) မႈတြင္ အခြန္ (၃၀) ရာခိုင္ႏႈန္းစည္းၾကပ္ျပီး (၃) မႈတြင္ (၈) ရာခိုင္ႏႈန္းသာ စည္းၾကပ္ခဲ့သျဖင့္ စည္းၾကပ္မႈမ်ားလြဲေခ်ာ္ေနျခင္း။

မိုးကုတ္ျမိဳ႕ နယ္ အခြန္ဦးစီးမႉးရုံးမွ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ဒုတိယ (၆) လတြင္ ခရီးသည္ပို႕ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းအေပၚ အခြန္ေကာက္ခံမႈ မရွိခဲ့ျခင္း။ ျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေဆးအေရာင္းဆိုင္ (၄၀) အနက္ (၂၀) ဆိုင္အေပၚ အခြန္စည္းၾကပ္ေကာက္ခံျခင္း မရွိခဲ့ျခင္း။ ကိုယ္ပိုင္ေဆးခန္း (၂၆) ခန္းတြင္ (၆) ခန္းႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္စာသင္ေက်ာင္း (၂၇) ေက်ာင္းတြင္ (၁၈) ေက်ာင္းအား အခြန္စည္းၾကပ္ေကာက္ခံမႈမရွိျခင္း။

ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ႏွင့္ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္မ်ားတြင္ ကုန္ေရာင္းရေငြ က်ပ္ ၂၀၃၅ ဒသမ ၅၉၇ သန္းမွ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းသုံးစြဲမႈမွအပ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ (၅) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အျမတ္ေငြအေပၚ ဝင္ေငြခြန္ (၂၅) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ စုစုေပါင္း က်ပ္သန္းေပါင္း ၆၅ ဒသမ ၁၈၃ ေပးေဆာင္ရန္ က်န္ရွိေနျခင္း။

#စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ ကန္႕ကြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ သက္ဆိုင္ရာ႒ာနမ်ား၏ အေရးယူမႈမ်ား

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ဟာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕အတြင္းမွာ အမုန္းခံရဆုံး၊ ဒါေပမည့္ အာဏာအနည္းဆုံး၊ မ်က္ႏွာအငယ္ရဆုံး ပုဂိၢဳလ္ျဖစ္မယ္ထင္ပါတယ္။ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရဲ့  စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား၊ ကန္႕ကြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ သက္ဆိုင္ရာဝန္ၾကီး႒ာနမ်ားရဲ့  အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈက အားနည္းလွပါတယ္။ ဝန္ၾကီး႒ာနမ်ားရဲ့  အေရးယူမႈေတြမွာ (၁) ႒ာနအေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ မရွိျခင္း၊ (၂) ေနာင္မျဖစ္ရန္ ႏႈတ္ျဖင့္သတိေပးျခင္း၊ (၃) ေနာက္မျဖစ္ရန္ သတိေပးမွတ္တမ္းေရးထိုးျပီး သတိေပးစာထုတ္ျပန္ျခင္း နဲ႕ (၄) ႏွစ္တိုးေလွ်ာ့ျခင္း၊ ရာထူးေလွ်ာ့ျခင္းျဖင့္ အေရးယူျခင္းဆိုျပီး (၄) မ်ိဳးေတြ႕ရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြေတြကို လက္ဝယ္ကိုင္ေဆာင္ထားၾကျပီး စစ္ေဆးေတြ႕ရွိလို႕ ျပန္လည္အပ္ႏွံတဲ့အခါမွာ မူလေငြေၾကးထက္နည္းျပီး အပ္ႏွံတဲ့ ေငြေၾကးကြာျခားမႈေတြဟာ တကယ္ဆိုရင္ ဝန္ထမ္းစည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားအရေရာ၊ ရာဇဝတ္ဥပေဒနဲ႕ပါ အေရးယူသင့္တဲ့ ျပစ္မႈေတြပါ။ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရဲ့  ကန္႕ကြက္ခ်က္ကို မ်က္ကြယ္ျပဳျပီး ေငြေၾကးကြာျခားသူဝန္ထမ္းအေပၚမွာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမရွိတဲ့ ႒ာနမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႕ရပါတယ္။

စဥ

ဝန္ၾကီး႒ာန

ေငြေၾကးကြာျခားေသာ ဦးစီး႒ာန

ေငြေၾကးကြာျခားမႈ က်ပ္ (သန္း)

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ၾကီး႒ာန

ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီး႒ာန

၀ ဒသမ ၂၀၃

ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီး႒ာန

ျမန္မာ့အသံႏွင့္ရုပ္ျမင္သံၾကား

၅ ဒသမ ၇၈၂

ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီး႒ာန

ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဦးစီး႒ာန

၀ ဒသမ ၆၃၄

ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီး႒ာန

ပံုႏွိပ္ေရးႏွင့္စာအုပ္ထုတ္ေဝေရးလုပ္ငန္း

၀ ဒသမ ၀၂၀

ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီး႒ာန

သတင္းႏွင့္စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္း

၀ ဒသမ ၇၀၆

ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ဖြံ႕ျဖိဳးေရး

ဝန္ၾကီး႒ာန

ငါးလုပ္ငန္းဦးစီး႒ာန

၀ ဒသမ ၂၉၁

ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ဖြံ႕ျဖိဳးေရး

ဝန္ၾကီး႒ာန

ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီး႒ာန

၀ ဒသမ ၄၇၉

စက္မႈဝန္ၾကီး႒ာန

အမွတ္ (၂) အၾကီးစားစက္မႈလုပ္ငန္း

၈ ဒသမ ၆၂၄

အားကစားဝန္ၾကီး႒ာန

ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးရုံး

၀ ဒသမ ၁၇၂

၁၀

ပညာေရးဝန္ၾကီး႒ာန

အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီး႒ာန (အထက္ျမန္မာျပည္)

၁၃ ဒသမ ၉၁၈

၁၁

စည္ပင္သာယာေရး

ေကာ္မတီ/အဖြဲ႕မ်ား

ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ

၉၉ ဒသမ ၃၄၂

#အေထြေထြလြဲေခ်ာ္မႈမ်ား

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရုံးရဲ့  အစီရင္ခံစာက စာမ်က္ႏွာ (၄၂၉) မ်က္ႏွာရွိျပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို တင္သြင္းတဲ့ ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီရဲ့  အစီရင္ခံစာက စာမ်က္ႏွာ (၅၆) မ်က္ႏွာရွိပါတယ္။ အဲဒီအစီရင္ခံစာပါ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအားလုံးကို ဒီေဆာင္းပါးရွည္မွာ အေသးစိတ္ေရးသားဖို႕ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ က်န္ေနေသးတဲ့ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားထဲက အခ်ိဳ႕ကို အေထြေထြလြဲေခ်ာ္မႈမ်ားအျဖစ္နဲ႕ အက်ဥ္းခ်ဳံးေဖာ္ျပပါ့မယ္။

(၁) ပညာေရးဝန္ၾကီး႒ာန၊ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန (ေအာက္ျမန္မာျပည္) ၏ ေျပစာမ်ားကို စစ္ေဆးရာတြင္ ေျပစာနံပါတ္တူေနေသာ ေျပစာ (၁၁) ေစာင္ (က်ပ္ သန္းေပါင္း ၄၆ ဒသမ ၁၆၅)၊ အမ်ိဳးအစားမတူေသာပစၥည္းမ်ားအား ေျပစာတစ္ခုတည္း၊ ရက္စြဲတစ္ခုတည္းျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေျပစာ (၇) ေစာင္ (က်ပ္သန္းေပါင္း ၃၂ ဒသမ ၂၉၈)၊ အမွတ္စဥ္အလိုက္ ေျပစာရွိေသာ္လည္း ေျပစာရက္စြဲမ်ား ေရွ႕ေနာက္ဆီေလ်ာ္မႈမရွိသည့္ ေျပစာမ်ား (က်ပ္သန္းေပါင္း ၆၉ ဒသမ ၈၀၉)၊ စသည့္ ယုတိၱရွိစြာ ေျပစာမတင္ျပႏိုင္သည့္ တန္ဖိုး စုစုေပါင္း က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၄၈ ဒသမ ၂၇၂ ေတြ႕ရွိျခင္း။

(၂) ပညာေရးဝန္ၾကီး႒ာန၊ အမွတ္ (၁) အေျခခံပညာဦးစီး႒ာန၊ မြန္ျပည္နယ္ပညာေရးမႉးရုံးတြင္၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ေနာက္ဆက္တြဲရန္ပံုေငြမွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၄,၀၄၃ ဒသမ ၀၉၅ ကို ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ျမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉးရုံးမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားသို႕ ၂၈-၂-၂၀၁၄ ေန႕စြဲျဖင့္ ခြဲေဝေပးခဲ့ျပီး ၁၅-၃-၂၀၁၄ ေန႕ေနာက္ဆုံးထား၍ ပိုလွ်ံေငြမ်ားကို ရုံးခ်ဳပ္သို႕ ျပန္လည္အပ္ႏွံရန္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ပါသည္။ က်ပ္သန္းေပါင္း ၄,၀၄၃ ဒသမ ၀၉၅ ကို ျပည္နယ္အတြင္းရွိေက်ာင္းမ်ားအား သုံးစြဲရန္ (၁၅) ရက္သာအခ်ိန္ေပးျခင္းမွာ မွန္ကန္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္ဟုတ္မဟုတ္ သုံးသပ္ရန္ လိုအပ္ေနျခင္း။

(၃) သိပံၸႏွင့္နည္းပညာဝန္ၾကီး႒ာန၊ အဆင့္ျမင့္သိပံၸႏွင့္နည္းပညာဦးစီး႒ာနလက္ေအာက္ရွိ ကြန္ျပဴတာတကၠသိုလ္ (မႏၱေလး) အတြက္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ (၁) ထပ္စာသင္ေဆာင္ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ ေငြလုံးေငြရင္းအသုံးစားရိတ္ က်ပ္ ၂၅၀ သန္း ခြဲေဝေပးခဲ့ရာ က်ပ္ ၁၁၀ သန္း သုံးစြဲျပီးျဖစ္၍ လက္က်န္ေငြ က်ပ္ ၁၄၀ သန္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရုံးမွ စစ္ေဆးခ်ိန္တြင္ လုပ္ငန္းစာခ်ဳပ္၊ အာမခံေၾကးေပးသြင္းမႈ၊ ခန္႕မွန္းေျခေငြစာရင္းႏွင့္ အေဆာက္အဦဒီဇိုင္းမ်ား တင္ျပႏိုင္ျခင္းမရွိ၍ စစ္ေဆးႏိုင္မႈမရွိျခင္း။

(၄) က်န္းမာေရးဝန္ၾကီး႒ာန၊ အေထြေထြေရာဂါကုေဆး႐ံုၾကီး (စစ္ကိုင္းျမိဳ႕) တြင္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေဆးပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူရာ၌ တင္ဒါစည္းကမ္းအရ ေဆးဝါးမ်ား၏ သက္တမ္းကုန္ဆုံးရက္ (၂) ႏွစ္ႏွင့္အထက္ရွိရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း သက္တမ္းကုန္ဆုံးရက္ (၂) ႏွစ္မျပည့္ေသာ ေဆးဝါးမ်ားအား လက္ခံဝယ္ယူထားျခင္း။

(၅) က်န္းမာေရးဝန္ၾကီး႒ာန၊ အေထြေထြေရာဂါကုေဆး႐ံုၾကီး (ဟားခါးျမိဳ႕) တြင္ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ဒုတိယ (၆) လတြင္ ေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူေရးေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းရာ၌ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ ေကာ္မတီတြင္ ပါဝင္ရမည့္သူမ်ား မပါဝင္ပဲ ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ တင္ဒါေခၚယူသည့္ ေန႕ရက္မတိုင္မီ ေဆးဝါးမ်ားဝယ္ယူထား၍ ျပင္ပေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ေပးေခ်ျခင္း၊ ခ်က္ခ်င္းေငြေပးေခ်ရန္မလိုအပ္ပဲ ေငြမ်ားကို ဘဏ္မွထုတ္ယူ၍ လက္ဝယ္ကိုင္ေဆာင္ထားျခင္း၊ အဆင့္ျမင့္တိုင္းရင္းေဆးဝါးစက္႐ံုတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံသည့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရာ၌ သတ္မွတ္ရက္ထက္ေနာက္က်ပါက ဒဏ္ေၾကးေပးေဆာင္ရန္ ထည့္သြင္းခ်ဳပ္ဆိုမႈ မရွိျခင္း။

(၆) နယ္စပ္ေရးရာဝန္ၾကီး႒ာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီး႒ာနမွ ယာဥ္ယႏၱရားအသစ္မ်ားဝယ္ယူရန္ ကုမၸဏီ (၁၈) ခုႏွင့္ စာခ်ဳပ္ (၂၄) ေစာင္ ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျပီးေနာက္ပိုင္းမွ ကုမၸဏီမ်ား၏ ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို လက္ခံခဲ့ျခင္း၊ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမႈမျပဳခင္ ယာယီေပးေငြအျဖစ္ ၾကိဳတင္ေငြမ်ား ေပးေခ်ထားျခင္း။

(၇) ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရးဝန္ၾကီး႒ာန၊ ေမြးျမဴေရး၊ အစားအစာႏွင့္ ႏို႕ထြက္ပစၥည္းလုပ္ငန္း၊ ဒိုက္ဦးေမြးျမဴေရးျခံတြင္ ဝက္အစာႏွင့္ ေဆးလက္က်န္ကြာျခားမႈတန္ဖိုး က်ပ္ ၃,၉၉၁ ဒသမ ၉၆၁ သန္းျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္း၊ ဝက္မ်ားၾကီးထြားမႈမရွိေသာ္လည္း စာရင္းတြင္ ၾကီးထြားမႈေဖာ္ျပျခင္း၊ ေသဆုံးဝက္မ်ားအစား ဝက္သားေပါက္မ်ားျဖင့္ အစားထိုးျခင္း၊ အစာႏွင့္ ေဆးလက္က်န္ကြာျခားျခင္းတြင္လည္း အရွုံးေပၚမည္စိုး၍ ပမာဏေလ်ာ့နည္းတင္ျပျခင္း။

(၈)  ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရးဝန္ၾကီး႒ာန၊ ေမြးျမဴေရး၊ အစားအစာႏွင့္ ႏို႕ထြက္ပစၥည္းလုပ္ငန္းမွ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ရရန္ေႂကြးျမီမ်ားအနက္ အမွန္တကယ္ရရွိရန္မရွိပဲ က်ပ္သန္းေပါင္း ၃၃၂ ဒသမ ၇၈၃ စာရင္းမွားယြင္းေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း၊ ယင္းမွားယြင္းေဖာ္ျပေငြကို ေပးသြင္းႏိုင္ရန္ အစာဝယ္ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စာရင္းလိမ္ေဖာ္ျပေငြထုတ္ခဲ့ျခင္း။

(စာျပီးရက္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ ၂၅)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts