သတင္းေဆာင္းပါး ေဇာ္ေအာင္ (မုုံရြာ)

အင္တာနက္နည္းပညာႏွင့္ ျမန္မာလူငယ္မ်ား

ေဇာ္ေအာင္ (မုုံရြာ)
မတ္လ ၃၊ ၂၀၁၄

 

ျမန္မာမ်ား အသိပညာႏွင့္ဗဟုသုတတြင္ အေမွာင္တြင္းေရာက္ခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း၅၀ၾကာခဲ့သည္။ ယခုအခါ တဟုန္ထိုး ၾကိဳးစားေနခ်ိန္တြင္ ဆင္းရဲ၊ခ်မ္းသာ ကြာဟခ်က္မွာ အလြန္ကြားျခားေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ လူငယ္မ်ားအင္အားကို ႏိုင္ငံအတြက္ အသံုးခ်ရန္ အလြန္လိုအပ္ေနရာတြင္ အင္တာနက္နည္းပညာႏွင့္ျမန္မာလူငယ္မ်ားအတြက္ အစိုးရ၊ မိဘလူၾကီးမ်ား ဘာလုပ္ေပးသင့္သနည္း ..ေမခြန္းကို စဥ္းစာမိသည္။

 

အိုင္တီနည္းပညာအတြက္ လူငယ္မ်ားအတြက္ အင္တာနက္လိုင္းမ်ားကို ေစ်းခ်ိဳစြာ၊ ပိုမိုျမန္ဆန္ေအာင္ လုပ္ေပးရန္ အစိုးရ၏ တာဝန္ျဖစ္သည္။

 

ျမန္မာျပည္တြင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးက မိုဘိုင္းတယ္လီဖုန္းလုပ္ငန္းကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားရာတြင္၊ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းၾကီးမ်ား၏ လိုင္စင္ႏွင့္ပါမစ္မ်ားကို ခရိုနီကုမၸဏီၾကီးမ်ားက ကန္ထရိုက္ရရွိထားသည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္က ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ပါသည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းတစ္ဦးကို ဆက္သြယ္ေရးဝန္ၾကီးအျဖစ္ ခန္႕အပ္ထားရာ၊ အစိုးရအက်င့္ပ်က္စံုစမ္းေရးအဖြဲ႕မွ ဖယ္ရွားႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္၊ ျမန္မာအစိုးရသည္ အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ သို႕ေသာ္ လက္ရွိဆက္သြယ္ေရး ကန္ထရိုက္ရရွိထားေသာ ကုမၸဏီၾကီးမ်ား ႏိုင္ငံအတြက္အခြန္မွန္မွန္ ေပးေရးမွာ ခက္ခဲေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ေအာက္ေျခလူတန္းစားမ်ားအတြက္ မိုဘိုင္းဖုန္းကို ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာ၊ အင္တာနက္လိုင္းျမန္ဆန္စြာ ရရွိေရးအတြက္ ျမန္မာအစိုးရတြင္ တာဝန္ရွိပါသည္။

 

တာဝန္ရွိသည့္အတိုင္း ျမန္မာအစိုးရသည္ ႏိုင္ငံတကာမွာ အၾကံဥာဏ္မ်ားကို လက္ခံျပီး၊ အလြန္အျမတ္အစြန္းမ်ားလွေသာ၊ ျခစားမႈၾကီးမားလွေသာ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို တင္ဒါအျမန္ဆံုးေခၚရသည္။ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ ၂ခု Telenor and Ooredoo တို႕ကို ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ားေရြးခ်ယ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ မၾကာခင္ သူတို႕သည္ ျခစားမႈႏွင့္ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားလွေသာ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ကန္ထရိုက္တာမ်ားကို ျပိဳင္ဆိုင္မည္ျဖစ္သည္။

 

● ေစ်းႏႈန္းမ်ားၾကီးေနျခင္း

လက္ရွိျမန္မာအစိုးရက တစ္မိနစ္၅၀က်ပ္ျဖင့္ မိုဘိုင္းဖုန္းေျပာခမွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္သာမက၊ ကမၻာေပၚတြင္ ေစ်းအၾကီးဆံုးျဖစ္ေနသည္။ စင္ကာပူတြင္ တစ္မိနစ္၂၅က်ပ္ (3 cents per minutes, လက္ရွိေပါက္ေစ်း US$1=S$1.25=Kyat 990) ေစ်းႏႈန္းေပါက္ပါသည္။ မၾကာမီ ျမန္မာက်ပ္ေငြေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းလာမွသာ လူမ်ားေစ်းႏႈန္းသက္သာေသာ မိုဘိုင္းဖုန္းကို သံုးႏိုင္ပါမည္။ ဆက္သြယ္ေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ ကန္ထရိုက္တာမ်ားသည္ မတရားစာခ်ဳပ္မ်ားစြာကိုလည္း ဥပေဒနည္းလမ္းျဖင့္ ဖ်က္သိမ္းရန္ရွိသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း အားလံုးလိုလိုသည္ စီးပြားေရးလုပ္ေနၾကသည္။ ဥပမာ ျမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕ကအစ သူတို႕ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေျမယာ၊အိမ္မ်ားကို ငွားစားသည္၊ စီးပြားေရးလုပ္ႏိုင္သူမ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႕ အစိုးရ၊ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက စီးပြားေရးလုပ္ေနျခင္းသည္ တိုင္းျပည္တြင္ေစ်းႏႈန္းမ်ားၾကီးေနရျခင္းျဖစ္သည္။ အုပ္စုလိုက္ လုပ္ကိုင္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး မိုဘိုင္းဖုန္းေျပာခ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ၾကီးေနျခင္းသည္ MPT, Telenor and Ooredoo  ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာၾကီး ၃ခု၏ ညွိႏႈိင္းမႈေပၚ မူတည္ေနသည္။ အဓိကမွာ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး MPT ျဖစ္သည္။

 

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးေစ်းႏႈန္းမ်ား အလြန္ေစ်းၾကီးေနေသာေၾကာင့္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မီဒီယာ၊ အင္တာနက္ ေဆာ့ဝဲ၊ ဝက္ဆိုဒ္ဒီဇိုင္းလုပ္ငန္းမ်ားလည္း ႏိုင္ငံတကာထက္ ေစ်းႏႈန္းၾကီးေနရျခင္းျဖစ္သည္။ ကြန္ျပဴတာမ်ား၊ တယ္လီဖုန္းမ်ား ပစၥည္းမွန္ကန္လိုပါက ေစ်းႏႈန္းၾကီးေပးျပီး ဝယ္ယူရသည္။ စိတ္ခ်ရမႈ Reliable မရွိေသာေၾကာင့္ လူငယ္မ်ားသည္ သင္တန္းမ်ားကို ေစ်းၾကီးေပးတက္ရသည္။ လက္ေတြ႕လုပ္ရန္ ပစၥည္းမ်ားမတတ္ႏိုင္ပါ။ ဥပမာ www.worldwidemyanmar.com အင္တာနက္ႏွင့္ကြန္ျပဴတာ သင္တန္းႏွင့္ပစၥည္းေရာင္းခ်ေရးတြင္ ႏိုင္ငံတကာထက္ ေစ်းႏႈန္းျမွင့္ယူထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထိုကဲ့သို႕ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားစြာ ရန္ကုန္တြင္ လုပ္ကိုင္၊ အသက္ေမြးေနၾကသည္။ ႏိုင္ငံတကာ အင္တာနက္၊ ခရက္တစ္ကဒ္၊ အဆက္သြယ္ရွိသူမ်ားက ျပည္တြင္းရွိ မတတ္ၾကြမ္းသူမ်ားကို email, facebook အေကာင့္မ်ားဖြင့္ေပးျပီး ဝန္ေဆာင္မႈယူၾကသည္။

 

ေက်းလက္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးႏွင့္ ျမိဳ႕ျပတိုးတက္ေရး ၂ခုစလံုးတြင္ လူငယ္အင္အားျဖင့္သာ တည္ေဆာက္ရပါမည္။ လူငယ္မ်ားသည္ လူၾကီးမ်ားကို အျမဲတမ္းနမူနာအျဖစ္ ၾကည့္ရႈ၊ နမူနာယူေလ့ရွိသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ၾကီးျဖစ္သူ လူၾကီးမ်ား ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သိတတ္ဖို႕မွာ တိုးတက္ေသာႏိုင္ငံၾကီးမ်ားတြင္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ သို႕ေသာ္ ဝန္ၾကီးျဖစ္သူ ကိုယ္မသိပါက၊ ပြင္လင္းစြာဝန္ခံျပီး၊ လုပ္တတ္သူမ်ားကို ဒုဝန္ၾကီးခန္႕ထား၊  လုပ္ေဆာင္ေစျခင္းသည္ ေကာင္းေသာနည္းစနစ္ျဖစ္သည္။ ေစ်းႏႈန္းၾကီးျမင့္ျခင္းကိုလည္းကိုလည္း လူေကာင္း၊လူေတာ္မ်ား ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ေနရာတြင္ အျမဲရွိေနပါက ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းအေျဖ ထြက္လာ မည္ျဖစ္သည္။

 

● အင္တာနက္အျမန္ႏႈန္း

စာရိတၱပညာကို ျမွင့္တင္ေပးရာတြင္ လူၾကီးမ်ား၏စာရိတၱပညာေပးမွာ အခက္ခဲဆံုးျဖစ္သည္။ လူငယ္မ်ားအတြက္ စာရိတၱပညာမွာ အလိုအေလွ်ာက္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။ လူၾကီးမ်ားတြင္ စာရိတၱမွန္ကန္သူမ်ားကို တိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္ေနရာတြင္ ခန္႕ထားႏိုင္ျခင္းသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏ အဓိကအခ်က္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အာဏာရအစိုးရ၏၊ စာရိတၱအေကာင္းဆံုး  ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ဟန္ရွိပါသည္။

 

ျမန္မာဒီဂ်စ္တယ္ဖိုရမ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပလာၾကသည္။ ႏိုင္ငံတကာက ကုမၸဏီးအၾကီးစားေတြနဲ႔ ဖိုရမ္မ်ားကို ျမန္မာ့သတင္းစာဆရာမ်ား တက္ေရာက္ႏိုင္ျပီး၊  ၀ါသနာပါသူမ်ားလူငယ္မ်ား စုစည္း၊ ေဆြးေႏြးႏိုင္လာသည္။ ျမန္မာျပည္မွ ကြန္ျပဴတာပညာရွင္ လူၾကီးမ်ားနဲ႔၊ လူငယ္မ်ားစြာ၊ စင္ကာပူမွလူငယ္မ်ားလည္း ပါ၀င္္ၾကသည္။ ျမန္မာျပည္ အိုင္တီပညာရပ္ပိုင္းတြင္ အေျခခံအေဆာက္အဦး လံုး၀မရွိေသးေသာလည္း၊ အိုင္တီပညာကိုသံုးသည့္ အၾကီးဆံုး တဟုန္ထိုးတက္ေနေသာလုပ္ငန္းမွာ အင္တာနက္လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။  မီဒီယာလုပ္ငန္းႏိုင္ငံျခားျမွတ္ႏွံမႈ၊ တီဗြီ၊ ဗြီဒီယို၊ ေၾကာ္ျငာရိုက္ကူးသူ ျမန္မာပရိုဖက္ရွင္နယ္မ်ား ၀င္ေငြအလြန္ေကာင္းလာသည္။ ကမၻာ့အဆင့္မီ ေၾကာ္ျငာ၊ ဒီဇိုင္းမ်ားကို တီဗြီ၊ သတင္းစာ၊ ကုမၼဏီလက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား၊ ကုမၸဏီေၾကာ္ျငာ၊ စာေစာင္မ်ားတြင္ ျမန္မာမီဒီယာ ပရိုဖက္ရွင္နယ္မ်ား၏ ဗြီဒီယို၊ဂရပ္ဖစ္ဒီဇိုင္းမ်ားတိုးတက္လာသည္။ ျပည္တြင္း သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္မ်ားမွာပင္လွ်င္ အင္တာနက္သံုးျပီး သတင္းေထာက္၊ အယ္ဒီတာအလုပ္ကိုင္ ေျမာက္မ်ားစြာ ရွိေနပါျပီ။ ျမန္မာအစိုးရက အင္တာနက္ကို ျပည္သူမ်ားအား ဖြင့္ေပးလိုက္တဲ့အတြက္ လူငယ္မ်ားစြာ အလြန္အက်ိဳးရွိသြားပါသည္။

 

အေမရိကန္ ဂ်ာနယ္လစ္စ္ ေသာမတ္ဖရက္မင္ Thomas Friedman ၏ World is Flat စာအုပ္ကို ဆရာေက်ာ္၀င္းက ကမၻာၾကီးျပားျပီ ..စာအုပ္ျဖင့္ ျမန္မာျပန္ခဲ့သည္။ The Lexus and the Olive Tree ေမာင္စြမ္းရည္ ဘာသာျပန္ေပးေသာစာအုပ္ကို အေမရိကန္သံရံုးမ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ ထိုစာအုပ္မ်ားသည္ အိုင္တီပညာေၾကာင့္ ကမၻာၾကီးတိုးတက္ေျပာင္းလဲခဲ့ေၾကာင္း၊ ေဖၚျပထားသည္။ ျမန္မာအိုင္တီပညာရွင္မ်ား၊ မီဒီယာသမားမ်ား လက္ကိုင္ထားသင့္ေသာ စာအုပ္ေဟာင္းမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ဖတ္လိုသူမ်ားအတြက္ ေခတ္မီေနဆဲျဖစ္သည္။

 

ႏိုင္ငံအစိုးရတိုင္း အင္တာနက္ကို ေစ်းႏႈန္းအသက္သာဆံုး၊ အျမန္ဆံုးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးထားရသည္။ သို႔မွသာ တီထြင္ၾကံဆသူ၊ ပညာထူးခြ်န္၊ စီးပြားထူးခြ်န္၊ လူငယ္မ်ား၊ တိုးတက္ၾကီးပြားလာမည္။ လူငယ္မ်ား တိုးတက္ၾကီးပြားမွ ႏိုင္ငံစည္ပင္သာယာ လာမည္ျဖစ္သည္။ လူငယ္မ်ားအင္အားကို ၾကည့္ပါ။ စစ္ျဖစ္လွ်င္လည္း လူငယ္မ်ား၊ အားကစား၊ ဂီတ၊ ရုပ္ရွင္ ထိပ္သီးမ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ လူငယ္မ်ားသာ ရွိသည္။ လူၾကီးမ်ားက လူငယ္မ်ားကို ျမွင့္တင္ေပးရပါသည္။

 

၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကိုးရီးယားမ်ား ကမၻာေက်ာ္ျဖစ္လာသည္။ အထူးသျဖင့္ စီးပြားေရးကုမၸဏီမ်ားတြင္ ကိုးရီးယား ဆမ္ေဆာင္း၊ ဟြန္ဒိုင္း၊ အယ္ဂ်ီ၊ ေဒ၀ူး စသည့္ နာမည္မ်ား Brands ေက်ာ္ၾကားလာသည္။ အားကစား၊ ဂီတ၊ ရုပ္ရွင္၊ သိပၸံပညာ၊ စာေပ စသည့္ ဘက္စံုထူးခြ်န္သူမ်ားစြာ ေပၚလာသည္။ ကုလအၾကီးအကဲ၊ ကမၻာ့ဘဏ္အၾကီးအကဲမ်ားပင္လွ်င္ ကိုးရီးယားလူမ်ိဳးျဖစ္လာသည္။ ျမန္မာလူဦးေရမွ်သာရွိေသာ ကိုးရီးယားသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ကမၻာ့ထိပ္တန္း ေရာက္လာပါသလဲ။ ေျမာက္ကိုးရီးယား၏ အနီးကပ္ျခိမ္းေခ်ာက္မႈကို အေမရိကန္၊တရုပ္မ်ားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ကာ စိုးရိမ္မႈကို၊ အလုပ္မ်ားစြာလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေျဖေျဖာက္ျပီး၊ ကမၻာႏွင့္ယွဥ္ေဘာင္သြားႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အင္တာနက္နည္းပညာတြင္ ကမၻာ့နံပါတ္(၁)၊ အျမန္ဆံုး အင္တာနက္လိုင္းကို ေတာင္ကိုးရီးယားျပည္သူမ်ား ရရွိထားသည္မွာ အံ့ဘြယ္တစ္ခုျဖစ္သည္။

 

အင္တာနက္အျမန္ႏႈန္းျမွင့္ေပးျခင္းကို မိုဘိုင္းဖုန္းတိုင္းကို လုပ္မေပးႏိုင္ေသာ္လည္း လူငယ္မ်ားစုရပ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ အင္တာနက္ဝိုင္ဖိုင္ အျမန္ႏႈန္းမ်ားျမွင့္တင္ေပးျခင္းကဲ့သို႕ Special Internet Zone လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းသည္မွာ ေနျပည္ေတာ္၊ ဟိုတယ္ဇံုမ်ားတြင္သာ အင္တာနက္အျမန္ႏႈန္း အလြန္ေကာင္းေနျခင္းျဖစ္သည္။ အင္တာနက္သံုးရန္ အခ်ိန္မရေသာ အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စီးပြားေရးသမားၾကီးမ်ားအတြက္သာ အင္တာနက္အျမန္ႏႈန္းျမင့္ေဒသမ်ားျဖစ္ေနျပီး၊ နည္းပညာကြ်မ္းက်င္သည့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား နယ္ေျမမ်ားတြင္ ကမၻာ့အေႏွးဆံုး အင္တာနက္ျဖစ္ေနသည္မွာလည္း ျပဳျပင္စရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ အနည္းဆံုး ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ စက္မႈတကၠသိုလ္၊ နယ္ေျမမ်ားတြင္ မိုဘိုင္းအင္တာနက္အျမန္ႏႈန္းကို ေနျပည္ေတာ္ဟိုတယ္ဇံုမ်ားကဲ့သို႕ လိုင္းမ်ား၊ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာ ခ်ေပးပါက လူငယ္အိုင္တီပညာရွင္မ်ား ကမၻာ့အဆင့္ ထိုးေဖါက္ဝင္ေရာက္ဖို႕ လမ္းပြင့္လာပါမည္။ ယခုအခါ ျမန္မာျပည္တြင္ တကမၻာလံုး လူငယ္မ်ားအလြယ္တကူၾကည့္ႏိုင္ေသာ ယူၾကဳကို မၾကည့္ႏိုင္ပါ။ အိုင္ဖုန္း၊ ဆမ္ေဆာင္း၊ လက္ပေတာ့ ျပသနာမ်ားေပၚေပါက္လာပါက ယူၾကဳ Youtube တြင္ႏွိပ္ၾကည့္လိုက္လွ်င့္ ကမၻာ့လူငယ္မ်ားက ရုပ္သံျဖင့္ေျဖရွင္းနည္းကို တင္ျပထားၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႕ ရုပ္သံဗဟုသုတမ်ား ရွိလာပါက ျမန္မာလူငယ္မ်ားအဖို႕ တိုးတက္လမ္း၊ ကိုးရီးယားမ်ားကဲ့သို႕ ပြင္လာမည္ျဖစ္သည္။

 

အေမရိကန္ႏိုင္ငံေရာက္ရွိသူမ်ားအဆိုအရ အေမရိကန္ျမိဳ႔ၾကီး၊ျမိဳ႔ေလးမ်ားတြင္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားကို တစ္ခုမွတစ္ခု ကလစ္လုပ္လိုက္တိုင္း ျဖတ္ကနဲ၊ ျဖတ္ကနဲ ကူးေျပာင္းသြားသည္မွာ လွ်ပ္ပစ္သလို ျမန္ဆန္လွသည္။ ဗီယက္နမ္၊ ထုိင္း၊ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား အေရွ႔ေတာင္အာရွႏိုင္ငံ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ား ကလစ္လုပ္လိုက္ပါက အသင့္တင့္ျမန္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ တရုပ္ျပည္ၾကီးလည္း အင္တာနက္ေတာ္ေတာ္ျမန္သည္။ စင္ကာပူ၊ေဟာင္ေကာင္၊ကိုးရီးယားမ်ားသည္ အလြန္ျမန္ေသာ အင္တာနက္လိုင္းမ်ား ရွိသျဖင့္ လူငယ္မ်ား၊ ေငြေၾကးကိစၥ၊ ပညာရပ္ကိစၥမ်ားကို အဟုန္လွ်င္ျမန္စြာ လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ အင္တာနက္အျမန္ႏႈန္းျမွင့္တင္ျခင္းတြင္ ခရိုနီမ်ား၊ အစိုးရအရာရွိၾကီးမ်ားကို ဥပေဒျဖင့္ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္မည့္ ဥပေဒမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံလႊတ္ေတာ္တြင္ ျပဌာန္းျပီးျဖစ္သည္။ ဥပေဒမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းေအာင္ ျပဌာန္းျပီး၊ ဥပေဒၾကီးစိုးမႈ လက္ေတြ႕အေကာင္ထည္ေဖၚလာႏိုင္ပါက လူငယ္မ်ားအတြက္ အင္တာနက္အျမန္ႏႈန္းလည္း ျမင့္လာမည္ျဖစ္သည္။

 

၂၀၁၃ အျမန္ဆံုး နံပါတ္(၁)၊ (၂) တို႔မွာ ေဟာင္ေကာင္-တရုပ္ (54.1 Mbps), ေတာင္ကိုးရီးယား၊ (48.8 Mbps) ျဖစ္သည္။ စင္ကာပူက အဆင့္-၁၀ (30.7 Mbps). အေမရိကန္က နံပါတ္-၁၄ျဖစ္ျပီး၊ ဥေရာပႏိုင္ငံၾကီးမ်ား ဂ်ာမဏီ၊ ျပင္သစ္၊ အီတလီ၊ စပိန္၊ ဆြဒ္ဇာလန္..မ်ားက ထိပ္ပိုင္းတြင္မရွိၾက၊ အဂၤလန္ႏိုင္ငံက အဆင့္-၁၆ (28.1 Mbps) ျဖစ္သည္။

 

● ျမန္မာစာလံုးႏွင့္ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား

တရုပ္ျပည္တြင္ တရုပ္စာ၊ ကိုးရီးယား၊ဂ်ပန္၊ ဗီယက္နမ္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံအဆံုး ကိုယ့္လူမ်ိဳးစာမ်ားကို ျမွင့္တင္ရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာစာလံုးျဖင့္ မိုဘိုင္းဖုန္းပညာ တိုးတက္လာသည္။ HTC, Google စသည့္ ကမၻာ့ထိတ္တန္း ကုမၸဏီၾကီးမ်ားက ျမန္မာလူမ်ိဳး သန္း၆၀ ေစ်းကြက္အတြက္ လာေရာက္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕လည္း ေစတနာမ်ားျဖင့္ လာေရာက္ၾကသည္။ မိုဘိုင္းဖုန္းတြင္ ျမန္မာ App မ်ားစြာ ေပၚေပါက္လာသည္။

 

ကမၻာ့အဆင့္မီရန္ ျမန္မာစာကို Unicode နည္းစနစ္ျဖင့္ ျမန္မာအားလံုး ကမၻာ့ဗဟုသုတမ်ားကို ျမန္မာစာျဖင့္ ဖတ္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာစာကို အင္တာနက္ဘာသာျပန္အျဖစ္ မိုက္ကရိုေဆာ့၊ ဂူဂယ္ စသည့္ကုမၸၾကီးမ်ားက ျမွင့္တင္ေနျပီးျဖစ္သည္။ မၾကာခင္ မည္သည့္အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမဆို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ Translate လုပ္ျပီးဖတ္ႏို္င္မည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ Google Search ကို မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ ဘာမွအေရးမယူခံရေသာ၊ ဝန္ၾကီးက မုဒိမ္းက်င့္ခံရေသာ အိမ္ေဖာ္အမ်ိဳးသမီး Robengah  ႏွိပ္ၾကည့္ပါက မေလးဘာသာစကားျဖင့္ အင္တာနက္ဝက္ဆိုဒ္မ်ားကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ Google မွ This Page translate from Malay to English. Click ေပၚလာသည့္အခါ ႏွိပ္ၾကည့္လိုက္ပါက မေလးဘာသာ ဝက္ဆိုဒ္မ်ား အဂၤလိပ္ဘာသာသို႕ ေျပာင္းလဲသြားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထိုအခါ အဂၤလိပ္စာ ဖတ္ႏိုင္သူမ်ား ထိုသတင္းကို ဖတ္ႏိုင္သည္။ မေလးရွားႏိုင္ငံသည္ လပ္စားမႈ (ဝန္ထမ္းမ်ားအက်င့္ပ်က္မႈ) Corruption Index တြင္ ကမၻာ့အဆင့္ ၅၀ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက အဆင့္ ၁၅၇ ရွိသည္။ Google Translator ျဖင့္ ဝန္ၾကီးမ်ားမဟုတ္တာလုပ္ျခင္းကို နားေထာင္၊ ေရးသားေနျခင္းမ်ားအစား နည္းပညာရပ္မ်ားကို ဂူဂယ္တြင္ရွာေဖြၾကည့္ရႈျပီး၊ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ဖတ္ႏို္င္မည့္ကာလမွာ တစ္ႏွစ္အတြင္းပင္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရက ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံမႈမ်ားကို NewYork Convention ကဲ့သို႕အဖြဲ႕ဝင္ျခင္း၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအဆင့္တူ ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံမႈမ်ား စိတ္ခ်ေစမႈ ဥပေဒမ်ား အသက္ဝင္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရိွသည္။

 

ယခုအခါ အာဏာရွိသူမ်ားက ဥပေဒမ်ားကို သူတို႕စိတ္တိုင္းက်၊ အာဏာႏွင့္အႏိုင္က်င့္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ေအာက္ေျခအဆင့္ပင္လွ်င္ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕ကပင္ အာဏာမ်ားစြာ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ဥပေဒၾကီးစိုးရန္အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စင္ကာပူတြင္ ေျပာသြားေသာစကားမွာ ဘဏ္ေငြသြင္းဖို႕ ဝန္ထမ္းကိုလပ္မေပးဘူး၊ တေန႕လံုးတန္းစီဆိုလဲ စီမယ္… ဆိုသည္မွာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႕တြင္ ဆင္းရဲသားမ်ားပင္ တေနကုန္တန္းစီလည္း မေသခ်ာေသာေၾကာင့္ ဝန္ေဆာင္ခေပးမွ အဆင္ေျပေနရသည္။  (စကားခ်ပ္)

 

မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ ျမန္မာႏိုင္ငံတိုးတက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ SEZ Special Economic Zone ေက်ာက္ျဖဴ၊ သီလဝါ၊ ထားဝယ္ တို႕သည္ ေအာင္ျမင္မႈရရန္ ၾကိဳးစားေနဆဲ၊ SIZ  Special Internet Zone အျဖစ္ လူငယ္မ်ားအတြက္ အင္တာနက္အျမန္ႏႈန္းျမင့္မားေသာ ေနရာမ်ား ရန္ကုန္တကၠသိုလ္နယ္ေျမတြင္ ရရွိလာမည့္အခ်ိန္ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနပါသည္။ 


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts