သတင္းေဆာင္းပါး ေအာင္ဒင္

ေအာင္ဒင္ – အပိုင္း (၇၇) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ တတိယလိႈင္း (ဃ)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္

ေအာင္ဒင္ – အပိုင္း (၇၇) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ တတိယလိႈင္း (ဃ)

#ႏိုင္ငံပိုင္ စက္႐ံုမ်ား၊ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ပုဂၢလိကသို႕ ငွါးရမ္းရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ နစ္နာဆုံးရွုံးမႈမ်ား

ေစ်းကြက္စီးပြါးေရးစနစ္အရ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေရအတြက္အားျဖင့္ ေလွ်ာ့ခ်ျပီး ပုဂၢလိကစီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရွင္သန္ေအာင္ျမင္ေရး အားေပးကူညီရပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြ တိုးပြါးရရွိေရးအတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳေတာ့တဲ့ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အေဆာက္အအံုမ်ား ၊ ေျမေနရာမ်ားကို ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုငွါးရမ္းရပါတယ္။ ဒါေပမည့္ အစိုးရနဲ႕ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္အၾကား ခ်ဳပ္ဆိုတဲ့ စာခ်ဳပ္မ်ားက မခိုင္မာ၊ မတိက်တဲ့အခါ၊ အစိုးရဘက္က ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္ကို အထူးတလည္အခြင့္အေရးေတြေပးရတဲ့အခါ၊ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ေပးသြင္းရမည့္ အခေၾကးေငြမ်ားကို မွန္မွန္မေပးသြင္းႏိုင္တဲ့အခါ၊ အစိုးရကိုယ္တိုင္ကလည္း ရရန္ေငြမ်ားရရွိေရးအတြက္ တိတိက်က် ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိတဲ့အခါ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြမ်ား နစ္နာဆုံးရွုံးရပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရဲ့  စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ေအာက္ပါဇယားမွာ ၾကည့္ပါ။

ရုံး/႒ာန  

ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြဆုံးရွုံးမႈမ်ား

ေငြေၾကးပမာဏ (က်ပ္)

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ၾကီး႒ာန 

ေရအရင္းအျမစ္အသုံးခ်ေရးဦးစီး႒ာနသည္ ေရတင္ခရရန္ ေႂကြးက်န္ က်ပ္ ၁,၀၆၁ ဒသမ ၈၉ သန္းအနက္မွ က်ပ္ ၂၁၆ ဒသမ ၅၅၁ သန္းကိုသာ ေကာက္ခံရရွိျပီး ေႂကြးက်န္ေငြ က်ပ္ ၈၄၅ ဒသမ ၃၃၉ သန္းအနက္မွ က်ပ္ သန္းေပါင္း ၆၉၆ ဒသမ ၆၀၈ အား ေႂကြးစာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ တင္ျပထားျခင္း။

သန္းေပါင္း ၆၉၆ ဒသမ ၆၀၈

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ၾကီး႒ာန 

စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီး႒ာနမွ တမာပိုးသတ္ေဆးစက္႐ံုအား ရွမ္းေမာေျမကုမၸဏီသို႕ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုငွါးရမ္းျပီး ၃၀-၉-၂၀၁၃ ေန႕တြင္ ကုန္ၾကမ္း/ကုန္ေခ်ာဖိုး က်ပ္ ၅၂ ဒသမ ၄၆ ေပးသြင္းရန္ပ်က္ကြက္ေနျခင္း။ မြန္ျပည္နယ္၊ အဇင္းသီဟိုဠ္သရက္ျခံအတြင္း ေရနံပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းျခင္းအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး က်ပ္ ၃ ဒသမ ၂၄၉ သန္းေတာင္းခံထားေသာ္လည္း က်ပ္ ၆ သိန္းသာ ရရွိျခင္း။

သန္းေပါင္း ၅၃ ဒသမ ၀၆

က်န္းမာေရးဝန္ၾကီး႒ာန

မံုရြာျမိဳ႕၊ အေထြေထြေရာဂါကုေဆး႐ံုၾကီးမွ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ဒုတိယ (၆) လတြင္ ေရခ်မ္းေဆးအေရာင္းဆိုင္အား တစ္လလ်င္ က်ပ္ ၃ ဒသမ ၆သန္းျဖင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုငွါးရမ္းထားေသာ္လည္း ေဆးအေရာင္းဆိုင္မွ တစ္လလ်င္ က်ပ္ ၇ သိန္းႏႈန္းျဖင့္သာ ေပးသြင္းသျဖင့္ လစဥ္ က်ပ္ ၂ ဒသမ ၉သန္း နစ္နာေနျခင္း။

တစ္ႏွစ္အတြက္ သန္းေပါင္း ၃၄ ဒသမ ၈သန္း

သတၱဳတြင္းဝန္ၾကီး႒ာန

ေျမငွါးရမ္းလုပ္ကိုင္ေနေသာ ကုမၸဏီ (၃၅) ခုမွ ၃၁-၁၂-၂၀၁၃ ေန႕အထိ ေျမငွါးရမ္းခေပးသြင္းရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆,၉၉၅ (က်ပ္ ၉၆၀ ႏႈန္းျဖင့္ က်ပ္ ၆ ဒသမ ၇၁၅ သန္း) ႏွင့္ က်ပ္ သန္းေပါင္း ၂,၃၄၈ ဒသမ ၀၃၁ က်န္ရွိေနျခင္း။

သန္းေပါင္း ၂,၃၅၄ ဒသမ ၇၄၆

သတၱဳတြင္းဝန္ၾကီး႒ာန

အမွတ္ (၂) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမွ ေရႊတူးေဖာ္ေရးလုပ္ကြက္ေပးထားေသာ အမ်ိဳးသားၾကီးပြါးတိုးတက္ေရးကုမၸဏီ၊ ေရႊမိုးယံကုမၸဏီ၊ အာရွကမၻာေျမကုမၸဏီတို႕မွ ၁၇-၃-၂၀၁၄ ေန႕အထိ ႏိုင္ငံေတာ္သို႕ေပးသြင္းရန္ ေရႊစင္ေႂကြးက်န္ ၉၆,၁၃၆ ဒသမ ၉၆ က်ပ္သား (၉၆၁ ဒသမ ၃၇ ပိသာ) က်န္ရွိေနျခင္း။

ေရႊစင္ ၉၆,၁၃၆ ဒသမ ၉၆ က်ပ္သား (၉၆၁ ဒသမ ၃၇ ပိသာ)

သတၱဳတြင္းဝန္ၾကီး႒ာန

ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ အဆိုျပဳလႊာေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ ကုမၸဏီ/အသင္းမ်ားမွ ဘ႑ာေရးႏွစ္အလိုက္ အရစ္က် ေပးသြင္းရမည့္ အဆိုျပဳေငြ က်ပ္ ၄၇,၁၈၁ ဒသမ ၂၁၈ သန္း ရရန္က်န္ရွိေနျခင္း။ 

သန္းေပါင္း ၄၇,၁၈၁ ဒသမ ၂၁၈

သတၱဳတြင္းဝန္ၾကီး႒ာန

ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ျမန္မာ VES ဖက္စပ္ကုမၸဏီလီမိတက္အား အမွတ္ (၆၆)၊ ကမၻာေအးဘုရားလမ္း၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ႏွစ္ထပ္အေဆာက္အဦတစ္လုံးအား တစ္ႏွစ္လ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၆,၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုငွါးရမ္းထားေသာ္လည္း ယင္းကုမၸဏီမွ စာခ်ဳပ္အရငွါးရမ္းထားေသာ အေဆာက္အဦႏွင့္ ျခံဝင္းတစ္ဝင္းတည္းအတြင္းရွိ စာခ်ဳပ္တြင္မပါဝင္ေသာ (၃) ထပ္အေဆာက္အအံု (၂) လုံးကို သုံးစြဲေနျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ တစ္ႏွစ္လ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၂၀,၀၀၀ ခန္႕နစ္နာေနျခင္း။

သန္းေပါင္း ၆၉၁ ဒသမ ၂ (၉၆၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္)

ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီး႒ာန

ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း၊ MRTV ႏွင့္ ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီလီမိတက္တို႕သည္ MITV Channel ရုပ္သံလိႈင္းထပ္ဆင့္လႊင့္ျခင္း၊ DTH စနစ္ျဖင့္ ရုပ္သံလႊင့္ျခင္းဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ၂၈-၇-၂၀၁၀   ေန႕တြင္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ရာ “ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္း၊ ထုတ္လႊင့္ျပသမည့္စနစ္၊ ႒ာနက ရသင့္ရထိုက္သည့္ဝင္ေငြရရွိေရးအတြက္ ၾကည့္႐ႉသူထံမွ အခေၾကးေငြေကာက္ခံရာတြင္ စက္အလုံးေရေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊ သို႕မဟုတ္ အျမတ္ေငြေပၚတြင္လည္းေကာင္း  မည္သို႕မည္ပံုအက်ိဳးအျမတ္ခြဲေဝမည္” စသည့္အေရးၾကီးသည့္အခ်က္မ်ား မပါဝင္ျခင္း၊ “ပုတ္ျပတ္ေပးသြင္းရမည့္ ေငြပမာဏ၊ ေပးသြင္းရမည့္ အခ်ိန္ကာလ” မ်ား တိက်စြာ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပမႈမရွိျခင္း၊ တပ္ဆင္အသုံးျပဳသည့္ စက္အလုံးေရအေပၚ ေကာက္ခံသည့္ႏႈန္းမ်ား တိက်စြာ ေဖာ္ျပထားမႈမရွိျခင္း၊ ကုမၸဏီ၏ အမွန္ဝင္ေငြစာရင္းႏွင့္ Operational Cost မ်ားကို စာရင္းစစ္ေဆးျပီးခ်ိန္အထိ ကုမၸဏီမွ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားသို႕ တင္ျပမႈမရွိျခင္း၊ အက်ိဳးအျမတ္ ခြဲေဝထားမႈမရွိျခင္း။

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး
ႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ၾကီး႒ာန 

သစ္ေတာဦးစီး႒ာနမွ ဘုတ္ျပင္းျမိဳ႕နယ္အတြင္း ဆီအုန္းစိုက္ခင္းမ်ားကို ပိုေကာင္းကုမၸဏီသို႕ ၆,၃၀၀ ဧက၊ ဒဂံုတင္းဘား ကုမၸဏီသို႕ ၂,၃၄၇ ဧက၊ ေရႊစင္နန္းထက္ကုမၸဏီသို႕ ၂၀၀ ဧက ငွါးရမ္းရာတြင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ႏွင့္ အခြန္ေငြေပးသြင္းရန္ လိုအပ္ျခင္း။

စက္မႈဝန္ၾကီး႒ာန

ေဆးဝါးႏွင့္စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းမွ ဆပ္ျပာစက္႐ံု (မေကြး) အား စိန္ေရႊထိပ္တန္းကုမၸဏီသို႕ ငွါးရမ္းခဲ့ရာ ဆပ္ျပာကုန္ၾကမ္း (၃၉) မ်ိဳးႏွင့္ ဆပ္ျပာကုန္ေခ်ာ (၁) မ်ိဳးတို႕ကို လႊဲေျပာင္းလက္ခံရယူရန္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ္လည္း လႊဲေျပာင္းတန္ဖိုးမ်ားအား သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ေပးသြင္းမႈမရွိျခင္း။

အားကစားဝန္ၾကီး႒ာန

ရုံးခ်ဳပ္ (ေနျပည္ေတာ္) မွ SEA Games တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမႈတန္ဖိုးသည္ ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြႏွင့္ မကိုက္ညီျခင္း၊ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ တန္ဖိုးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းအေသးစိတ္မ်ား မေဖာ္ျပျခင္း၊ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈ၊ ပ်က္ကြက္မႈအတြက္ ဒဏ္ေၾကးသတ္မွတ္ခ်က္မပါဝင္ျခင္း။

ယဥ္ေက်းမႈဝန္ၾကီး႒ာန

အႏုပညာဦးစီး႒ာနမွ ယာဥ္ႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူရာတြင္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုမႈမရွိျခင္း။

 

#ႏိုင္ငံဘ႑ာကို ဆုံးရွုံးေစသည့္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား

ႏိုင္ငံေတာ္အဖြဲ႕အစည္းတိုင္းဟာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ခြဲေဝခ်မွတ္ေပးတဲ့ ရန္ပံုေငြကို သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကာလအတြင္း ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားနဲ႕ အညီ စနစ္တက် အေလအလြင့္မရွိေအာင္ သုံးစြဲဖို႕ တာဝန္ရွိသလို ၎အဖြဲ႕အစည္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားရွာေဖြျပီး ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာထဲ မွန္မွန္ကန္ကန္ ရွာေဖြျဖည့္တင္းေပးဖို႕ တာဝန္ရွိပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရရဲ့ ဝန္ၾကီး႒ာနအခ်ိဳ႕ဟာ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စနစ္တက်၊ မွန္မွန္ကန္ကန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိလို႕ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေတြ ဆုံးရွုံးနစ္နာေနတာကို စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္က စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။ ေအာက္ပါဇယားကို ၾကည့္ပါ။

ရုံး/႒ာန 

ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြ နစ္နာဆုံးရွုံးျခင္း

ေငြေၾကးပမာဏ (က်ပ္)

စြမ္းအင္ဝန္ၾကီး႒ာန

ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းမွ ပုဂၢလိကကုမၸဏီသို႕ငွါးရမ္းထားေသာ ယခင္ႏိုင္ငံပိုင္စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံု (၃) ခုအား သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ေရာင္းခ်ရာတြင္ ဓာတ္ေငြ႕ကုဗေပ ၄၂ ဒသမ ၀၉၁ သန္းအား ပုဂၢလိကေစ်းႏႈန္းျဖစ္သည့္ ကုဗေပ ၁၆၅ လ်င္ က်ပ္ ၁,၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ရမည့္အစား အစိုးရေစ်းႏႈန္းျဖစ္သည့္ ကုဗေပ ၁,၀၀၀ လ်င္ က်ပ္ ၂၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ထားသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြ က်ပ္ သန္းေပါင္း ၂၄၆ ဒသမ ၆၇၈ နစ္နာဆုံးရွုံးေနျခင္း။

သန္းေပါင္း ၂၄၆ ဒသမ ၆၇၈

စြမ္းအင္ဝန္ၾကီး႒ာန

ျမန္မာ့စီးပြါးေရးဦးပိုင္လီမိတက္၏ ၈-၁-၂၀၁၄ ေန႕စြဲပါစာအရ ပုဂၢလိကပိုင္ စက္႐ံု (၂) ရုံသို႕ ထုတ္လႊတ္ေပးသည့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ကုဗေပ ၂၃၅ ဒသမ ၆၆၄ သန္းအား ပုဂၢလိကေစ်းႏႈန္းျဖစ္သည့္ ကုဗေပ ၁၆၅ လ်င္ က်ပ္ ၁,၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ရမည့္အစား အစိုးရေစ်းႏႈန္းျဖစ္သည့္ ကုဗေပ ၁,၀၀၀ လ်င္ က်ပ္ ၂၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ထားသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြ က်ပ္ သန္းေပါင္း ၁,၃၈၁ ဒသမ ၁၃၃ နစ္နာဆုံးရွုံးေနျခင္း။

သန္းေပါင္း ၁,၃၈၁ ဒသမ ၁၃၃

စြမ္းအင္ဝန္ၾကီး႒ာန

ကမ္းလြန္ေရနံရွာေဖြေရး႒ာနမွ ပုဂၢလိကသို႕ ငွါးရမ္းထားသည့္ စက္႐ံု (၄) ႐ံုသို႕ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ားေရာင္းခ်ရာတြင္ ပုဂၢလိကေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ရမည့္အစား အစိုးရေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ထား၍ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆၆,၇၅၈ (က်ပ္ေငြ သန္းေပါင္း ၁၆၀ ဒသမ ၀၈ ခန္႕) နစ္နာဆုံးရွုံးေနျခင္း။

သန္းေပါင္း ၁၆၀ ဒသမ ၀၈

စက္မႈဝန္ၾကီး႒ာန

စကၠဴႏွင့္ အိမ္သုံးပစၥည္းလုပ္ငန္းမွ စက္ဘီးစက္႐ံု (ေက်ာက္ဆည္) ႏွင့္ ကုန္ထုတ္႒ာနခြဲ (၁) ရန္ကုန္တို႕မွ ကုန္ၾကမ္း၊ ကုန္ေခ်ာလက္က်န္စာရင္းတြင္ တန္ဖိုး က်ပ္သန္းေပါင္း ၆,၉၀၈ ဒသမ ၆၅၈ ရွိေသာ္လည္း ၎ကုန္ၾကမ္း၊ ကုန္ေခ်ာမ်ားကို က်ပ္သန္းေပါင္း ၂,၅၄၇ ဒသမ ၇၀၇ ျဖင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ေရာင္းခ်ခဲ့သျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၄,၃၆၀ ဒသမ ၉၅၁ နစ္နာဆုံးရွုံးျခင္း။

သန္းေပါင္း ၄,၃၆၀ ဒသမ ၉၅၁

စက္မႈဝန္ၾကီး႒ာန

ဖိနပ္စက္႐ံု (ေက်ာက္ဆည္) မွ ကုန္ၾကမ္း၊ ကုန္ေခ်ာစာရင္းလက္က်န္ တန္ဖိုး က်ပ္သန္းေပါင္း ၄၅၄ ဒသမ ၁၀၈ ကို က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၆၀ ဒသမ ၀၄၉ ျဖင့္  စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ေရာင္းခ်ခဲ့သျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၉၄ ဒသမ ၀၅၉ နစ္နာဆုံးရွုံးျခင္း။

သန္းေပါင္း ၁၉၄ ဒသမ ၀၅၉

စက္မႈဝန္ၾကီး႒ာန

စက္ဘီးစက္႐ံု (ေက်ာက္ဆည္) ႏွင့္ ကုန္ထုတ္႒ာနခြဲ (၁) ရန္ကုန္တို႕၏ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ႏွစ္ခ်ဳပ္စာရင္းအရ Atlantic Oversea ကုမၸဏီထံမွ ကုန္ၾကမ္းဝယ္ရန္ၾကိဳတင္ေပးေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၅၅ ဒသမ ၀၄၆ ကို ျပန္လည္မရရွိေသးျခင္း။

သန္းေပါင္း ၂၅၅ ဒသမ ၀၄၆

အားကစားဝန္ၾကီး႒ာန

အားကစားႏွင့္ ကာယပညာဦးစီး႒ာန (ရုံးခ်ဳပ္) မွ တာေမြျမိဳ႕နယ္၊ ဦးခ်စ္ေမာင္အိမ္ရာရွိ ႒ာနပိုင္တိုက္ခန္း (၂၃) ခန္းႏွင့္ ေျမေနရာအား ျမန္မာႏိုင္ငံအိုလံပစ္ေကာ္မတီသို႕ တစ္ႏွစ္လ်င္ က်ပ္ ၁၂ သန္းျဖင့္ ၃၀-၄-၂၀၁၂ မွ ၃၀-၄-၂၀၂၂ အထိ (၁၀) ႏွစ္စာခ်ဳပ္ျဖင့္ငွါးရမ္းထားျပီး ယင္းတိုက္ခန္းမ်ားႏွင့္ ေျမေနရာအား ျမန္မာႏိုင္ငံအိုလံပစ္ေကာ္မတီမွ ပုဂၢလိကပိုင္      ART WAVE TRADING CO. LTD သို႕ တစ္ႏွစ္လ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၈,၀၀၀ (က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၀၃ ဒသမ ၆၈ ခန္႕) ျဖင့္ ၁-၉-၂၀၁၂ မွ ၁-၉-၂၀၂၂ အထိ (၁၀) ႏွစ္တာ ထပ္ဆင့္ငွါးရမ္းထားသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၉၁၆ ဒသမ ၈ နစ္နာဆုံးရွုံးေနျခင္း။

သန္းေပါင္း ၉၁၆ ဒသမ ၈

ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ၾကီး႒ာန

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီး႒ာနသည္     Andaman Club Resort ဟိုတယ္၊ Golden Triangle ဟိုတယ္၊ Victoria Entertainment     ဟိုတယ္မ်ားမွ ငွါးရမ္းခေႂကြးက်န္  စုစုေပါင္းအေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၉ ဒသမ ၆၅၂ သန္း (က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၈,၈၆၅ ဒသမ ၉၂ ခန္႕) ရရန္ရွိေနျခင္း။

သန္းေပါင္း ၁၈,၈၆၅ ဒသမ ၉၂

ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ၾကီး႒ာန

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီး႒ာနသည္ တည္ေဆာက္ဆဲ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဟိုတယ္ (၄) လုံး (Shangrila Yangon၊ Emerald Rose Garden၊ Center Point Tower၊ Pearl Laguna Resort) မွ ေျမငွါးခေႂကြးက်န္ေငြ စုစုေပါင္းအေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၅၆၄ သန္း (က်ပ္သန္းေပါင္း ၃,၄၂၁ ဒသမ ၄၄ ခန္႕) ရရန္ရွိေန ျခင္း။

သန္းေပါင္း ၃,၄၂၁ ဒသမ ၄၄

 


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts