မိုုးမခကိုု ေပးတဲ့စာ

ေမာင္မွန္ကန္ (၀န္ထမ္းတဦး) – အာဆီယံဥကၠဌ၊ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအေပၚ မတရားက်င့္

ေမာင္မွန္ကန္ (၀န္ထမ္းတဦး) – အာဆီယံဥကၠဌ၊ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအေပၚ မတရားက်င့္

ဇူလိုုင္ ၂၁၊ ၂၀၁၄၊ (မိုုးမခေပးစာက႑)

၂၀၁၃ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔စြဲၿဖင့္သမၼတရုံးအမိန္႕ေၾကာ္ၿငာစာအမွတ္ ၁၁၈(၃)၊ ၈ / သမၼတရုံး အမိန္႕အရဟုဆိုကာ ၂၉-၃-၂၀၁၃ ေန႕စြဲပါစာအမွတ္ ၁ ပညာ၊၂ (ဃ) ၂၀၁၃ (၄၁၈၀)ၿဖင့္ ေဒါက္တာေဒၚက်င္ေဌး (ပါေမာကၡ၊ဌာနမႈး) စီးပြားေရးပညာဌာန၊ အေ၀းသင္တကၠသိုလ္ (ရန္ကုန္) အား ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနက ခ်မွတ္ထားသည္႕ မယူမေနရပင္စင္အမိန္႕ကို ပယ္ဖ်က္လိုက္သည္႕ အာဏာေပး စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႕ကို ၿပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ၂၁-၆-၂၀၁၄ ေန႔တြင္ထုတ္ၿပန္လိုက္ပါသည္။

အၿပစ္မရွိသူအား ဌာနတြင္းကနဦး စုံစမ္းစစ္ေဆးၿခင္းမၿပဳပဲ အာဏာကိုအလြဲသုံးစားလုပ္ၿပီး မွားယြင္းစြာခ်မွတ္ထားေသာအမိန္႔ ကိုပယ္ဖ်က္လိုက္သည္႕အတြက္ ဖိႏွိပ္ခံ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ကို ၾကိဳဆိုေက်းဇူးတင္ေနၾကပါသည္။

အလားတူ သမၼတရုံး၏ ၂၇-၃-၂၀၁၃ ရက္စြဲပါစာအမွတ္ — ၅၇၇ /၂၅၂-ေၿပာင္းေရႊ႕ / အဖရ (၂၀၁၃) အရဟုဆိုကာ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန၏ ၂၈-၃-၂၀၁၃ ရက္စြဲပါ စာအမွတ္-၁ ပညာ ၂ (ဃ) ၂၀၁၃ (၄၁၅၄) အရ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ဘာသာရပ္အသီးသီး၏ ပါေမာကၡ ၁၁ ဦးကို ဌာနတြင္း စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမၿပဳလုပ္ပဲ၊ ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပုံအေၿခခံဥပေဒ အခန္း(၅)၊ ပုဒ္မ၂၀၈ ကို ခ်ိဳးေဖာက္ကာ အၿခား၀န္ၾကီးဌာနအသီးသီ;သို႔ ကာယကံရွင္မ်ား၏ ဆႏၵသေဘာထားမ်ားမပါ၀င္ပဲ ဌာနကူးေၿပာင္းေရႊ႕ခန္႕ထားပါသည္။

သို႔ၿဖစ္ပါ၍ ၀န္ထမ္းစည္းမ်ဥ္းဥပေဒ၊ဖြဲ႕စည္းပုံအေၿခခံဥပေဒတို႔ႏွင့္မကိုက္ညီေသာ ထိုအမိန္႕အား အၿမန္ဆုံးပယ္ဖ်က္ေပးပါရန္ အာစီယံဥကၠ႒ ၊သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အား ေတာင္းဆိုပါသည္။

ေဒါက္တာေဒၚက်င္ေဌးအေပၚ အာဏာကိုအလြဲသုံးစားၿပဳၿပီး မွားယြင္းစြာဆုံးၿဖတ္ခဲ့ေသာ ေကာ္မီတီကပင္ ဌာနအသီးသီးက ပါေမာကၡ ၁၁ ဦးအားလည္း အာဏာကို အလြဲသုံးစားၿပဳၿပီး လြဲမွားစြာ ဆုံးၿဖတ္ခဲ႕ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။

၁၉-၆-၁၄ ရက္ေန႔က က်န္းမာေရးက႑ၿမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေရး ဆိုင္ရာအစည္းအေ၀းတြင္ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က- မမွန္ကန္သည္႕ လုပ္ရပ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ အေရးယူၿခင္းမရွိပဲ၊ အခ်င္းခ်င္းဖုံးဖိၿပီး ေၿပေပ်ာက္ေစၿခင္းမ်ိဳးသည္ လြဲမွားေသာလုပ္ေဆာင္မႈၿဖစ္၊ လြဲမွားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈလုပ္ရပ္မ်ားသည္ အစုိးရအဖြဲ႕တစ္ခုလုံးအေပၚ ၿပည္သူက အယုံအၾကည္ကင္းမဲ့ၿပီးအၾကည္အညိုပ်က္ေစႏိုင္သည္ကို သတိၿပဳေစခ်င္ဟု ထည္႕သြင္းေၿပာၾကားသြားပါသည္။

သမၼတၾကီးေၿပာသကဲ့သို႕ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနတြင္ၿဖစ္ပ်က္ေနပါသည္။ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ေဒၚက်င္ေဌးႏွင့္ ဘာသာရပ္အသီးသီးမွ ပါေမာကၡ ၁၁ ဦးအေပၚ မွားယြင္းစြာဆုံးၿဖတ္ထားေသာ ပါခ်ဳပ္မ်ား၊ည႔ႊန္ခ်ဳပ္မ်ားကို ယခုခ်ိန္ထိ တစ္စုံတစ္ရာအေရးယူၿခင္းမရွိပါ။ ဘာေၾကာင့္ အေရးမယူရသလဲဟု အာဆီယံ ဥကၠ႒၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးကိုပင္ေမးခ်င္ပါသည္။

ထို႕ေၾကာင့္အာဆီယံဥကၠ႒၊သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ အေၿပာႏွင့္လက္ေတြ႕ ထပ္တူမက်သူၿဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္၁၀-၆-၂၀၁၄ ေန႔ကေၿပာၾကားရာတြင္-အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏စိတ္ဓါတ္၊ စည္းကမ္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ၿပည္႕၀ေအာင္ တည္ေဆာက္ၿခင္း၊ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကိဳးစားမႈၿဖင့္ ရာထူးအဆင့္ တိုး၍ခ်ီးၿမွင့္ၿခင္း၊ အေရးယူသင့္သူကိုအေရးယူၿခင္းတို႕ၿဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္မွာၾကားသြားပါသည္။

သို႕ေသာ္လည္း အၿပစ္မရွိေသာ ေဒါက္တာေဒၚက်င္ေဌးႏွင့္ပါေမာကၡ ၁၁ ဦး အားပုဂၢိဳလ္ေရးအရ မွားယြင္းစြာ အာဏာကိုအလြဲသုံးစားၿပဳၿပီး ဆုံးၿဖတ္ခဲ့ေသာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကိုလည္း ခ်က္ခ်င္းအေရးယူသင့္ပါလ်က္  အေရးမယူၿခင္းသည္ သမၼတၾကီး၏ အဂတိ လိုက္စားမႈပင္ၿဖစ္သည္။

တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈ မရွိၿခင္း၊ သမၼတ၏ အမိန္႕ မတည္ၿခင္းတို႕ပင္ၿဖစ္သည္။ ေကာင္းမြန္ေသာအစိုးရ၊ သန္႕ရွင္းေသာအစိုးရဆိုလွ်င္ အၿပစ္မရွိေသာ ပါေမာကၡၾကီးမ်ား၏ အမိန္႕ကို အၿမန္ဆုံးပယ္ဖ်က္ၿပီး နစ္နာေသာပါေမာကၡမ်ားအား ကုစားေပးမည္မွာ အမွန္ပင္ၿဖစ္သည္။ မိမိတို႕၏မွားယြင္းမႈ၊ သမၼတရုံး၏မွားယြင္းမႈမ်ားကို သမၼတကိုယ္တိုင္ တာ၀န္ယူရမည္ၿဖစ္သည္။ သို႔မွသာ ဒီမိုကေရစီအစိုးရပီသမည္ၿဖစ္သည္။

၂-၇-၂၀၁၄ေန႔ကလည္းသမၼတသည္ – ကၽြန္ေတာ္တို႕ၿဖတ္သန္းေနရတဲ့ၿဖစ္စဥ္မ်ားအား မိမိတို႔တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားေနရတဲ့ အေၿခအေနမ်ား ၿဖစ္တဲ့အတြက္ ဒါေတြကိုလက္ခံၿပီးအမွားအယြင္းမ်ားကို ၿပင္ဆင္ခြင့္ေပးတဲ့နည္းလမ္းမ်ားနဲ႕

လက္တြဲေခၚေဆာင္ၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္။ ၿပည္သူလူထုရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အႏၱရာယ္ရွိလာတဲ့ အဆင့္ၿဖစ္လာမွသာ ထိေရာက္တဲ့ အေရးယူမႈေတြကို ၿပဳလုပ္ခဲ့ရတာၿဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့အေနနဲ႕ အေလးအနက္ယုံၾကည္တာကေတာ႔ အသစ္အသစ္ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားနဲ႕ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ လက္တြဲၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၿခင္းနဲ႕ ညွိႏွိင္း အေၿဖရွာၿခင္းမ်ားကသာလွ်င္ နည္းလမ္းမွန္မ်ား ၿဖစ္တယ္ ဆိုတဲ့အခ်က္ၿဖစ္ၿပီး အစဥ္ ခံယူက်င့္သုံးလ်က္လည္းရွိပါတယ္- ဟ ုေၿပာၾကားသြားပါသည္။

သို႕ေသာ္လည္းပဲ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ စာၿဖင့္ပင္လွ်င္ သတိေပးၿခင္းမခံရဘူးေသာ အၿပစ္တစ္စုံတစ္ရာ မရွိေသာ ပါေမာကၡၾကီး ၁၁ ဦးအား  ညွိႏႈိင္းၿခင္းမရွိပဲ အာဏာရွင္ ဆန္ဆန္ ေၿပာင္းေရႊ႕ၿပစ္လိုက္ၿခင္းၿဖင့္ လူ႕အခြင့္အေရး၊ ၀န္ထမ္းအခြင့္အေရးကို ခ်ိဳးေဖါက္လိုက္ပါသည္။

သို႕ၿဖစ္ပါ၍ ၀န္ထမ္းစည္းမ်ဥ္းဥပေဒပုဒ္မ -၃၈၊၄၃၊၄၄၊၄၅၊၄၈ တို႔ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေၿခခံဥပေဒ အခန္း ၅ ၊ပုဒ္မ -၂၀၈ ႏွင့္မူလလူ႕အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာပုဒ္မ-၃၄၇တို႕ကိုခ်ိဳးေဖါက္ထားေသာ သမၼတရုံး၏ ၂၇-၃-၂၀၁၃ ရက္စြဲပါ စာအမွတ္-၅၇၇ /၂၅၂-ေၿပာင္းေရႊ႕ / အဖရ (၂၀၁၃) အမိန္႕ကိုအၿမန္ဆုံး ပယ္ဖ်က္ေပးပါရန္ အာဆီယံဥကၠ႒ သမၼတဦးသိန္းစိန္အား ပါေမာကၡ ၁၁ဦးက ေတာင္းဆိုပါသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts

3 thoughts on “ေမာင္မွန္ကန္ (၀န္ထမ္းတဦး) – အာဆီယံဥကၠဌ၊ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအေပၚ မတရားက်င့္
 1. ေမာင္မွန္ကန္ ေက်းဇူးအမ်ားၾကီးတင္ပါတယ္ဗ်ာ..။
  မွားယြင္းစြာဆုံးၿဖတ္ခဲ့တဲ့ ေကာ္မီတီ လူနာမည္ေတြကို၊ ေဖၚျပႏိုင္ရင္ေကာင္းပါတယ္။ အဲဒီေကာ္မတီဥကၠဌ၊အတြင္းေရးမႈး ေတြမွာ ၉၉% တာဝန္ရွိပါတယ္။ သမၼတကေတာ့ ဒီလိုကိစၥေလာက္ကို အခ်ိန္မေပးႏိုင္ပါဘူး။ ဝန္ၾကီး၃၆ေယာက္ ျပသနာ၊ ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံမႈ (MIC, FIC ေကာ္မတီျပသနာ၊၊ ျငိမ္ခ်မ္းေရးမွာ တပ္မေတာ္-လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားေကာ္မတီ ျပသနာ..စသျဖင့္.. အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။ မီဒီယာမ်ား ေက်းဇူးေၾကာင့္၊ သူကိုယ္တိုင္က မွန္ကန္စြာခုခံေျပာဆိုျခင္း..ေတြေၾကာင့္ ေဒါက္တာေဒၚက်င္ေဌး (ပါေမာကၡ၊ဌာနမႈး) စီးပြားေရးပညာဌာန မတရား ပင္စင္ယူခိုင္းတဲ့ အမိန္႕စာ ပယ္ဖ်က္ျခင္းပါ။

  ဒါေၾကာင့္ ဒီေကာ္မတီကိုပဲ အေရးယူ၊ စံုစမ္းသင့္ပါတယ္။ အင္ဒိုနီးရွားမွာ အျမင့္ဆံုးေသာတရားဥပေဒဌာန အေျခခံဥပေဒခံုရံုး ဥကၠဌကို တသက္တကြ်န္း ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ တရားေရးစီရင္မႈမ်ိဳး ျမန္မာျပည္မွာ ေပၚလာဖို႕ ဆုေတာင္း၊ ေမွ်ာ္လင့္ ေစာင့္စား၊ လုပ္ေဆာင္ေနဆဲပါပဲ…

  Edmund Burke: “All it takes for evil to triumph is for good men to do nothing.”

  1. သမၼတကလဲသိပါတယ္။ သူတို႔မွားသြားလို႕သိကၡာက်မွာစိုးလို႔ပါ။ဒါေပမဲ့ဒီမိုကေရစီအစိုးရပဲ မွားရင္ၿပင္ရမွာေပါ႕။သူကမၿပင္ေတာ႕အဂတိလိုက္စားသလိုၿဖစ္သြားတာေပါ႕။ေနာက္ဆုံးဖြဲ႕စည္းပုံအေၿခခံဥပေဒခုံရုံးမွာ တရားစြဲရမယ့္အေၿခအေနေရာက္သြားႏိုင္တယ္။တာ၀န္ရွိတဲံ့အဲဒီလူေတြကေတာ႔ အဓိက ေအာက္ၿမန္မာၿပည္ အ.ဆ.ည ညႊန္ခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌး၊အထက္ညႊန္ခ်ဳပ္၊ပုသိမ္ပါခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလွေဖ၊အေ၀းသင္ရန္ကုန္တာ၀န္ခံပါခ်ဳပ္-ေဒါက္တာလွတင့္၊
   ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ပါခ်ဳပ္ေဒါက္တာေအာင္သူ၊ရတနာပုံတကၠသိုလ္ပါခ်ဳပ္ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဦး၊ၿပည္တကၠသိုလ္
   ပါခ်ဳပ္ စသူတို႕ၿဖစ္ပါတယ္။သူတို႔ကိုအေရးမယူၿခင္ေနပါ အၿပစ္မရွိသူတို႔ကို မိခင္ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနသို႕အၿမန္ဆုံး
   ၿပန္လည္ေခၚယူၿပီး ကုစားေပးေစလိုပါသည္။

 2. ခုေတာ႕ေကာင္းၾကေသးရဲ႕လား ။အၿပစ္မရွိတဲ့ ေဒါက္တာေဒၚက်င္ေဌး ကို ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ အာဏာၿဖင့္ အၿပစ္ရွိသည္ဟု
  လြဲမွားစြာ တင္ၿပခဲ့သည္႕ အေ၀းသင္တကၠသိုလ္ တာ၀န္ခံ ပါခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလွတင့္ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးက ဒီေန႕
  သတင္းစာမွာ ပါေမာကၡခ်ဳပ္အၿဖစ္ ရာထူးတိုးေပးလိုက္တယ္။ ေကာင္းၾကေသးရဲ႕လား။ ဘယ္မွာလဲ တာ၀န္ခံမႈ၊တာ၀န္
  ယူမႈ၊သမၼတၾကီးကေၿပာေတာ႕ တာ၀န္ခံမႈ၊တာ၀န္ယူမႈရွိရမယ္ဆို၊ အဲဒါဆို ဘာလို႕ရာထူးတိုးေပးလဲ ၊ ေရွ႕ေနာက္မညီ
  ေသာ သမၼတပါလား၊ အၿပစ္မရွိေသာ ၊၀န္ထမ္းစည္းမ်ဥ္းႏွင့္မညီေသာ၊ဖြဲ႕စည္းပုံအေၿခခံဥပေးႏွင့္မညီေသာ အမိန္႕မ်ား
  ကိုအၿမန္ဆုံး ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္။ ၿပည္သူ႕လစာ စားေသာ အၾကံေပးမ်ားအေနႏွင့္လည္း အမ်ားၿပည္သူ
  ဘက္မွရပ္တည္ၿပီး သမၼတၾကီးႏွင့္သမၼတ၏ မွားယြင္းမႈမ်ားကို အၿမန္ဆုံးေထာက္ၿပ၍ အမွန္ၿပင္ေပးႏိုင္သည္အထိ အၾကံ
  ေပးၾကပါဟုေၿပာလိုပါသည္။အၿပစ္မရွိေသာ၀န္ထမ္းမ်ားမွာ လြန္စြာနစ္နာလွပါသည္။အၾကံေပးမ်ား မိမိ အမွားမၿဖစ္ပါေစႏွင့္ဟု အၾကံၿပဳလိုက္ရပါသည္။

Comments are closed.